Nové předpisy

Vyhláška č. 221/2014 Sb., , kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

   221/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 15. října 2014,

   kterou  se  mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
   bezpečnosti  a  výkonu  státního  požárního  dozoru (vyhláška o požární
   prevenci)

   Ministerstvo  vnitra  stanoví  podle  § 101 písm. a) zákona č. 133/1985
   Sb.,  o  požární  ochraně,  ve znění zákona č. 203/1994 Sb. a zákona č.
   237/2000 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6b zákona:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  246/2001  Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
   výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), se mění
   takto:

   1.  V  §  2 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno h), které zní:

   „h) zařízení zamezující iniciaci požáru nebo výbuchu.“.

   2.  V  §  4 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno h), které zní:

   „h) požární a evakuační výtahy.“.

   3. V § 5 odstavec 6 zní:

   „(6)   Je-li   podmínkami   územního  rozhodnutí  stanoveno  předložení
   dokumentace  pro provádění stavby podle zvláštního právního předpisu12)
   (dále  jen „prováděcí dokumentace“), musí být splněny požadavky uvedené
   v § 10 odst. 2.“.

   4.  V  § 5 odst. 7, § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 4, § 8 odst. 1 závěrečné
   části  ustanovení,  §  10  odst.  1 a v § 41 odst. 2 písm. n) bodě 6 se
   slovo „podrobnější“ nahrazuje slovem „prováděcí“.

   5. V § 7 odstavec 1 zní:

   „(1)  Před  uvedením  požárně bezpečnostního zařízení do provozu, kromě
   ručně  ovládaných požárních dveří a požárních uzávěrů otvorů, systémů a
   prvků  zajišťujících  zvýšení  požární  odolnosti stavebních konstrukcí
   nebo  snížení hořlavosti stavebních hmot, požárních přepážek a ucpávek,
   zabezpečuje  osoba uvedená v § 6 odst. 2 provedení funkčních zkoušek, a
   v  případě  souběhu  dvou  a  více  vzájemně  se  ovlivňujících požárně
   bezpečnostních  zařízení  také  koordinačních  funkčních  zkoušek.  Při
   funkčních  zkouškách  se  ověřuje, zda provedení požárně bezpečnostního
   zařízení  odpovídá  projekčním  a technickým požadavkům na jeho požárně
   bezpečnostní  funkci. Při koordinačních funkčních zkouškách se ověřuje,
   zda  požárně bezpečnostní funkce systému jako celku odpovídá projekčním
   a technickým požadavkům.“.

   6.  V  §  7  odst. 3 větě první se za slova „funkční zkoušce,“ vkládají
   slova „nebo koordinační funkční zkoušce,“.

   7.  V  §  7  odst.  4 se slova „a způsobem stanoveným“ nahrazují slovem
   „stanoveném“.

   8.  V  §  7  odst.  8 se na začátek písmene f) vkládá slovo „písemné“ a
   slova  „podle  §  10  odst. 2“ se nahrazují slovy „o provedení kontroly
   provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení“.

   9.  V § 9 odst. 2 větě první se slova „a způsobem stanoveným“ nahrazují
   slovem „stanoveném“.

   10.  V  §  9  odst. 8 se na začátek písmene e) vkládá slovo „písemné“ a
   slova  „podle  §  10  odst. 2“ se nahrazují slovy „o provedení kontroly
   provozuschopnosti“.

   11. Nadpis § 10 zní:

   „Společné  požadavky  na  projektování  a montáž požárně bezpečnostních
   zařízení a hasicích přístrojů“.

   12.  V  §  10 odst. 1 se čárka za slovem „dokumentace“ nahrazuje slovem
   „a“,  slova „a kontrole provozuschopnosti“ a slova „provádění kontrol,“
   se zrušují.

   13.  V  §  10 odst. 2 se slova „a písemně potvrzuje, že při tom splnila
   podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní
   dokumentací  výrobce  konkrétního  typu požárně bezpečnostního zařízení
   nebo   hasicího   přístroje“   nahrazují   slovy  „a  splnění  podmínek
   stanovených v odstavci 1 písemně potvrdí“.

   14.  V  § 10 odst. 4 se čárka za slovem „projektování“ nahrazuje slovem
   „a“ a slova „a kontroly provozuschopnosti“ se zrušují.

   15. V § 17 se doplňuje odstavec 7, který zní:

   „(7)  Pro  účely  začleňování provozovaných činností do kategorií podle
   míry požárního nebezpečí se rozumí

   a)  stavbou  pro  shromažďování většího počtu osob - stavba s prostorem
   určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá
   půdorysná plocha menší než 4 m2,

   b) stavbou pro obchod - stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu
   větší než 2 000 m2,

   c) stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace - stavba
   nebo její část určená k užívání

   1.  osobami  s  těžkou  vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým
   sluchovým  postižením,  s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo
   hlubokou mentální retardací,

   2.  těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku,
   nebo

   3.  osobami,  které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v
   souvislosti s poskytováním zdravotní péče,

   d)  stavbou  ubytovacího  zařízení  -  stavba  nebo  její  část, kde je
   fyzickým  osobám  poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou
   více než 20 lůžek.“.

   16. V § 18 písm. a) se slova „podzemní hromadné“ nahrazují slovy „např.
   podzemní hromadné“.

   17. V § 18 písm. b) se slovo „výroba“ nahrazuje slovy „např. výroba“.

   18. V § 18 písm. f) se slova „ , které jsou určeny pro ubytování osob s
   omezenou   schopností“   nahrazují   slovy   „pro   osoby  se  sníženou
   schopností“.

   19.  Poznámky  pod  čarou  č.  25,  26, 27 a 28 se zrušují, a to včetně
   odkazů na poznámky pod čarou.

   20.  V  § 41 se v návětí odstavce 2 slova „Požárně bezpečnostní řešení,
   které  je nedílnou součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení,
   obsahuje“  nahrazují  slovy  „Požárně  bezpečnostní řešení nebo obdobný
   dokument,  který  je  nedílnou  součástí  dokumentace  nebo  projektové
   dokumentace podle zvláštního předpisu, obsahuje“.

   21.  V § 45 odst. 2 písm. d) se za slova „požární bezpečnosti“ vkládají
   slova „a opatření“.

   22. V § 45 se odstavce 3 a 4 zrušují.

   23. V § 51 písmeno b) zní:

   „b) dokumentace zpracovaná v souvislosti s kontrolou,“.

   24.  V  příloze č. 3 bodě 13 se slova „Státní kontrola“ nahrazují slovy
   „Kontrola podle zákona o požární ochraně a kontrolního řádu“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

   Ministr:
   Chovanec v. r.