Nové předpisy

Vyhláška č. 243/2014 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

   243/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 7. listopadu 2014

   o  vyhlášení  Národní  přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích
   bližších ochranných podmínek

   Ministerstvo  životního  prostředí  stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h)
   zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.
   349/2009 Sb.:

   § 1
   Vymezení národní přírodní památky

   (1)  Vyhlašuje  se  Národní  přírodní  památka  Dlouhopolsko  (dále jen
   „národní přírodní památka“).

   (2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje v
   katastrálním  území  Dlouhopolsko.  Hranice národní přírodní památky se
   stanoví  uzavřeným  geometrickým  obrazcem  s  přímými  stranami, jehož
   vrcholy   jsou   určeny   souřadnicemi  jednotné  trigonometrické  sítě
   katastrální^1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak
   jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

   (3)  Orientační  grafické  znázornění  území národní přírodní památky a
   jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

   § 2
   Předmět ochrany

   Předmětem ochrany národní přírodní památky jsou

   a) lesní porosty tvořené společenstvy bazifilních teplomilných doubrav,

   b) trvalé travní porosty tvořené společenstvy slatinných luk s pěchavou
   slatinnou, bezkolencových luk a ostřicových porostů,

   c)  vzácné  a  ohrožené  druhy  rostlin, zejména populace druhů pěchava
   slatinná  (Sesleria  uliginosa),  hvozdík  pyšný  (Dianthus superbus) a
   vstavač bahenní (Orchis palustris), včetně jejich biotopů, a

   d)  vzácné  a  ohrožené  druhy  živočichů, zejména populace druhů roháč
   obecný (Lucanus cervus) a vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jejich
   biotopů.

   § 3
   Bližší ochranné podmínky

   Jen  se  souhlasem  příslušného  orgánu  ochrany  přírody lze v národní
   přírodní památce

   a)  povolovat  anebo  provádět  změny druhů pozemků nebo způsobů jejich
   využití^2),

   b)  povolovat  nebo provádět stavby nebo povolovat anebo provádět změny
   dokončených  staveb  nebo  změny  staveb  před  jejich  dokončením nebo
   umisťovat stavby, reklamní a informační zařízení,

   c)  povolovat  anebo  provádět  geologické  práce spojené se zásahem do
   pozemku,

   d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního
   přírodního materiálu stejného geologického původu,

   e)  ukládat  věci,  s  výjimkou  krátkodobého  uložení  dřevní hmoty na
   lesních pozemcích,

   f) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy,

   g) narušovat půdní povrch s využitím strojní mechanizace,

   h) hnojit pozemky anebo používat chemické prostředky, nebo

   i)  vysazovat  nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy; souhlas
   se   nevyžaduje   pro   vysazování  nebo  výsev  stanovištně  původních
   listnatých dřevin při obnově lesa.

   § 4
   Účinnost

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.

   Ministr:
   Mgr. Brabec v. r.

