Nové předpisy

Zákon č. 254/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   254/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 22. října 2014,

   kterým  se  mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
   pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
   znění  pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České
   republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o sociálních službách

   Čl. I
   Zákon  č.  108/2006  Sb.,  o  sociálních  službách,  ve znění zákona č.
   29/2007  Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   479/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č.
   223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č.
   427/2010  Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č.
   366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.
   331/2012 Sb., zákona č. 384/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č.
   45/2013  Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č.
   313/2013 Sb. a zákona č. 101/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 3 písmeno h) zní:

   „h)  střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb strategický dokument
   obce  nebo  kraje schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního
   zjišťování  potřeb  osob  na  území  obce  nebo kraje a hledání způsobů
   jejich  uspokojování  s  využitím  dostupných  zdrojů;  jeho obsahem je
   souhrn  a  výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování
   plánu  včetně  vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních
   služeb  a  osobami,  kterým  jsou  sociální služby poskytovány, popis a
   analýza  dostupných  zdrojů  a potřeb osob, kterým jsou sociální služby
   určeny,   včetně  ekonomického  vyhodnocení,  strategie  zajišťování  a
   rozvoje  sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a
   opatření,  jejichž  prostřednictvím  by mělo být tohoto stavu dosaženo,
   povinnosti  zúčastněných  subjektů,  postup  sledování  a vyhodnocování
   plnění  plánu  včetně  způsobu,  jakým  lze provést změny v poskytování
   sociálních  služeb  a  způsob zajištění sítě sociálních služeb na území
   kraje;  střednědobý  plán  rozvoje  sociálních  služeb může být doplněn
   akčními  plány  zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze
   střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb,“.

   2. V § 3 se doplňuje písmeno i), které zní:

   „i) sítí sociálních služeb souhrn sociálních služeb, které v dostatečné
   kapacitě,   náležité   kvalitě  a  s  odpovídající  místní  dostupností
   napomáhají  řešit  nepříznivou  sociální  situaci osob na území kraje a
   které  jsou  v  souladu  se  zjištěnými potřebami osob na území kraje a
   dostupnými  finančními  a  jinými  zdroji;  síť  sociálních  služeb  je
   součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.“.

   3.  V  § 4 odst. 1 se na konci textu písmene j) doplňují slova „ , nebo
   osoba  zaměstnaná,  samostatně  výdělečně činná, osoba ponechávající si
   takové  postavení  a  její  rodinní  příslušníci  mající právo na rovné
   zacházení podle předpisu Evropské unie^63)“.

   Poznámka pod čarou č. 63 zní:

   „63) Čl. 7 a 24 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne
   29.  dubna  2004  o  právu  občanů  Unie a jejich rodinných příslušníků
   svobodně  se  pohybovat  a  pobývat  na  území členských států, o změně
   nařízení  (EHS)  č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS,
   72/194/EHS,  73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a
   93/96/EHS.“.

   4.  V  §  22  se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ ; povinnost
   vrátit  příspěvek nebo jeho část má též osoba, která po smrti oprávněné
   osoby přijala příspěvek nebo jeho část, které jí nenáleží“.

   5.  V  §  38  větě první se za slova „s cílem“ vkládají slova „podpořit
   život v jejich přirozeném sociálním prostředí a“.

   6.  V  §  75  odst.  2  se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a
   doplňuje se písmeno e), které zní:

   „e) pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b)
   až d) starším 70 let.“.

   7. V § 79 odst. 1 písmeno f) zní:

   „f)   zajištění   personálních,  materiálních  a  technických  podmínek
   odpovídajících druhu poskytovaných sociálních služeb,“.

   8. V § 82 odst. 3 písmeno c) zní:

   „c)  poskytovatel  sociálních  služeb  ani po uložení sankce za správní
   delikt  podle  §  107  odst.  2  písm.  m)  nesplní  opatření uložená k
   odstranění nedostatků v oblasti dodržování standardů kvality sociálních
   služeb zjištěných při inspekci poskytování sociálních služeb, nebo“.

   9.  V § 85 odst. 4 větě první se za slova „podle § 81 odst. 2 písm. d)“
   vkládají  slova „ , informaci o výsledku provedené inspekce poskytování
   sociálních  služeb“  a  ve  větě  třetí se slova „krajská pobočka Úřadu
   práce“ nahrazují slovem „ministerstvo“.

