Nové předpisy

Zákon č. 228/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů

   228/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. září 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č.  121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
   souvisejících  s  právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
   zákon),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  zákon  č. 151/1997 Sb., o
   oceňování  majetku  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o oceňování
   majetku), ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna autorského zákona

   Čl. I
   Zákon  č.  121/2000  Sb.,  o právu autorském, o právech souvisejících s
   právem  autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
   zákona  č.  81/2005 Sb., zákona č. 61/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb.,
   zákona  č. 216/2006 Sb., zákona č. 168/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb.,
   zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb.,
   zákona  č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb.,
   zákona  č. 496/2012 Sb., zákona č. 156/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb.
   a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  § 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství1)“
   nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

   Poznámka pod čarou č. 1 zní:

   „1)  Směrnice Rady 93/83/EHS ze dne 27. září 1993 o koordinaci určitých
   předpisů  týkajících se autorského práva a práv s ním souvisejících při
   družicovém vysílání a kabelovém přenosu.

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 96/9/ES ze dne 11. března 1996 o
   právní ochraně databází.

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001
   o   harmonizaci   určitých  aspektů  autorského  práva  a  práv  s  ním
   souvisejících v informační společnosti.

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/84/ES ze dne 27. září 2001 o
   právu na opětný prodej ve prospěch autora originálu uměleckého díla.

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES ze dne 29. dubna 2004
   o dodržování práv duševního vlastnictví.

   Směrnice  Evropského  parlamentu a Rady 2006/115/ES ze dne 12. prosince
   2006  o  právu  na pronájem a půjčování a o některých právech v oblasti
   duševního  vlastnictví  souvisejících  s autorským právem (kodifikované
   znění).

   Směrnice  Evropského  parlamentu a Rady 2006/116/ES ze dne 12. prosince
   2006   o   době   ochrany  autorského  práva  a  určitých  práv  s  ním
   souvisejících (kodifikované znění).

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009
   o právní ochraně počítačových programů (kodifikované znění).

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2011/77/EU ze dne 27. září 2011,
   kterou  se  mění směrnice 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a
   určitých práv s ním souvisejících.

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2012/28/EU ze dne 25. října 2012
   o některých povolených způsobech užití osiřelých děl.“.

   2.  V  §  14  odst. 2 se slova „členského státu Evropských společenství
   nebo  jiné  smluvní  strany  Dohody  o Evropském hospodářském prostoru“
   nahrazují  slovy  „některého  z  členských  států  Evropské  unie  nebo
   některého  ze  států  tvořících  Evropský  hospodářský prostor“ a slova
   „Evropských společenství a ostatních smluvních stran Dohody o Evropském
   hospodářském  prostoru“  se  nahrazují  slovy „členských států Evropské
   unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor“.

   3. V § 21 odst. 5 a 6 se slova „členského státu Evropských společenství
   nebo  jiné  smluvní  strany  Dohody  o Evropském hospodářském prostoru“
   nahrazují  slovy  „z  členských  států Evropské unie nebo toho ze států
   tvořících Evropský hospodářský prostor“.

   4.  V  §  21  odst.  7  se  slova  „jiného  členského  státu Evropských
   společenství“  nahrazují  slovy  „některého  z členských států Evropské
   unie  nebo některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor“ a
   slova  „takového  členského státu Evropských společenství“ se nahrazují
   slovy  „toho  z  členských  států  Evropské  unie  nebo  toho  ze států
   tvořících Evropský hospodářský prostor“.

   5. V § 24 odst. 1, § 25 odst. 7 a v § 37 odst. 2 větě první se slova „v
   příloze“ nahrazují slovy „v příloze č. 1“.

   6.  V  §  25  odst.  2  písm.  a)  se slova „členských států Evropských
   společenství“  nahrazují  slovy  „některého  z členských států Evropské
   unie nebo z některého ze států tvořících Evropský hospodářský prostor“.

