Nové předpisy

Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

   259/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 22. října 2014

   o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
   poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech
   výbušnin)

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   PREKURZORY VÝBUŠNIN

   § 1
   Předmět úpravy
   (1)  Tento  zákon  upravuje  v  návaznosti  na přímo použitelný předpis
   Evropské   unie^1),  který  stanoví  podmínky  pro  uvádění  prekurzorů
   výbušnin  na  trh  a  jejich  používání  (dále jen „nařízení“), práva a
   povinnosti  při  zpřístupnění  a  dovozu  prekurzorů výbušnin (dále jen
   „zpřístupnění“),  při  jejich  držení,  používání,  a  dále  při jejich
   povolování^2), registraci^3) a oznamování^4).

   (2) Tento zákon se nevztahuje na látky a předměty uvedené v čl. 2 odst.
   2 nařízení.

   § 2
   Zpřístupnění,  držení  a  používání  prekurzorů  výbušnin podléhajících
   omezení
   (1)  Prekurzory  výbušnin  podléhající  omezení  mohou být osobám z řad
   široké  veřejnosti^5)  zpřístupněny,  a  mohou  být  jimi  drženy  nebo
   používány, pouze na základě

   a) povolení podle čl. 4 odst. 2 a čl. 7 nařízení, nebo

   b) registrace v případech uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení.

   (2)   Prekurzory   výbušnin   podléhající   omezení,  lze  nabízet  též
   prostřednictvím internetu, pokud

   a) jsou přijata opatření zajišťující jejich zpřístupnění pouze osobám z
   řad  široké  veřejnosti,  které  jsou držiteli platného povolení, pokud
   jejich zpřístupnění podléhá povolení, nebo

   b)  je  zajištěna  registrace  podle § 6 odst. 1 písm. c), pokud jejich
   zpřístupnění podléhá registraci.

   (3)  Hospodářský  subjekt^6),  který  umožňuje  zpřístupnění prekurzorů
   výbušnin  podléhajících  omezení  prostřednictvím  internetu,  je  před
   jejich zpřístupněním povinen informovat osobu z řad široké veřejnosti

   a)  o  zákazu  zpřístupnění  tohoto  zboží  bez  povolení, pokud jejich
   zpřístupnění podléhá povolení, nebo

   b)  o  skutečnosti,  že  zpřístupnění  podléhá registraci, pokud jejich
   zpřístupnění podléhá registraci.

   (4) Pro zásilkové zpřístupnění platí ustanovení odstavců 2 a 3 obdobně.

   (5)  Prekurzory  výbušnin  podléhající omezení nesmějí být zpřístupněny
   osobám  z  řad  široké veřejnosti mladším 18 let; v případě těchto osob
   nelze vydat povolení ani provést registraci transakce.

   § 3
   Žádost o povolení
   Žádost  o  povolení  podle  čl.  4  odst.  2 a čl. 7 nařízení (dále jen
   „povolení“)  může  podat  osoba  z  řad  široké  veřejnosti u obvodního
   báňského  úřadu.  Žádost  musí  obsahovat  kromě  obecných  náležitostí
   stanovených správním řádem

   a)  název  nebo  názvy  prekurzorů  výbušnin podléhajících omezení, pro
   které se o povolení žádá,

   b)  účel,  pro  který  mají být prekurzory výbušnin podléhající omezení
   použity, a

   c) odůvodnění použití požadovaného prekurzoru.

   § 4
   Rozhodnutí o povolení
   (1)  O  povolení  rozhoduje obvodní báňský úřad. Obvodní báňský úřad si
   před  vydáním  povolení vyžádá závazné stanovisko krajského ředitelství
   Policie  České  republiky,  příslušného  podle místa pobytu osoby z řad
   široké  veřejnosti,  která  o vydání povolení žádá. Krajské ředitelství
   Policie České republiky bez zbytečného odkladu zašle obvodnímu báňskému
   úřadu své stanovisko, vydané z hlediska veřejného pořádku a bezpečnosti
   s  ohledem  na  důvěryhodnost  žadatele  a  účel,  pro  který  mají být
   prekurzory   výbušnin  podléhající  omezení  použity.  Nesouhlasí-li  s
   vydáním  povolení,  svůj nesouhlas odůvodní. Není-li závazné stanovisko
   obvodnímu  báňskému  úřadu  doručeno do 60 dnů ode dne doručení žádosti
   krajskému  ředitelství  Policie  České  republiky,  platí,  že  krajské
   ředitelství  Policie  České  republiky  s  vydáním  povolení  souhlasí.
   Rozhodnutí o povolení zašle obvodní báňský úřad rovněž Českému báňskému
   úřadu.

