Nové předpisy

Zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

   261/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014,

   kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o platebním styku

   Čl. I
   Zákon  č.  284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010
   Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 37/2012
   Sb., se mění takto:

   1.  V § 1 úvodní části ustanovení se slova „použitelný předpis Evropské
   unie^2)“ nahrazují slovy „použitelné předpisy Evropské unie^2)“.

   Poznámka pod čarou č. 2 zní:

   „2)  Nařízení  Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 ze dne 16.
   září  2009 o přeshraničních platbách ve Společenství a zrušení nařízení
   (ES) č. 2560/2001, v platném znění.

   Nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady (EU) č. 260/ /2012 ze dne 14.
   března  2012,  kterým  se  stanoví  technické  a obchodní požadavky pro
   úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009.“.

   2. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „provedení převodu“ nahrazují slovem
   „převod“.

   3. V § 3 odst. 3 písm. b) se slova „podle devizového zákona“ zrušují.

   4. V § 3 odst. 3 písm. d) bodě 6 se za slovo „prodeje“ vkládá čárka.

   5.  V § 3 odst. 3 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova „nad
   rámec tohoto placení (cashback)“.

   6.  V  § 19 se slova „nejsou vkladem“ nahrazují slovy „se nepovažují za
   vklad přijatý platební institucí“.

   7. Na konci textu § 19 se doplňují slova „ani za elektronické peníze“.

   8.  V  §  20  odst.  1  písm.  a)  se  slovo  „drženy“ nahrazuje slovem
   „evidovány“.

   9. V části druhé hlavě III se díl 4 včetně nadpisu zrušuje.

   10.  V  §  52e  odst.  1  písm.  a)  se slovo „drženy“ nahrazuje slovem
   „evidovány“.

   11.  V  §  58  odst. 1 větě čtvrté se slova „odnětí povolení k činnosti
   instituce  elektronických  peněz“  nahrazují  slovy „zrušení registrace
   vydavatele elektronických peněz malého rozsahu“.

   12. V § 58 odst. 2 se slovo „rozsah“ nahrazuje slovem „rozsahu“.

   13.  V  § 75 odst. 2 písm. a) se číslo „115,“ a část věty za středníkem
   včetně středníku zrušují.

   14. V § 77 odst. 3 se slovo „přijetí“ nahrazuje slovem „použití“.

   15. V § 82 písm. c) se číslo „106“ nahrazuje číslem „98a“.

   16. V § 95 odst. 1 větě první se slovo „písemně“ zrušuje.

   17. V části čtvrté hlavě I dílu 4 se na konci nadpisu oddílu 1 doplňují
   slova „a jeho odvolání“.

   18. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který zní:

   „§ 98a

   (1)  Plátce  může  odvolat svůj souhlas s platební transakcí, dokud lze
   odvolat platební příkaz k této platební transakci.

   (2)  Souhlas  plátce s inkasem nelze odvolat poté, co uplynula provozní
   doba  poskytovatele  plátce  bezprostředně předcházející dni, který byl
   mezi  plátcem  a příjemcem sjednán jako den, kdy má být částka platební
   transakce  odepsána  z  platebního  účtu plátce. Souhlas plátce s jinou
   platební  transakcí, k níž dává platební příkaz příjemce, nelze odvolat
   poté,  co plátce předal svůj souhlas příjemci; ustanovení § 106 odst. 2
   tím není dotčeno.

   (3)  K  dohodě  plátce  a  jeho poskytovatele, podle níž plátce může po
   uplynutí  lhůt  uvedených  v  odstavci  2  odvolat  souhlas  s platební
   transakcí,  k  níž  dává  platební příkaz příjemce, se vyžaduje souhlas
   příjemce.

   (4)  Plátce  a  jeho  poskytovatel se mohou dohodnout, že poskytovateli
   náleží  úplata za odvolání souhlasu plátce s platební transakcí, byl-li
   souhlas odvolán po uplynutí lhůt uvedených v odstavci 1 nebo 2.

   (5)  Souhlasil-li  plátce  s  několika platebními transakcemi současně,
   posuzují  se  podmínky  pro  odvolání  jeho  souhlasu  u každé platební
   transakce zvlášť.“.

   19.  V  §  103  odst.  1 úvodní části ustanovení se slova „byly peněžní
   prostředky  odepsány“  nahrazují  slovy „byla částka platební transakce
   odepsána“.

