Nové předpisy

Zákon č. 256/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   256/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 22. října 2014,

   kterým  se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a
   o  změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů, a další související zákony

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění

   Čl. I
   Zákon  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním pojištění a o změně a
   doplnění  některých  souvisejících  zákonů, ve znění zákona č. 242/1997
   Sb.,  zákona  č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
   Sb.,  zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000
   Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
   459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č.
   285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
   222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č.
   85/2004  Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č.
   436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č.
   361/2005  Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
   112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č.
   264/2006   Sb.,   zákona  č.  340/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  57/2007  Sb.,  zákona  č. 181/2007 Sb., zákona č.
   261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   306/2008  Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
   298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.,  zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č.
   401/2012  Sb.,  zákona  č.  403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu
   Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb.
   a zákona č. 109/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V § 11 odst. 1 písm. i) se část věty za středníkem včetně středníku
   zrušuje.

   2.  V  § 11 odst. 1 písm. j) se slova „o zaplacení regulačního poplatku
   podle  §  16a  odst.  1  písm.  d)  a“ a část věty za středníkem včetně
   středníku zrušují.

   3. V § 11 odst. 1 písm. k) se slova „regulační poplatky a“ zrušují.

   4.  V  §  13  odst.  2  písm.  a) se za slovo „léčebná,“ vkládají slova
   „lékárenská, klinickofarmaceutická,“.

   5. § 16a včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 53 až 59 zní:

   „§ 16a

   Regulační poplatky

   (1)  Pojištěnec,  anebo za něj jeho zákonný zástupce, je povinen hradit
   poskytovateli  regulační  poplatek  ve  výši  90 Kč za využití lékařské
   pohotovostní  služby  nebo  pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
   (dále jen „pohotovostní služba“).

   (2) Regulační poplatek podle odstavce 1 se neplatí,

   a)  jde-li  o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let
   věku53),  ve  školských  zařízeních  pro  výkon  ústavní  výchovy  nebo
   ochranné  výchovy54)  nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech
   pro osoby se zdravotním postižením55) nebo jde-li o pojištěnce umístěné
   na  základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou
   pomoc56)  nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče,
   poručnické péče nebo péče jiné osoby podle jiného právního předpisu57),

   b)  jde-li  o  pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo
   potvrzením  vydaným  orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu
   poskytována podle jiného právního předpisu10), ne starším 30 dnů,

   c)  jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu58)
   poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním
   postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve
   zdravotnických  zařízeních  lůžkové  péče, pokud u tohoto pojištěnce po
   úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15
   %  jeho  příjmu59)  méně  než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto
   skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které
   je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb, nebo

   d)  pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav
   pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

   (3)  Regulační  poplatek  je  příjmem  poskytovatele,  který  regulační
   poplatek  vybral.  Poskytovatel  je  povinen  použít  vybrané regulační
   poplatky   na   úhradu  nákladů  spojených  s  provozem  a  modernizací
   zdravotnického  zařízení,  ve  kterém  byla  pohotovostní  služba podle
   odstavce 1 poskytnuta.

   (4)  Poskytovatel  je  povinen  vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému
   zástupci  na  jeho  žádost  doklad  o zaplacení regulačního poplatku, s
   uvedením  čísla  pojištěnce,  otiskem  razítka poskytovatele a podpisem
   osoby,  která  regulační  poplatek  přijala.  Poskytovatel  je  povinen
   sdělovat   zdravotním   pojišťovnám  v  rámci  vyúčtování  poskytnutých
   hrazených  služeb  za  příslušný  kalendářní  měsíc,  nebo za příslušné
   kalendářní  čtvrtletí,  informace  o  regulačních  poplatcích vybraných
   podle  odstavce 1, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační
   poplatek váže, a dne, ke kterému se regulační poplatek váže.

   (5)  Poskytovatel je povinen regulační poplatek uvedený v odstavci 1 od
   pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z
   placení regulačního poplatku podle odstavce 2.

   53)  Zákon  č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
   poskytování   (zákon  o  zdravotních  službách),  ve  znění  pozdějších
   předpisů.

   54)  Zákon  č.  109/2002  Sb.,  o  výkonu ústavní výchovy nebo ochranné
   výchovy  ve  školských  zařízeních  a  o  preventivně  výchovné péči ve
   školských  zařízeních  a  o  změně  dalších zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů.

   55) § 48 zákona č. 108/2006 Sb.

   56)  §  42  zákona  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve
   znění pozdějších předpisů.

   57) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

   58) § 48 až 50 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb.

   59) § 71 odst. 4 a § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.“.

   6. V nadpisu § 16b se slova „regulačních poplatků a“ zrušují.

   7.  V § 16b odst. 1 se slova „za regulační poplatky podle § 16a odst. 1
   písm. a) až d) a“ zrušují.

   8.  V § 16b odst. 2 se slova „regulačních poplatků a“ zrušují, slova „§
   16a  odst.  6  a  7“  se  nahrazují  slovy  „odstavce  4“  a  za  slovo
   „poskytovateli“ se vkládají slova „lékárenské péče“.

