Nové předpisy

Zákon č. 258/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

   258/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 22. října 2014,

   kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
   změně   některých   souvisejících   zákonů   (zákon   o  elektronických
   komunikacích),  ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o
   poštovních  službách  a  o  změně  některých zákonů (zákon o poštovních
   službách), ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o elektronických komunikacích

   Čl. I
   Zákon  č.  127/2005  Sb.,  o  elektronických  komunikacích  a  o  změně
   některých  souvisejících  zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
   ve  znění  zákona  č.  290/2005  Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č.
   186/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č.
   110/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona č.
   124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č.
   247/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č.
   281/2009   Sb.,   zákona  č.  153/2010  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  94/2011  Sb.,  zákona  č. 137/2011 Sb., zákona č.
   341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.
   457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona č.
   18/2012  Sb.,  zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č.
   167/2012  Sb.,  zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb. a zákona
   č. 303/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 10 odst. 1 písmeno h) včetně poznámky pod čarou č. 65 zní:

   „h)  informací,  které  subjekty  oznamují  na  základě  tohoto zákona,
   zvláštního  právního předpisu nebo přímo použitelného předpisu Evropské
   unie^65),

   65)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13.
   června  2012  o  roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v
   Unii.“.

   2. V § 15 odst. 5 se slovo „státní“ zrušuje.

   3. V § 63 odst. 1 písmeno p) zní:

   „p) v případě ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je
   smlouva  uzavřena,  ať  již  výpovědí,  nebo  dohodou  smluvních stran,
   informace  o výši úhrady, která nesmí být v případě smlouvy uzavřené se
   spotřebitelem   vyšší   než   jedna  pětina  součtu  měsíčních  paušálů
   zbývajících  do  konce  sjednané doby trvání smlouvy, nebo jedna pětina
   součtu  minimálního  sjednaného  měsíčního  plnění zbývajících do konce
   sjednané  doby  trvání  smlouvy,  a  výše  úhrady  nákladů  spojených s
   telekomunikačním  koncovým zařízením, které bylo účastníkovi poskytnuto
   za zvýhodněných podmínek,“.

   4. V § 63 odstavec 6 zní:

   „(6)  Podnikatel  poskytující  veřejně  dostupnou službu elektronických
   komunikací  nebo  zajišťující  připojení  k veřejné komunikační síti je
   povinen  nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny smlouvy uveřejnit
   informaci  o  této  změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím
   dálkový  přístup.  Zároveň je podnikatel povinen informovat účastníka o
   uveřejnění.  Pokud  se  jedná  o  podstatnou  změnu  smlouvy vedoucí ke
   zhoršení   postavení  účastníka,  je  podnikatel  povinen  prokazatelně
   informovat  účastníka,  jehož  smlouva  obsahuje  ustanovení o úhradě v
   případě  ukončení  smlouvy  před  uplynutím  doby  trvání, na kterou je
   smlouva  uzavřena,  rovněž  o  jeho právu ukončit smlouvu ke dni nabytí
   účinnosti  změny,  a  to bez této úhrady, jestliže nové podmínky nebude
   účastník   akceptovat.   Informaci  je  podnikatel  povinen  poskytnout
   účastníkovi způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování.
   Právo  ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke
   změně  smlouvy  na  základě  změny  právní  úpravy nebo v případě změny
   smlouvy podle odstavce 5.“.

   5.   V   §   63   odst.  9  se  slovo  „účastníkovi“  nahrazuje  slovem
   „spotřebiteli“ a slovo „účastníka“ se nahrazuje slovem „spotřebitele“.

