Nové předpisy

Zákon č. 230/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   230/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. září 2014,

   kterým   se  mění  zákon  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních
   komunikacích  a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
   ve  znění  pozdějších  předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a
   zdokonalování  odborné  způsobilosti  k  řízení  motorových vozidel a o
   změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o silničním provozu

   Čl. I
   Zákon  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
   některých  zákonů  (zákon  o  silničním  provozu),  ve  znění zákona č.
   60/2001  Sb.,  zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č.
   311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č.
   53/2004  Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
   76/2006  Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č.
   342/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č.
   374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   480/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   424/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č.
   329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
   18/2012  Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č.
   197/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č.
   101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č.
   300/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  se  slova  „Evropské  unie^43)“  nahrazují slovy „Evropské
   unie^47)“.

   Poznámka pod čarou č. 47 zní:

   „47)  Směrnice  Rady  91/671/EHS  ze dne 16. prosince 1991 o sbližování
   právních  předpisů  členských  států  týkajících se povinného používání
   bezpečnostních pásů ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2003/20/ES ze dne 8. dubna 2003,
   kterou  se mění směrnice Rady 91/671/EHS o sbližování právních předpisů
   členských  států  týkajících se povinného používání bezpečnostních pásů
   ve vozidlech s hmotností do 3,5 tuny.

   Směrnice  Evropského  parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince
   2006 o řidičských průkazech.

   Směrnice  Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25. října 2011
   o  usnadnění  přeshraniční  výměny  informací  o dopravních deliktech v
   oblasti bezpečnosti silničního provozu.“.

   Poznámka pod čarou č. 43 se zrušuje.

   2. V § 80a odst. 1 písmeno f) zní:

   „f)  B  jsou  zařazena  motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v
   písmenech  a)  až  e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3
   500  kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí
   být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

   1. nepřevyšující 750 kg,

   2.  převyšující  750  kg,  pokud největší povolená hmotnost této jízdní
   soupravy nepřevyšuje 3 500 kg, nebo

   3.  převyšující  750  kg,  pokud největší povolená hmotnost této jízdní
   soupravy  převyšuje  3  500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg, jedná-li se o
   řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu,“.

   3.  V § 80a odst. 1 písm. g) se slova „s nejvýše 8 místy k sezení kromě
   místa řidiče“ nahrazují slovy „určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě
   řidiče“.

   4.  V § 80a odst. 1 písm. h) se slova „s nejvýše 8 místy k sezení kromě
   místa  řidiče“  nahrazují  slovy „ , určená pro přepravu nejvýše 8 osob
   kromě řidiče“.

   5.  V  §  80a  odst.  1 písm. i) se slova „s více než 8, ale nejvíce 16
   místy k sezení kromě místa řidiče“ nahrazují slovy „určená pro přepravu
   více než 8, ale nejvýše 16 osob kromě řidiče“.

   6. V § 80a odst. 1 písm. j) se slova „s více než 8 místy k sezení kromě
   místa  řidiče“  nahrazují slovy „ , určená pro přepravu více než 8 osob
   kromě řidiče“.

   7.  V  §  83  odst.  6 úvodní části ustanovení se slova „písm. e) a g)“
   nahrazují slovy „písm. e) a f)“.

   8. V § 90 odstavec 2 zní:

   „(2)  Absolvoval-li  žadatel  o  řidičské  oprávnění výcvik a zkoušku z
   praktické   jízdy^4)   s   motorovým  vozidlem  vybaveným  automatickou
   převodovkou,  obecní  úřad  obce s rozšířenou působností omezí řidičské
   oprávnění  pro  příslušnou  skupinu  pouze  na  vozidla  s tímto druhem
   převodovky.  Vozidlem  vybaveným  automatickou  převodovkou  se  rozumí
   vozidlo,  ve  kterém  není pedál spojky, popřípadě u vozidel, k jejichž
   řízení  opravňuje  řidičské  oprávnění pro skupinu A1, A2 nebo A, ruční
   páka  spojky.  Omezení  řidičského  oprávnění  se  neprovede,  jde-li o
   řidičské oprávnění

   a) pro skupinu AM, nebo

   b)  pro  skupinu  C,  C+E,  D  nebo  D+E,  je-li  žadatel již držitelem
   řidičského oprávnění uděleného pro řízení vozidel zařazených alespoň do
   jedné  ze  skupin B, B+E, C, C+E, C1, C1+E, D, D1 nebo D1+E, které není
   omezeno pouze na řízení vozidel vybavených automatickou převodovkou.“.

