Nové předpisy

Vyhláška č. 237/2014 Sb., , kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

   237/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA

   ze dne 4. listopadu 2014,

   kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro
   vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie
   pro  vytápění  a  pro  přípravu  teplé  vody  a  požadavky  na vybavení
   vnitřních  tepelných  zařízení  budov  přístroji  regulujícími  dodávku
   tepelné energie konečným spotřebitelům

   Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č.
   406/2000  Sb.,  o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb.,
   zákona  č.  165/2012  Sb.,  zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 310/2013
   Sb., k provedení § 7 odst. 9:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  194/2007  Sb.,  kterou se stanoví pravidla pro vytápění a
   dodávku  teplé  vody,  měrné  ukazatele  spotřeby  tepelné  energie pro
   vytápění  a  pro  přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních
   tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie
   konečným spotřebitelům, se mění takto:

   1.  V  názvu  vyhlášky  se  slova „regulujícími dodávku tepelné energie
   konečným  spotřebitelům“ nahrazují slovy „regulujícími a registrujícími
   dodávku tepelné energie“.

   2.  V  §  1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno d), které zní:

   „d)  rozsah  vybavení  vnitřních  tepelných  zařízení  budov  přístroji
   registrujícími dodávku tepelné energie.“.

   3. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 7a

   Vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie

   (1)  V  budovách  se vnitřní rozvod tepla pro vytápění a vnitřní rozvod
   chladu vybaví v případě, že

   a) vstupuje a vystupuje z bytu nebo nebytového prostoru v jednom místě,
   pracovním  měřidlem stanoveným určeným k měření tepla nebo chladu podle
   zákona o metrologii v místě vstupu vnitřního rozvodu tepla pro vytápění
   nebo vnitřního rozvodu chladu do bytu nebo nebytového prostoru,

   b)  vstupuje  a  vystupuje  z  bytu nebo nebytového prostoru v několika
   místech,

   1. zařízením pro rozdělování nákladů na vytápění, nebo

   2.  pracovním  měřidlem  stanoveným  určeným k měření tepla nebo chladu
   podle zákona o metrologii.

   (2)  Zařízením  pro  rozdělování  nákladů  na vytápění je indikátor pro
   rozdělování  nákladů  na vytápění místností otopnými tělesy instalovaný
   na  každém  otopném  tělese, indikátor instalovaný na odtokové trubce z
   otopného  tělesa nebo přístroj se snímačem teploty vnitřního vzduchu ve
   vytápěném  prostoru  a  teploty  venkovního vzduchu ve dnech vytápění v
   otopném  období  s  trvalým  průběhovým  záznamem rozdílů těchto teplot
   vzduchu  za  časový  interval,  kterým je počet dnů v otopném období. V
   budově  se  instalují  vždy  stejné  typy  indikátorů nebo přístrojů se
   snímačem teplot.

   (3) V případě společné přípravy teplé vody v domě se na vstupní potrubí
   zásobující  každý  byt nebo nebytový prostor teplou vodou osadí vodoměr
   na  teplou  vodu  používaný k rozdělování nákladů na společnou přípravu
   teplé vody v domě podle vyhlášky, kterou se stanoví měřidla k povinnému
   ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

   (4)  Odstavce  1  až  3  se  nevztahují  na  případy,  kdy se neprovádí
   rozúčtování  nákladů  na  tepelnou  energii  na  vytápění  a nákladů na
   společnou přípravu teplé vody v domě.“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení

   Pokud  byla  přede  dnem  nabytí  účinnosti této vyhlášky instalována v
   budově zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, přičemž podle § 7a
   odst.  1  písm.  a)  vyhlášky č. 194/2007 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí  účinnosti  této  vyhlášky,  by  měla  být  instalována pracovní
   měřidla  stanovená,  pak  se  tato  měřidla  instalují  až  po ukončení
   životnosti  zařízení  pro  rozdělování  nákladů  na  vytápění stanovené
   výrobcem těchto zařízení.

   Čl. III
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr:
   Ing. Mládek, CSc., v. r.