   7. V § 25 odst. 5 se slovo „přílohy“ nahrazuje slovy „přílohy č. 1“.

   8. V § 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

   „(6)  Doba  trvání  majetkových práv k hudebnímu dílu s textem, byla-li
   obě  díla  vytvořena  pro účely užití ve spojení, končí, i když nejde o
   dílo   spoluautorů   (§  8),  70  let  od  smrti  poslední  přeživší  z
   následujících  osob:  autor  textu  a  autor  hudebního  díla. Pro dílo
   hudebně dramatické se použije věta první obdobně.“.

   Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 7 a 8.

   9. V § 27 se doplňuje odstavec 9, který zní:

   „(9)  Pro  určení  doby  trvání  majetkových  práv  k osiřelému dílu se
   použijí  ustanovení odstavců 1 až 8 obdobně; pro dílo, jehož autor není
   určen, se použije odstavec 3 obdobně.“.

   10.  V  části  první  hlavě I dílu 3 se za oddíl 6 vkládá nový oddíl 7,
   který včetně nadpisu zní:

   „Oddíl 7

   Osiřelé dílo

   § 27a

   (1)  Za  osiřelé  se považuje dílo podle § 2, není-li určen jeho autor,
   nebo  i  když  je  určen,  není  nalezen  ani  po  provedení důsledného
   vyhledávání   podle  §  27b  zaznamenaného  způsobem  stanoveným  tímto
   zákonem.

   (2)  Přísluší-li  právo  autorské  k  dílu  více než jednomu autorovi a
   nejsou-li  určeni  všichni  autoři,  nebo  i  když  jsou určeni, nejsou
   nalezeni   ani   po   provedení  důsledného  vyhledávání  podle  §  27b
   zaznamenaného  způsobem  stanoveným  tímto zákonem, dílo se považuje za
   osiřelé,  pokud  jde o práva autorů, kteří nejsou určeni nebo nalezeni.
   Pokud  jde o autory, kteří jsou určeni a nalezeni, použije se ve vztahu
   k jejich právům § 12.

   (3) Za osiřelá se za splnění podmínek podle odstavce 1 považují všechna
   díla autora, není-li prokázán opak.

   (4)  Dílo  se  nepovažuje  za  osiřelé,  odpadnou-li podmínky uvedené v
   odstavci  1.  Autor  je  oprávněn kdykoli ukončit status osiřelého díla
   tím,  že  písemně  oznámí  své  autorství  k  dílu kolektivnímu správci
   vedoucímu   příslušný  rejstřík  osiřelých  děl  podle  tohoto  zákona.
   Dojde-li  k  užití  osiřelého  díla  podle  §  37a, ukončí autor status
   osiřelého díla písemným oznámením osobě, která dílo užila v souladu s §
   37a  odst. 1. Pokud jde o dílo uvedené v odstavci 2 větě první, použijí
   se  pro  jeho  autory, kteří nejsou určeni nebo nalezeni, věty první až
   třetí obdobně.

   (5)  Díla  uvedená  v  § 37a odst. 1 až 4, která se považují za osiřelá
   podle odstavců 1 až 4 v některém z členských států Evropské unie nebo v
   některém  ze  států tvořících Evropský hospodářský prostor, se považují
   za  osiřelá  a  mohou  být užita podle § 37a ve všech členských státech
   Evropské  unie  a  ve  všech  státech  tvořících  Evropský  hospodářský
   prostor.

   § 27b

   (1)  Důsledné  vyhledávání za účelem zjištění, zda je dílo osiřelým, se
   provede  před  užitím  díla nahlédnutím do vhodných informačních zdrojů
   příslušných  pro jednotlivé druhy děl s cílem určit nebo nalézt autora,
   a  to  v  tom  z  členských  států  Evropské  unie  nebo v tom ze států
   tvořících  Evropský  hospodářský  prostor,  kde bylo dílo poprvé vydáno
   nebo   poprvé   odvysíláno.  V  případě  díla  kinematografického  nebo
   audiovizuálního,  jehož  výrobce  má  sídlo  nebo  obvyklé  bydliště  v
   některém  z  členských  států  Evropské  unie  nebo v některém ze států
   tvořících Evropský hospodářský prostor, se důsledné vyhledávání provede
   v  tom  z  členských  států Evropské unie nebo v tom ze států tvořících
   Evropský  hospodářský  prostor,  kde  má  výrobce  sídlo  nebo  obvyklé
   bydliště.  V  případech  podle  §  37a  odst. 3 se důsledné vyhledávání
   provede  v  tom  z  členských  států  Evropské unie nebo v tom ze států
   tvořících  Evropský  hospodářský  prostor,  kde je usazena osoba, která
   dílo zveřejnila.