   9. Za § 122c se vkládá nový § 122d, který zní:

   „§ 122d

   (1)  Ministerstvo  zabezpečuje automatizovanou výměnu údajů o řidičích,
   řidičských  oprávněních  a  řidičských  průkazech  způsobem umožňujícím
   dálkový a nepřetržitý přístup. Za tímto účelem ministerstvo zajistí

   a)  výdej  údajů  podle § 119 odst. 2 písm. a), b), c), e), f), i), j),
   k), m), n), o) nebo s) z centrálního registru příslušnému orgánu jiného
   členského státu na základě jeho požadavku a

   b)  předání  požadavku  obecního  úřadu obce s rozšířenou působností na
   poskytnutí  údajů  podle  písmene  a)  z  příslušného  registru  jiného
   členského  státu  příslušnému  orgánu  tohoto členského státu a předání
   poskytnutých   údajů  příslušnému  obecnímu  úřadu  obce  s  rozšířenou
   působností.

   (2) Údaje o řidičích, řidičských oprávněních a řidičských průkazech lze
   požadovat  a  vydat  pouze pro účely výkonu kontroly a vedení správních
   řízení týkajících se řidičského oprávnění a řidičského průkazu.“.

   10.  V  §  125c  odst. 1 písm. d) se slova „přes výzvu podle“ nahrazují
   slovy „v rozporu s“.

   11. V § 125c odst. 1 písm. e) bodě 1 se slova „podle § 81“ zrušují.

   12. V § 125e odst. 5 se slova „§ 125d“ nahrazují slovy „§ 125f“.

   13. Za § 125i se vkládá nový § 125j, který zní:

   „§ 125j

   (1)  Pokud je podezřelým z přestupku osoba s bydlištěm v jiném členském
   státě  Evropské  unie,  zašle  obecní úřad obce s rozšířenou působností
   této  osobě  spolu  s oznámením o zahájení řízení informační formulář v
   úředním  jazyce  členského  státu Evropské unie, ve kterém má podezřelý
   bydliště. Tento postup se použije v případě, že se jedná o přestupek

   a)  podle  §  125c  odst. 1 písm. b), c), d) nebo písm. f) bodů 1 až 5,
   nebo

   b)  podle § 125c odst. 1 písm. k) v případě, že byla porušena povinnost
   stanovená  v  § 6 odst. 1, byl užit vyhrazený jízdní pruh v rozporu s §
   14  nebo  § 27 odst. 1 písm. i) nebo byl porušen zákaz užít jízdní pruh
   stanovený v § 71 odst. 2.

   (2) Informační formulář musí obsahovat popis skutku s označením místa a
   času  jeho  spáchání,  označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje,
   vymezení sankcí, které lze za přestupek uložit, a odkaz na tento zákon.
   V  případě,  že  jde o skutek zjištěný prostřednictvím automatizovaného
   technického    prostředku,    musí    informační   formulář   obsahovat
   identifikační údaje o tomto prostředku.

   (3) Vzor informačního formuláře stanoví prováděcí právní předpis.“.

   14.  V  § 137 odst. 2 se slova „a § 125b odst. 3“ nahrazují slovy „ , §
   125b odst. 3 a § 125j odst. 3“.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení

   1. Řidičská oprávnění pro skupinu B udělená v době od 19. ledna 2013 do
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona se považují za řidičská oprávnění
   pro  skupinu  B  udělená podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném
   ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   2. Řidičská oprávnění pro skupinu D1 udělená

   a) před 19. lednem 2013 zůstávají zachována v dosavadním rozsahu,

   b) od 19. ledna 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají na
   území  České  republiky  zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č.
   361/2000  Sb.,  ve  znění  účinném  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona, a to na dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna  zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
   motorových vozidel

   Čl. III
   Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
   k  řízení  motorových  vozidel  a  o změnách některých zákonů, ve znění
   zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
   zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb.,
   zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,
   zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb.,
   zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb.,
   se mění takto:

   1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

   „1)  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady  2003/59/ES  ze  dne 15.
   července  2003  o  výchozí  kvalifikaci  a  pravidelném  školení řidičů
   některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně
   nařízení  Rady  (EHS)  č.  3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení
   směrnice Rady 76/914/EHS.

