Nové předpisy

Vyhláška č. 291/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

   291/2014 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 8. prosince 2014,

   kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve
   znění pozdějších předpisů

   Energetický  regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona
   č.  458/2000  Sb.,  o  podmínkách  podnikání a o výkonu státní správy v
   energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon),
   ve znění pozdějších předpisů:

   Čl. I
   Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky
   č.  370/2010  Sb., vyhlášky č. 442/2011 Sb. a vyhlášky č. 436/2012 Sb.,
   se mění takto:

   1.  V § 2 odst. 1 písm. r) se slova „v m3“ nahrazují slovy „určený v m3
   nebo v kWh“.

   2. § 5 zní:

   „§ 5

   (1)  Žádost  o  uzavření smlouvy o přepravě plynu je podávána subjektem
   zúčtování  nebo  zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není
   subjektem  zúčtování,  nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00 hodin před
   uskutečněním přepravy. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost
   o  uzavření  smlouvy  o přepravě plynu a v případě kladného vyhodnocení
   odešle  návrh smlouvy o přepravě plynu žadateli o uzavření smlouvy do 5
   pracovních  dnů  do  16:00  hodin od podání žádosti. Žadatel o uzavření
   smlouvy  přijme  návrh  smlouvy  o  přepravě  plynu  tak, aby smlouva o
   přepravě plynu byla uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00 hodin
   před uskutečněním přepravy.

   (2) Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní
   soustavy  subjektu  zúčtování  nebo  zahraniční  fyzické nebo právnické
   osobě,  která  není  subjektem  zúčtování,  rezervaci měsíční přepravní
   kapacity,  denní  přepravní  kapacity,  přepravní  kapacity v režimu na
   následující  den  a  vnitrodenní přepravní kapacity. Přepravní kapacitu
   lze rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou.

   (3)  Žádost  o  rezervaci  měsíční  přepravní kapacity, denní přepravní
   kapacity,  přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní
   přepravní kapacity se podává elektronicky. Žádost o rezervaci přepravní
   kapacity obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.

   (4)  Měsíční  přepravní  kapacita,  denní přepravní kapacita, přepravní
   kapacita  v  režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacita
   se rezervuje pro hraniční body, předávací místo nebo souhrn předávacích
   míst  výroben plynu a body virtuálních zásobníků plynu. Denní přepravní
   kapacita,  přepravní kapacita v režimu na následující den a vnitrodenní
   přepravní  kapacita  se  rezervuje  pro  odběrné  místo zákazníka přímo
   připojené k přepravní soustavě.

   (5) Přeprava plynu při rezervaci měsíční přepravní kapacity se zahajuje
   prvním  plynárenským  dnem  kalendářního  měsíce, na který je přepravní
   kapacita  rezervována.  Subjekt  zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo
   právnická  osoba,  která  není  subjektem  zúčtování,  může  rezervovat
   přepravní kapacitu i od jiného plynárenského měsíce, než je plynárenský
   měsíc  bezprostředně  následující  po  měsíci,  ve  kterém  o rezervaci
   přepravní  kapacity  žádá,  nejdříve  však  24 kalendářních měsíců před
   začátkem  přepravy  podle rezervace měsíční přepravní kapacity. Měsíční
   kapacita  se  rezervuje  na  jeden  nebo  více  po  sobě  následujících
   plynárenských  měsíců.  Měsíční  přepravní kapacitu pro hraniční body a
   body  virtuálního  zásobníku  plynu  lze  rezervovat nejdéle na dobu 60
   plynárenských  měsíců  následujících  po  měsíci, ve kterém byla podána
   žádost  o  rezervaci měsíční pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity
   podle § 6 odst. 1.