   20. § 106 včetně nadpisu zní:

   „§ 106

   Odvolání platebního příkazu

   (1)  Uživatel, který dává platební příkaz, jej může odvolat, dokud není
   platební příkaz přijat.

   (2)  Platební  příkaz  s  odloženou  splatností  nelze odvolat poté, co
   uplynula provozní doba poskytovatele bezprostředně předcházející dni, v
   němž je platební příkaz přijat.

   (3)  Platební příkaz, který dává plátce prostřednictvím příjemce, nelze
   odvolat poté, co jej plátce předal příjemci.

   (4)  K  dohodě  plátce  a  jeho poskytovatele, podle níž plátce může po
   uplynutí lhůty uvedené v odstavci 3 odvolat platební příkaz, který dává
   prostřednictvím příjemce, se vyžaduje souhlas příjemce.

   (5)  Uživatel, který dává platební příkaz, a jeho poskytovatel se mohou
   dohodnout,  že  poskytovateli  náleží  úplata  za  odvolání  platebního
   příkazu,  byl-li  platební  příkaz odvolán po uplynutí lhůt uvedených v
   odstavcích 1 až 3.

   (6)  Dal-li  uživatel  platební  příkaz k několika platebním transakcím
   současně,  posuzují se podmínky pro odvolání platebního příkazu u každé
   platební transakce zvlášť.“.

   21.  V  nadpisu  pod  označením  §  109  se  slova  „připsání peněžních
   prostředků  na  účet poskytovatele příjemce“ nahrazují slovy „provedení
   platební transakce poskytovatelem plátce“.

   22.  V  §  109  odst.  1  se  slova  „peněžní prostředky byly připsány“
   nahrazují slovy „částka platební transakce byla připsána“.

   23.  V  nadpisu  pod  označením  §  110  se  slova  „připsání peněžních
   prostředků  na  platební  účet  příjemce“  nahrazují  slovy  „provedení
   platební transakce poskytovatelem příjemce“.

   24.  V  nadpisu  pod označením § 111 se za slovo „Lhůta“ vkládají slova
   „pro provedení“.

   25. V § 111 větě druhé se slova „peněžní prostředky připsány“ nahrazují
   slovy  „částka platební transakce připsána“ a slovo „dány“ se nahrazuje
   slovem „dána“.

   26. § 112 včetně nadpisu zní:

   „§ 112

   Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti
   na platební účet

   (1)  Vloží-li  spotřebitel  nebo  drobný  podnikatel  na  platební účet
   hotovost  v  měně  členského  státu,  ve  které je platební účet veden,
   připíše   poskytovatel  částku  platební  transakce  na  platební  účet
   příjemce  neprodleně po přijetí hotovosti. V témže okamžiku nastává den
   valuty.

   (2)  Vloží-li  spotřebitel  nebo  drobný  podnikatel  na  platební účet
   hotovost  v  měně jiného než členského státu, ve které je platební účet
   veden,  nebo  vloží-li  uživatel,  který není spotřebitelem ani drobným
   podnikatelem,  na  platební  účet hotovost v měně, ve které je platební
   účet  veden, připíše poskytovatel částku platební transakce na platební
   účet  nejpozději  následující  pracovní  den  po dni přijetí hotovosti.
   Nejpozději uplynutím této lhůty nastává den valuty.“.

   27. § 114 včetně nadpisu zní:

   „§ 114

   Den valuty

   (1)  Den  valuty nastává v případě odepsání částky platební transakce z
   platebního účtu plátce nejdříve okamžikem přijetí platebního příkazu.

   (2)  Den valuty nastává v případě připsání částky platební transakce na
   platební  účet  příjemce  nejpozději  okamžikem, kdy je částka platební
   transakce připsána na účet poskytovatele příjemce.

   (3)  Okamžikem  připsání  částky  platební  transakce  na platební účet
   příjemce musí být částka platební transakce k dispozici příjemci.“.

   28. V § 117 odst. 1 a 6 se slova „řádně a včas“ zrušují.

   29. V § 117 odst. 4 písm. a) se slova „k nesprávnému provedení platební
   transakce   nedošlo“   nahrazují  slovy  „poskytovatel  plátce  provedl
   platební transakci správně“.