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/66/ES ze dne 26. dubna 2004,
   kterou  se  z  důvodu  přistoupení  České  republiky,  Estonska, Kypru,
   Lotyšska,   Litvy,  Maďarska,  Malty,  Polska,  Slovinska  a  Slovenska
   upravují  směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES,
   2003/37/ES   a  2003/59/ES  a  směrnice  Rady  77/388/EHS,  91/414/EHS,
   96/26/ES,  2003/48/ES  a  2003/49/ES  v oblastech volného pohybu zboží,
   volného pohybu služeb, zemědělství, dopravní politiky a daní.

   Směrnice  Evropského  parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince
   2006  o  řidičských  průkazech.  Směrnice  Komise 2012/36/EU ze dne 19.
   listopadu  2012,  kterou  se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady
   2006/126/ES o řidičských průkazech.

   Směrnice  Komise  2013/47/EU  ze  dne  2.  října  2013,  kterou se mění
   směrnice   Evropského   parlamentu  a  Rady  2006/126/ES  o  řidičských
   průkazech.“.

   2. V § 19 písm. b) a v § 45b odst. 3 se slovo „nepřevyšující“ nahrazuje
   slovem  „převyšující“ a za slova „převyšuje 3 500 kg“ se vkládají slova
   „ , ale nepřevyšuje 4 250 kg“.

   3.  V  §  42  se na konci odstavce 1 doplňuje věta „O průběhu zkoušky z
   praktické jízdy zkušební komisař pořídí písemný záznam.“.

   4.  V  §  42  odst.  5  se za slova „na zkoušku“ vkládají slova „včetně
   náležitostí záznamu o zkoušce“.

   5. V § 62 se slova „§ 42 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 42 odst. 5“.

   6.  V  příloze  č. 2 úvodní části ustanovení se slova „splňujícím dále“
   nahrazují slovem „to“.

   7. V příloze č. 2 písmena b) až d) znějí:

   „b) pro skupinu A1 na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejvýše
   11  kW,  jehož  konstrukční  rychlost  je  nejméně 90 km.h-1, s poměrem
   výkonu  a  hmotnosti  nejvýše  0,1  kW/kg  a  jedná-li se o motocykl se
   spalovacím  motorem,  s  objemem  válců nejméně 115 cm3; u elektrického
   motoru dále s poměrem výkonu a hmotnosti nejméně 0,08 kW/kg,

   c)  pro skupinu A2 na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejméně
   20  kW,  ale  nejvýše  35  kW, s poměrem výkonu a hmotnosti nejvýše 0,2
   kW/kg  a  jedná-li se o motocykl se spalovacím motorem, s objemem válců
   nejméně  395  cm3;  u  elektrického  motoru  dále  s  poměrem  výkonu a
   hmotnosti nejméně 0,15 kW/kg,

   d)  pro  skupinu A na motocyklu bez postranního vozíku o výkonu nejméně
   50 kW a o hmotnosti v nenaloženém stavu nejméně 175 kg, s objemem válců
   nejméně  595  cm3  u  spalovacího motoru a s poměrem výkonu a hmotnosti
   nejméně 0,25 kW/kg u elektrického motoru,“.

   8.  V  příloze  č. 2 písm. f) se za slova „převyšuje 3 500 kg“ vkládají
   slova  „  ,  ale  nepřevyšuje  4  250  kg“  a  slovo „nepřevyšující“ se
   nahrazuje slovem „převyšující“.

   9.  V  příloze  č.  2  písm. g) se za slova „jízdní soupravou“ vkládají
   slova „ , jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg,“.

   10.  V  příloze  č.  2  písm. j) a k) se slova „s nejméně 8 převodovými
   stupni  pro  jízdu  vpřed“  nahrazují  slovy  „umožňující  ruční řazení
   převodových stupňů“.

   11.  V  příloze č. 2 písm. k) se za slova „odpovídající alespoň šířce a
   výšce“ vkládá slovo „kabiny“.

   Čl. IV
   Přechodné ustanovení

   Do  31.  prosince  2018  lze  při  výuce a výcviku k získání řidičského
   oprávnění a při zkoušce z odborné způsobilosti k řízení vozidel skupiny
   A použít výcvikové vozidlo o výkonu nejméně 40 kW. Do 31. prosince 2018
   lze  při výuce a výcviku k získání řidičského oprávnění a při zkoušce z
   odborné způsobilosti k řízení vozidel skupiny A použít rovněž výcvikové
   vozidlo,  které nesplňuje požadavek na minimální hmotnost v nenaloženém
   stavu podle přílohy č. 2 k zákonu č. 247/2000 Sb., ve znění účinném ode
   dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST TŘETÍ
   ÚČINNOST

   Čl. V
   Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.