Nové předpisy

Zákon č. 264/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

   264/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č.  166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
   některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
   předpisů,  a  zákon  č.  634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
   pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna veterinárního zákona

   Čl. I
   Zákon  č.  166/1999  Sb.,  o  veterinární  péči  a  o  změně  některých
   souvisejících  zákonů  (veterinární  zákon), ve znění zákona č. 29/2000
   Sb.,  zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002
   Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002
   Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 444/2005
   Sb.,  zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008
   Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009
   Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 298/2009
   Sb.,  zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012
   Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 139/2014
   Sb., se mění takto:

   1. V poznámce pod čarou č. 1a se věta „Nařízení Evropského parlamentu a
   Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o veterinárních podmínkách
   pro  neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu a o změně směrnice Rady
   92/65/EHS,  v  platném  znění.“  nahrazuje  větami „Nařízení Evropského
   parlamentu   a  Rady  (EU)  č.  576/2013  ze  dne  12.  června  2013  o
   neobchodních  přesunech  zvířat  v  zájmovém chovu a o zrušení nařízení
   (ES) č. 998/2003. Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013 ze dne 28.
   června  2013  o  vzorových  identifikačních  dokladech  pro  neobchodní
   přesuny  psů, koček a fretek, vyhotovení seznamu území a třetích zemí a
   požadavcích   na   formát,   grafickou   úpravu   a  jazyky  prohlášení
   potvrzujících   splnění   některých   podmínek   stanovených  nařízením
   Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.“.

   2.  V  §  4  odst. 1 se písmeno g) včetně poznámek pod čarou č. 7e a 7f
   zrušuje.

   Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

   3.  V poznámce pod čarou č. 7g se slova „nařízení Evropského parlamentu
   a   Rady   (ES)  č.  998/2003“  nahrazují  slovy  „nařízení  Evropského
   parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013“.

   4.  Za  § 4 se vkládají nové § 4a a 4b, které včetně poznámek pod čarou
   č. 48, 49 a 50 znějí:

   „§ 4a

   (1)  Chovatel  je  povinen zajistit, aby psi, kočky a fretky v zájmovém
   chovu,  pokud  jsou  přemísťováni  v  rámci  neobchodního  přesunu mezi
   členskými  státy  nebo  mezi členskými státy a územími a třetími zeměmi
   podle  čl. 13 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách
   pro  neobchodní  přesuny zvířat v zájmovém chovu48), splňovali podmínky
   stanovené tímto předpisem.

   (2)  Je-li  přemísťováno  více  než  pět zvířat uvedených v odstavci 1,
   která  nesplňují  podmínky uvedené v článku 5 odst. 2 předpisu Evropské
   unie  o  veterinárních  podmínkách  pro  neobchodní  přesuny  zvířat  v
   zájmovém  chovu48),  je  chovatel  povinen  zajistit  splnění požadavků
   uvedených v hlavě IV.

   (3)  Doklad,  který  umožňuje zjistit totožnost zvířete a kontrolu jeho
   nákazového  statusu  (dále jen „pas“)49), 50), vydává veterinární lékař
   schválený pro tuto činnost krajskou veterinární správou.

   (4)  Schválený  veterinární  lékař při vydání a vyplnění pasu postupuje
   podle  čl.  22  předpisu  Evropské  unie o veterinárních podmínkách pro
   neobchodní  přesuny  zvířat  v zájmovém chovu48) a je povinen uchovávat
   záznamy uvedené v čl. 22 odst. 3 předpisu Evropské unie o veterinárních
   podmínkách  pro  neobchodní  přesuny zvířat v zájmovém chovu48) po dobu
   nejméně  3 let, předávat tyto záznamy Komoře veterinárních lékařů České
   republiky  (dále  jen  „Komora“)  a  na  požádání je předložit úřednímu
   veterinárnímu lékaři.

   (5)   Schválení  soukromého  veterinárního  lékaře  může  být  krajskou
   veterinární  správou  pozastaveno  nebo  odejmuto, jestliže tento lékař
   vydal  pas  s  prokazatelně  nepravdivými  údaji, vyplněný neúplně nebo
   nesprávně,  anebo v rozporu s podmínkami stanovenými tímto zákonem nebo
   předpisem  Evropské  unie  o  veterinárních  podmínkách  pro neobchodní
   přesuny zvířat v zájmovém chovu48).