   Příloha 1
   Seznam  souřadnic  jednotné  trigonometrické  sítě katastrální (S-JSTK)
   jednotlivých  vrcholů  geometrických  obrazců,  kterými  jsou stanoveny
   hranice Národní přírodní památky Dlouhopolsko
Geometrický obrazec - hranice Národní přírodní památky Dlouhopolsko
--------------------------------------------------------------------------------
číslo bodu       souřadnice - Y [m]  souřadnice - X [m]  pořadí bodu v obrazci
--------------------------------------------------------------------------------
7001360001       677962,27           1042268,24                 1
7001360002       677821,92           1042389,69                 2
7001360003       677743,66           1042460,37                 3
7001360004       677681,70           1042560,81                 4
7001360005       677706,23           1042578,44                 5
7001360006       677705,48           1042591,84                 6
7001360007       677661,68           1042624,06                 7
7001360008       677715,77           1042702,80                 8
7001360009       677795,50           1042638,96                 9
7001360010       677808,12           1042654,46                10
7001360011       677811,94           1042658,55                11
7001360012       677845,62           1042640,63                12
7001360070       677848,06           1042705,84                13
7001360013       677851,10           1042711,52                14
7001360014       677872,40           1042700,14                15
7001360015       677924,01           1042641,94                16
7001360016       677950,86           1042582,74                17
7001360017       678000,00           1042534,55                18
7001360018       678017,55           1042509,98                19
7001360019       678040,22           1042466,85                20
7001360020       678110,71           1042468,32                21
7001360021       678162,61           1042466,23                22
7001360022       678185,87           1042472,17                23
7001360023       678194,19           1042494,74                24
7001360024       678157,42           1042570,85                25
7001360025       678154,61           1042567,14                26
7001360026       678132,37           1042613,24                27
7001360071       678135,57           1042620,50                28
7001360027       678135,86           1042625,00                29
7001360028       678086,71           1042738,72                30
7001360029       678091,58           1042741,84                31
7001360030       678168,24           1042680,64                32
7001360031       678182,45           1042705,60                33
7001360032       678352,50           1042627,56                34
7001360033       678382,37           1042637,20                35
7001360034       678516,45           1042514,19                36
7001360035       678518,41           1042508,61                37
7001360036       678504,66           1042504,98                38
7001360037       678547,50           1042424,49                39
7001360038       678597,91           1042292,69                40
7001360039       678617,81           1042252,03                41
7001360040       678639,96           1042225,43                42
19001700001      678673,07           1042201,62                43
19001700002      678706,93           1042192,16                44
19001700003      678751,58           1042192,82                45
19001700004      678771,98           1042198,75                46
19001700005      678803,56           1042211,39                47
19001541940      678775,24           1042168,12                48
19001542040      678745,06           1042139,08                49
19001542087      678729,42           1042127,93                50
19001542110      678719,53           1042108,59                51
19001700007      678695,68           1042082,43                52
19001700008      678676,40           1042108,69                53
19001700009      678661,92           1042141,49                54
19001700010      678650,29           1042163,05                55
19001700011      678625,69           1042173,10                56
19001700012      678615,23           1042177,85                57
19001700013      678587,31           1042192,71                58
19001700014      678575,08           1042198,57                59
19001700015      678523,86           1042220,64                60
7001360045       678503,75           1042241,69                61
7001360046       678467,15           1042268,47                62
7001360047       678446,27           1042291,03                63
7001480001       678428,54           1042345,94                64
7001480002       678437,05           1042360,84                65
7001480003       678389,34           1042412,45                66
7001480004       678275,18           1042453,15                67
7001360058       678276,17           1042430,18                68
7001360060       678247,10           1042437,54                69
7001360061       678173,72           1042447,53                70
7001360062       678141,21           1042445,25                71
7001480006       678122,25           1042434,05                72
7001480007       678096,64           1042440,34                73
7001480008       678042,33           1042454,62                74
7001480009       677998,42           1042482,19                75
7001480010       677989,00           1042476,64                76
7001480011       677940,77           1042510,15                77
7001480012       677933,61           1042497,77                78
7001480013       677944,44           1042465,35                79
7001480014       677960,87           1042449,30                80
7001480015       678034,51           1042398,03                81
7001480016       678051,57           1042364,88                82
7001480017       678102,14           1042321,84                83
7001360068       678094,74           1042272,48                84
7001360069       678069,86           1042231,29                85
7001360072       678055,46           1042222,87                86
7001360073       678015,52           1042243,20                87
7001360074       677992,15           1042248,32                88
--------------------------------------------------------------------------------

   Příloha 2
   Orientační  grafické znázornění Národní přírodní památky Dlouhopolsko a
   jejího ochranného pásma


   1)   Nařízení   vlády   č.   430/2006  Sb.,  o  stanovení  geodetických
   referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a
   zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

   2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
   stavebním  řádu  (stavební  zákon),  a  §  3  odst.  2 a § 31 zákona č.
   256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).