   10. V § 86 se odstavec 3 zrušuje.

   11. V § 93a odst. 1 větě první se slova „§ 92 písm. d)“ nahrazují slovy
   „§ 92 písm. b) a d)“.

   12.  V § 94 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno f), které zní:

   „f)  spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území
   kraje;  za  tím  účelem  sděluje  kraji informace o kapacitě sociálních
   služeb,  které  jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a
   spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob.“.

   13.  V § 95 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno h), které zní:

   „h)  určuje  síť  sociálních  služeb  na území kraje; přitom přihlíží k
   informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f).“.

   14. V § 96 písmeno b) zní:

   „b)  zpracovává  národní strategii rozvoje sociálních služeb, sleduje a
   vyhodnocuje  její  plnění  a  ve  spolupráci  s  kraji určuje parametry
   dostupnosti sociálních služeb.“.

   15. V § 96 se písmeno c) zrušuje.

   16. V § 97 odstavec 1 zní:

   „(1)  Inspekci  poskytování  sociálních  služeb  (dále  jen „inspekce“)
   provádí   u   poskytovatelů   sociálních  služeb,  kterým  bylo  vydáno
   rozhodnutí  o registraci, a u poskytovatelů sociálních služeb uvedených
   v § 84 ministerstvo.“.

   17. V § 97 odstavec 4 zní:

   „(4)   Poskytovatelé   sociálních  služeb  jsou  povinni  informovat  o
   závažných  nedostatcích zjištěných při inspekci podle odstavce 3 osobu,
   která  uzavřela  smlouvu  o  poskytnutí sociální služby, nebo zákonného
   zástupce  anebo  opatrovníka,  popřípadě  zástupce  podle § 91 odst. 6,
   pokud  uzavřeli  smlouvu  o  poskytnutí sociální služby za osobu, která
   není  schopna  sama  jednat.  Za závažný nedostatek se považuje zejména
   sjednání  výše  úhrady  v  rozporu s § 73 až 77 a neuvedení výpovědních
   důvodů a výpovědních lhůt ve smlouvě.“.

   18.  V  §  98  odst.  2  se  věta druhá nahrazuje větou „Alespoň 1 člen
   inspekčního týmu musí být zaměstnancem státu zařazeným k výkonu práce v
   ministerstvu.“ a věty třetí a čtvrtá se zrušují.

   19.  V  §  98  odst.  5  se věta první nahrazuje větou „Ministerstvo je
   oprávněno ukládat poskytovateli sociálních služeb opatření k odstranění
   nedostatků  zjištěných  při  inspekci;  uložené  opatření  je  součástí
   kontrolního  zjištění.“  a  ve  větě  druhé se slova „krajskou pobočkou
   Úřadu  práce“ nahrazují slovem „ministerstvem“ a slova „krajská pobočka
   Úřadu práce“ se nahrazují slovem „ministerstvo“.

   20. § 101 se zrušuje.

   21. Poznámka pod čarou č. 37a zní:

   „37a)  Zákon  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních
   rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

   Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších
   předpisů.

   Zákon  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním  městě Praze, ve znění pozdějších
   předpisů.“.

   22.  V  §  101a  odst. 1 se slova „§ 95 písm. g)“ nahrazují slovy „§ 95
   písm. g) a h)“.

   23.  V  §  101a  se  na  konci  odstavce  2 doplňuje věta „O poskytnutí
   finančních  prostředků  na  jednotlivé  sociální  služby  a jejich výši
   rozhoduje  zastupitelstvo  kraje  v  souladu  s  podmínkami stanovenými
   zastupitelstvem kraje.“.

   24. V § 101a odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

   Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

   25.  V  §  101a  se  na  konci  odstavce  3 doplňuje věta „Podmínky pro
   zpracování  a  strukturu  střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
   stanoví prováděcí právní předpis.“.

   26. V § 101a odstavce 4 až 6 znějí:

   „(4)  Výši dotace kraji stanoví ministerstvo ve výši procentního podílu
   kraje  na  celkovém  ročním objemu finančních prostředků vyčleněných ve
   státním  rozpočtu na podporu sociálních služeb pro příslušný rozpočtový
   rok;  výše  procentního  podílu  kraje  je  uvedena  v příloze k tomuto
   zákonu.

   (5)  Ministerstvo  zajišťuje  na  vlastní  náklady  počítačový  program
   (software)  pro  podávání  žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento
   program,  včetně  jeho  aktualizací,  krajským  úřadům a poskytovatelům
   sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1. Krajské úřady
   a  poskytovatelé  sociálních  služeb  jsou povinni používat program pro
   podávání  žádostí  o  dotace,  který jim ministerstvo poskytne. Krajské
   úřady  jsou povinny používat program též pro posouzení žádostí o dotace
   poskytovatelů  a  stanovení  výše  finanční  podpory. Za podanou žádost
   poskytovatele  sociálních  služeb  o  dotaci  podle  odstavců  1 a 2 se
   považuje  pouze  žádost,  která  je podána kraji prostřednictvím tohoto
   programu.