   (6) Evidenci pasů vede Komora. Komora umožní orgánům veterinární správy
   získávat  z  evidence  veškeré  údaje  potřebné  k výkonu veterinárního
   dozoru.

   (7)  Prováděcí právní předpis upraví podrobněji označování psů, koček a
   fretek  v  zájmovém chovu a stanoví způsob výroby, vydávání a číslování
   pasů,  vedení  jejich  evidence,  způsob a lhůty pro předávání údajů do
   této evidence, obsah této evidence, požadavky na zaznamenávání údajů do
   pasu a jeho vzor.

   § 4b

   (1) Ústřední veterinární správa registruje na základě písemné žádosti

   a)  osobu  pro  účely  výroby  pasů  (dále jen „výrobce pasů“), která k
   žádosti  přiloží  návrh  pasu odpovídající vzoru uvedenému v prováděcím
   právním předpisu, a

   b) osobu pro účely distribuce pasů (dále jen „distributor pasů“).

   (2) Výrobce pasů je povinen

   a)  zajistit,  aby pasy odpovídaly vzoru uvedenému v prováděcím právním
   předpisu,

   b)  opatřit pasy číslem z řady přidělené Ústřední veterinární správou v
   souladu  s  čl.  21  odst.  3  předpisu  Evropské  unie o veterinárních
   podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48),

   c) dodávat pasy pouze distributorovi pasů,

   d)  předávat  záznamy  o  vyrobených  pasech Komoře způsobem stanoveným
   prováděcím  právním  předpisem  a  na  požádání  je  předkládat  Státní
   veterinární správě a

   e) oznámit Ústřední veterinární správě ukončení výroby pasů.

   (3) Distributor pasů je povinen

   a)  dodávat  pasy pouze veterinárním lékařům schváleným k vydávání pasů
   podle § 4a,

   b)  uchovávat  záznamy  o dodaných pasech podle čl. 23 odst. 2 předpisu
   Evropské  unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
   v zájmovém chovu48) po dobu nejméně 3 let,

   c)  předávat  záznamy  o  dodaných pasech podle čl. 23 odst. 2 předpisu
   Evropské  unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
   v  zájmovém  chovu48)  Komoře  způsobem  stanoveným  prováděcím právním
   předpisem a na požádání je předkládat Státní veterinární správě a

   d) oznámit Ústřední veterinární správě ukončení distribuce pasů.

   48) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013.

   49)  Čl.  6  písm.  d)  nařízení  Evropského  parlamentu a Rady (EU) č.
   576/2013.

   50) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 577/2013.“.

   5. V § 19 odstavec 5 zní:

   „(5)  Používání léčivých přípravků u volně žijící zvěře, jejíž produkty
   jsou  určeny  k  výživě  lidí,  je zakázáno, s výjimkou případů, kdy je
   uživatel honitby povinen zabezpečit provádění povinných preventivních a
   diagnostických  úkonů  v rámci veterinární kontroly zdraví volně žijící
   zvěře,  a  to  v rozsahu a lhůtách stanovených ministerstvem podle § 44
   odst. 1 písm. d). Uživatel honitby je povinen uchovávat údaje o použití
   léčivých  přípravků  u  volně  žijící  zvěře  podle  věty první po dobu
   nejméně  5  let  a  na  požádání  je  předkládat úřednímu veterinárnímu
   lékaři.  Údaje  o  použití  léčivých  přípravků  u  volně  žijící zvěře
   zahrnují  druh  a  počty zvěře, pro kterou byl léčivý přípravek použit,
   území,  na němž byl léčivý přípravek použit, název a množství použitého
   léčivého  přípravku, datum použití léčivého přípravku a ochrannou lhůtu
   léčivého přípravku.“.

   6. Za § 31 se vkládá nový § 31a, který zní:

   „§ 31a

   (1) Ustanovení § 28 až 31 se s výjimkou přemísťování podle § 4a odst. 2
   nepoužijí  pro  neobchodní  přesuny zvířat v zájmovém chovu uvedených v
   části A přílohy I předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
   neobchodní  přesuny  zvířat  v  zájmovém  chovu48). Přemísťování těchto
   zvířat z ostatních členských států do České republiky se řídí předpisem
   Evropské  unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
   v zájmovém chovu48).

