Nové předpisy

Zákon č. 257/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

   257/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 22. října 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č.  383/2012  Sb.,  o podmínkách obchodování s
   povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna   zákona   o   podmínkách  obchodování  s  povolenkami  na  emise
   skleníkových plynů

   Čl. I
   Zákon  č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise
   skleníkových plynů, se mění takto:

   1. V § 7 odstavce 5 až 7 znějí:

   „(5)  Výnos  z  dražeb  povolenek  podle  odstavců  1, 2 a 3 je příjmem
   státního  rozpočtu,  a  není-li  stanoveno  jinak,  je účelově vázán na
   dodatečné   financování   činností   vedoucích   ke   snižování   emisí
   skleníkových plynů, na podporu inovací v průmyslu, na opatření, jejichž
   cílem  je  zvýšit  energetickou účinnost včetně výstavby a rekonstrukce
   soustav  zásobování  tepelnou energií, snižování energetické náročnosti
   budov  a  zvyšování účinnosti užití energie v průmyslu a energetice, na
   podporu  vědy  a  výzkumu v oblasti efektivního nakládání se zdroji, na
   podporu úspor energie na straně spotřebitelů, na adaptační opatření, na
   plnění  mezinárodních  závazků  České  republiky  a  rozvojovou pomoc v
   oblasti  ochrany  klimatu,  na  náklady  spojené s fungováním a správou
   Evropského  systému  obchodování  a  správou  rejstříku  a  na  podporu
   výzkumu, vývoje, výroby a zavádění vhodných technologií a akcí vědecko-
   technického  rozvoje  v  oblasti  snižování  emisí skleníkových plynů z
   dopravy, zejména z civilního letectví.

   (6)  Výnos  z  dražeb  povolenek  je účelově vázán nejvýše do částky 12
   miliard  Kč  ročně  nebo do částky vyšší, která se rovná 100%z výnosu z
   dražeb  povolenek  pro  provozovatele  letadel  a množství podle čl. 10
   odst.   3   směrnice   2003/87/ES  z  výnosu  z  dražeb  povolenek  pro
   provozovatele zařízení.

   (7) Výdaje odpovídající účelově vázanému výnosu z dražeb povolenek jsou
   z  50  %  realizovány  prostřednictvím kapitoly Ministerstva průmyslu a
   obchodu a z 50 % prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.“.

   2.  V § 9 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: „Za rok 2013
   je  provozovatel  letadla  nebo  osoba,  která  byla  v předchozím roce
   provozovatelem letadla, povinen vyřadit povolenky do 30. dubna 2015.“.

   3.  V  § 10 se na konci odstavce 1 doplňuje věta, která zní: „Bezplatné
   povolenky  na období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 se nepřidělí
   provozovateli  letadla  na  lety na letiště nebo z letišť v zemích mimo
   Evropský  hospodářský prostor a na lety mezi letištěm, které se nachází
   v některém z nejvzdálenějších regionů podle čl. 349 Smlouvy o fungování
   Evropské  unie,  a  letištěm nacházejícím se v jiném regionu Evropského
   hospodářského prostoru.“.

   4.  V  §  11  odst.  4 se slova „rozhodnutí o autorizaci podle zákona o
   ochraně  ovzduší^15)  (dále  jen „autorizovaná osoba“)“ nahrazují slovy
   „osvědčení o akreditaci pro ověřování množství emisí skleníkových plynů
   vydaného  vnitrostátním akreditačním orgánem pověřeným podle zvláštního
   právního  předpisu^15) nebo akreditačním orgánem jiného členského státu
   Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie^17) (dále
   jen „akreditovaná osoba“)“.

