Nové předpisy

Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě - Služební zákon


Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, se nazývá též služební zákon. Zákon byl přijat v roce 2014 a vstoupí v platnost 1.1.2015. Ještě do jeho podoby může vstoupit ústavní stížnost prezidenta republiky.


Služební zákon
Zákon č. 234/2014 Sb., o stání službě


ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA
§ 1-19 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
      § 1-2 HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A ROZSAH PŮSOBNOSTI
      § 3-9 HLAVA II ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
      § 10-16 HLAVA III ORGANIZAČNÍ VĚCI SLUŽBY A SPRÁVA SLUŽEBNÍCH VZTAHŮ
§ 20-76 ČÁST DRUHÁ SLUŽEBNÍ POMĚR
      § 20-21 HLAVA I SLUŽEBNÍ POMĚR NA DOBU NEURČITOU A NA DOBU URČITOU
      § 22-42 HLAVA II PŘEDPOKLADY A ODBORNÉ POŽADAVKY PRO PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU, VZNIK SLUŽEBNÍHO POMĚRU, ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO, JMENOVÁNÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO PŘEDSTAVENÉHO, SLUŽEBNÍ SLIB A PŘEKÁŽKY PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU NEBO VÝKONU SLUŽBY
      § 43 HLAVA III ZAŘAZENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE VE SLUŽBĚ S OHLEDEM NA JEHO PŘÍBUZENSKÉ A OBDOBNÉ VZTAHY
      § 44-70 HLAVA IV ZMĚNY SLUŽEBNÍHO POMĚRU
      § 71-75 HLAVA V SKONČENÍ SLUŽEBNÍHO POMĚRU
      § 76 HLAVA VI
§ 77-86 ČÁST TŘETÍ POVINNOSTI A PRÁVA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ, PŘÍKAZY K VÝKONU SLUŽBY A OCENĚNÍ ZA PŘÍKLADNÝ VÝKON SLUŽBY
§ 87-97 ČÁST ČTVRTÁ KÁRNÁ ODPOVĚDNOST
§ 98-121 ČÁST PÁTÁ PODMÍNKY VÝKONU SLUŽBY
      § 98 HLAVA I ROVNÉ ZACHÁZENÍ A ZÁKAZ DISKRIMINACE
      § 99-103 HLAVA II SLUŽEBNÍ DOBA A DOBA ODPOČINKU
      § 104-106 HLAVA III SLUŽEBNÍ VOLNO
      § 107-111 HLAVA IV VZDĚLÁVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
      § 112 HLAVA V NÁHRADY VÝDAJŮ V SOUVISLOSTI S VÝKONEM SLUŽBY
      § 113 HLAVA VI BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝKONU SLUŽBY
      § 114-115 HLAVA VII PODMÍNKY PRO VÝKON SLUŽBY A ZABEZPEČENÍ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE
      § 116-121 HLAVA VIII PODMÍNKY PRO SLADĚNÍ RODINNÉHO A OSOBNÍHO ŽIVOTA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ S VÝKONEM SLUŽBY A VÝKON SLUŽBY Z JINÉHO MÍSTA
§ 122-125 ČÁST ŠESTÁ NÁHRADA ŠKODY, SLUŽEBNÍ ÚRAZ A NEMOC Z POVOLÁNÍ
§ 126-128 ČÁST SEDMÁ SOCIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
§ 129-143 ČÁST OSMÁ INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ VĚCÍ SLUŽBY, ODBOROVÉ ORGANIZACE, RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE STÁTNÍCH
      § 129-131 HLAVA I INFORMOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A PROJEDNÁNÍ VĚCÍ SLUŽBY
      § 132-133 HLAVA II ODBOROVÉ ORGANIZACE
      § 134-139 HLAVA III RADA STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ A ZÁSTUPCE STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PRO BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ
      § 140-143 HLAVA IV SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 144-152 ČÁST DEVÁTÁ ODMĚŇOVÁNÍ STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ
§ 153-183 ČÁST DESÁTÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
      § 153-158 HLAVA I OSOBNÍ SPIS, SLUŽEBNÍ PRŮKAZ, SLUŽEBNÍ HODNOCENÍ A STÍŽNOST STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE
      § 159-169 HLAVA II ŘÍZENÍ VE VĚCECH SLUŽBY
      § 170-171 HLAVA III PŘECHOD VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZE SLUŽEBNÍHO POMĚRU
      § 172-173 HLAVA IV SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST A POSTAVENÍ NÁMĚSTKA ČLENA VLÁDY
      § 174-175 HLAVA V PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK
      § 176-177 HLAVA VI VÝKLAD NĚKTERÝCH POJMŮ
      § 178: HLAVA VII POUŽITÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
      § 179-183 HLAVA VIII INFORMAČNÍ SYSTÉMY
§ 184-205 ČÁST JEDENÁCTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 206 ČÁST DVANÁCTÁ ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 207 ČÁST TŘINÁCTÁ ÚČINNOST

Příloha 1 Charakteristika platových tříd státních zaměstnanců
Příloha 2 ROZPĚTÍ PŘÍPLATKŮ ZA VEDENÍ