   30. V § 117 odst. 5 písm. a) se slova „k nesprávnému provedení platební
   transakce  nedošlo“  nahrazují  slovy  „poskytovatel  příjemce  provedl
   platební transakci správně“.

   31. V § 119 odst. 2 větě první se slova „nesprávně provedené“ zrušují.

   32. V § 120 odstavec 2 zní:

   „(2)  Právo  vyplývající  z  neautorizované  nebo  nesprávně  provedené
   platební  transakce  nevylučuje  právo na náhradu škody nebo na vrácení
   bezdůvodného  obohacení.  Čeho  však  lze  vůči poskytovateli dosáhnout
   uplatněním   práva   vyplývajícího   z  neautorizované  nebo  nesprávně
   provedené  platební  transakce, toho se nelze domáhat z jiného právního
   důvodu.“.

   33. § 121 včetně nadpisu zní:

   „§ 121

   Lhůta  pro  oznámení  neautorizované  nebo nesprávně provedené platební
   transakce

   (1)  Plátce  může  právo  vyplývající  z  neautorizované nebo nesprávně
   provedené platební transakce uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného
   orgánu,  oznámí-li  neautorizovanou  nebo nesprávně provedenou platební
   transakci  poskytovateli  bez  zbytečného  odkladu  poté,  co  se  o ní
   dozvěděl,  nejpozději  však  do  13  měsíců  ode  dne,  kdy byla částka
   platební  transakce  odepsána  z  platebního  účtu plátce nebo kdy byla
   plátcem jinak dána k dispozici k provedení platební transakce.

   (2)  Příjemce  může  právo  vyplývající  z nesprávně provedené platební
   transakce  uplatnit u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, oznámí-li
   nesprávně  provedenou  platební  transakci poskytovateli bez zbytečného
   odkladu  poté,  co  se  o ní dozvěděl, nejpozději však do 13 měsíců ode
   dne,  kdy  byla  částka  platební  transakce  připsána na platební účet
   příjemce nebo kdy byla příjemci jinak dána k dispozici.

   (3)  Poruší-li  poskytovatel povinnost uvedenou v § 86, 87, 90 nebo 91,
   lhůty  pro  oznámení  neautorizované  nebo nesprávně provedené platební
   transakce  neběží,  dokud  poskytovatel  tuto povinnost nesplní alespoň
   dodatečně.

   (4)  Neoznámí-li  uživatel  neautorizovanou  nebo  nesprávně provedenou
   platební  transakci  včas  a namítne-li poskytovatel opožděné oznámení,
   soud  nebo jiný příslušný orgán právo vyplývající z neautorizované nebo
   nesprávně provedené platební transakce uživateli nepřizná.“.

   34. V § 123 se slova „oddílu 2 dílu 5“ nahrazují slovy „dílech 4 a 5“.

   35.  V  §  124c  větě  druhé  se  slova „o vydání elektronických peněz“
   nahrazují  slovy  „mezi  vydavatelem  a osobou přijímající elektronické
   peníze“.

   36. V § 132 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

   37.  V  §  132  odst.  1  písm. c) se slova „odst. 1“ zrušují, na konci
   odstavce  1  se  tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno
   d), které zní:

   „d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení
   podle § 135a odst. 3.“.

   38.  V  §  132  odst. 3 se na začátek písmene a) vkládá slovo „do“ a na
   konci textu písmene a) se doplňují slova „nebo písm. d)“.

   39. § 133 zní:

   „§ 133

   (1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

   a) v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
   č.   924/2009^2)  neúčtuje  uživateli  za  přeshraniční  platbu  stejný
   poplatek  jako  za  odpovídající  vnitrostátní platbu stejné hodnoty ve
   stejné měně,

   b) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
   č.  924/2009  nesdělí  uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu
   (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),

   c) v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
   č.  924/2009  neuvede  mezinárodní  číslo  účtu (IBAN) uživatele a svůj
   identifikační kód banky (BIC) na výpisu z účtu uživatele nebo v příloze
   k němu, nebo

   d)  v  rozporu  s  čl.  7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
   924/2009 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta

   a) do 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a),

   b)  do  1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b), c) nebo
   d).“.

