Nové předpisy

Zákon č. 266/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.

   266/2014 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 23. října 2014,

   kterým  se  mění  zákon  č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi
   využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky
   (zákon  o  nakládání  s  bezpečnostním  materiálem), ve znění zákona č.
   64/2014 Sb.

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  229/2013  Sb.,  o nakládání s některými věcmi využitelnými k
   obranným  a  bezpečnostním  účelůmna  území  České  republiky  (zákon o
   nakládání  s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.,
   se mění takto:

   1. V § 4 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

   2.  V  §  5  odst.  3  písm. b) se slova „kdo byl v posledních 3 letech
   pravomocně  uznán  vinným z přestupku“ nahrazují slovy „kdo pro vnitřní
   pořádek  a  bezpečnost  představuje  vážné  nebezpečí svým jednáním, za
   které byl v posledních třech letech pravomocně uznán vinným ze spáchání
   více než jednoho přestupku“.

   3.  V  §  6  se odstavce 2 a 3 včetně poznámky pod čarou č. 8 zrušují a
   zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

   4.  V § 7 odst. 1 se část věty druhé před středníkem včetně středníku a
   poznámky  pod  čarou č. 8 zrušuje a slova „hodlá-li“ se nahrazují slovy
   „Hodlá-li“.

   5. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

   6. § 10 včetně nadpisu zní:

   „§ 10

   Zabezpečení bezpečnostního materiálu

   (1)  Osoba  nakládající s bezpečnostním materiálem jej vhodným způsobem
   zabezpečí proti odcizení nebo zneužití.

   (2) Způsob zabezpečení podle odstavce 1 a jeho technické provedení musí
   odpovídat   povaze,  množství  a  rizikům  spojeným  se  zabezpečovaným
   bezpečnostním  materiálem.  Účelem zabezpečení bezpečnostního materiálu
   je  především  zajistit,  aby  bezpečnostní materiál nebyl neoprávněnou
   osobou  zneužit  k  ohrožení  života,  zdraví,  majetku  nebo životního
   prostředí.“.

   7. V § 15 odst. 2 písm. a) se slova „odst. 1“ zrušují.

   8.  V § 15 odst. 2 písm. c) se slova „a platného dokladu o bezpečnostní
   způsobilosti nebo platného osvědčení fyzické osoby“ zrušují.

   9. V § 16 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.

   10.  V § 17 odst. 1 se písmeno a) zrušuje a zároveň se zrušuje označení
   písmene b).

   11. V § 17 odst. 2 se slova „odst. 1“ zrušují.

   12. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „písm. b)“ zrušují.

   13.  V  §  17  odst.  3  písm.  b)  se slova „odstavce 1 písm. a) nebo“
   zrušují.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí
   podle  zákona  o  nakládání s bezpečnostním materiálem, ve znění tohoto
   zákona.

   2.   Potvrzení   o   registraci  vydané  podle  zákona  o  nakládání  s
   bezpečnostním  materiálem  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
   považuje   za  potvrzení  o  registraci  podle  zákona  o  nakládání  s
   bezpečnostním materiálem, ve znění tohoto zákona.

   Čl. III
   Zrušovací ustanovení
   Vyhláška  č.  376/2013  Sb.,  o  technických požadavcích na zabezpečení
   bezpečnostního materiálu, se zrušuje.

   Čl. IV
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.