Nové předpisy

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Vybraná ustanovení novel

Vybraná ustanovení novel

Čl.III zákona č. 217/2004 Sb.
Řízení o uložení pokut zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.