   40. Za § 133 se vkládá nový § 133a, který zní:

   „§ 133a

   (1) Poskytovatel se dopustí správního deliktu tím, že

   a)  jako  poskytovatel  příjemce  v  rozporu  s  čl. 3 odst. 1 nařízení
   Evropského  parlamentu  a Rady (EU) č. 260/2012^2) není dosažitelný pro
   úhradu  z podnětu plátce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se
   v kterémkoli členském státě,

   b)  jako  poskytovatel  plátce  v  rozporu  s  čl.  3  odst. 2 nařízení
   Evropského  parlamentu  a  Rady  (ES)  č. 260/2012 není dosažitelný pro
   inkaso  z  podnětu příjemce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího
   se v kterémkoli členském státě,

   c)  využívá  za  účelem provádění úhrad a inkasa platební schéma, které
   nesplňuje  některý  z požadavků podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského
   parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

   d)  nesplní  některý  z  požadavků  týkajících  se  provádění  úhrad  a
   inkasních  transakcí podle čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
   a Rady (ES) č. 260/2012,

   e)  nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad podle čl.
   5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 260/2012,

   f)  nesplní  některý  z  požadavků  týkajících  se  provádění inkasních
   transakcí  podle  čl.  5  odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady
   (ES) č. 260/2012,

   g)  jako  poskytovatel  plátce  v  rozporu  s  čl.  5  odst. 6 nařízení
   Evropského  parlamentu  a Rady (ES) č. 260/2012 neprovede kontrolu, zda
   částka zadané inkasní transakce odpovídá částce a periodicitě stanovené
   ve zmocnění k inkasu,

   h) v rozporu s čl. 5 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
   č.  260/2012  požaduje,  aby  uživatelé uváděli identifikační kód banky
   (BIC) poskytovatele plátce nebo poskytovatele příjemce,

   i) v rozporu s čl. 5 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
   č. 260/2012 účtuje další poplatky za načítání údajů, nebo

   j)  v  rozporu  s  čl.  8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
   260/2012 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

   (2)  Provozovatel platebního systému malých plateb se dopustí správního
   deliktu tím, že

   a)  v  rozporu  s  článkem  4  odst.  2 větou první nařízení Evropského
   parlamentu    a    Rady   (ES)   č.   260/2012   nezajistí   technickou
   interoperabilitu   platebního   systému,  jehož  je  provozovatelem,  s
   ostatními platebními systémy malých plateb, nebo

   b)  v  rozporu  s  článkem  4  odst. 2 větou druhou nařízení Evropského
   parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  260/2012 přijme obchodní pravidlo, které
   omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s
   ostatními platebními systémy malých plateb.

   (3)   Účastník   platebního   systému   malých   plateb,   který   nemá
   provozovatele, se dopustí správního deliktu tím, že

   a)  v  rozporu  s  článkem  4  odst.  2 větou první nařízení Evropského
   parlamentu    a    Rady   (ES)   č.   260/2012   nezajistí   technickou
   interoperabilitu  platebního  systému, jehož je účastníkem, s ostatními
   platebními systémy malých plateb, nebo

   b)  v  rozporu  s  článkem  4  odst. 2 větou druhou nařízení Evropského
   parlamentu  a  Rady  (ES)  č.  260/2012 přijme obchodní pravidlo, které
   omezuje  interoperabilitu  platebního  systému,  jehož je účastníkem, s
   ostatními platebními systémy malých plateb.

   (4)  Za  správní  delikt podle odstavců 1 až 3 se uloží pokuta do 1 000
   000 Kč.“.

   41. V § 134 odst. 1 písm. b) se slovo „nebo“ zrušuje.

   42.  V  § 134 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a
   doplňuje se písmeno d), které zní:

   „d) neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení
   podle § 135a odst. 3.“.

   43.  V  § 134 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo
   d)“.

   44.  V § 135a odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „nebo
   přímo  použitelným  předpisem  Evropské  unie upravujícím požadavky pro
   úhrady a inkasa v eurech^2)“.

   45.  V § 135a se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Česká národní banka
   je  oprávněna  požadovat  od  každého informace a vysvětlení potřebná k
   objasnění    skutečností   nasvědčujících   neoprávněnému   poskytování
   platebních  služeb  nebo  neoprávněnému vydávání elektronických peněz a
   každý  je  povinen  tyto  informace a vysvětlení poskytnout; ustanovení
   správního  řádu  upravující  předvolání, předvedení a výslech svědka se
   použijí obdobně.“.