   (2)  V případě nesouhlasného závazného stanoviska krajského ředitelství
   Policie  České republiky obvodní báňský úřad žádost zamítne. Rozhodnutí
   o zamítnutí žádosti zašle rovněž Českému báňskému úřadu.

   (3)  Povolení platí 3 roky od nabytí právní moci a je nepřevoditelné. V
   povolení  se kromě obecných náležitostí rozhodnutí stanovených správním
   řádem  uvede název nebo názvy prekurzorů výbušnin podléhajících omezení
   a  účel,  pro  který  mají  být prekurzory výbušnin podléhající omezení
   použity,  případně  další  podmínky  z  hlediska  veřejného  pořádku  a
   bezpečnosti, jestliže Krajské ředitelství ve svém souhlasném stanovisku
   tyto podmínky stanoví.

   (4) Držitel povolení je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle však do
   60  dnů, ohlásit obvodnímu báňskému úřadu, který povolení vydal, každou
   podstatnou změnu skutečností, za nichž bylo povolení vydáno.

   § 5
   Zánik platnosti a odejmutí povolení
   (1) Platnost povolení zaniká uplynutím 3 let od nabytí právní moci nebo
   smrtí jeho držitele.

   (2) Obvodní báňský úřad vydané povolení odejme, jestliže

   a) bylo uděleno na základě nepravdivého údaje,

   b) nebyla dodržena některá z podmínek stanovených v povolení, nebo

   c)  došlo  k  podstatné  změně  některé  ze  skutečností, za nichž bylo
   povolení vydáno.

   (3)  Rozhodnutí  o  odejmutí povolení se zasílá rovněž Českému báňskému
   úřadu.

   § 6
   Povinnosti hospodářských subjektů a osob z řad široké veřejnosti
   (1)  Hospodářský  subjekt,  který  zpřístupňuje  osobám  z  řad  široké
   veřejnosti prekurzory výbušnin podléhající omezení, musí

   a) zajistit plnění povinností podle čl. 5 nařízení,

   b)  ověřit  podle  čl.  4  odst.  6  a  7 nařízení platnost povolení, s
   výjimkou prekurzorů výbušnin, které podléhají registraci,

   c) provést registraci transakce podle čl. 8 nařízení,

   d)  evidovat každé zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám
   z  řad  široké  veřejnosti uskutečněné na základě povolení, a to včetně
   čísla  povolení  a  průkazu  totožnosti  osoby z řad široké veřejnosti;
   ustanovení § 8 platí obdobně a

   e) vydat osobě z řad široké veřejnosti doklad o registraci transakce.

   (2)  Osoba  z  řad široké veřejnosti je povinna před nabytím prekurzorů
   podléhajících omezení předložit hospodářskému subjektu

   a) průkaz totožnosti a povolení, nebo

   b)  v případě prekurzorů výbušnin, které podléhají registraci podle čl.
   4  odst. 3 nařízení, umožnit zaregistrování transakce poskytnutím údajů
   podle čl. 8 odst. 2 nařízení.

   (3)  V  případě,  že  osoba  z řad široké veřejnosti nesplní povinnosti
   podle  odstavce  2,  nesmí  jí  hospodářský subjekt prekurzory výbušnin
   zpřístupnit.

   (4) Hospodářský subjekt je povinen oznámit Českému báňskému úřadu každé
   uvedení   nového   typu   výrobku,   obsahujícího  prekurzory  výbušnin
   podléhající   omezení,  na  trh  České  republiky,  a  to  včetně  jeho
   chemického složení a obchodního názvu.

   (5)  Hospodářský  subjekt,  který dodává na trh látky a směsi uvedené v
   přílohách  k  nařízení,  je povinen neprodleně oznámit Českému báňskému
   úřadu a Policii České republiky

   a)  podezřelou  transakci^7)  podle čl. 9 odst. 1 nařízení nebo pokus o
   ni,

   b) významnou ztrátu nebo krádež prekurzorů výbušnin podle čl. 9 odst. 4
   nařízení.

   (6) Při každém zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení na základě
   povolení provede hospodářský subjekt záznam na rubu povolení.

   (7)  Osoba  z  řad široké veřejnosti je povinna doklad podle odstavce 1
   písm. e) po dobu 5 let uschovat.

   § 7
   Neoznačené výrobky
   Kontrolní  orgán,  který  zjistí,  že  na  balení  výrobku obsahujícího
   prekurzory  výbušnin  podléhající  omezení  není  viditelně uvedeno, že
   nakládání s takovým výrobkem je možné buď na základě platného povolení,
   nebo na základě registrace, je povinen to bezodkladně oznámit obvodnímu
   báňskému úřadu.

   § 8
   Evidence registrovaných transakcí
   (1)  Správcem evidence transakcí registrovaných podle § 6 odst. 1 písm.
   c)  je  hospodářský  subjekt,  který  zpřístupňuje  prekurzory výbušnin
   podléhající omezení osobám z řad široké veřejnosti.

