Nové předpisy

Zákon č. 262/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   262/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
   znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o dani z přidané hodnoty

   Čl. I
   Zákon  č.  235/2004  Sb.,  o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č.
   635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č.
   215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č.
   441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
   230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č.
   261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č.
   124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č.
   87/2009  Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
   489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č.
   47/2011  Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č.
   457/2011  Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č.
   167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č.
   502/2012  Sb.,  zákona  č.  241/2013  Sb., zákonného opatření Senátu č.
   344/2013 Sb. a zákona č. 196/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V § 37 odst. 2 se slova „snížené sazby daně“ nahrazují slovy „první
   snížené sazby daně nebo číslo 10 v případě druhé snížené sazby daně“.

   2. V § 47 odst. 1 písm. a) se slovo „nebo“ zrušuje.

   3. V § 47 odst. 1 se na začátek písmene b) vkládá slovo „první“.

   4.  V  §  47  odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje slovem „ ,
   nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:

   „c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.“.

   5.  V  §  47  odst.  3  větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo
   „první“.

   6.  V  §  47  se na konci odstavce 3 doplňuje věta „U zboží uvedeného v
   příloze č. 3a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.“.

   7.  V  §  47  odst.  4  větě druhé se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo
   „první“.

   8. V § 47 odstavec 5 zní:

   „(5)  Při  dodání  zboží  nebo pořízení zboží z jiného členského státu,
   která  obsahují  druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní
   nejvyšší  z  těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého
   druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.“.

   9. V § 47 odst. 6 se za slovo „uplatňuje“ vkládá slovo „první“.

   10. V § 47 odstavec 7 zní:

   „(7)  U  dovozu  zboží,  u  kterého se uplatňuje paušální celní sazba a
   který  obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené
   do  různých  podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto
   sazeb.“.

   11. V § 47a se slovo „nebo“ nahrazuje slovy „ , první nebo druhé“.

   12. V nadpisu § 48 se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.

   13. V § 48 odst. 1 se za slova „se uplatní“ vkládá slovo „první“.

   14. V § 48 odst. 1 se za slova „uplatní se“ vkládá slovo „první“.

   15. V nadpisu § 48a se slovo „Sazby“ nahrazuje slovem „Sazba“.

   16.  V  §  48a  odst.  1  větě první se za slovo „uplatní“ vkládá slovo
   „první“.

   17.  V  §  48a  odst.  1  větě druhé se slovo „Snížená“ nahrazuje slovy
   „První snížená“.

   18. V § 48a odst. 2 se za slovo „uplatní“ vkládá slovo „první“.

   19.  V  §  84 odst. 4 písm. d) se slova „číselným kódem Harmonizovaného
   systému“ nahrazují slovy „kódem nomenklatury celního sazebníku“.

   20.  V  §  90  odst.  5 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno c) se zrušuje.

   21.  V  §  90  odst. 11 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno c) se zrušuje.

   22.  V  §  110  písm.  a) se slova „ze základní do snížené sazby daně a
   naopak“ nahrazují slovy „mezi sazbami daně“.

   23.  V  nadpisu  přílohy  č. 2 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy
   „první snížené sazbě daně“.

   24. V příloze č. 2 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.

   25.  V  nadpisu  přílohy  č. 3 se slova „snížené sazbě“ nahrazují slovy
   „první snížené sazbě daně“.

   26. V příloze č. 3 se slova „Číselný kód Harmonizovaného systému popisu
   číselného  označování  zboží“ nahrazují slovy „Kód nomenklatury celního
   sazebníku“.

   27.  V příloze č. 3 se na konci textu položky 01-05, 07-23, 25 doplňují
   slova „a zboží číselných kódů 0402, 0404, 1901, 2106, které je zahrnuto
   v příloze č. 3a“.

   28.  V  příloze  č.  3  položce  28-30,  40,  48,  56,  61, 62 se slovo
   „používané“ nahrazuje slovem „určené“.

   29.  V  příloze  č.  3  se  na  konci položky 28-30, 40, 48, 56, 61, 62
   doplňuje věta „Mimo zboží zařazeného do číselných kódů 2843-2846, 2852,
   3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č. 3a.“.

   30. V příloze č. 3 položce 49 se slova „ , kde reklama nepřesahuje 50 %
   plochy“ zrušují.

   31.  V  příloze  3  položce  49  se  slova „ , kromě tiskovin plně nebo
   podstatně   určených  k  reklamě“  nahrazují  slovy  „  ;  kde  reklama
   nepřesahuje 50 % plochy“.

   32.  V příloze č. 3 se na konci položky 49 doplňuje věta „Mimo tiskovin
   plně  nebo  podstatně  určených  k  reklamě  a mimo zboží zařazeného do
   číselných kódů 4901, 4903, 4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a.“.

   33.  V příloze č. 3 se slova „Číselným kódem Harmonizovaného systému se
   rozumí  číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku
   ve  znění platném k 1. lednu 2007.“ nahrazují slovy „Kódem nomenklatury
   celního  sazebníku  se  rozumí  kód  popisu vybraných výrobků uvedený v
   celním sazebníku v platném znění^72).“.