   (6)  Přeprava  plynu s využitím rezervované denní přepravní kapacity se
   zahajuje  prvním  plynárenským  dnem  období,  na  které  je  přepravní
   kapacita  rezervována,  a  končí posledním plynárenským dnem období, na
   které   je  přepravní  kapacita  rezervována.  Subjekt  zúčtování  nebo
   zahraniční   fyzická   nebo   právnická  osoba,  která  není  subjektem
   zúčtování, může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského
   dne, než je plynárenský den bezprostředně následující po dni, ve kterém
   o  rezervaci  přepravní  kapacity  žádá.  Denní  přepravní  kapacita se
   rezervuje  na  jeden nebo více po sobě následujících plynárenských dnů.
   Přepravní  kapacitu  je možné rezervovat na dobu nejdéle 31 dnů ode dne
   podání  žádosti  o  rezervaci  denní  pevné nebo přerušitelné přepravní
   kapacity.

   (7)  Přepravní  kapacitu  v režimu na následující den rezervuje subjekt
   zúčtování  nebo  zahraniční  fyzická  nebo  právnická osoba, která není
   subjektem  zúčtování,  v  den  předcházející  dni  zahájení  přepravy s
   využitím přepravní kapacity v režimu na následující den. Přeprava plynu
   při   využití  přepravní  kapacity  v  režimu  na  následující  den  se
   uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne.

   (8)  Vnitrodenní  přepravní  kapacitu  rezervuje subjekt zúčtování nebo
   zahraniční   fyzická   nebo   právnická  osoba,  která  není  subjektem
   zúčtování,  v  den  předcházející  dni  zahájení  přepravy plynu nebo v
   plynárenský   den   zahájení  přepravy  plynu  s  využitím  vnitrodenní
   přepravní  kapacity.  Přeprava  plynu při využití vnitrodenní přepravní
   kapacity  se  uskutečňuje  po  dobu jednoho plynárenského dne nebo jeho
   části, vždy však do konce daného plynárenského dne.

   (9)  Zákazník  nebo  dodavatel  plynu  rezervuje přepravní kapacitu pro
   odběrné  místo  zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě postupem
   uvedeným  v § 11 a 12 nebo v případě rezervace denní přepravní kapacity
   podle  §  6  odst.  1 a 2 nebo v případě rezervace přepravní kapacity v
   režimu  na  následující  den  podle  §  6  odst.  4  a 6 nebo v případě
   vnitrodenní přepravní kapacity postupem podle § 6 odst. 5 a 6.

   (10)  Smlouva  o  přepravě plynu podle § 4 odst. 3 se uzavírá na období
   jednoho  kalendářního  roku  s  účinností  od prvního plynárenského dne
   kalendářního roku.

   (11)  Přerušitelnou přepravní kapacitu rezervuje provozovatel přepravní
   soustavy  v  případech,  kdy  o  to  subjekt  zúčtování nebo zahraniční
   fyzická  nebo  právnická  osoba, která není subjektem zúčtování, požádá
   nebo  nelze-li  rezervovat  pevnou  přepravní kapacitu z důvodu, že již
   není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.“.

   3.  V  § 6 odst. 1 se slovo „standardní“ nahrazuje slovy „měsíční pevné
   nebo přerušitelné nebo denní“.

   4. V § 6 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 až 7 se označují jako odstavce 2 až 6.

   5.  V  § 6 odst. 2 se slovo „standardní“ nahrazuje slovem „měsíční“ a v
   poslední větě se slova „nebo odstavce 2“ zrušují, slovo „kalendářní“ se
   nahrazuje slovem „plynárenský“.

   6.  V § 6 odst. 3 první věta zní: „Pro přepravu plynu do odběrných míst
   zákazníků  přímo připojených k přepravní soustavě se ustanovení § 5, 6,
   § 10 až 12 a 14 použijí obdobně.“.

   7. V § 6 odstavec 4 zní:

   „(4)  Žádost  o  rezervaci pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity v
   režimu  na  následující  den  podává  subjekt zúčtování od 9:00 do 4:00
   hodin plynárenského dne předcházejícího plynárenskému dni, pro který se
   přeprava  s  využitím  přepravní  kapacity  v režimu na následující den
   rezervuje.“.

   8. V § 6 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

   „(5)  Žádost  o rezervaci pevné nebo přerušitelné vnitrodenní přepravní
   kapacity  podává  subjekt  zúčtování  od  4:00  hodin plynárenského dne
   předcházejícího  plynárenskému  dni,  pro který se přepravní kapacita s
   využitím   vnitrodenní   přepravní   kapacity   rezervuje,   do   konce
   plynárenského   dne,   pro  který  se  přepravní  kapacita  s  využitím
   vnitrodenní kapacity rezervuje.“.

   Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 6 a 7.

   9. V § 6 se odstavec 6 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6.

   10. V § 6 odstavec 6 zní:

   „(6) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně po přijetí žádosti o
   rezervaci  pevné  nebo  přerušitelné  přepravní  kapacity  v  režimu na
   následující  den  nebo  pevné  nebo  přerušitelné vnitrodenní přepravní
   kapacity  provede  vyhodnocení  žádosti  a  kapacitu  v  případě  volné
   přepravní kapacity rezervuje.“.

   11. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

   „§ 6a

   Přeprava ve zkušebním provozu

   Přeprava  plynu  ve zkušebním provozu se sjednává postupy uvedenými v §
   13  použitými obdobně. Úkony provozovatele distribuční soustavy uvedené
   v § 13 vykonává provozovatel přepravní soustavy.“.

   12. V § 7 odst. 1 se slovo „standardní“ nahrazuje slovem „měsíční“.

   13. V § 7 odstavec 3 zní:

   „(3)  Provozovatel přepravní soustavy předběžně rezervuje přerušitelnou
   přepravní  kapacitu  v  rozsahu  nedostatku  poptávané  kapacity  podle
   odstavců  1  a  2.  Provozovatel přepravní soustavy rezervuje přepravní
   kapacitu   pouze   při   elektronickém  potvrzení  rezervace  subjektem
   zúčtování  do  8:45  hodin  plynárenského  dne,  ve kterém provozovatel
   přepravní soustavy kapacitu předběžně rezervoval.“.

   14. V § 7 odst. 4 se slova „standardní přerušitelnou přepravní kapacitu
   nebo denní“ zrušují.

   15. V § 10 odst. 2 se slovo „standardní“ nahrazuje slovem „měsíční“.

   16. V § 11 odst. 1 se číslo „16“ nahrazuje číslem „15“.

   17.  V  § 11 odst. 3 se slova „nebo nejpozději následující den do 10:00
   hodin po předání informace podle § 52 odst. 14“ zrušují.

   18. V § 11 odstavec. 6 zní:

   „(6)  Žádost  o  rezervaci  distribuční  kapacity  a uzavření smlouvy o
   distribuci  plynu  pro  bod  přeshraničního plynovodu předkládá subjekt
   zúčtování  provozovateli distribuční soustavy nejpozději do 10:00 hodin
   pracovního   dne   předcházejícího  dni  nejbližšího  možného  zahájení
   distribuce  plynu  sjednaného  s  provozovatelem  distribuční soustavy.
   Provozovatel distribuční soustavy vyhodnocuje došlé žádosti o rezervaci
   distribuční  kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit
   všem  žadatelům  o  rezervaci  distribuční  kapacity  nejpozději  třetí
   pracovní  den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci
   distribuční  kapacity  podána.  Potvrzením  žádosti  je  provozovatelem
   distribuční soustavy rezervována distribuční kapacita.“.

   19. V § 12 se doplňuje odstavec 8, který zní:

   „(8) Pokud v odběrném místě zákazníka došlo ke změně měření z typu C na
   typ  A  nebo  B,  předkládá  zákazník  nebo  dodavatel  plynu  žádost o
   rezervaci distribuční kapacity k prvnímu plynárenskému dni kalendářního
   měsíce  v  termínech  podle  §  11  odst.  2  tak, aby účinek rezervace
   distribuční  kapacity  nenastal  později  než za 2 měsíce od změny typu
   měření.  V  případě,  že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu
   podle  §  11 odst. 2 žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 10
   odst.  1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo
   distribuční  kapacitu  podle  §  10  odst. 1 písm. a) ve výši přidělené
   distribuční  kapacity  stanovené  pro účely určení platby za distribuci
   plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu.“.

