Nové předpisy

Zákon č. 260/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   260/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014,

   kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001
   Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně
   zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
   provozem vozidla a o změně  některých souvisejících zákonů (zákon o
   pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999
   Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Na  konci  textu čl. VI zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č.
   56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
   změně  zákona  č.  168/1999  Sb.,  o  pojištění  odpovědnosti  za škodu
   způsobenou  provozem  vozidla  a o změně některých souvisejících zákonů
   (zákon  o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č.
   307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
   se  doplňují slova „ , a s výjimkou ustanovení čl. I bodu 17, pokud jde
   o § 7b až 7d, ustanovení čl. I bodu 59, pokud jde o § 48a odst. 1 slova
   „údaje   dokumentující   přítomnost   vozidel   na   stanici  technické
   kontroly,“,  a ustanovení čl. I bodu 129, která nabývají účinnosti dnem
   1. ledna 2016“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   V  případě  poškození  tabulky  s přidělenou registrační značkou se pro
   stanovení  práv  a  povinností  vlastníka  a  provozovatele  silničního
   vozidla  a  pro  postup  obecního  úřadu  obce  s rozšířenou působností
   použije  od  1.  ledna 2015 do 31. prosince 2015 obdobně § 7e zákona č.
   56/2001 Sb., ve znění zákona č. 239/2013 Sb.

   Čl. III
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.