   (2)  V případě, že existují důkazy naznačující, že významné informace o
   autorovi  by  mohly  být  nalezeny  v jiných než v odstavci 1 uvedených
   státech,  využijí  se  rovněž zdroje informací dostupné v těchto jiných
   státech.

   (3)  Seznam informačních zdrojů pro důsledné vyhledávání, do nichž musí
   být nahlédnuto, je stanoven v příloze č. 2 k tomuto zákonu.“.

   Dosavadní oddíl 7 se označuje jako oddíl 8.

   11.  V § 28 odst. 3 se slova „§ 27 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 27 odst.
   8“.

   12.  Za  § 37 se vkládá nový § 37a, který včetně nadpisu a poznámky pod
   čarou č. 14 zní:

   „§ 37a

   Licence pro určitá užití osiřelého díla

   (1)  Do práva autorského nezasahuje osoba uvedená v § 37 odst. 1, která
   výhradně  k  dosažení  cílů  souvisejících s jejím posláním ve veřejném
   zájmu

   a)  rozmnožuje pro účely digitalizace, zpřístupnění způsobem uvedeným v
   §  18  odst.  2, indexace, katalogizace, uchovávání nebo obnovy osiřelé
   dílo  v podobě knihy, časopisu, novin nebo jiné písemnosti nebo osiřelé
   dílo  kinematografické  nebo  audiovizuální  a  jde  o  dílo,  které je
   součástí jejích sbírek nebo archivu, nebo

   b) zpřístupňuje dílo podle písmene a) způsobem uvedeným v § 18 odst. 2.

   (2)  Do  práva  autorského  nezasahuje provozovatel vysílání ze zákona,
   který  výhradně  k  dosažení  cílů  souvisejících  s  jeho  posláním ve
   veřejném zájmu

   a)  rozmnožuje pro účely digitalizace, zpřístupnění způsobem uvedeným v
   §  18  odst.  2, indexace, katalogizace, uchovávání nebo obnovy osiřelé
   dílo  kinematografické  nebo  audiovizuální  a  jde  o  dílo,  které je
   obsaženo  v  jeho  archivu a bylo jím nebo z jeho podnětu vyrobeno před
   31. prosincem 2002, nebo

   b) zpřístupňuje dílo podle písmene a) způsobem uvedeným v § 18 odst. 2.

   (3)  Ustanovení  odstavců  1 a 2 se vztahují na dílo, které bylo poprvé
   vydáno,   nebo,  nebylo-li  vydáno,  poprvé  odvysíláno  v  některém  z
   členských  států  Evropské  unie  nebo  v  některém  ze států tvořících
   Evropský   hospodářský  prostor.  Nedošlo-li  k  takovému  vydání  nebo
   odvysílání  a  dílo bylo zveřejněno osobou uvedenou v odstavci 1 nebo 2
   se  souhlasem autora, vztahují se na ně tato ustanovení, lze-li rozumně
   předpokládat,  že  by autor proti jeho užití podle odstavců 1 a 2 neměl
   námitek.

   (4)  Ustanovení  odstavců 1 a 2 se vztahují rovněž na díla vložená nebo
   začleněná do osiřelého díla nebo tvořící jeho nedílnou součást.

   (5)  Při užití osiřelého díla způsobem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 lze
   vytvářet  příjmy  výlučně  za  účelem pokrytí nákladů, které vzniknou v
   souvislosti   s  digitalizací  osiřelých  děl  a  jejich  zpřístupněním
   veřejnosti.

   (6)  Za  účelem zjištění, zda je dílo osiřelým, zajistí osoba uvedená v
   odstavci  1  nebo  2  důsledné vyhledávání podle § 27b a bude uchovávat
   záznamy o jeho provedení.

   (7)  Při každém užití osiřelého díla je osoba uvedená v odstavci 1 nebo
   2 povinna uvádět jméno jeho autora, byl-li určen.

