Nové předpisy

Zákon č. 265/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

   265/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č.  90/1995  Sb.,  o  jednacím řádu Poslanecké
   sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  90/1995  Sb.,  o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
   zákona  č.  47/2000  Sb., zákona č. 39/2001 Sb., zákona č. 78/2002 Sb.,
   zákona č. 192/2002 Sb., zákona č. 282/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb.,
   zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 167/2005 Sb., zákona č. 205/2006 Sb.,
   zákona č. 573/2006 Sb., zákona č. 162/2009 Sb., zákona č. 402/2009 Sb.,
   zákona  č.  265/2011  Sb.,  zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 275/2012
   Sb., se mění takto:

   1.  V  §  43 odst. 1 se věta první nahrazuje větami „O schůzi výboru se
   pořizuje  zápis,  v  němž se uvede pořad schůze, kdo schůzi řídil, jaké
   návrhy byly podány a kdo je podal, kteří řečníci vystoupili v rozpravě,
   jmenovitý   seznam   poslanců   hlasujících  o  závěrečném  usnesení  k
   jednotlivému  bodu  pořadu,  s uvedením, jak každý poslanec hlasoval, a
   informace  o  výsledku  hlasování.  Jedná-li  se o jiné hlasování než o
   závěrečném  usnesení,  uvede  se v zápisu, jak každý poslanec hlasoval,
   požádá-li   o   to  nejpozději  před  zahájením  příslušného  hlasování
   kterýkoli z členů výboru.“.


   2.  V § 43 odst. 2 se ve větě první slovo „sedmi“ nahrazuje číslem „14“
   a za větu druhou se vkládá věta „Pokud se schůze výboru konala veřejně,
   zápis se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

   3. V § 46 odst. 4 se písmeno g) zrušuje.

   Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).

   4. V § 50 odst. 1 se písmeno x) zrušuje.

   Dosavadní písmena y) až za) se označují jako písmena x) až z).

   5. V § 54 odstavec 6 zní:

   „(6)  V  průběhu schůze může Sněmovna hlasováním bez rozpravy přesunout
   bod schváleného pořadu, schválený pořad změnit nebo doplnit. Přednesení
   návrhu  nesmí  překročit  pět  minut;  toto  omezení  se  nevztahuje na
   poslance  uvedené  v  § 67. Pro odnětí slova platí obdobně ustanovení o
   faktické  poznámce  (§  60).  Schválený pořad lze během schůze Sněmovny
   rozšiřovat  jen  výjimečně. Návrh na doplnění schváleného pořadu schůze
   Sněmovny  nelze  projednat,  vznesou-li  proti němu námitku nejméně dva
   poslanecké kluby nebo 20 poslanců.“.

   6. V § 54 odst. 8 se slova „přesunout body pořadu nebo“ zrušují.

   7. V § 86 odstavec 6 zní:

   „(6) Navrhovatel může vzít návrh zákona zpět až do zahájení rozpravy ve
   třetím  čtení  návrhu  zákona.  Poté může vzít takový návrh zpět jen se
   souhlasem Sněmovny.“.

   8.  V  § 88 odst. 1 se věta poslední nahrazuje větou „Současně navrhne,
   který  výbor  má  být  garanční,  popřípadě kterému dalšímu výboru nebo
   výborům má být návrh přikázán, a určí zpravodaje pro prvé čtení.“.

   9.  V  §  88  odst.  3  se  slova  „navrhne  přikázání  návrhu zákona k
   projednání  výboru  nebo  několika  výborům“  nahrazují slovy „navrhne,
   který  výbor  má  být  garanční,  popřípadě kterému dalšímu výboru nebo
   výborům má být návrh zákona přikázán“.

   10.  V  §  90  odst.  7 se ve větě druhé za slova „k projednání“ vkládá
   slovo  „garančnímu“  a  slova  „několika  výborům“  se  nahrazují slovy
   „dalšímu výboru nebo výborům“ a ve větě poslední se za slovo „přikázán“
   vkládá slovo „garančnímu“.

   11.  V  §  92  odst. 1 se ve větě první slova „Výbor, popřípadě výbory“
   nahrazují  slovy  „Garanční výbor, popřípadě další výbor nebo výbory“ a
   ve  větě  druhé  se slova „v usnesení změny nebo doplňky návrhu zákona“
   nahrazují  slovy  „výbor  Sněmovně přijmout k návrhu zákona pozměňovací
   návrhy“.