   46. V § 135a se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Příslušným  orgánem  podle  nařízení  o přeshraničních platbách a
   podle   přímo   použitelného   předpisu   Evropské   unie  upravujícího
   přeshraniční  platby  v  Evropské  unii^2)  a  podle přímo použitelného
   předpisu  Evropské  unie  upravujícího  požadavky pro úhrady a inkasa v
   eurech^2) je v České republice Česká národní banka.“.

   47.  V  §  135d  odst.  1  úvodní  části  ustanovení  se slovo „povahy“
   nahrazuje slovy „závažnosti a následků“.

   48. V § 135e větě první se slova „nebo přímo“ nahrazují slovem „nebo“ a
   za  slova  „Evropské unii^2)“ se vkládají slova „nebo přímo použitelným
   předpisem  Evropské  unie  upravujícím  požadavky pro úhrady a inkasa v
   eurech^2)“.

   49. V § 142 se slova „§ 52m odst. 2“ nahrazují slovy „§ 52m odst. 3“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Ustanovení  §  133a  odst.  1 písm. a) až i) zákona č. 284/2009 Sb., ve
   znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije ode
   dne  31.  října  2016,  nebo za rok ode dne, kdy Česká republika přijme
   euro jako svou zákonnou měnu, pokud tato skutečnost nastane dříve.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o omezení plateb v hotovosti

   Čl. III
   Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č.
   337/1992  Sb.,  o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
   ve  znění  zákona  č.  303/2008  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č.
   139/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb. a zákona č.
   407/2012 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 se slovo „bezhotovostně“ zrušuje.

   2. V § 2 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

   „a)  platbou předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem
   platby příjemci platby,

   b) bezhotovostní platbou platba provedená převodem peněžních prostředků
   na  území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo
   cizí  měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního
   ústavu  v  české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného
   státu.“.

   3. V § 2 odstavec 2 zní:

   „(2) Za platbu se pro účely tohoto zákona nepovažuje

   a)  vložení peněžních prostředků v hotovosti na účet u peněžního ústavu
   a jejich výběr z účtu u peněžního ústavu,

   b)   výměna   bankovek   nebo   mincí   za  jiné  bankovky  nebo  mince
   prostřednictvím peněžního ústavu,

   c) předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek nebo tuzemských
   mincí České národní bance,

   d)  zadržení bankovek nebo mincí, u kterých existuje důvodné podezření,
   že jsou padělané nebo pozměněné, a jejich předání České národní bance,

   e)   předání   nebo   převedení   peněžních  prostředků  při  provádění
   směnárenských   obchodů   osobou   oprávněnou  provozovat  směnárenskou
   činnost,

   f)  předání  nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb
   spočívajících   v   přepravě  bankovek  a  mincí  osobou  oprávněnou  k
   poskytování těchto služeb, nebo

   g)  předání  nebo převedení peněžních prostředků při poskytování služeb
   spočívajících  ve  zpracování  bankovek  a  mincí  osobou  oprávněnou k
   poskytování těchto služeb.“.

   4. V § 2 se odstavec 3 zrušuje.

   5. V § 3 odst. 2 se písmeno e) zrušuje.

   Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

   6.  V  §  3 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena f) a g), která znějí:

   „f) platby prováděné Českou národní bankou při prodeji pamětních mincí,
   nebo

   g)  platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při
   exekuci nebo výkonu rozhodnutí.“.

   7. V § 4 odst. 1 se částka „350 000 Kč“ nahrazuje částkou „270 000 Kč“.

   8. V § 4 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku a poznámky
   pod čarou č. 2 zrušuje.

   9. V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  Příjemce  platby,  jejíž výše překračuje limit, nesmí tuto platbu
   přijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.“.

   Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5.

   10. V § 4 odst. 3 se slova „české nebo jakékoliv“ zrušují a slova „měnu
   EURo“ se nahrazují slovy „koruny české“.

   11. V § 4 se odstavec 5 zrušuje.

   ČÁST TŘETÍ
   Změna   zákona   o  pojišťovacích  zprostředkovatelích  a  samostatných
   likvidátorech pojistných událostí

   Čl. IV
   Zákon   č.   38/2004   Sb.,   o   pojišťovacích  zprostředkovatelích  a
   samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského
   zákona  (zákon  o  pojišťovacích  zprostředkovatelích  a  likvidátorech
   pojistných  událostí),  ve  znění  zákona  č.  444/2005  Sb., zákona č.
   57/2006  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č.
   223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č.
   281/2009 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb., se mění takto:

   1. V § 1 úvodní část ustanovení zní:

   „Tento   zákon   zapracovává  příslušné  předpisy  Evropské  unie^1)  a
   upravuje“.