   (8)  Osoby  uvedené  v  odstavcích  1  a  2 jsou povinny bez zbytečného
   odkladu poskytnout ministerstvu v písemné formě

   a)  výsledky  každého  svého  důsledného  vyhledávání, na jehož základě
   dospěly k závěru, že určité dílo se považuje za osiřelé,

   b) informace o užití podle odstavce 1 nebo 2,

   c)  informace o jakékoli změně statusu osiřelého díla, které tyto osoby
   užily nebo užívají podle odstavce 1 nebo 2,

   d) své kontaktní údaje.

   (9)  Ministerstvo  výsledky a informace, které obdrží podle odstavce 8,
   předá bez zbytečného odkladu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu14).

   (10) Autor, který ukončil status osiřelého díla podle § 27a odst. 4, má
   právo  na  odměnu vůči osobě, která dotčené dílo užila podle odstavce 1
   nebo  2. Při určení výše odměny se přihlédne k účelu a okolnostem užití
   díla, jakož i k rozsahu újmy způsobené autorovi tímto užitím.

   (11)  Právo na odměnu podle odstavce 10 se řídí právním řádem státu, ve
   kterém je usazena osoba povinná k placení této odměny.

   14)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 386/2012 ze dne 19.
   dubna  2012, kterým se Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné
   známky  a  průmyslové  vzory)  svěřují úkoly související s prosazováním
   práv  duševního  vlastnictví,  včetně  sdružování  zástupců veřejného a
   soukromého   sektoru   v  podobě  Evropského  střediska  pro  sledování
   porušování práv duševního vlastnictví.“.

   13. V § 71 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Výkonný  umělec,  jenž poskytl výrobci zvukového záznamu smlouvou
   výhradní  a  neomezenou  licenci  k užití svého zaznamenaného výkonu za
   jednorázovou  odměnu,  má právo na roční doplňkovou odměnu. Tato odměna
   mu  přísluší za každý celý rok počínaje kalendářním rokem bezprostředně
   následujícím  po  roce,  ve  kterém  uplynulo  50  let ode dne, kdy byl
   zvukový  záznam  oprávněně  vydán,  nebo, nedošlo-li k takovému vydání,
   oprávněně  sdělen  veřejnosti.  Práva  na  roční  doplňkovou  odměnu se
   výkonný umělec nemůže vzdát.“.

   14. Za § 72 se vkládají nové § 72a a 72b, které včetně nadpisů znějí:

   „§ 72a

   Odstoupení od smlouvy pro nečinnost výrobce

   (1)  Pokud  po  uplynutí  50 let ode dne, kdy byl zvukový záznam výkonu
   oprávněně  vydán,  nebo, nedošlo-li k takovému vydání, oprávněně sdělen
   veřejnosti,  výrobce  zvukového  záznamu  nenabízí  rozmnoženiny tohoto
   záznamu  v  hmotné  podobě  k prodeji v dostatečném množství nebo tento
   záznam nezpřístupňuje veřejnosti způsobem uvedeným v § 18 odst. 2, může
   výkonný   umělec   písemně  oznámit  výrobci  zvukového  záznamu  úmysl
   odstoupit od smlouvy, kterou mu poskytl výhradní a neomezenou licenci k
   užití  svého  zaznamenaného uměleckého výkonu. Toto oznámení lze učinit
   nejdříve  prvního  dne kalendářního roku bezprostředně následujícího po
   roce, v němž uplynula doba podle věty první. Právo odstoupit od smlouvy
   může  výkonný  umělec uplatnit teprve tehdy, jestliže výrobce zvukového
   záznamu  ve  lhůtě  1  roku  ode  dne, kdy mu výkonný umělec svůj úmysl
   odstoupit  od  smlouvy  oznámil,  nevyužil dotčený záznam oběma způsoby
   uvedenými ve větě první; odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu.
   Tohoto práva se výkonný umělec nemůže vzdát.

   (2)  Pokud zvukový záznam obsahuje záznam výkonů více výkonných umělců,
   mohou  tito  výkonní  umělci odstoupit od smlouvy podle odstavce 1. Pro
   odstoupení více výkonných umělců od smlouvy podle odstavce 1 se použije
   přiměřeně § 68.