   Poznámka pod čarou č. 15 zní:

   „15)  Zákon  č.  22/1997  Sb., o technických požadavcích na výrobky a o
   změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

   5.  V  §  11  odst.  5  se  za  slovo „rozhodne“ vkládají slova „z moci
   úřední“.

   6. V § 11 se doplňuje odstavec 7, který zní:

   „(7)  Pokud  ministerstvo  zjistí,  že provozovatel zařízení, u kterého
   došlo k rozsáhlému snížení kapacity zařízení nebo k částečnému ukončení
   provozu zařízení, nepředal ověřené údaje o zařízení stanovené v příloze
   č. 2 k tomuto zákonu, a bylo mu proto vydáno větší množství bezplatných
   povolenek, než na kolik měl nárok, vyzve provozovatele zařízení, aby ve
   lhůtě  15  dnů předal ověřené údaje o zařízení. Ministerstvo na základě
   ověřených údajů o zařízení a po schválení Komisí rozhodne z moci úřední
   o   snížení  množství  bezplatných  povolenek  pro  přidělení  od  roku
   následujícího  po roce, v němž došlo k rozsáhlému snížení kapacity nebo
   k  částečnému  ukončení  provozu  zařízení,  a  o  množství neoprávněně
   vydaných  bezplatných  povolenek, které má provozovatel zařízení vrátit
   na  účet  Evropské  unie.  Pokud  provozovatel zařízení nepředá ověřené
   údaje o zařízení ve lhůtě 15 dnů, má se za to, že provoz zařízení byl v
   předešlém  roce ukončen, a ministerstvo rozhodne o množství neoprávněně
   vydaných  bezplatných  povolenek, které má provozovatel zařízení vrátit
   na  účet  Evropské unie. Provozovatel zařízení vrátí neoprávněně vydané
   bezplatné  povolenky na účet Evropské unie nejpozději do 30 dnů ode dne
   nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva.“.

   7.   V   §  15  odst.  4  se  slovo  „autorizovanou“  nahrazuje  slovem
   „akreditovanou“    a   slovo   „autorizovaná“   se   nahrazuje   slovem
   „akreditovaná“.

   8.  V  § 15 se na konci odstavce 4 doplňuje věta, která včetně poznámky
   pod  čarou  č.  26  zní: „Emise provozovatele letadla v celkovém ročním
   objemu  nižším  než  25  000 tun CO2 se považují za ověřené, pokud jsou
   stanoveny  pomocí  nástroje  pro  malé  producenty emisí podle nařízení
   Komise (EU) č. 606/2010^26), do kterého organizace Eurocontrol doplnila
   údaje ze svého nástroje pro podporu systému obchodování s povolenkami.

   26)  Nařízení  Komise  (EU)  č.  606/2010  ze  dne  9.  července 2010 o
   schválení  zjednodušeného nástroje vytvořeného Evropskou organizací pro
   bezpečnost  letového  provozu  (Eurocontrol)  pro odhad spotřeby paliva
   některých provozovatelů letadel s nízkými emisemi.“.

   9.  V  §  15  odst. 5 se za první větu vkládá věta, která zní: „Výkaz o
   množství  emisí z letadla za rok 2013 a doklady o jeho ověření předloží
   provozovatel letadla ministerstvu do 31. března 2015.“.

   10.  V  §  15 odst. 6, § 21 odst. 1 písm. b) a § 22 odst. 1 písm. b) se
   slova „autorizovanou“ nahrazují slovy „akreditovanou“.

   11. V § 16 odstavec 6 zní:

   „(6)    Provádění    projektových   činností   povoluje   ministerstvo.
   Ministerstvo povolí pouze provádění projektových činností, které jsou v
   souladu  s  rozhodnutími  přijatými  na  základě  Úmluvy nebo Kjótského
   protokolu  a  jejichž  účastníci  mají  sídlo  v  zemi,  která uzavřela
   mezinárodní  dohodu týkající se těchto projektů nebo dohodu o propojení
   se systémem obchodování.“.

   12. V § 16 se doplňuje odstavec 7, který zní:

   „(7)  Ministerstvo  nepovolí  provádění  projektových činností na území
   České  republiky, které snižují nebo omezují emise z činností uvedených
   v   příloze  č.  1  k  tomuto  zákonu.  Ministerstvo  povolí  provádění
   projektových činností spočívajících ve výrobě hydroelektrické energie s
   výrobní  kapacitou  vyšší  než  20 MW, pokud jsou v souladu s požadavky
   směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES.“.

   13. V § 18 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

   „d)  v  rozporu  s  §  11  odst.  7 nevrátí bezplatné povolenky na účet
   Evropské unie,“.

