Nové předpisy

Zákon č. 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   229/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. září 2014,

   kterým  se  mění  zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
   dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
   ve  znění  zákona  č.  477/2001  Sb.,  zákona č. 76/2002 Sb., zákona č.
   275/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č.
   167/2004 Sb., zákona č. 188/2004 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č.
   7/2005  Sb.,  zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.
   222/2006 Sb., zákona č. 314/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
   25/2008  Sb.,  zákona č. 34/2008 Sb., zákona č. 383/2008 Sb., zákona č.
   9/2009  Sb.,  zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č.
   297/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 154/2010 Sb., zákona č.
   31/2011  Sb.,  zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 264/2011 Sb., zákona č.
   457/2011  Sb.,  zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č.
   165/2012  Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č.
   169/2013  Sb.,  zákonného  opatření  Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č.
   64/2014 Sb., se mění takto:

   1. § 17 včetně nadpisu zní:

   „§ 17

   Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob při nakládání s komunálním
   odpadem

   (1) Na obce se vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon
   nestanoví jinak.

   (2) Obec ve své samostatné působnosti stanoví obecně závaznou vyhláškou
   obce  systém  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a
   odstraňování  komunálních  odpadů  vznikajících  na  jejím katastrálním
   území. Obecně závaznou vyhláškou může stanovit také systém nakládání se
   stavebními   odpady   produkovanými   na   jejím   katastrálním   území
   nepodnikajícími fyzickými osobami.

   (3)  Obec je povinna zajistit místa pro odkládání veškerého komunálního
   odpadu   produkovaného   fyzickými  nepodnikajícími  osobami  na  jejím
   katastrálním  území.  Obec  je  povinna  zajistit  místa  pro  oddělené
   soustřeďování složek komunálního odpadu, minimálně nebezpečných odpadů,
   papíru,   plastů,   skla,  kovů  a  biologicky  rozložitelných  odpadů.
   Ministerstvo  může  stanovit  vyhláškou  podrobnosti  rozsahu a způsobu
   zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

   (4) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu odpadu, mohou na
   základě  smlouvy  s obcí využít systému shromažďování, sběru, přepravy,
   třídění,  využívání  a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí.
   Smlouva  musí  být  písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za
   tuto službu.

   (5)  Fyzické  osoby a původci odpadů zapojení do systému shromažďování,
   sběru,  přepravy,  třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
   zavedeného obcí jsou povinni v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce
   komunální  odpad  a  odpad podobný komunálnímu odpadu třídit a odkládat
   odděleně  na místa k tomu obcí určená, pokud s odpadem nenakládají nebo
   se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným tímto zákonem.

   (6) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění,
   využívání  a  odstraňování  komunálních  odpadů  od  fyzických  osob na
   základě  smlouvy.  Smlouva  musí  být uzavřena písemně a musí obsahovat
   výši  úhrady.  Vybírá-li  obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za
   komunální  odpad  podle  §  17a  ani  místní poplatek za provoz systému
   shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a  odstraňování
   komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích25a).“.

   2.  V  § 21 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena d) a e), která znějí:

   „d)  seznam odpadů, které je možné využívat jako technologický materiál
   na technické zabezpečení skládky, a požadavky na jejich využívání,

   e)  výčet recyklovatelných a využitelných odpadů, které je od roku 2024
   zakázáno ukládat na skládku.“.

   3. V § 21 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

   „(6)  Jako  technologický  materiál na technické zabezpečení skládky je
   možné  využívat  pouze  odpady  stanovené prováděcím právním předpisem,
   které svými technickými parametry tomuto účelu odpovídají.

   (7)  Na skládky je od roku 2024 zakázáno ukládat směsný komunální odpad
   a  recyklovatelné  a  využitelné  odpady  stanovené  prováděcím právním
   předpisem.“.

   4.  V  § 45 odst. 3 se doplňuje věta „Maximální celkové množství odpadů
   uložených  na  skládku  jako materiál pro technické zabezpečení skládky
   může  dosahovat  maximální výše 20 % celkové hmotnosti odpadů uložených
   na skládku v daném kalendářním roce.“.

   5.  V  §  73  se  dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se
   odstavec 2, který zní:

   „(2)   Ministerstvo  zemědělství  spolupracuje  na  tvorbě  prováděcích
   právních   předpisů,   které   se   týkají   nakládání   s   biologicky
   rozložitelnými odpady.“.

   6. V § 78 odst. 4 písm. b) se za slova „v právních předpisech“ vkládají
   slova  „nebo  poruší zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním
   předpisem od fyzických osob“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Správní  řízení podle § 78 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a
   o  změně  některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která
   nebyla  pravomocně  skončena  před  nabytím účinnosti tohoto zákona, se
   dokončí podle dosavadních právních předpisů.

   Čl. III
   Účinnost
   Tento  zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení
   čl.  I  bodu 6, který nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního
   měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.