   Poznámka pod čarou č. 1 zní:

   „1)  Směrnice  Rady  92/49/EHS  ze  dne  18.  června  1992 o koordinaci
   právních  a  správních  předpisů týkajících se přímého pojištění jiného
   než životního a o změně směrnic 73/239/EHS a 88/357/EHS (třetí směrnice
   o neživotním pojištění).

   Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady 2002/92/ES ze dne 9. prosince
   2002 o zprostředkování pojištění.

   Směrnice  Evropského  parlamentu  a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu
   2002 o životním pojištění.

   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o
   uvádění  finančních  služeb  pro spotřebitele na trh na dálku a o změně
   směrnice  Rady  90/619/EHS  a  směrnic  97/7/ES  a  98/27/ES, v platném
   znění.“.

   2. V § 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

   „a) nabízení pojištění a zprostředkování pojištění a zajištění,“.

   Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).

   3. V § 1 písm. b) a c) se slovo „upravují“ zrušuje.

   4. V § 1 písm. d) se slovo „zřizuje“ zrušuje.

   5. V § 1 písm. e) se slovo „upravuje“ zrušuje.

   6. V § 2 se písmeno a) zrušuje.

   Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

   7.  V  §  3 písm. h) se slova „Evropských společenství“ nahrazují slovy
   „Evropské unie“.

   8. Za § 21 se vkládají nové § 21a až 21d, které včetně nadpisů znějí:

   „Informace poskytované klientovi a pojistníkovi

   § 21a

   (1)  Pojistitel  je  povinen  klientovi před uzavřením pojistné smlouvy
   poskytnout informace o

   a) sobě, kterými jsou

   1. název pojistitele,

   2.  název členského státu, kde má pojistitel svoje sídlo, a tam, kde to
   přichází  v  úvahu,  adresa  agentury  nebo  pobočky pojistitele, která
   uzavírá pojistnou smlouvu,

   3.  adresa  sídla  pojistitele,  popřípadě agentury nebo pobočky, která
   uzavírá pojistnou smlouvu, a

   4.   místo  zápisu  pojistitele  v  obchodním  nebo  obdobném  veřejném
   rejstříku,   jeho  identifikační  číslo  nebo  odpovídající  prostředek
   identifikace  v  takovém  rejstříku  a informace o názvu a sídle orgánu
   odpovědného za výkon dohledu nad jeho činností, jedná-li se o pojistnou
   smlouvu uzavíranou na dálku,

   b)  způsobu  vyřizování  stížností pojistníků, pojištěných, obmyšlených
   nebo  oprávněných  osob,  včetně  možnosti  obrátit  se se stížností na
   Českou národní banku nebo s návrhem na finančního arbitra, a

   c) právu rozhodném pro pojistnou smlouvu tam, kde strany nemají možnost
   volby  práva  rozhodného  pro  pojistnou  smlouvu,  nebo  právu,  které
   navrhuje   pojistitel  v  případech,  kdy  strany  mají  možnost  volby
   rozhodného práva.

   (2)  Pojistitel  je  dále  povinen  klientovi  před  uzavřením pojistné
   smlouvy  týkající  se  pojištění  osob  poskytnout informace o závazku,
   kterými jsou

   a) charakteristika všech pojištění a všech opcí,

   b) pojistná doba,

   c) způsoby zániku pojištění,

   d) způsoby a doba placení pojistného,

   e) způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojištění,

   f) způsob určení výše odkupného,

   g)  informace  o  výši  pojistného  za  každé sjednané pojištění včetně
   doplňkového pojištění, pokud bylo požadováno,

   h)  v  případě pojištění vázaného na investiční podíly definice podílů,
   na které je vázáno pojistné plnění,

   i) povaha podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční podíly,

   j)  podmínky  a  lhůty  týkající  se  možnosti  odstoupení  od pojistné
   smlouvy, způsob určení možných odečítaných částek a informace o adrese,
   na kterou je možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat, a

   k) obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k
   danému pojištění.