   § 72b

   Opatření k vyvážení smluvních vztahů

   Pokud   výkonný  umělec  poskytl  výrobci  zvukového  záznamu  smlouvou
   výhradní  a  neomezenou licenci k užití svého zaznamenaného výkonu a má
   podle  této  smlouvy  nárok na periodické platby odměn, počínaje prvním
   dnem  kalendářního  roku  bezprostředně následujícím po roce, ve kterém
   uplynulo  50 let ode dne, kdy byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo,
   nedošlo-li  k  takovému  vydání,  oprávněně  sdělen  veřejnosti, nebude
   výrobce zvukového záznamu z těchto plateb výkonnému umělci srážet žádné
   dříve vyplacené zálohy ani smluvně dohodnuté srážky.“.

   15. § 73 včetně nadpisu zní:

   „§ 73

   Trvání majetkových práv výkonného umělce

   Majetková  práva  výkonného  umělce  trvají 50 let od vytvoření výkonu.
   Byl-li  však  v průběhu této doby oprávněně vydán nebo oprávněně sdělen
   veřejnosti

   a)  jiný  než zvukový záznam výkonu, zanikají práva výkonného umělce za
   50  let  ode  dne,  kdy došlo k prvnímu oprávněnému vydání nebo sdělení
   veřejnosti  takového  záznamu,  a  to  podle  toho,  která  z uvedených
   událostí nastane dříve, nebo

   b) zvukový záznam výkonu, zanikají práva výkonného umělce za 70 let ode
   dne,  kdy  došlo  k  prvnímu oprávněnému vydání nebo sdělení veřejnosti
   takového  záznamu,  a to podle toho, která z uvedených událostí nastane
   dříve.“.

   16.  V  §  74 se slova „§ 27 odst. 7,“ nahrazují slovy „§ 27 odst. 8, §
   27a, § 27b,“.

   17. Za § 76 se vkládá nový § 76a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 76a

   Povinnosti  výrobce  zvukového záznamu v souvislosti s roční doplňkovou
   odměnou

   (1)  Na  platby  roční  doplňkové  odměny podle § 71 odst. 4 je výrobce
   zvukového  záznamu  povinen  vyčlenit  částku  ve  výši  20  % z příjmů
   získaných  v  průběhu  kalendářního roku, jenž předchází roku, za který
   tato  odměna  přísluší,  z  rozmnožování,  rozšiřování a zpřístupňování
   veřejnosti  způsobem  uvedeným  v  §  18  odst.  2 zvukového záznamu po
   uplynutí  50 let ode dne, kdy byl zvukový záznam oprávněně vydán, nebo,
   nedošlo-li k takovému vydání, oprávněně sdělen veřejnosti. Příjmy podle
   věty  první  se  rozumí příjmy výrobce zvukových záznamů před odečtením
   nákladů.

   (2)  Výrobce  je povinen na požádání poskytnout výkonnému umělci, který
   má nárok na roční doplňkovou odměnu, a příslušnému kolektivnímu správci
   veškeré informace nezbytné k zajištění plateb této odměny.

   (3)  Výrobce  je  povinen  částku  vyčleněnou  podle  odstavce 1 odvést
   příslušnému kolektivnímu správci, který roční doplňkovou odměnu vyplácí
   jednotlivým  oprávněným  výkonným  umělcům,  nejpozději  do  31. března
   kalendářního roku následujícího po roce, za který tato odměna přísluší.

   (4)  Příjmy  z plateb odvedených kolektivnímu správci podle odstavce 3,
   které  se  nepodaří při vynaložení přiměřeného úsilí do 3 let od jejich
   obdržení  vyplatit,  se  uplynutím  této  doby stávají příjmem Státního
   fondu kultury České republiky.“.

   18. V § 77 větách druhé a poslední se číslo „50“ nahrazuje číslem „70“.

   19. Za § 77 se vkládá nový § 77a, který zní:

   „§ 77a

   Došlo-li  k  odstoupení od smlouvy podle § 72a, právo výrobce zvukového
   záznamu ke zvukovému záznamu zaniká.“.

