Nové předpisy

Zákon č. 253/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

   253/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 22. října 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
   znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  117/1995  Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č.
   137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č.
   91/1998  Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č.
   118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č.
   492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č.
   309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č.
   362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č.
   453/2003  Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č.
   315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č.
   124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., zákona č.
   218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č.
   552/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č.
   113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č.
   585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č.
   382/2008 Sb., zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
   346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
   73/2011  Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č.
   375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
   331/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č.
   48/2013  Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č.
   306/2013  Sb.,  zákonného  opatření  Senátu  č. 344/2013 Sb., zákona č.
   64/2014 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  odst. 3 se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
   „Evropské unie“.

   2. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

   „1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/ /2004 ze dne 29.
   dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

   Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září
   2009,  kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
   o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  (EU) č. 1231/2010 ze dne 24.
   listopadu 2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004
   a  nařízení  (ES)  č.  987/2009  na státní příslušníky třetích zemí, na
   které  se  tato  nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní
   příslušnosti.

   Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna
   2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.“.

   3.  V  § 3 odst. 2 písm. d) se slova „Evropském společenství“ nahrazují
   slovy „Evropské unii“.

   4.  V § 3 odst. 2 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které včetně
   poznámky pod čarou č. 69 zní:

   „l)  osobami,  jejichž  nárok  vyplývá  z  přímo  použitelných předpisů
   Evropské   unie^1)  nebo  osobami  zaměstnanými,  samostatně  výdělečně
   činnými, osobami ponechávajícími si takové postavení a jejich rodinnými
   příslušníky  majícími  právo na rovné zacházení podle předpisu Evropské
   unie^69),

   69)  Čl.  7  odst.  3  a  čl.  24 směrnice Evropského parlamentu a Rady
   2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných
   příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o
   změně  nařízení  č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS,
   72/194/EHS,  73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a
   93/96/EHS.“.

   5.  V  § 3 odst. 2 se na konci závěrečné části ustanovení doplňuje věta
   „Podmínka bydliště se neuplatní u osob uvedených v písmenu l).“.

   6. § 44 včetně nadpisu zní:

   „§ 44

   Podmínky nároku na porodné

   (1)  Nárok na porodné má žena, která porodila své první nebo druhé živé
   dítě,  nepřevyšuje-li  rozhodný příjem v rodině součin částky životního
   minima rodiny a koeficientu 2,70.

   (2)  Nárok  na  porodné  žena  nemá,  pokud  jí před porodem vznikl již
   dvakrát nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé
   péče  nahrazující  péči  rodičů nebo v případě, že se jí již jedno živé
   dítě  narodilo  a  druhé  dítě  do  1 roku věku převzala do trvalé péče
   nahrazující péči rodičů, není-li dále stanoveno jinak.

   (3)  Nárok  na  porodné  má  rovněž  otec  prvního  nebo  druhého  živě
   narozeného  dítěte,  jestliže  žena,  která  dítě  nebo  děti porodila,
   zemřela  a  ke dni porodu splnila podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2 a
   porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.

   (4)  Nárok  na  porodné  podle  odstavce 3 nemá otec, jemuž již dvakrát
   vznikl  nárok na porodné převzetím dítěte do 1 roku jeho věku do trvalé
   péče nahrazující péči rodičů.

   (5)  Nárok na porodné vzniká dnem porodu dítěte, není-li dále stanoveno
   jinak.“.

   7. V § 45 odstavec 1 zní:

   „(1)  Nárok  na  porodné  má  také osoba, která převzala do trvalé péče
   nahrazující  péči  rodičů  dítě  do  1 roku jeho věku, a toto dítě bylo
   prvním nebo druhým dítětem této osoby, bez ohledu na to, zda první dítě
   porodila nebo převzala do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Nárok na
   porodné  vzniká  dnem  převzetí  dítěte do trvalé péče nahrazující péči
   rodičů,  přičemž  dnem  převzetí se rozumí den právní moci rozhodnutí o
   převzetí  dítěte  do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Podmínkou je,
   že  rozhodný  příjem  v  rodině  této  osoby  nepřevyšuje součin částky
   životního minima rodiny a koeficientu 2,70.“.

   8. V § 45 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „ , b) a d)“.

   9. V § 46 odstavec 1 zní:

   „(1)  Výše  porodného činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé
   dítě.“.

   10. V § 64a odst. 1 a 2 a v § 64a odst. 4 písm. a) se slova „Evropských
   společenství,^54b)“ nahrazují slovy „Evropské unie^1),“ a v § 64a odst.
   4  písm.  b)  se  slova  „Evropských společenství^54b)“ nahrazují slovy
   „Evropské unie^1)“.

   Poznámka pod čarou č. 54b se zrušuje.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Jde-li  o  dítě  narozené nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči
   rodičů  před  1. lednem 2015, náleží porodné podle § 44 až 46 zákona č.
   117/1995  Sb.,  ve  znění  účinném  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   Čl. III
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.