Nové předpisy

Zákon č. 263/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

   263/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014,

   kterým  se  mění  zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
   látkách,   pomocných   rostlinných   přípravcích   a  substrátech  a  o
   agrochemickém  zkoušení  zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
   pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   V  §  5  odst. 5 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
   látkách,   pomocných   rostlinných   přípravcích   a  substrátech  a  o
   agrochemickém  zkoušení  zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
   zákona  č.  9/2009 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se na konci písmene b)
   čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

   Čl. II
   Účinnost
   Tento  zákon  nabývá  účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce
   následujícího po dni jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.