   (2)  Zvířata  v  zájmovém chovu uvedená v odstavci 1, která jsou mladší
   dvanácti týdnů a nejsou očkována proti vzteklině nebo jsou ve věku mezi
   dvanácti  a  šestnácti  týdny, jsou očkována proti vzteklině, ale dosud
   nesplňují  požadavky  na platnost uvedené v bodě 2 písm. e) přílohy III
   předpisu  Evropské  unie  o  veterinárních  podmínkách  pro  neobchodní
   přesuny  zvířat  v  zájmovém  chovu48),  mohou  být  přemístěna v rámci
   neobchodního  přesunu  z  ostatních  členských  států,  jsou-li splněny
   podmínky  stanovené  v  čl.  7  předpisu  Evropské unie o veterinárních
   podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu48).

   (3)  Ústřední  veterinární  správa může na žádost chovatele v souladu s
   čl.  32  odst.  1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
   neobchodní  přesuny  zvířat  v  zájmovém  chovu48)  povolit  přemístění
   zvířete  v  zájmovém  chovu  uvedeného  v  odstavci  1, které nesplňuje
   podmínky stanovené v odstavci 1, a stanovit podmínky tohoto přemístění.

   (4)  Kontrolu  zvířat v zájmovém chovu uvedených v odstavci 1 podle čl.
   33  předpisu  Evropské  unie  o veterinárních podmínkách pro neobchodní
   přesuny  zvířat  v  zájmovém chovu48) provádí formou nediskriminujících
   namátkových  kontrol krajská veterinární správa. Je-li kontrolou zvířat
   zjištěno  porušení  požadavku  stanoveného  předpisem  Evropské  unie o
   veterinárních  podmínkách  pro  neobchodní  přesuny  zvířat  v zájmovém
   chovu48),  rozhodne  krajská  veterinární  správa podle čl. 35 předpisu
   Evropské  unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
   v zájmovém chovu48).“.

   7. V § 38a odst. 2 a 3 se slovo „ustanovení“ zrušuje.

   8. V § 38a odst. 4 se za slova „uvedená v“ vkládají slova „příloze I“ a
   slovo „chovu7f)“ se nahrazuje slovem „chovu48)“.

   9.  V  §  38a odst. 5 se slova „ustanovení čl. 12 a 14“ nahrazují slovy
   „čl.  34“,  slovo  „chovu7f)“  se  nahrazuje  slovem „chovu48)“ a slova
   „ustanovení čl. 14“ se nahrazují slovy „čl. 35“.

   10. V § 38a se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:

   „(6)  Celní  úřady  při  kontrolách  podle  odstavce  5 vedou záznamy o
   celkovém  počtu  provedených  kontrol  a o případech nesplnění podmínek
   zjištěných   těmito  kontrolami  podle  čl.  34  odst.  4  písm.  b)  a
   zaznamenávají  údaje  podle  čl.  34 odst. 4 písm. c) předpisu Evropské
   unie  o  veterinárních  podmínkách  pro  neobchodní  přesuny  zvířat  v
   zájmovém chovu48).

   (7)  Zvířata  v  zájmovém  chovu  uvedená  v části A přílohy I předpisu
   Evropské  unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat
   v zájmovém chovu48), která jsou mladší dvanácti týdnů a nejsou očkována
   proti vzteklině nebo jsou ve věku mezi dvanácti a šestnácti týdny, jsou
   očkována  proti  vzteklině,  ale  dosud nesplňují požadavky na platnost
   uvedené  v  bodě  2  písm.  e)  přílohy  III  předpisu  Evropské unie o
   veterinárních  podmínkách  pro  neobchodní  přesuny  zvířat  v zájmovém
   chovu48),  mohou být dovezena v rámci neobchodního přesunu z třetí země
   do  České  republiky,  jsou-li  splněny  podmínky  stanovené  v  čl. 11
   předpisu  Evropské  unie  o  veterinárních  podmínkách  pro  neobchodní
   přesuny zvířat v zájmovém chovu48).