   20.  V § 13 odst. 1 se za slova „zařízení zákazníka“ vkládají slova „ ,
   přičemž  rekonstrukcí  se  pro  účely  této  vyhlášky  rozumí zásahy do
   odběrného  plynového  zařízení, které mají za následek změnu jeho účelu
   nebo technických parametrů,“.

   21.  V  §  13  odst.  1 písm. b) se slova „více než 30“ nahrazují slovy
   „nejméně 20“ a na konci textu písmene b) se slovo „nebo“ zrušuje.

   22. V § 13 odst. 1 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

   „c)  pro  zákazníka s charakterem odběru otop, který rekonstruoval celé
   nebo  část  odběrného  plynového  zařízení,  kdy  lze  po  rekonstrukci
   předpokládat   minimálně   10%  snížení  výše  rezervované  distribuční
   kapacity, nebo“.

   Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

   23.  V § 13 odst. 2 se slova „kde méně než 50 % roční spotřeby plynu je
   využíváno  pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody“ nahrazují slovy
   „u  kterého  součet  skutečných  hodnot  spotřeb  za poslední čtvrtletí
   předchozího  roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1.
   dubna předchozího roku do 31. března daného roku“.

   24. V § 13 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3) Žádost o distribuci plynu ve zkušebním provozu pro odběrné plynové
   místo  zákazníka  podává  žadatel  o  rezervaci distribuční kapacity ve
   zkušebním provozu. Žádost obsahuje

   a) datum zahájení distribuce ve zkušebním provozu,

   b) datum ukončení distribuce ve zkušebním provozu,

   c) důvody zahájení distribuce ve zkušebním provozu.“.

   Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7.

   25. V § 16 odstavec 4 zní:

   „(4)  Na  základě  smlouvy  o uskladňování plynu rezervuje provozovatel
   zásobníku   plynu  subjektu  zúčtování  nebo  zahraniční  fyzické  nebo
   právnické  osobě,  která  není  subjektem  zúčtování,  roční skladovací
   kapacitu  s  pevným výkonem, roční skladovací kapacitu s pevným výkonem
   na  novou  skladovací  kapacitu,  měsíční  skladovací kapacitu s pevným
   výkonem,  denní  skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací
   kapacitu s přerušitelným výkonem. Skladovací kapacita se rezervuje jako

   a) roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace
   skladovací  kapacity  je  1  rok  a maximální doba rezervace skladovací
   kapacity je 5 let,

   b)  roční  skladovací  kapacita  s  pevným  výkonem na novou skladovací
   kapacitu;  minimální  doba  rezervace  skladovací  kapacity  je  1 rok,
   maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let,

   c)  měsíční  skladovací  kapacita  s  pevným  výkonem;  minimální  doba
   rezervace  skladovací  kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba
   rezervace skladovací kapacity je 24 plynárenských měsíců,

   d) denní skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace
   skladovací  kapacity  je  1  plynárenský den a maximální doba rezervace
   skladovací kapacity je 90 plynárenských dnů,

   e)  denní  skladovací  kapacita s přerušitelným výkonem; doba rezervace
   skladovací kapacity je 1 plynárenský den.“.

   26. V § 16 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

   „(5) Kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni
   období,   pro   něž   je  skladovací  kapacita  rezervována.  Rezervace
   skladovací  kapacity je ukončena uplynutím posledního plynárenského dne
   období, pro něž byla skladovací kapacita rezervována.“.

   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

   27. V § 17 odstavec 2 zní:

   „(2)  Provozovatel  zásobníku  plynu  zveřejňuje  způsobem  umožňujícím
   dálkový  přístup  nejpozději 10 pracovních dní před začátkem vícekolové
   elektronické  aukce  podmínky  aukce  na  volnou  skladovací  kapacitu.
   Podmínky  aukce  musí  být  přiměřené, nediskriminační a transparentní.
   Podmínky aukce obsahují

   a)  minimální  cenu,  nebo  způsob stanovení minimální ceny za jednotku
   skladovací  kapacity  za  první  rok nebo prvních 12 měsíců období, pro
   které je skladovací kapacita rezervována,

   b) termín zahájení aukce,

   c)   požadovaný   způsob  zabezpečené  elektronické  komunikace  včetně
   alternativního  způsobu  komunikace při selhání elektronické komunikace
   na straně žadatele,

