Nové předpisy

Vyhláška 216/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

   216/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 3. října 2014,

   kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a
   pobočkami zahraničních bank České národní bance

   Česká  národní banka stanoví podle § 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o
   České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  346/2013  Sb.,  o  předkládání výkazů bankami a pobočkami
   zahraničních bank České národní bance, se mění takto:

   1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

   „1)  Čl.  5  Protokolu  (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních
   bank a Evropské centrální banky.

   Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování
   statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č. 549/2013 ze dne 21.
   května  2013  o  Evropském  systému  národních  a  regionálních  účtů v
   Evropské unii.

   Nařízení  Evropské  centrální  banky  (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září
   2013  o  rozvaze  sektoru  měnových  finančních institucí (přepracované
   znění) (ECB/2013/33).

   Nařízení  Evropské  centrální  banky  (EU) č. 1072/2013 ze dne 24. září
   2013  o  statistice  úrokových  sazeb uplatňovaných měnovými finančními
   institucemi (přepracované znění) (ECB/2013/34), v platném znění.

   Nařízení  Evropské  centrální  banky  (EU)  č.  1409/2013  ze  dne  28.
   listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43).

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna
   2005   o   statistice   Společenství   týkající  se  platební  bilance,
   mezinárodního  obchodu  službami  a  přímých  zahraničních  investic, v
   platném znění.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU)  č. 575/2013 ze dne 26.
   června  2013  o  obezřetnostních  požadavcích  na  úvěrové  instituce a
   investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012.“.

   2. V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:

   „b)  do  17  dnů  po skončení kalendářního měsíce, k němuž se vztahují,
   tyto výkazy:

   1.  VT  (ČNB)  1-12  „Měsíční  výkaz  banky/pobočky  zahraniční banky o
   odpisech úvěrů a jiných pohledávek“,

   2.  VUS  (ČNB)  1-12  „Měsíční  výkaz  banky/pobočky zahraniční banky o
   úrokových sazbách přijatých vkladů a úvěrů“,

   3.  VUS  (ČNB)  2-12  „Měsíční  výkaz  banky/pobočky zahraniční banky o
   úrokových sazbách poskytnutých úvěrů“ a

   4.  VUS  (ČNB)  3-12  „Měsíční  výkaz  banky/pobočky zahraniční banky o
   úrokových sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů“,“.

   3. V § 3 odst. 1 písm. c) body 1 až 3 znějí:

   „1.  VUS  (ČNB)  11-12  „Měsíční výkaz banky/pobočky zahraniční banky o
   úrokových sazbách nově přijatých vkladů a úvěrů“,

   2.  VUS  (ČNB)  12-12  „Měsíční  výkaz banky/pobočky zahraniční banky o
   úrokových sazbách nově poskytnutých úvěrů“ a

   3.  VUS  (ČNB)  13-12  „Měsíční  výkaz banky/pobočky zahraniční banky o
   úrokových  sazbách neobchodovatelných dluhových cenných papírů v nových
   obchodech“,“.

   4. V § 3 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.

   Dosavadní písmena e) až h) se označují jako písmena d) až g).

   5. V § 3 odst. 1 písm. e) se body 1 až 3 zrušují.

   Dosavadní body 4 až 7 se označují jako body 1 až 4.

   6. V § 3 odst. 2 se slova „f) až h)“ nahrazují slovy „e) až g)“.

   7.  V  §  4  odst. 1 písm. d) se na konci bodu 2 čárka nahrazuje slovem
   „a“, na konci bodu 3 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a bod 4 se zrušuje.

   8. V § 5 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

   „b)  do 20. února podle stavu k 31. prosinci předcházejícího roku výkaz
   PLS (ČNB) 10-01 „Roční výkaz o platebním styku banky/pobočky zahraniční
   banky“,“.

   Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

   9. V § 7 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

   10. V § 7 odstavec 4 zní:

   „(4)  Výkaz podle odstavce 3 za 4. čtvrtletí se předkládá do 25. března
   následujícího roku.“.

   11. V § 8 odst. 1 se slova „f) až h)“ nahrazují slovy „e) až g)“.

   12.  V  §  9  odst.  1  se  za  slovy  „výkaz Bil (ČNB) 1-12“ slovo „a“
   nahrazuje  čárkou  a za slovy „výkaz E (ČNB) 9-01“ se vkládají slova „a
   výkaz E (ČNB) 10-01“.

   13.  V  §  11 odst. 1 se slova „§ 7 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 7 odst.
   3“.

   14.  V  § 12 odst. 2 se slova „Bil (ČNB) 9-12,“ a slova „E (ČNB) 7-04,“
   zrušují.

   15. § 15 včetně nadpisu zní:

   „§ 15

   Zvláštní ustanovení

   Výkaz  podle  §  3  odst. 1 písm. g) sestaví banka a pobočka zahraniční
   banky naposledy k 31. březnu 2015.“.

   16. V příloze č. 1 se body 2, 4 až 8 a 40 zrušují.

   Dosavadní  bod  3  se  označuje  jako  bod 2, dosavadní body 9 až 39 se
   označují  jako  body 3 až 33 a dosavadní body 41 až 43 se označují jako
   body 34 až 36.

   17.  V  příloze  č.  1  bodu  14  větě  poslední  se slova „vztahy vůči
   clearingovým   protistranám   a  vůči  specializovaným  institucím  pro
   sekuritizaci   aktiv“   nahrazují   slovy  „závazky  vůči  clearingovým
   protistranám,  specializovaným  institucím  pro  sekuritizaci  aktiv  a
   svěřenským fondům“.

   18.  V  příloze  č.  1  bodu 15 větě první se za slova „o stavu“ vkládá
   slovo „jednotlivých“.

   19. Na konci přílohy č. 1 se doplňuje bod 37, který zní:

   „37.  PLS  (ČNB)  10-01  „Roční  výkaz  o platebním styku banky/pobočky
   zahraniční banky“

   Výkaz  obsahuje  údaje  o počtu a druhu účtů vedených klientům, o počtu
   provozovaných   zařízení   akceptujících   platební   karty  (dále  jen
   „akceptační  zařízení“) v členění podle jejich druhu a země umístění, o
   počtu  a  druhu vydaných platebních karet a o počtu a objemu platebních
   transakcí na nich uskutečněných, o počtu a objemu klientských transakcí
   podle  druhu  platební  služby v geografickém členění, o počtu a objemu
   platebních  transakcí  provedených na akceptačních zařízeních v členění
   podle vydavatele karty, podle druhu platební transakce provedené kartou
   v  dalším  geografickém  členění  podle  země  umístění a provozovatele
   akceptačního zařízení a údaje o počtu a objemu hotovostních klientských
   transakcí  prováděných  na přepážce vykazující banky/pobočky zahraniční
   banky nebo u obchodníka.“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Guvernér:
   v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.

   viceguvernér