   (2)  Evidence  podle  odstavce  1 je neveřejná; správce zajistí ochranu
   údajů vedených v evidenci a poskytne údaje z evidence na požádání České
   obchodní   inspekci,   orgánům  státní  báňské  správy,  Policii  České
   republiky a zpravodajským službám.

   (3)   Hospodářský   subjekt  zpracovává  údaje  v  rozsahu  a  způsobem
   stanoveným v čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení.

   § 9
   Kontaktní místo a evidence informací o prekurzorech výbušnin
   (1)  Český  báňský  úřad je ve smyslu čl. 9 odst. 2 nařízení kontaktním
   místem, kterému je hospodářský subjekt povinen předávat informace podle
   § 6 odst. 5.

   (2)  Český báňský úřad vede centrální evidenci informací o prekurzorech
   výbušnin. Tato evidence je neveřejná a obsahuje údaje o

   a) podezřelých transakcích a pokusech o ně,

   b) zamítnutých žádostech o vydání povolení,

   c) vydaných povoleních,

   d) rozhodnutích o odejmutí povolení a

   e)  významných  ztrátách nebo krádežích prekurzorů výbušnin uvedených v
   přílohách I nebo II nařízení.

   (3)  Evidované údaje podle odstavce 2 poskytuje Český báňský úřad jiným
   orgánům  veřejné  moci, je-li to nutné pro plnění konkrétního úkolu při
   zajišťování

   a) bezpečnosti České republiky,

   b) obrany České republiky,

   c) veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, nebo

   d)  předcházení,  vyhledávání,  odhalování  trestné  činnosti a stíhání
   trestných činů.

   § 10
   Výkon státní správy
   (1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají

   a) obvodní báňské úřady,

   b) Český báňský úřad,

   c) Česká obchodní inspekce.

   (2) Obvodní báňské úřady

   a)  rozhodují  o  žádostech  o  povolení  a rozhodují o jeho odejmutí v
   případech stanovených tímto zákonem,

   b) vykonávají kontrolu na základě oznámení podaných podle § 7.

   (3) Český báňský úřad

   a)  plní  úkoly  kontaktního  místa, včetně vedení evidence podezřelých
   transakcí,

   b) plní úkoly členského státu vůči Evropské komisi stanovené nařízením,

   c)  vede  seznam  výrobků  obsahujících prekurzory výbušnin podléhající
   omezení a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách,

   d) vede centrální evidenci informací o prekurzorech výbušnin.

   (4) Česká obchodní inspekce kontroluje, zda hospodářský subjekt

   a)  ověřuje  při zpřístupnění prekurzorů výbušnin podléhajících omezení
   platnost vydaného povolení, je-li povolení pro zpřístupnění nezbytné,

   b)  provádí  registraci  transakcí při zpřístupnění prekurzorů výbušnin
   podléhajících omezení uvedených v čl. 4 odst. 3 nařízení,

   c)  eviduje  zpřístupnění prekurzorů podléhajících omezení osobám z řad
   široké veřejnosti uskutečněná na základě platného povolení.

   § 11
   Přestupky
   (1)  Fyzická  osoba  se  jako  osoba  z  řad  široké veřejnosti dopustí
   přestupku tím, že

   a)  drží  nebo  používá prekurzor výbušnin podléhající omezení na území
   České  republiky  v rozporu s § 2 odst. 1, nebo nemá doklad o provedené
   registraci podle § 6 odst. 7,

   b)  uvede nepravdivý údaj v žádosti o povolení podle § 3, nebo neoznámí
   podstatnou změnu některé ze skutečností podle § 4 odst. 4,

   c)  jako  držitel  povolení  nesplní  některou  z  podmínek  uvedenou v
   povolení.

   (2)  Za  přestupek se uloží pokuta do výše 50 000 Kč, v blokovém řízení
   do 5 000 Kč.

   § 12
   Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob
   (1)  Právnická  osoba  a  podnikající fyzická osoba se jako hospodářský
   subjekt dopustí správního deliktu tím, že

   a)  umožní  zpřístupnění  prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení bez
   platného   povolení  nebo  bez  registrace,  nebo  umožní  zpřístupnění
   prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení osobě z řad široké veřejnosti
   mladší 18 let,

   b)  v  rozporu  s  §  6  odst. 1 písm. a) nesplní povinnost podle čl. 5
   nařízení,

   c)  v  rozporu  s  § 6 odst. 1 písm. b) neověří podle čl. 4 odst. 6 a 7
   nařízení  platnost  povolení,  s  výjimkou  prekurzorů  výbušnin, které
   podléhají registraci,

