Nové předpisy

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

   222/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 14. října 2014,

   kterou  se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování
   jejich kácení

   Ministerstvo  životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. d) a
   k provedení § 8 odst. 3 a 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
   krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., (dále jen „zákon“):

   Čl. I
   Vyhláška  č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
   se mění takto:

   1. V § 1 se písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.

   Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

   2. V § 1 písm. c) se za slovo „sadech“ vkládá slovo „ , školkách“.

   3. V § 3 písmeno d) zní:

   „d)  pro  ovocné  dřeviny  rostoucí  na  pozemcích  v  zastavěném území
   evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná
   plocha  a  nádvoří  nebo  ostatní  plocha  se  způsobem využití pozemku
   zeleň.“.

   4. V § 4 odst. 1 písm. c) a v § 4 odst. 2 písm. c) se za slova „zejména
   druhy“  vkládají  slova  „  ,  popřípadě  rody“  a za slova „s uvedením
   druhového“ se vkládají slova „ , popřípadě rodového“.

   5. V § 4 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3)  Oznámení  o  kácení  dřevin  (§  8  odst.  4  zákona), které bylo
   provedeno  složkami  integrovaného  záchranného  systému  z  rozhodnutí
   velitele  zásahu  při  záchranných  nebo likvidačních pracích anebo při
   ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely
   (katastrální  území  a  číslo  parcely nebo adresu) a jejich množství a
   druh, popřípadě rod.“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2014.

   Ministr:
   Mgr. Brabec v. r.