   d) způsob určení a postup složení finanční jistoty,

   e) velikost nabízené volné skladovací kapacity,

   f)  vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo vymezení rozsahu změn obsahu
   stávající  smlouvy  o  uskladňování  plynu,  pokud  je úprava smlouvy o
   uskladňování  plynu  rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude
   uzavřena   s   účastníky  aukce,  kterým  bude  rezervována  skladovací
   kapacita,

   g) velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními
   koly a způsob alokace skladovací kapacity,

   h) minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity,

   i) způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní roky
   nebo měsíce, po něž je skladovací kapacita rezervována.“.

   28.  V  §  17  odst.  3 se slova „čísla zaokrouhleného“ nahrazují slovy
   „čísla,   uvedeného   s   přesností“   a   slova  „místa  vyjadřujícího
   procentuální   podíl   z   velikosti“   se   nahrazují   slovy  „místa,
   vyjadřujícího požadovanou velikost“.

   29.  V § 17 odst. 6 se slovo „podílu“ nahrazuje slovem „odpovídající“ a
   slova  „a  součinu  koeficientu  0,05  a  minimální  ceny  za  jednotku
   skladovací kapacity podle odstavce 2 písm. a)“ se zrušují.

   30.  V  § 17 odst. 8 se číslo „100“ nahrazuje slovy „velikosti nabízené
   skladovací kapacity“.

   31.  V § 17 odst. 11 se číslo „100“ nahrazuje slovy „velikosti nabízené
   skladovací kapacity“ a za slova „celé m3“ se vkládají slova „nebo kWh“.

   32.  V  §  17  odst.  12  se  číslo „100“ se nahrazuje slovy „velikosti
   nabízené  skladovací  kapacity“ a slova „dosáhl hodnoty 100 nebo vyšší“
   se  nahrazují  slovy  „byl  vyšší nebo roven hodnotě velikosti nabízené
   skladovací kapacity“.

   33.  V § 17 odst. 13 se slovo „oznámení“ nahrazuje slovem „potvrzení“ a
   slovo „ihned“ se nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

   34.  V  18  odst.  2  se  slova  „14  kalendářních“ nahrazují slovy „10
   pracovních“ a věta druhá se zrušuje.

   35.  V  § 18 odst. 4 se slovo „oznámení“ nahrazuje slovem „potvrzení“ a
   slovo „ihned“ se nahrazuje slovy „bez zbytečného odkladu“.

   36. V § 19 se číslo „30“ nahrazuje číslem „90“.

   37. V § 20 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo s právem s
   touto kapacitou nakládat“.

   38. V § 21 odst. 3 se slovo „skladovacích“ zrušuje.

   39. V § 21 odst. 5 písmeno a) zní:

   „a)  minimální  cenu,  nebo způsob stanovení minimální ceny za jednotku
   skladovací  kapacity  za  první  rok nebo prvních 12 měsíců období, pro
   které je skladovací kapacita rezervována,“.

   40.  V § 21 odst. 5 písm. b) se slova „v %“ nahrazují slovy „skladovací
   kapacity“.

   41.  V  §  21  odst.  5 se na začátek písmene e) vkládají slova „způsob
   určení a“.

   42.  V  §  21  odst.  5 se na konci písmene j) doplňují slova „a způsob
   alokace skladovací kapacity“.

   43.  V  §  21 odst. 5 písm. f) se za slova „vzor smlouvy o uskladňování
   plynu“ vkládají slova „nebo její úpravy“.

   44.  V § 21 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena k) až l), která znějí:

   „k)  způsob  výpočtu  ceny  za jednotku skladovací kapacity pro ostatní
   roky nebo měsíce, po něž je skladovací kapacita rezervována,

   l) velikost nabízené volné skladovací kapacity.“.

