Nové předpisy

Vyhláška č. 245/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

   245/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 7. listopadu 2014,

   kterou  se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních
   parků  a  správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve
   správních   obvodech   tvořených   národními   přírodními  rezervacemi,
   národními  přírodními  památkami  a  jejich  ochrannými pásmy, ve znění
   pozdějších předpisů

   Ministerstvo  životního  prostředí stanoví podle § 78 odst. 1 zákona č.
   114/1992  Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004
   Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.:

   Čl. I
   Příloha vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a
   správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních
   obvodech   tvořených   národními   přírodními   rezervacemi,  národními
   přírodními  památkami  a  jejich ochrannými pásmy, ve znění vyhlášky č.
   163/2011  Sb.,  vyhlášky  č.  324/2011  Sb.,  vyhlášky č. 216/2012 Sb.,
   vyhlášky č. 206/2013 Sb. a vyhlášky č. 34/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  řádku  „Správa  Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko“ ve sloupci
   „Národní  přírodní  památky“  se  před slova „Holý vrch (112)“ vkládají
   slova „Dlouhopolsko“.

   2.  V  řádku  „Správa  Chráněné  krajinné oblasti Pálava“ se ve sloupci
   „Národní  přírodní  rezervace“  slova  „Pouzdřanská step - Kolby (334)“
   zrušují.

   3.  V  řádku  „Správa  Chráněné  krajinné oblasti Pálava“ se ve sloupci
   „Národní  přírodní  památky“  pod  slova  „Pastvisko  u Lednice (1453)“
   vkládají slova „Pouzdřanská step - Kolby (334)“.

   4.  V  řádku  „Správa  Chráněné  krajinné oblasti Pálava“ se ve sloupci
   „Národní  přírodní  rezervace“  slova  „Tabulová,  Růžový vrch a Kočičí
   kámen (377)“ nahrazují slovy „Tabulová (377)“.

   5.  V  řádku  „Správa  Chráněné  krajinné oblasti Pálava“ se ve sloupci
   „Národní přírodní památky“ za slovy „Hodonínská Dúbrava“ doplňují slova
   „(5874)“.

   6. Poznámka pod čarou ++) zní:

   „++)  Evidenční  číslo objektu ústředního seznamu ochrany přírody - § 5
   odst.  2  vyhlášky  č.  64/2011  Sb.,  o  plánech  péče,  podkladech  k
   vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.“.

   Čl. II
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2014.

   Ministr:
   Mgr. Brabec v. r.