   (8)  Ústřední  veterinární  správa může na žádost chovatele v souladu s
   čl.  32  odst.  1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro
   neobchodní  přesuny  zvířat v zájmovém chovu48) povolit dovoz zvířete v
   zájmovém  chovu  uvedeného v části A přílohy I předpisu Evropské unie o
   veterinárních  podmínkách  pro  neobchodní  přesuny  zvířat  v zájmovém
   chovu48), které nesplňuje podmínky stanovené v čl. 10 předpisu Evropské
   unie  o  veterinárních  podmínkách  pro  neobchodní  přesuny  zvířat  v
   zájmovém chovu48) a stanovit podmínky tohoto dovozu.“.

   11. V § 45 odstavec 2 zní:

   „(2)  Veterinární  lékaři  Ministerstva  obrany  a Ministerstva vnitra,
   popřípadě   jimi  zřízených  organizačních  složek  státu,  kteří  byli
   pověřeni touto činností,

   a)  vystavují  pasy psů používaných těmito ministerstvy k plnění jejich
   úkolů,  pokud  jsou  tito  psi  přemísťováni  mezi  členskými  státy  k
   neobchodním  účelům,  a  odebírají jim vzorky k provedení sérologického
   testu prokazujícího titr protilátek proti vzteklině a

   b)  provádějí  kontroly  psů  používaných  těmito ministerstvy k plnění
   jejich  úkolů  při  vstupu  těchto psů ze třetích zemí v místech vstupu
   podle  čl. 10 odst. 2 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách
   pro   neobchodní   přesuny   zvířat   v   zájmovém   chovu48)  určených
   Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra.“.

   12. V § 48 odst. 1 se za písmeno p) vkládá nové písmeno r), které zní:

   „r)  přiděluje  výrobcům  pasů  řady  čísel  v souladu s čl. 21 odst. 3
   předpisu  Evropské  unie  o  veterinárních  podmínkách  pro  neobchodní
   přesuny zvířat v zájmovém chovu48),“.

   Dosavadní písmeno r) se označuje jako písmeno s).

   13. Za § 48 se vkládá nový § 48a, který včetně poznámky pod čarou č. 51
   zní:

   „§ 48a

   (1) Ústřední veterinární správa informuje veřejnost na základě výsledků
   státního  veterinárního  dozoru  o  zjištěných  živočišných produktech,
   které   nejsou   zdravotně   nezávadné,   nebo  živočišných  produktech
   nevhodných  k  lidské  spotřebě  v souladu s čl. 10 nařízení Evropského
   parlamentu a Rady (ES) č. 178/ /2002.

   (2)  Ústřední  veterinární  správa je oprávněna informovat veřejnost na
   základě výsledků státního veterinárního dozoru o

   a)   zjištěných   živočišných  produktech  označených  nebo  nabízených
   klamavým způsobem, nebo

   b)  potvrzení  výskytu nebezpečné nákazy nebo nemoci přenosné ze zvířat
   na člověka, které mohou ohrozit zdraví lidí nebo zvířat.

   (3)  Informace  veřejnosti  zveřejněné  podle  odstavců  1  a  2  mohou
   obsahovat  totožnost  kontrolované  osoby,  povahu  případného  rizika,
   přijatá  opatření  a  další  informace nezbytné k ochraně zdraví lidí a
   zvířat.  Na  tyto  případy se nevztahuje povinnost mlčenlivosti uložená
   podle zvláštních právních předpisů51).

   51) § 20 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.

   14.  V  §  71 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „nebo
   předpisem  Evropské  unie  o  veterinárních  podmínkách  pro neobchodní
   přesuny zvířat v zájmovém chovu48)“.

   15.  V  §  72 odst. 1 se na konci textu písmene k) doplňují slova „nebo
   předpisem  Evropské  unie  o  veterinárních  podmínkách  pro neobchodní
   přesuny zvířat v zájmovém chovu48)“.

   16.  V § 72 odst. 2 písm. a) se za slovo „v“ vkládají slova „§ 4a odst.
   4,“ a na konci písmene se slovo „nebo“ zrušuje“.

