Nové předpisy

Nařízení vlády č. 225/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

   225/2014 Sb.
   NAŘÍZENÍ VLÁDY
   ze dne 15. října 2014,

   kterým  se  mění  nařízení  vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech
   vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

   Vláda  nařizuje  podle  § 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 143/1992 Sb., o
   platu  a  odměně  za  pracovní  pohotovost v rozpočtových a v některých
   dalších  organizacích  a  orgánech,  ve  znění  zákona č. 40/1994 Sb. a
   zákona č. 217/2000 Sb.:

   Čl. I
   Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání,
   ve  znění  nařízení  vlády  č. 336/2007 Sb., nařízení vlády č. 131/2008
   Sb.,  nařízení  vlády  č. 131/2009 Sb., nařízení vlády č. 134/2009 Sb.,
   nařízení  vlády  č.  200/2009  Sb.,  nařízení  vlády  č. 376/2010 Sb. a
   nařízení vlády č. 45/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 5 odst. 2 se číslo „3“ nahrazuje číslem „5“.

   2.  V  §  5  odst.  4 se slova „přílohy č. 1, 2 nebo 3“ nahrazují slovy
   „příloh č. 1 až 5“.

   3. V § 6 odstavce 2 a 3 znějí:

   „(2)  Vojákovi,  který  je  zdravotnickým pracovníkem^10a) poskytujícím
   zdravotní   služby  u  poskytovatele  zdravotních  služeb,  který  není
   příspěvkovou  organizací,  nebo  v  centru  letecké  záchranné  služby,
   přísluší  platový tarif pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých
   je  zařazen,  podle  stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 2 k
   tomuto nařízení, není-li v odstavci 4 stanoveno jinak.

   (3)  Vojákovi,  který  je  zdravotnickým  pracovníkem^10a) poskytujícím
   zdravotní   služby   u   poskytovatele  zdravotních  služeb,  který  je
   příspěvkovou  organizací,  přísluší  platový tarif pro platovou třídu a
   platový  stupeň, do kterých je zařazen, podle stupnice platových tarifů
   uvedené  v  příloze  č.  3  k  tomuto  nařízení,  není-li  v odstavci 5
   stanoveno jinak.“.

   4. V § 6 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

   „(4)  Vojákovi,  který  je lékařem nebo zubním lékařem^22) poskytujícím
   zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který
   není  příspěvkovou  organizací, nebo v centru letecké záchranné služby,
   přísluší  platový  tarif  stanovený  podle  stupnice  platových  tarifů
   uvedené v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

   (5)  Vojákovi,  který  je  lékařem nebo zubním lékařem^22) poskytujícím
   zdravotní služby u poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče, který
   je  příspěvkovou  organizací,  přísluší  platový  tarif stanovený podle
   stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 5 k tomuto nařízení.“.

   5. V § 9 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“.

   6. Přílohy č. 1 až 3 znějí:

   „Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
   Stupnice  platových  tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro
   vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 1
   (v Kč měsíčně)


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 2
(v Kč měsíčně)Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 3
(v Kč měsíčně)7. Za přílohu č. 3 se vkládají nové přílohy č. 4 a 5, které znějí:
„Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 4
(v Kč měsíčně)Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 565/2006 Sb.
Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro vojáky z povolání uvedené v § 6 odst. 5
(v Kč měsíčně)

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.