   (6)  Kraj  předloží ministerstvu do 31. května příslušného rozpočtového
   roku  prostřednictvím  počítačového  programu podle odstavce 5 průběžný
   přehled  o  čerpání  dotace  a do 31. března následujícího rozpočtového
   roku konečný přehled o čerpání dotace za příslušný rozpočtový rok.“.

   27.  V § 101a odst. 7 se slova „ , obsah seznamu podle odstavce 3 písm.
   c)“ zrušují.

   28.  V  §  102  se  věta první nahrazuje větou „Na zajištění povinnosti
   uvedené  v  § 93 písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které
   jsou vykonávány v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 93 písm. b) a
   c), se krajům poskytuje příspěvek formou účelové dotace.“.

   29.  V  §  103  se  věta první nahrazuje větou „Na zajištění povinnosti
   uvedené  v  § 92 písm. a) a na zajištění činností sociální práce, které
   jsou  vykonávány  v souvislosti s povinnostmi uvedenými v § 92 písm. b)
   až  d),  se  obcím  s  rozšířenou působností poskytuje příspěvek formou
   účelové dotace.“.

   30. V § 104 se doplňuje odstavec 6, který zní:

   „(6)  Ministerstvo  zajišťuje  na  vlastní  náklady  počítačový program
   (software)  pro  podávání  žádostí o dotace a poskytuje bezplatně tento
   program,  včetně  jeho  aktualizací,  krajským  úřadům a poskytovatelům
   sociálních služeb zapsaným v registru podle § 85 odst. 1. Poskytovatelé
   sociálních služeb jsou povinni používat počítačový program pro podávání
   žádostí  o  dotace,  který  jim  ministerstvo poskytne. Krajský úřad se
   prostřednictvím  počítačového  programu  vyjadřuje  k podpoře pro danou
   sociální službu.“.

   31. Za § 105 se vkládá nový § 105a, který zní:

   „§ 105a

   Prováděcí právní předpis stanoví obvyklé náklady na jednotlivé sociální
   služby s ohledem na regionální specifika sociálních služeb.“.

   32. V § 107 odst. 2 písmeno d) zní:

   „d)  odmítne  s  osobou  uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby v
   rozporu s § 91 odst. 3,“.

   33.  V § 107 odst. 2 písm. h) se slova „ve lhůtě stanovené v“ nahrazují
   slovem „podle“.

   34.  V  § 107 odst. 2 písm. m) se slova „krajskou pobočkou Úřadu práce“
   nahrazují slovy „ministerstvem“.

   35.  V  § 108 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „odst. 2 až 5“ nahrazují
   slovy „odst. 3 a 4“.

   36. V § 108 odst. 4 písm. a) bod 3 zní:

   „3. správní delikt podle § 107 odst. 2 písm. h) a § 107 odst. 4,“.

   37.  V § 108 odst. 4 písm. d) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „
   ,   nebo   zaměstnanec   poskytovatele   sociálních   služeb,   kterému
   ministerstvo  vydalo  rozhodnutí  o registraci, a přestupek podle § 106
   odst. 2“.

   38.  V § 108 odst. 4 písm. d) se na konci bodu 2 tečka nahrazuje čárkou
   a doplňuje se bod 3, který zní:

   „3.  správní  delikt  podle  § 107 odst. 2 písm. b) až g), j), m), o) a
   p).“.

   39.  V  §  110  odst. 4 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a
   písmena c) a d) se zrušují.

   40.  V  §  119  odst. 2 se za slova „§ 99 odst. 3“ vkládají slova „ , §
   101a odst. 3, § 105a“.

   41. Doplňuje se příloha k zákonu, která zní:

   „Příloha k zákonu č. 108/2006 Sb.