   Dosavadní písmena d) až g) se označují jako písmena e) až h).

   14. V § 18 odst. 2 písm. b) se slovo „g)“ nahrazuje slovem „h)“.

   15.  V § 18 odst. 2 písm. e) se slova „d), e) nebo f).“ nahrazují slovy
   „e), f) nebo g),“.

   16. V § 18 se na konci odstavce 2 doplňuje písmeno f), které zní:

   „f)  v  částce  100  EUR zvýšené od roku 2013 o hodnotu harmonizovaného
   indexu spotřebitelských cen (HICP) vyjádřenou jako průměrný roční index
   změny cen za každou povolenku, kterou provozovatel nevrátil v rozporu s
   §  11  odst.  7, jde-li o správní delikt podle písmene d); odpovídající
   výší  pokuty se rozumí částka v korunách českých vypočítaná podle kursu
   české  koruny  k euru vyhlášenému Českou národní bankou^21) pro den 30.
   dubna běžného roku.“.

   17.  V  §  20  odst.  2  se  slova „k euru vyhlášeného ke dni 30. dubna
   běžného roku Českou národní bankou^21)“ nahrazují slovy „české koruny k
   euru  vyhlášenému  Českou  národní bankou^21) pro den 30. dubna běžného
   roku“.

   18.  V  příloze č. 1 u činnosti „Letectví“ se na konci písmene j) tečka
   nahrazuje čárkou a doplňují se nová písmena k) až m), která znějí:

   „k) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 lety na letiště nebo z letišť
   v zemích mimo Evropský hospodářský prostor,

   l)  od  1. ledna 2013 do 31. prosince 2016 lety mezi letištěm, které se
   nachází  v  některém z nejvzdálenějších regionů podle čl. 349 Smlouvy o
   fungování  EU,  a  letištěm  nacházejícím se v jiném regionu Evropského
   hospodářského prostoru,

   m) od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2020 lety, jež by jinak spadaly pod
   tuto  činnost,  vykonávané  provozovatelem  neobchodní letecké dopravy,
   který  uskuteční  lety  s celkovou roční produkcí emisí nižší než 1 000
   tun za rok.“.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o správních poplatcích

   Čl. II
   V položce 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
   se písmeno b) zrušuje a zároveň se zrušuje označení písmene a).

   Čl. III
   Přechodné ustanovení
   Bylo-li  řízení  ve  věci předmětu poplatku podle položky 121 přílohy k
   zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona,  zahájeno  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se
   poplatek  podle  položky 121 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění
   účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to i v případě, kdy
   se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST TŘETÍ
   Změna  zákona  o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
   činnosti a financování terorismu

   Čl. IV
   Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z
   trestné  činnosti  a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009
   Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010
   Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011
   Sb.,  zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012
   Sb.,  zákona  č.  399/2012  Sb.,  zákona  č.  241/2013  Sb. a zákona č.
   303/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno l), které včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

   „l)  národní správce rejstříku obchodování s povolenkami podle zákona o
   podmínkách  obchodování  s  povolenkami na emise skleníkových plynů^27)
   (dále jen „národní správce“).

   27)  § 5 zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami
   na emise skleníkových plynů.“.

   2. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 29a

   Zvláštní ustanovení o národním správci

   (1)  Národní  správce  uchovává informace o osobách s účtem v Rejstříku
   obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, včetně smlouvy a
   dokladů  předložených k otevření účtu a informací spojených s kontrolou
   klienta po dobu 10 let od ukončení příslušného obchodního vztahu.

   (2) Národní správce dále

   a) provádí kontrolu klienta podle § 9 v rozsahu odpovídajícím činnostem
   při zakládání účtu,

   b) podává oznámení podezřelého obchodu podle § 18,

   c)  zavede  a uplatňuje systém vnitřní kontroly a komunikace podle § 21
   odst. 1,

   d) určí kontaktní osobu podle § 22,

   e) provádí školení zaměstnanců podle § 23,

   f) plní informační povinnost podle § 24,

   g) dodržuje povinnost mlčenlivosti podle § 38.“.

   ČÁST ČTVRTÁ
   ÚČINNOST

   Čl. V
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.