   (3)   Před  uzavřením  pojistné  smlouvy  týkající  se  pojištění  osob
   uzavírané  na  dálku  je  pojistitel  povinen poskytnout klientovi také
   informace o

   a)  existenci daní, poplatků a jiných peněžitých plněních, které nejsou
   hrazeny pojistitelem nebo jím nejsou ukládány,

   b) zvláštních platbách za použití prostředku komunikace na dálku,

   c) minimální délce trvání pojištění a

   d)  jazyku,  popřípadě  jazycích,  ve kterých se souhlasem klienta bude
   pojistitel  komunikovat  s  pojistníkem  během  trvání  pojištění  a ve
   kterých  jsou  poskytovány  pojistné  podmínky  a další informace podle
   tohoto ustanovení.

   (4)  V  případě pojistné smlouvy týkající se pojištění osob a uzavírané
   na  dálku je pojistitel povinen informovat klienta, že na vyžádání může
   obdržet další informace, a o povaze těchto informací.

   (5)  V  případech  týkajících  se životního pojištění, ve kterém má být
   klient nositelem investičního rizika a kdy je toto pojištění spojené se
   standardním    fondem   kolektivního   investování,   vnitřním   fondem
   pojišťovny,   indexem   akcií  nebo  s  jinou  odvozenou  hodnotou,  je
   pojistitel povinen informovat klienta o

   a)  riziku  investice  s  uvedením charakteru rizika nebo o tom, kde je
   možno tuto informaci získat,

   b) neexistenci záruky návratnosti investice,

   c) způsobu a rozsahu záruky, je-li dána, a

   d)  předpokládaných  nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice,
   přičemž  nesmějí být uváděny údaje pouze za vybrané nebo vybraná časová
   období,  ve  kterých  bylo  dosaženo  mimořádné výnosnosti, a o tom, že
   minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

   § 21b

   Pojistitel  je  povinen  během trvání pojištění poskytnout pojistníkovi
   informace

   a)  o  jakékoliv  změně názvu pojistitele nebo adresy jeho sídla a tam,
   kde  to přichází v úvahu, i o změně adresy agentury nebo pobočky, která
   uzavřela pojistnou smlouvu,

   b)  uvedené  v  §  21a  odst.  2  písm.  a)  až  i) při jakékoliv změně
   pojistných  podmínek  nebo  při změně právního předpisu, kterým se řídí
   vztahy vzniklé z pojistné smlouvy,

   c) o každoročním stavu bonusů,

   d)  o aktuální hodnotě podílů, na které je vázáno pojistné plnění, a to
   nejméně jednou za čtvrtletí, a

   e)  o  struktuře  podkladových aktiv pro pojištění vázané na investiční
   podíly, a to nejméně jednou za rok.

   § 21c

   (1)  Pojistitel je povinen poskytnout informace uvedené v § 21a a § 21b
   jasným  a  přesným  způsobem, písemně a v českém jazyce. Tyto informace
   mohou  být  poskytnuty i v jiném než v českém jazyce, pokud to výslovně
   klient nebo pojistník požaduje nebo pokud má možnost volby práva, které
   bude pro pojistnou smlouvu použito.

   (2) Informace podle § 21a je pojistitel povinen poskytnout v dostatečné
   době před tím, než je klient pojistnou smlouvou vázán.

   (3)  Informace podle § 21a odst. 3 a 4 je pojistitel povinen poskytnout
   na trvalém nosiči dat.

   (4)   Pojistník   má  právo  obdržet  kdykoli  během  trvání  pojištění
   uzavřeného  na dálku pojistné podmínky v tištěné podobě a změnit způsob
   komunikace na dálku.

   (5)  Informace  podle  §  21b  písm.  d)  a  e)  je  pojistitel povinen
   poskytnout způsobem umožňujícím dálkový přístup.

   § 21d

   Ustanoveními § 21a až 21c nejsou dotčena ustanovení občanského zákoníku
   upravující    smlouvy    o    finančních    službách   uzavíraných   se
   spotřebitelem.“.

   ČÁST ČTVRTÁ
   ÚČINNOST

   Čl. V
   Tento   zákon   nabývá   účinnosti   prvním  dnem  kalendářního  měsíce
   následujícího  po  dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů
   15  až  35,  která  nabývají účinnosti prvním dnem třetího kalendářního
   měsíce  následujícího po dni jeho vyhlášení, a ustanovení čl. IV, která
   nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.