   17.  V  §  72  odst.  2  úvodní  části ustanovení se slova „Podnikající
   fyzická  osoba  se“ nahrazují slovy „Právnická nebo podnikající fyzická
   osoba se dále“, na konci odstavce se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a
   doplňuje  se  písmeno  c),  které  zní:  „c)  jako  výrobce  pasů  nebo
   distributor  pasů nesplní nebo poruší povinnost stanovenou v § 4b odst.
   2 nebo 3.“.

   18. V § 72 odst. 3 písm. e) se částka „20 000 Kč“ nahrazuje částkou „50
   000 Kč“ a slova „písm. a) a b)“ se nahrazují slovy „písm. a) až c)“.

   19.  V  § 78 se slova „§ 4 odst. 1“ nahrazují slovy „§ 4a odst. 7, § 4b
   odst. 2 písm. d) a § 4b odst. 3 písm. c)“.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o správních poplatcích

   Čl. II
   V  položce 72 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
   ve  znění  zákona  č.  217/2005  Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č.
   361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č.
   553/2005  Sb.,  zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č.
   57/2006 Sb., zákona č. 81/ /2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
   112/  /2006  Sb.,  zákona  č.  130/2006  Sb., zákona č. 136/ /2006 Sb.,
   zákona  č.  138/2006  Sb., zákona č. 161/ /2006 Sb., zákona č. 179/2006
   Sb.,  zákona  č. 186/ /2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/
   /2006  Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/ /2006 Sb., zákona č.
   312/2006  Sb., zákona č. 575/ /2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
   č.  261/  /2007  Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/ /2007 Sb.,
   zákona  č.  379/2007  Sb.,  zákona č. 38/ /2008 Sb., zákona č. 130/2008
   Sb.,  zákona  č. 140/ /2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/
   /2008  Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/ /2008 Sb., zákona č.
   254/2008  Sb., zákona č. 296/ /2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
   č.  301/  /2008  Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/ /2008 Sb.,
   zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/ /2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb.,
   zákona  č. 197/ /2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/ /2009
   Sb.,  zákona  č.  281/2009  Sb.,  zákona  č.  291/ /2009 Sb., zákona č.
   301/2009  Sb., zákona č. 346/ /2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona
   č.  132/  /2010  Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/ /2010 Sb.,
   zákona  č.  160/2010  Sb., zákona č. 343/ /2010 Sb., zákona č. 427/2010
   Sb.,  zákona  č.  30/ /2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/
   /2011  Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/ /2011 Sb., zákona č.
   188/2011  Sb., zákona č. 245/ /2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona
   č.  255/  /2011  Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/ /2011 Sb.,
   zákona  č.  308/2011  Sb., zákona č. 329/ /2011 Sb., zákona č. 344/2011
   Sb.,  zákona  č. 349/ /2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/
   /2011  Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/ /2011 Sb., zákona č.
   428/2011  Sb., zákona č. 457/ /2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
   č.  472/  /2011  Sb.,  zákona  č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/ /2012 Sb.,
   zákona  č.  53/2012  Sb.,  zákona č. 119/ /2012 Sb., zákona č. 169/2012
   Sb.,  zákona  č. 172/ /2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/
   /2012  Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/ /2012 Sb., zákona č.
   350/2012  Sb., zákona č. 359/ /2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
   č.  407/  /2012  Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/ /2012 Sb.,
   zákona  č.  502/2012  Sb.,  zákona č. 503/ /2012 Sb., zákona č. 50/2013
   Sb.,  zákona  č.  69/ /2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/
   /2013  Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/ /2013 Sb., zákona č.
   232/2013  Sb., zákona č. 239/ /2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
   č.  257/  /2013  Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/ /2013 Sb.,
   zákona  č.  281/2013  Sb., zákona č. 306/ /2013 Sb., zákona č. 313/2013
   Sb.,  zákona  č. 344/ /2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/
   /2014  Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., se doplňují písmena l) a m), která
   znějí:

„l) Registrace výrobce pasů42)                   Kč     500

 m) Registrace distributora pasů42)              Kč     500“.

   ČÁST TŘETÍ
   ÚČINNOST

   Čl. III
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem 29. prosince 2014.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.