   d) v rozporu s § 6 odst. 1 písm. c) neprovede registraci transakce nebo
   v rozporu s § 8 odst. 3 nevede údaje o ní podle čl. 8 nařízení, nebo je
   vede neúplně,

   e)  v  rozporu s § 6 odst. 1 písm. d) neeviduje zpřístupnění prekurzorů
   podléhajících  omezení  osobám  z  řad široké veřejnosti uskutečněné na
   základě povolení, nebo je vede neúplně,

   f)  v  rozporu  s  §  6  odst.  1  písm.  e) nevydá doklad o registraci
   transakce,

   g)  v  rozporu  s  §  6  odst.  4 neoznámí uvedení nového typu výrobku,
   obsahujícího  prekurzory  výbušnin  podléhající  omezení  na  trh, nebo
   neuvede jeho chemické složení,

   h)  v  rozporu s § 6 odst. 5 neoznámí bez zbytečného odkladu podezřelou
   transakci nebo pokus o ni podle čl. 9 odst. 1 nařízení, anebo významnou
   ztrátu nebo krádež prekurzoru výbušnin podle čl. 9 odst. 4 nařízení,

   i)  v  rozporu  s  §  8  odst.  3  nezpracovává  údaje o registrovaných
   transakcích podle čl. 8 odst. 2 až 4 nařízení, nebo

   j)  v rozporu s § 14 odst. 2 nepředá Českému báňskému úřadu seznam typů
   výrobků,  které jsou na trhu a obsahují prekurzory výbušnin podléhající
   omezení.

   (2) Za správní delikt se uloží pokuta do výše 100 000 Kč.

   § 13
   Společná ustanovení ke správním deliktům
   (1)  Právnická  osoba  a  podnikající  fyzická  osoba  jako hospodářský
   subjekt  za  správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila
   veškeré   úsilí,  které  bylo  možno  požadovat,  aby  porušení  právní
   povinnosti zabránila.

   (2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu,
   zejména  ke  způsobu  jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za
   nichž byl spáchán.

   (3)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže
   správní  orgán  o  něm  nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm
   dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

   (4)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické
   osoby  nebo  v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o
   odpovědnosti a postihu právnické osoby.

   (5)  Správní  delikty  podle  tohoto  zákona  projednává Česká obchodní
   inspekce,  s výjimkou správních deliktů podle § 12 odst. 1 písm. d), f)
   a  h),  které  projednává  Český  báňský  úřad a přestupků podle § 11 a
   správních  deliktů  podle  §  12  odst.  1 písm. b), které projednávají
   obvodní báňské úřady.

   (6)  Pokuty  vybírá  a  vymáhá orgán, který je uložil. Výnos z pokut je
   příjmem státního rozpočtu.

   (7)  Za  správní  delikt  podle § 11 odst. 1 písm. a) nebo § 12 odst. 1
   písm.  a)  lze spolu s pokutou uložit i propadnutí prekurzoru výbušnin.
   Propadnutí  prekurzoru výbušnin lze uložit, jestliže prekurzor výbušnin
   náležel pachateli správního deliktu a byl ke spáchání správního deliktu
   užit  nebo  určen,  anebo  byl  správním  deliktem  získán.  Vlastníkem
   propadlého  prekurzoru  výbušnin  se  stává  stát,  provedení likvidace
   propadlého prekurzoru výbušnin se provede na náklady pachatele.

   § 14
   Přechodná ustanovení
   (1)  Držení  a  používání  prekurzorů  výbušnin  podléhajících  omezení
   osobami z řad široké veřejnosti, zpřístupněných těmto osobám přede dnem
   nabytí účinnosti tohoto zákona, je možné do 2. března 2016.

   (2)  Hospodářský  subjekt, jehož výrobky obsahující prekurzory výbušnin
   podléhající omezení byly na trhu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
   předá  do  31.  ledna  2015  Českému  báňskému úřadu seznam typů těchto
   výrobků, včetně jejich chemického složení a obchodního názvu.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o správních poplatcích

   § 15
   V  bodě  1  položky  60  přílohy  k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
   poplatcích,  ve  znění  zákona č. 148/2010 Sb., se doplňuje písmeno l),
   které zní:

   „l) povolení k nakládání s prekurzory výbušnin podléhajícími omezení Kč
   300“.

   ČÁST TŘETÍ
   ÚČINNOST

   § 16
   Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.

   1)  Nařízení  Evropského  parlamentu  a Rady (EU) č. 98/2013 ze dne 15.
   ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

   2) Čl. 4 odst. 2 nařízení.

   3) Čl. 4 odst. 3 nařízení.

   4) Čl. 9 odst. 1 a 4 nařízení.

   5) Čl. 3 odst. 7 nařízení.

   6) Čl. 3 odst. 9 nařízení.

   7) Čl. 3 odst. 8 nařízení.