   45.  V  §  24  odst.  1  větě  první  se  slovo  „vždy“ nahrazuje slovy
   „bezodkladně, nejpozději však“.

   46.  V  §  24 odst. 1 písm. a) se slova „skladovací kapacity“ nahrazují
   slovy „provozního objemu“.

   47.  V  §  29  odst. 5 se slova „500 000 m3/den“ nahrazují slovy „5 000
   MWh/den“.

   48. V § 48 odst. 2 se slovo „zúčtovací“ nahrazuje slovem „vyrovnávací“.

   49. V § 48 odst. 4 se slovo „dvanáctý“ nahrazuje slovem „třináctý“.

   50. V § 48 odst. 6 se slovo „dvanáctý“ nahrazuje slovem „třináctý“.

   51. V § 48 odst. 7 se slovo „zúčtovací“ nahrazuje slovem „vyrovnávací“.

   52. V § 52 odst. 7 se poslední věta zrušuje.

   53. V § 52 odst. 11 se poslední věta zrušuje.

   54. V § 52 odst. 13 se věty druhá a třetí zrušují.

   55. V § 52 se odstavec 14 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 15 až 17 se označují jako odstavce 14 až 16.

   56. V § 52 odst. 16 se číslo „16“ nahrazuje číslem „15“.

   57. V § 52 se doplňuje odstavec 17, který zní:

   „(17) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace
   o  jejím  uzavření  mimo  prostory  obvyklé  k  podnikání,  a  zákazník
   odstoupil  od  smlouvy  podle  §  11a odst. 2 energetického zákona^9) a
   současně  požaduje  pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může
   stávající  dodavatel zastavit změnu dodavatele v termínu podle odstavce
   9.“.

   58. V § 53 odst. 3 se slova „druhého“ nahrazují slovy „pátého“.

   59.  V § 53 odst. 4 se číslo „15“ nahrazuje číslem „14“ a číslo „16“ se
   nahrazuje číslem „15“.

   60.  V  §  53 odst. 5 písm. c) se číslo „15“ nahrazuje číslem „14“ a ve
   větě druhé se číslo „14“ nahrazuje číslem „13“.

   61. V § 53 odst. 5 písm. d) se číslo „16“ nahrazuje číslem „15“.

   62.  V § 53b odst. 1 se ve větě čtvrté slova „provozovatele distribuční
   nebo  přepravní  soustavy, dodavatele plynu a“ zrušují a na konci textu
   věty čtvrté se doplňují slova „ , a dodavatele plynu“.

   63.  V  § 53b odst. 2 se ve větě druhé slova „provozovatele distribuční
   nebo  přepravní  soustavy,  dodavatele plynu,“ zrušují a na konci textu
   věty druhé se doplňují slova „ , a dodavatele plynu“.

   64. V § 54 se doplňuje odstavec 15, který zní:

   „(15)  Rychlá  změna  dodavatele  plynu  podle  odstavců 3 až 9 se dále
   použije  pro  odběrná  místa zákazníků, u kterých není přiřazen subjekt
   zúčtování  odpovědný  za  odchylku  podle  §  26 odst. 1 a nedojde-li k
   nápravě stavu podle § 26 odst. 2. V těchto případech pozastaví operátor
   trhu  dodavateli  plynu,  jehož  odběrná  místa  jsou  bez  přiřazeného
   subjektu   zúčtování,  možnost  přenášet  odpovědnost  za  odchylku  na
   dotčených  odběrných  místech  zákazníků.  Postup  podle  odstavce 2 se
   nepoužije.“.

   65. V § 57 odstavec 1 zní:

   „(1)  Provozovatel  distribuční  soustavy  provede na žádost dodavatele
   plynu  ukončení  nebo  přerušení  dodávky plynu při neoprávněném odběru
   plynu

   a)   u   odběrného   místa  zákazníka  kategorie  střední  odběratel  a
   velkoodběratel  do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení
   nebo přerušení dodávky plynu,

   b)  u  odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do
   10  pracovních  dnů  ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení
   dodávky  plynu  v  případě  opakovaného  neplnění smluvených platebních
   povinností  nebo  platebních  povinností  vyplývajících z náhrady škody
   způsobené  neoprávněným  odběrem  plynu,  které  nejsou  splněny ani po
   předchozím upozornění.“.