   20.  V § 78, 82, 86 a v § 94 odst. 1 se slova „§ 27 odst. 7,“ nahrazují
   slovy „§ 27 odst. 8, § 27a, § 27b,“.

   21.  V § 87 větě poslední se slova „§ 27 odst. 7“ nahrazují slovy „§ 27
   odst. 8“.

   22.  V § 96 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno d), které zní:

   „d) právo na roční doplňkovou odměnu podle § 71 odst. 4.“.

   23.  V  § 100 odst. 1 písm. f) se slova „ , k nimž kolektivně spravují“
   nahrazují   slovy  „a  rejstřík  osiřelých  předmětů  ochrany,  k  nimž
   kolektivně   spravuje“   a   slovo   „rejstřík“   se  nahrazuje  slovem
   „rejstříky“.

   24.  V  § 100 odst. 6 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ , a
   to  včetně  četnosti  využití  ubytovacích  prostor  za  účelem získání
   takového prospěchu, v nichž dochází k užití předmětu ochrany“.

   25.  Dosavadní  příloha  se  označuje jako „příloha č. 1“ a doplňuje se
   příloha č. 2, která včetně nadpisu zní:

   „Příloha č. 2

   Seznam  informačních  zdrojů  pro  důsledné vyhledávání, které musí být
   prověřeny  s cílem zjistit totožnost autora nebo jiného nositele práv k
   osiřelému  dílu  nebo nositele práv k jinému osiřelému předmětu ochrany
   nebo jejich bydliště či pobyt

   Informačními zdroji podle § 27b odst. 3 se rozumějí

   1. v případě vydaných neperiodických publikací

   a)  katalogy  Národní  knihovny  České  republiky,  Národního archivu a
   zahraničních knihoven nebo institucí obdobného významu,

   b) zdroje sdružení vydavatelů a autorů v příslušném státě,

   c)  stávající  databáze  a  rejstříky WATCH (Writers, Artists and Their
   Copyright  Holders  -  spisovatelé,  výtvarní  umělci a nositelé jejich
   autorských   práv)   a  ISBN  (International  Standard  Book  Number  -
   mezinárodní standardní číslo knihy) a databáze vydaných knih,

   d)  rejstříky  příslušných  kolektivních  správců, zejména kolektivních
   správců spravujících právo na rozmnožování,

   e)  zdroje  propojující  databáze  a  rejstříky,  včetně  VIAF (Virtual
   International  Authority Files - Virtuální mezinárodní seznamy autorit)
   a ARROW (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works -
   Přístupné rejstříky informací o právech a osiřelých dílech),

   f)  seznam  autorů,  jejichž  majetková  práva zdědil stát nebo jejichž
   majetková  práva  státu  připadla,  vedený Státním fondem kultury České
   republiky,

   g)  titulky  a  další  informace  uvedené  na  vydaných  neperiodických
   publikacích,

   h) povinné výtisky;

   2. v případě periodického tisku

   a)  katalogy  Národní  knihovny  České  republiky,  Národního archivu a
   zahraničních knihoven nebo institucí obdobného významu,

   b)  rejstřík  ISSN  (International Standard Serial Number - mezinárodní
   standardní číslo seriálové publikace),

   c) zdroje sdružení vydavatelů, autorů a novinářů v příslušném státě,

   d)  rejstříky  příslušných  kolektivních  správců,  včetně kolektivních
   správců spravujících právo na rozmnožování,

   e)  seznam  autorů,  jejichž  majetková  práva zdědil stát nebo jejichž
   majetková  práva  státu  připadla,  vedený Státním fondem kultury České
   republiky,

   f) titulky a další informace v periodickém tisku,

   g) povinné výtisky;

   3.  v  případě  děl  výtvarných, včetně děl fotografických, děl užitého
   umění,  děl  architektonických  a  dalších  takových  děl,  která  jsou
   obsažena  v knihách, odborných časopisech, novinách a jiném periodickém
   tisku nebo v jiných dílech

   a) zdroje uvedené v bodech 1 a 2,

   b)  rejstříky  příslušných  kolektivních  správců, zejména kolektivních
   správců  spravujících  práva autorů děl výtvarných, včetně kolektivních
   správců spravujících právo na rozmnožování,

   c) databáze fotobank,

   d)  seznam  autorů,  jejichž  majetková  práva zdědil stát nebo jejichž
   majetková  práva  státu  připadla,  vedený Státním fondem kultury České
   republiky,

   e) titulky a další informace uvedené na díle nebo na přebalu díla;