   6.   V   §   63   odst.   10  se  slovo  „účastníka“  nahrazuje  slovem
   „spotřebitele“.

   7.  V  §  63  odst.  11  se  za  slovo  „uzavřenou“  doplňují slova „se
   spotřebitelem“.

   8. V § 88 odst. 3 se věta poslední zrušuje.

   9. V § 108 odst. 1 písm. m) se slovo „státní“ zrušuje.

   10. Nadpis nad § 113 zní: „Kontrola elektronických komunikací“.

   11. V § 113 odst. 1 se slovo „státní“ zrušuje.

   12. V § 113 se odstavce 2, 10 a 11 zrušují.

   Dosavadní odstavce 3 až 9 se označují jako odstavce 2 až 8.

   13. V § 113 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a čísel“.

   14.  V  §  113  odst.  3  se  slova  „pověřené  osoby“ nahrazují slovem
   „kontrolující“.

   15.  V  §  113  odst.  4  se  slova  „pověřené  osoby“ nahrazují slovem
   „kontrolující“,  slovo  „oprávněny“  se  nahrazuje slovem „oprávněni“ a
   slova „Pověřené osoby“ se nahrazují slovem „Kontrolující“.

   16. V § 113 odstavec 8 zní:

   „(8)  Pověření  ke  kontrole může mít formu průkazu, jehož vzor stanoví
   prováděcí právní předpis.“.

   17. V § 113 se doplňuje odstavec 9, který zní:

   „(9)  Při  kontrole čísel Úřad zjišťuje dodržování podmínek stanovených
   pro  jejich  využívání  tímto  zákonem,  prováděcími právními předpisy,
   opatřeními  obecné  povahy  a  rozhodnutími  vydanými na základě tohoto
   zákona.   Kontrola   čísel   je  zpravidla  prováděná  bez  předchozího
   upozornění  osob  využívajících  tato čísla pro poskytování služeb nebo
   přístupu k sítím elektronických komunikací.“.

   18. V § 114 odst. 1 větě první se slova „povinná osoba“ nahrazují slovy
   „osoba  vykonávající  komunikační činnost podle tohoto zákona (dále jen
   „povinná osoba“)“.

   19.  V  § 118 odst. 1 písm. l) se slova „§ 85 odst. 7,“ nahrazují slovy
   „§  85 odst. 6,“ a za slova „Úřadem podle“ se vkládají slova „§ 9 odst.
   2, § 16 odst. 2,“.

   20.  V  §  118  odst.  5  písm.  a)  se  slova  „lhůtě stanovené Úřadem
   nedostatky   zjištěné   při   výkonu   státní  kontroly  elektronických
   komunikací“ nahrazují slovy „stanovené lhůtě zjištěné nedostatky“.

   21. V § 118 odst. 8 se písmena l) až n) zrušují.

   Dosavadní písmena o) a p) se označují jako písmena l) a m).

   22. V § 118 odst. 12 se na konci písmene l) slovo „nebo“ zrušuje.

   23.  V  § 118 se na konci odstavce 12 tečka nahrazuje čárkou a doplňují
   se písmena n) a o), která včetně poznámky pod čarou č. 66 znějí:

   „n)  v  rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
   roaming ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii^65)

   1. nestanoví ceny za poskytování služeb elektronických komunikací,

   2.   neposkytuje   služby   elektronických  komunikací  za  stanovených
   podmínek,

   3. nezajistí transparentnost maloobchodní ceny roamingu,

   4.   nezavede   oddělený  prodej  roamingových  služeb  za  stanovených
   podmínek, nebo

   5. neprovádí oddělený prodej roamingových služeb, nebo

   o)  v  rozporu  s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím
   oddělený  prodej  regulovaných  maloobchodních  roamingových  služeb  v
   Unii^66)

   1. zavede technické řešení odděleného prodeje roamingových služeb jiným
   než stanoveným způsobem, nebo

   2. neposkytuje informace uživatelům.

   66)  Prováděcí  nařízení  Komise  (EU) č. 1203/2012 ze dne 14. prosince
   2012  o  odděleném  prodeji  regulovaných  maloobchodních  roamingových
   služeb v Unii.“.