   Výše  procentního  podílu  kraje  na  celkovém ročním objemu finančních
   prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu na podporu sociálních služeb
   pro příslušný rozpočtový rok
-------------------------------------------------------
Kraj                                   V %
-------------------------------------------------------
Praha                                 8,08
Jihočeský                             6,67
Jihomoravský                          9,21
Karlovarský                           3,40
Královéhradecký                       5,46
Liberecký                             4,14
Moravskoslezský                      11,99
Olomoucký                             7,81
Pardubický                            5,37
Plzeňský                              4,86
Středočeský                          10,93
Ústecký                               9,71
Vysočina                              5,30
Zlínský                               7,07
-------------------------------------------------------
“.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1.  Výkon  práv  a  povinností  z  pracovněprávních  vztahů zaměstnanců
   zařazených  k  výkonu práce v Úřadu práce České republiky, kteří ke dni
   31.   prosince   2014  plnili  úkoly  v  oblasti  inspekce  poskytování
   sociálních  služeb, přechází dnem 1. ledna 2015 na Ministerstvo práce a
   sociálních věcí.

   2. Řízení o správních deliktech podle § 107 odst. 2 písm. b) až g), j),
   m),  o)  a  p)  zákona  č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1.
   ledna  2015,  zjištěných  při  výkonu  inspekce  poskytování sociálních
   služeb,  zahájená  a  pravomocně  neskončená před tímto dnem se dokončí
   podle  zákona  č.  108/2006  Sb.,  ve znění účinném přede dnem 1. ledna
   2015.

   3.  Inspekce poskytování sociálních služeb zahájené přede dnem 1. ledna
   2015  Úřadem práce České republiky - krajskými pobočkami a pobočkou pro
   hl. m. Prahu dokončí Ministerstvo práce a sociálních věcí.

   4.  Úřad  práce  České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hl. m.
   Prahu  předají  nejpozději  do  31.  ledna  2015  Ministerstvu  práce a
   sociálních  věcí  spisy  a  dokumenty  související  s  výkonem inspekce
   poskytování sociálních služeb.

   5.  Informaci  o  výsledku  inspekce provedené a ukončené přede dnem 1.
   ledna  2015  zapíše  do  registru  Úřad práce České republiky - krajské
   pobočky nebo pobočka pro hl. m. Prahu do 31. ledna 2015.

   6.  Za  správní  delikt podle § 107 odst. 2 písm. m) zákona č. 108/2006
   Sb.,  ve znění účinném ode dne 1. ledna 2015, je považováno i nesplnění
   opatření  uloženého  přede  dnem  1.  ledna  2015  Úřadem  práce  České
   republiky  -  krajskou  pobočkou  nebo  pobočkou  pro hl. m. Prahu nebo
   nepodání zprávy o plnění opatření.

   7.  Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka získaná
   podle  §  110 odst. 4 písm. c) nebo d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění
   účinném  přede  dnem  1. ledna 2017, se považuje za splněnou i po tomto
   dni.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi

   Čl. III
   V  zákoně  č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č.
   165/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č.
   379/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č.
   306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č.
   41/2009  Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   141/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č.
   73/2011  Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č.
   366/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č.
   399/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákonného
   opatření  Senátu  č.  344/2013  Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se za § 65
   vkládá nový § 65a, který včetně poznámky pod čarou č. 77 zní:

   „§ 65a

   Na   zajištění   činností  sociální  práce,  které  jsou  vykonávány  v
   souvislosti  s  povinnostmi uvedenými v § 63 a 64, se pověřeným obcím a
   obcím  s  rozšířenou  působností  poskytuje  příspěvek  formou  účelové
   dotace.   Dotaci   poskytuje  ministerstvo  podle  zvláštního  právního
   předpisu^77).  Dotace ze státního rozpočtu je pověřeným obcím a obcím s
   rozšířenou  působností poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato
   činnost krajů je činností vykonávanou v přenesené působnosti.

   77)  Zákon  č.  218/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  a  o změně
   některých   souvisejících   zákonů   (rozpočtová  pravidla),  ve  znění
   pozdějších předpisů.“.

   ČÁST TŘETÍ
   Změna zákona o Úřadu práce České republiky

   Čl. IV
   Zákon  č.  73/2011  Sb.,  o  Úřadu  práce  České  republiky  a  o změně
   souvisejících  zákonů,  ve  znění  zákona  č.  366/2011  Sb., zákona č.
   375/2011  Sb.,  zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona
   č. 306/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  § 4 odst. 1 písm. e) se slova „a inspekce poskytování sociálních
   služeb“ zrušují.

   2.  V  § 4a odst. 2 větě třetí se slova „§ 92 písm. d)“ nahrazují slovy
   „§ 92 písm. b) a d)“.

   ČÁST ČTVRTÁ
   ÚČINNOST

   Čl. V
   Tento  zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou ustanovení
   čl.  I  bodů 7, 25, 31, 39 a 40, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
   2017.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.