   4. v případě audiovizuálních děl, děl audiovizuálně užitých a zvukových
   záznamů

   a)  katalogy  a  povinné  archivační  rozmnoženiny  Národního filmového
   archivu, Národního archivu a zahraničních institucí obdobného významu,

   b)  zdroje  sdružení  výrobců  audiovizuálních  děl a zvukových záznamů
   usazených v příslušném státě,

   c)  databáze  institucí  pečujících  o  filmové nebo zvukové dědictví a
   národních knihoven,

   d)  databáze  s  příslušnými  normami  a  identifikátory  jako  je ISAN
   (International  Standard  Audiovisual  Number  - mezinárodní standardní
   číslo   audiovizuálního  záznamu)  pro  audiovizuální  materiály,  ISWC
   (International  Standard  Music  Work Code - mezinárodní standardní kód
   hudebního  díla)  pro  hudební  díla  a  ISRC  (International  Standard
   Recording  Code  -  mezinárodní  standardní  kód zvukového záznamu) pro
   zvukové záznamy,

   e)  rejstříky  příslušných  kolektivních  správců, zejména kolektivních
   správců zastupujících autory, výkonné umělce, výrobce zvukových záznamů
   a výrobce zvukově obrazových záznamů,

   f)   databáze   ostatních   významných  sdružení  zastupujících  určité
   kategorie nositelů práv,

   g)  seznamy  nositelů  práv,  jejichž  majetková práva zdědil stát nebo
   jejichž  majetková  práva státu připadla, vedené Státním fondem kultury
   České republiky nebo Státním fondem kinematografie,

   h) titulky a další informace uvedené na přebalu díla.“.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1. Ustanovení § 27 odst. 6 zákona č. 121/2000 Sb., ve znění účinném ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  se  vztahuje na hudební díla s
   textem  a  díla  hudebně  dramatická, u nichž je v některém z členských
   států  Evropské  unie  nebo  v  některém  ze  států  tvořících Evropský
   hospodářský prostor dne 1. listopadu 2013 chráněno alespoň hudební dílo
   nebo  text,  popřípadě  libreto, a na hudební díla s textem vzniklá ode
   dne 1. listopadu 2013. Větou první nejsou dotčena užití hudebních děl s
   textem  a  děl  hudebně  dramatických, k nimž došlo do dne 1. listopadu
   2013, ani práva nabytá k těmto dílům třetími osobami.

   2.  Není-li ve smlouvě, kterou výkonný umělec poskytl výrobci zvukového
   záznamu  výhradní  a  neomezenou  licenci  k  užití svého zaznamenaného
   uměleckého  výkonu  a  která  byla  uzavřena  do dne 1. listopadu 2013,
   výslovně  dohodnuto  jinak,  má  se  za  to,  že tato smlouva zůstává v
   platnosti  i  po okamžiku, kdy by podle § 73 zákona č. 121/2000 Sb., ve
   znění  účinném  přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto zákona, majetková
   práva výkonného umělce zanikla.

   3.  Ustanovení  §  71 odst. 4, § 72a až 73, § 76a až 77a a § 96 odst. 1
   písm.  d)  zákona  č.  121/2000  Sb.,  ve  znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto zákona, se vztahují na umělecké výkony zaznamenané na
   zvukový  záznam  a na zvukové záznamy, byly-li do dne 1. listopadu 2013
   chráněny  podle  zákona  č.  121/2000  Sb., ve znění účinném přede dnem
   nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo byly-li pořízeny po tomto datu.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o oceňování majetku

   Čl. III
   V § 17 odst. 3 písm. c) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o
   změně  některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č.
   121/2000 Sb., se slova „padesátileté doby trvání těchto práv“ nahrazují
   slovy „doby trvání těchto práv podle autorského zákona“.

   ČÁST TŘETÍ
   ÚČINNOST

   Čl. IV
   Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.