   Poznámka pod čarou č. 72 zní:

   „72)  Příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987
   o  celní  a  statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v
   platném znění.“.

   34. V příloze č. 3 se slovo „Snížené“ nahrazuje slovy „První snížené“.

   35.  V  příloze  č. 3 se slova „číselnému kódu Harmonizovaného systému“
   nahrazují slovy „kódu nomenklatury celního sazebníku“.

   36.  Na  konci  přílohy  č.  3  se doplňuje věta „Reklamou se pro účely
   zařazení  zboží  do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č.
   40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
   Sb.,  o  provozování  rozhlasového  a  televizního  vysílání,  ve znění
   pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

   37. Za přílohu č. 3 se vkládá nová příloha č. 3a, která zní:

   „Příloha č. 3a k zákonu č. 235/2004 Sb.

   Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

------------------------------------------------------------------------------------------------
Kód nomenklatury
celního sazebníku                                         Název zboží
------------------------------------------------------------------------------------------------
0402, 0404, 1901, 2106    - Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro malé děti.
2843-2846, 2852, 3002,    - Radiofarmaka, očkovací látky, léky, kontrastní prostředky pro
3003, 3004, 3006            rentgenová vyšetření, diagnostické reagencie určenék podávání
                            pacientům, chemické antikoncepční přípravky na hormonálním
                            základě - určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a
                            léčbu pro humánní lékařské účely.
4901, 4903, 4904          - Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny,tištěné nebo
                            ručně psané, též vázané nebo ilustrované.

                            Mimo zboží, kde reklama přesahuje 50% plochy.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí
číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku v platném znění^72).

Druhé snížené sazbě daně podléhá zboží, které odpovídá současně kódu nomenklatury celního sazebníku
a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Počáteční a pokračovací kojeneckou výživou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně
rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013, o potravinách určených pro kojence a malé děti,
potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulacihmotnosti a o
zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnice Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES,
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č.
953/2009. Potravinami pro malé děti se rozumí potraviny definované v článku 2 odst. 2 písm. f)
nařízení (EU) č. 609/2013.

Tištěnou knihou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí též knihy reprodukované
kopírovacím strojem, pod kontrolou zařízení pro automatizované zpracování dat, ražením,
fotografováním, fotokopírováním, termokopírováním nebo psaním na psacím stroji.

Obrázkovou knihou pro děti se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí kniha pro
děti, ve které je hlavní náplní ilustrace a text má podružný význam.

Reklamou se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí reklama podle zákona č.
40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.".

   38.  V přílohách č. 4 a 5 se slova „Číselný kód Harmonizovaného systému
   popisu  číselného  označování  zboží“ nahrazují slovy „Kód nomenklatury
   celního sazebníku“.

   39.  V příloze č. 5 se slova „Číselným kódem Harmonizovaného systému se
   rozumí  číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku
   ve  znění platném k 1. lednu 2010.“ nahrazují slovy „Kódem nomenklatury
   celního  sazebníku  se  rozumí  kód  popisu vybraných výrobků uvedený v
   celním sazebníku v platném znění72).“.

   40.  V  příloze  č. 5 se slova „číselným kódem Harmonizovaného systému“
   nahrazují slovy „kódem nomenklatury celního sazebníku“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Pro  daňové  povinnosti  u  daně  z přidané hodnoty za zdaňovací období
   přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  jakož  i  pro  práva a
   povinnosti  s  nimi  související,  se použije zákon č. 235/2004 Sb., ve
   znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona č. 370/2011 Sb.

   Čl. III
   Zákon  č.  370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
   přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů, a další související
   zákony, ve znění zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 295/2012 Sb., zákona
   č. 500/2012 Sb. a zákona č. 502/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  části  první  čl.  I se body 2, 5, 13 až 15, 32 až 36 a 40 až 42
   zrušují.

   2. V části první čl. II se body 2, 4, 5, 7 a 8 zrušují.

   3.  V části šesté čl. X se slova „s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 až
   5, 8, 13 až 15, 30 až 37 a 40 až 42, čl. II bodů 2, 4, 5, 7 a 8, čl. VI
   bodů  2  a  4  a čl. VII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna
   2016“ zrušují.

   ČÁST TŘETÍ
   Změna zákona č. 295/2012 Sb.

   Čl. IV
   V  části  třetí  čl. IV zákona č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č.
   243/2000  Sb.,  o  rozpočtovém  určení  výnosů  některých  daní územním
   samosprávným  celkům  a  některým  státním  fondům (zákon o rozpočtovém
   určení  daní),  ve  znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb.,
   kterým  se  mění  zákon  č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
   znění  pozdějších  předpisů,  a  další  související  zákony,  se  bod 1
   zrušuje.

   ČÁST ČTVRTÁ
   Změna  zákona  č.  500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších
   zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů

   Čl. V
   Zákon  č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v
   souvislosti   se   snižováním  schodků  veřejných  rozpočtů,  ve  znění
   zákonného  opatření  Senátu č. 340/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu
   č. 344/2013 Sb., se mění takto:

   1. Část dvanáctá se zrušuje.

   2. V části třinácté čl. XX se bod 1 zrušuje.

   ČÁST PÁTÁ
   ÚČINNOST

   Čl. VI
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.