   12. V § 93 odstavec 1 zní:

   „(1)  V  druhém  čtení  uvede návrh zákona navrhovatel. Po navrhovateli
   vystoupí  zpravodaj  garančního  výboru, popřípadě zpravodajové dalších
   výborů  s  informací  o projednání návrhu zákona ve výboru. Pokud výbor
   doporučí   Sněmovně   přijmout  k  návrhu  zákona  pozměňovací  návrhy,
   zpravodaj výboru je odůvodní.“.

   13. V § 93 odst. 2 a § 94 odst. 1 a 3 se slovo „výboru“ nahrazuje slovy
   „garančnímu výboru“.

   14.  V  §  94  se  na  konci  odstavce 1 doplňuje věta „Nejedná-li se o
   písemný   návrh,  popřípadě  neobsahuje-li  písemný  návrh  odůvodnění,
   odůvodní poslanec návrh v podrobné rozpravě.“.

   15. Za § 94 se vkládá nový § 94a, který zní:

   §„ 94a

   (1)  Po druhém čtení projedná návrh zákona garanční výbor a předloží po
   jeho   projednání   předsedovi   Sněmovny   usnesení,   v  němž  zaujme
   doporučující  nebo  nedoporučující  stanovisko  k  jednotlivým  návrhům
   předloženým  k  návrhu  zákona  a navrhne, v jakém pořadí má Sněmovna o
   těchto návrzích ve třetím čtení hlasovat.

   (2)  Usnesení garančního výboru, popřípadě oponentní zpráva nebo záznam
   o  jednání  výboru  se  doručí  všem  poslancům  nejméně  24 hodin před
   zahájením třetího čtení návrhu zákona.

   (3)  Nejméně  pětinová  menšina  všech  členů  garančního  výboru  může
   předložit  předsedovi  Sněmovny  oponentní  zprávu,  která  má  obdobné
   náležitosti jako usnesení garančního výboru.

   (4)  Ve  druhém  čtení může být v podrobné rozpravě podán návrh, aby se
   garanční  výbor  návrhem  zákona  nezabýval.  O  takovém  návrhu nemůže
   Sněmovna hlasovat, vznesou-li proti němu námitku nejméně dva poslanecké
   kluby nebo 20 poslanců.

   (5)  Sněmovna  může projednat návrh zákona ve třetím čtení i v případě,
   že  garanční  výbor  návrh  zákona  neprojednal,  pokud  proti takovému
   postupu   nevznesou  námitku  nejméně  dva  poslanecké  kluby  nebo  20
   poslanců.  K  námitce  se  nepřihlédne,  pokud ode dne doručení souhrnu
   podaných pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům uplynulo více
   než 30 dnů.“.

   16. V § 95 odstavec 1 zní:

   „(1)  Třetí  čtení  návrhu  zákona  lze  zahájit  nejdříve za 14 dnů od
   doručení   souhrnu  podaných  pozměňovacích,  popřípadě  jiných  návrhů
   poslancům.  Lhůtu  podle věty první může Sněmovna zkrátit, a to nejvýše
   na  7  dnů.  Návrh na zkrácení lhůty podle věty první musí být podán ve
   druhém čtení v rámci podrobné rozpravy.“.

   17.  V  §  99  odst.  7 se ve větě poslední za slova „a sedmá“ vkládají
   slova „ , § 94a“ a za slova „se pro“ se vkládají slova „druhé a“.

   18.  V § 100a odst. 3 se za slova „§ 94 odst. 2 a 3“ vkládají slova „ ,
   § 94a“.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1.   Ode  dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona  se  při  projednávání
   sněmovních  tisků  postupuje  podle  tohoto  zákona.  Nelze však zpětně
   vyžadovat  splnění  požadavků  spojených  s  fází  projednávání,  která
   proběhla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   2.  Není-li  při  projednávání  návrhu  zákona  předloženého Poslanecké
   sněmovně  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zřejmé, který výbor
   je garančním výborem, určí garanční výbor Poslanecká sněmovna.

   Čl. III
   Účinnost
   Tento  zákon  nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce
   následujícího po dni jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.