   66. V § 57 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

   „(2)  V  případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení
   nebo přerušení dodávky provést, vyzve provozovatel distribuční soustavy
   zákazníka  k  součinnosti.  Má  se  za to, že pokud zákazník neposkytne
   nezbytnou   součinnost  při  ukončení  dodávky  plynu,  nastává  účinek
   ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne
   uvedeného  v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení
   dodávky  byla  provozovateli  distribuční  soustavy  doručena nejméně 5
   pracovních  dnů  před  požadovaným  datem ukončení dodávky; v ostatních
   případech  nastává  účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode
   dne  doručení  žádosti.  K tomuto datu provede provozovatel distribuční
   soustavy  výpočet  předpokládané  výše  spotřeby  plynu  podle právního
   předpisu,  který  upravuje  měření  plynu^6),  a  tento  výpočet  předá
   dodavateli  plynu  a  operátorovi  trhu  u  odběrných  míst, která byla
   prostřednictvím  kódu  označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi
   trhu.“.

   Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 3 až 6.

   67. V § 57 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

   „(5)  Provozovatel distribuční soustavy provede ukončení nebo přerušení
   dodávky  plynu  u  odběrného  místa zákazníka kategorie maloodběratel a
   domácnost  do  5  pracovních  dnů ode dne zjištění neoprávněného odběru
   podle § 74 odst. 1 energetického zákona^9).“.

   Dosavadní odstavce 5 až 6 se označují jako odstavce 6 až 7.

   68. V § 57 odst. 7 se číslo „4“ nahrazuje číslem „6“

   69.  V  §  58 odst. 1 se slova „nebo přepravní kapacity zákazníka přímo
   připojeného k přepravní soustavě“ zrušují.

   70.  V příloze č. 3 bodu 6 písm. b) se za slovo „IČ“ vkládají slova „ ,
   pokud je přiděleno,“.

   71.  V  příloze  č.  7 v části B bodu 2 písm. i) se za slova „odběrného
   místa“ vkládají slova „zákazníka s řádnými odečty za období delší než 1
   měsíc“,  slova  „pokud  je této hodnoty pro zařazení odběrného místa do
   odběrného  pásma  dle  cenového  rozhodnutí  Úřadu  zapotřebí v kWh“ se
   zrušují.

   72. Příloha č. 8 zní:

   „Příloha č. 8 k vyhlášce č. 365/2009 Sb.
   Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky

   Charakter  odběrného  místa  popisuje  vlastnosti  odběrného  místa, na
   jejichž  základě  je k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky.
   Charakter  odběrného  místa  je pro tento účel určen využitím odběrného
   místa, časovostí a charakterem odběru. Na základě přiřazení konkrétních
   hodnot  jednotlivých  charakteristik  a  výše  roční  spotřeby  bude  k
   odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky.

   Popis tabulky pro určení charakteru odběrného místa

   V  tabulce  jsou přehledně uvedeny jednotlivé charakteristiky odběrných
   míst a jejich povolené kombinace

Přílohy a tabulky vyhlášky č.291/2014 Sb., najdete v přiloženém PDF:

Vyhláška č. 291/2014 Sb.

Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn od začátku plynárenského
   dne  počínajícího  dnem  1.  ledna  2015  do  konce  plynárenského  dne
   počínajícího  dnem  31.  prosince  2015  na jednom nebo více hraničních
   bodech nabízet po dohodě se sousedním provozovatelem přepravní soustavy
   rezervaci   koordinované   přepravní  kapacity  v  aukci.  Provozovatel
   přepravní  soustavy  je  oprávněn  nabízet  v  aukci  i  jen část volné
   přepravní  kapacity  na  daném  hraničním bodě. Pro rezervaci přepravní
   kapacity  v  aukci  se ustanovení § 5 až 7 vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve
   znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nepoužijí.

   2.  Provozovatel  přepravní  soustavy  převede  k 1. lednu 2015 veškeré
   rezervované  přepravní kapacity zákazníků přímo připojených k přepravní
   soustavě  z  jednotky  m3/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla
   uvedeného  v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění účinném
   ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

   Čl. III
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Předsedkyně:
   Ing. Vitásková v. r.