Nové předpisy

Vyhláška č. 215/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

   215/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 3. října 2014,

   kterou  se  mění  vyhláška  č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České
   národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

   Česká  národní  banka stanoví podle § 41 odst. 3 a § 43 písm. a) zákona
   č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  314/2013  Sb.,  o  předkládání výkazů České národní bance
   osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, se mění takto:

   1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

   „1)  Čl.  5  Protokolu  (č. 4) o statutu Evropského systému centrálních
   bank a Evropské centrální banky.

   Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování
   statistických informací Evropskou centrální bankou, v platném znění.

   Nařízení  Evropské  centrální  banky  (EU) č. 1071/2013 ze dne 24. září
   2013  o  rozvaze  sektoru  měnových  finančních institucí (přepracované
   znění) (ECB/2013/33).

   Nařízení  Evropské  centrální  banky (EU) č. 1073/2013 ze dne 18. října
   2013 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů (přepracované znění)
   (ECB/2013/38).

   Nařízení  Evropské  centrální  banky (EU) č. 1075/2013 ze dne 18. října
   2013  o  statistice  aktiv  a  pasiv  účelových  finančních společností
   zapojených    do   sekuritizačních   transakcí   (přepracované   znění)
   (ECB/2013/40).

   Nařízení  Evropské  centrální  banky  (EU)  č.  1409/2013  ze  dne  28.
   listopadu 2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43).

   Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna
   2005   o   statistice   Společenství   týkající  se  platební  bilance,
   mezinárodního  obchodu  službami  a  přímých  zahraničních  investic, v
   platném znění.“.

   2. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

   „3) Čl. 2 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1071/2013.“.

   3. V § 3 písmeno f) včetně poznámek pod čarou č. 4 a 5 zní:

   „f)   účelová   finanční   společnost   pro  sekuritizaci  podle  přímo
   použitelného  předpisu  Evropské  unie  upravujícího statistiku aktiv a
   pasiv  účelových  finančních  společností zapojených do sekuritizačních
   transakcí^4) nebo osoba, která podle tohoto přímo použitelného předpisu
   Evropské  unie  za  předkládání  výkazů  účelové  finanční  společnosti
   zapojené  do  sekuritizačních  transakcí odpovídá^5) (dále jen „účelová
   finanční společnost pro sekuritizaci“),

   4) Čl. 1 odst. 1 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013.

   5) Čl. 2 odst. 3 nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 1075/2013.“.

   4.  V  §  3 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena h) až j), která znějí:

   „h) spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „družstevní záložna“),

   i)  platební  instituce  a pobočka zahraniční platební instituce, která
   provozuje   činnost  na  území  České  republiky  (dále  jen  „platební
   instituce“),

   j)  instituce  elektronických  peněz  a  pobočka  zahraniční  instituce
   elektronických  peněz, která provozuje činnost na území České republiky
   (dále jen „instituce elektronických peněz“).“.

   5. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 9a

   Výkaz družstevní záložny, platební instituce a instituce elektronických
   peněz

   (1)  Družstevní  záložna  ke  konci každého kalendářního roku sestavuje
   výkaz  DZ  (ČNB)  11-01  „Roční  výkaz  o  platebním  styku  družstevní
   záložny“.

   (2)  Platební  instituce  a  instituce  elektronických  peněz  ke konci
   každého  kalendářního roku sestavují výkaz PLT (ČNB) 12-01 „Roční výkaz
   o platebním styku platební instituce a instituce elektronických peněz“.

   (3)  Družstevní  záložna, platební instituce a instituce elektronických
   peněz  předkládají České národní bance výkazy podle odstavců 1 a 2 vždy
   do 20. února následujícího kalendářního roku.

   (4) Obsah výkazů podle odstavců 1 a 2 je stanoven v příloze č. 7 k této
   vyhlášce.“.

   6.  V  poznámce  pod  čarou  č. 8 se věta poslední na samostatném řádku
   nahrazuje  větou „Čl. 1 písm. a) nařízení Evropské centrální banky (EU)
   č. 1071/2013.“.

   7. Za přílohu č. 6 se doplňuje příloha č. 7, která zní:

   „Příloha č. 7 k vyhlášce č. 314/2013 Sb.

   Obsah   výkazu  družstevní  záložny,  platební  instituce  a  instituce
   elektronických peněz

   DZ (ČNB) 11-01 „Roční výkaz o platebním styku družstevní záložny“

   PLT  (ČNB)  12-01  „Roční  výkaz o platebním styku platební instituce a
   instituce elektronických peněz“

   Výkaz  obsahuje  údaje  o počtu a druhu účtů vedených klientům, o počtu
   provozovaných   zařízení   akceptujících   platební   karty  (dále  jen
   „akceptační  zařízení“) v členění podle jejich druhu a země umístění, o
   počtu  a  druhu vydaných platebních karet a o počtu a objemu platebních
   transakcí na nich uskutečněných, o počtu a objemu klientských transakcí
   podle  druhu  platební  služby v geografickém členění, o počtu a objemu
   platebních  transakcí  provedených na akceptačních zařízeních v členění
   podle vydavatele karty, podle druhu platební transakce provedené kartou
   v  dalším  geografickém  členění  podle  země  umístění a provozovatele
   akceptačního zařízení a údaje o počtu a objemu hotovostních klientských
   transakcí prováděných na přepážce vykazující osoby nebo u obchodníka.“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Guvernér:
   v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.

   viceguvernér