   9. V § 16b se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

   „(4)  Poskytovatel  lékárenské  péče  je  povinen  sdělovat  zdravotním
   pojišťovnám  současně  s  vyúčtováním  za  příslušné období informace o
   doplatcích,  které  se  započítávají  do  limitu  podle  odstavce  1, s
   uvedením   čísla   pojištěnce,   ke  kterému  se  doplatek  váže,  výše
   zaplaceného doplatku a dne vydání částečně hrazeného léčivého přípravku
   nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely.

   (5)  Poskytovatel  lékárenské  péče je povinen vystavit pojištěnci nebo
   jeho  zákonnému  zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení doplatku za
   částečně  hrazený léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské
   účely,  který  se  započítává  do  limitu  podle  odstavce 1. V dokladu
   poskytovatel  lékárenské  péče  uvede název částečně hrazeného léčivého
   přípravku  nebo  potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely,  k němuž se
   doplatek  váže, výši doplatku, číslo pojištěnce a opatří doklad otiskem
   svého razítka a podpisem osoby, která doplatek přijala.“.

   10.  V  §  18  odst.  1  se  za  slovo  „psychologů“  vkládají slova „a
   farmaceutů“.

   11.  V  §  32  se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „ ; tím není
   dotčena možnost poskytnutí slevy nebo snížení konečné ceny neuplatněním
   maximální obchodní přirážky při výdeji takového léčivého přípravku“.

   12. V § 32 odstavec 5 zní:

   „(5)   Poskytovatel  oprávněný  vydávat  léčivé  přípravky  se  dopustí
   správního  deliktu,  pokud  poruší  zákaz  podle odstavce 4. Za správní
   delikt  se  uloží  pokuta  do 1 000 000 Kč. Správní delikt projednává a
   pokutu  ukládá  Ústav.  Pokuty  vymáhá  celní  úřad.  Příjem z pokut je
   příjmem  státního  rozpočtu.  Pokutu  lze uložit do 1 roku ode dne, kdy
   Ústav  zjistil  porušení  zákazu,  nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k
   porušení zákazu došlo.“.

   13. V § 32 se odstavec 6 zrušuje.

   14. V § 40 odst. 10 písm. b) se za slova „zubní lékař“ vkládá slovo „ ,
   farmaceut“.

   15.  V § 53 odst. 1 se slova „doklady o zaplacení regulačních poplatků,
   které se započítávají do limitu podle § 16b a“ zrušují.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1.  Zdravotní  pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci za období přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  částky  přesahující  limit pro
   regulační  poplatky  a  doplatky  za předepsané částečně hrazené léčivé
   přípravky  nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b odst.
   2  zákona  č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto zákona.

   2.  Správní  řízení o hrazení částek podle § 16b zákona č. 48/1997 Sb.,
   ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zahájená na
   návrh  pojištěnce  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle  §  53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem
   nabytí účinnosti tohoto zákona.

   3. V řízení o hrazení částek přesahujících limit pro regulační poplatky
   a  doplatky  za  předepsané  částečně  hrazené  léčivé  přípravky  nebo
   potraviny  pro  zvláštní  lékařské  účely podle § 16b zákona č. 48/1997
   Sb.,  ve  znění  účinném  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, za
   období  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeném ve sporných
   případech na návrh pojištěnce po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se
   postupuje  podle  §  53 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném
   přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

   Čl. III
   V  §  5  písm.  e)  a  §  7  odst. 1 písm. a) zákona č. 551/1991 Sb., o
   Všeobecné  zdravotní  pojišťovně  České  republiky,  ve znění zákona č.
   60/1995  Sb.,  zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č.
   127/1998  Sb., zákona č. 69/2000 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č.
   261/2007 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb., zákona č. 60/2014 Sb. a zákona č. 109/2014 Sb., se slova
   „regulační poplatky a“ zrušují.

   Čl. IV
   Přechodné ustanovení
   Pojišťovna  při plnění povinnosti uhradit pojištěnci částky přesahující
   limit  pro regulační poplatky a doplatky za předepsané částečně hrazené
   léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely podle § 16b
   odst.  2  zákona  č.  48/1997  Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o
   změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění účinném přede
   dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje podle § 5 písm. e) a § 7
   odst.  1  písm.  a) zákona č. 551/1991 Sb., ve znění účinném přede dnem
   nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST TŘETÍ
   Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních
   pojišťovnách

   Čl. V
   V  §  13  písm. e) a § 17 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních,
   oborových,  podnikových  a  dalších  zdravotních pojišťovnách, ve znění
   zákona  č.  60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb., zákona č. 48/1997 Sb.,
   zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 261/2007 Sb.,
   zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb. a
   zákona č. 109/2014 Sb., se slova „regulační poplatky a“ zrušují.

   Čl. VI
   Přechodné ustanovení
   Zaměstnanecké  pojišťovny  při  plnění  povinnosti  uhradit  pojištěnci
   částky   přesahující   limit  pro  regulační  poplatky  a  doplatky  za
   předepsané   částečně  hrazené  léčivé  přípravky  nebo  potraviny  pro
   zvláštní  lékařské  účely  podle § 16b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o
   veřejném   zdravotním   pojištění   a  o  změně  a  doplnění  některých
   souvisejících  zákonů,  ve  znění  účinném  přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  postupují podle § 13 písm. e) a § 17 odst. 1 zákona č.
   280/1992  Sb.,  ve  znění  účinném  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   ČÁST ČTVRTÁ
   ÚČINNOST

   Čl. VII
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.