   24. V § 118 odst. 13 se na konci písmene k) slovo „nebo“ zrušuje.

   25.  V § 118 se na konci odstavce 13 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a
   doplňuje se písmeno m), které zní:

   „m)  nesplní povinnost vztahující se k povinnosti umožnit velkoobchodní
   roamingový  přístup  za podmínek uvedených v přímo použitelném předpisu
   Evropské  unie o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v
   Unii^65).“.

   26.  V  §  118  odst. 14 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které
   zní:

   „e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 97 odst. 8,“.

   Dosavadní písmena e) až ac) se označují jako písmena f) až ad).

   27.  V § 118 odst. 14 písm. ac) se slovo „účastníkovi“ nahrazuje slovem
   „spotřebiteli“.

   28.  V  §  118  odst.  22 písm. b) se slova „odstavce 8 písm. d) až p),
   odstavce  10  písm.  j)  až r), odstavce 12 písm. f) až m), odstavce 13
   písm.  i) až l), odstavce 14 písm. j) až ac)“ nahrazují slovy „odstavce
   8  písm.  d) až m), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f) až
   o), odstavce 13 písm. i) až m), odstavce 14 písm. k) až ad)“.

   29.  V  §  118  odst. 22 písm. c) se slova „odstavce 14 písm. a) až i)“
   nahrazují slovy „odstavce 14 písm. a) až j)“.

   30.  V § 119 odst. 1 písm. m) se za slova „Úřadem podle“ vkládají slova
   „§ 9 odst. 2, § 16 odst. 2,“.

   31.  V  §  119  odst.  6  písm.  a)  se  slova  „lhůtě stanovené Úřadem
   nedostatky   zjištěné   při   výkonu   státní  kontroly  elektronických
   komunikací“ nahrazují slovy „stanovené lhůtě zjištěné nedostatky“.

   32.  V  §  150  odst. 2 se slova „§ 113 odst. 9“ nahrazují slovy „§ 113
   odst. 8“.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o poštovních službách

   Čl. II
   Zákon  č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů
   (zákon  o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona
   č.  225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
   č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona
   č.  110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
   č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
   č.  89/2012  Sb.,  zákona  č. 221/2012 Sb. a zákona č. 212/2013 Sb., se
   mění takto:

   1.  V  §  32a odst. 2 se poznámka pod čarou č. 14a zrušuje, a to včetně
   odkazu na poznámku pod čarou.

   2. V § 32a odst. 4 se věta druhá zrušuje.

   3.  V  § 32b odst. 2 se slova „podle zvláštního právního předpisu^14a)“
   zrušují.

   4. V § 36a odst. 1 písm. h) se slovo „státní“ zrušuje.

   5. V § 37 odst. 2 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 26 zní:

   „a)  prováděním  kontroly^26);  pověření  ke  kontrole  může  mít formu
   průkazu, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis,

   26) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

   6. V § 37a odst. 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

   „a) poruší některou z povinností podle § 16 odst. 1,“.

   Dosavadní písmena a) až e) se označují jako písmena b) až f).

   7.  V  §  37a  odst. 4 písm. a) se slova „podle odstavce 1 písm. b), c)
   nebo e)“ nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f)“.

   8.  V  §  37a  odst.  4  písm.  b) se slova „podle odstavce 1 písm. a)“
   nahrazují  slovy  „podle odstavce 1 písm. a) nebo b)“ a slova „f) a l)“
   se nahrazují slovy „f) nebo l)“.

   9.  V  §  37a  odst.  4  písm.  c) se slova „podle odstavce 1 písm. d)“
   nahrazují slovy „podle odstavce 1 písm. e)“.

   10. V § 41 se doplňuje odstavec 3, který zní:

   „(3)  Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu vydá vyhlášku k provedení § 37
   odst. 2 písm. a).“.

   ČÁST TŘETÍ
   ÚČINNOST

   Čl. III
   Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.