Nové předpisy

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

   3/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 22. prosince 2014

   o některých dokladech o vzdělání

   Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 7
   a  8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
   odborném  a  jiném  vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  zákona č.
   179/2006 Sb.:

   § 1
   Obsah a forma tiskopisů dokladů o vzdělání
   (1)  Tiskopisy  vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu jsou
   opatřeny  šedým  podtiskem  s  motivem malého státního znaku a lipových
   listů na každé straně tiskopisu.

   (2) Tiskopisy vysvědčení, výučních listů a diplomů pro hodnocení žáků a
   studentů   při   dosažení   základního  vzdělání,  středního  vzdělání,
   středního  vzdělání  s  výučním  listem, středního vzdělání s maturitní
   zkouškou  a  vyššího  odborného  vzdělání  jsou  mimo náležitostí podle
   odstavce 1 dále opatřeny

   a) vodotiskem s motivy lipových ratolestí,

   b) označením série tiskopisu a alespoň šestimístným číslem tiskopisu a

   c)  místem  pro  uvedení  grafického  kódu,  které  se  na  příslušných
   tiskopisech  uvádí zkratkou „QR kód“; v grafickém kódu je obsaženo vždy
   jméno,   příjmení   a   datum   narození   hodnocené   osoby,  resortní
   identifikátor   školy,   označení   oboru   vzdělání,   školního  roku,
   klasifikace v povinných předmětech a celkové hodnocení.

   (3) Tiskopisy podle odstavce 2 se vyhotovují na listu formátu 210 x 280
   mm  s  přípustnou odchylkou 3 mm. Ostatní tiskopisy podle odstavce 1 se
   vyhotovují  na  listu,  případně  dvojlistu  formátu  210  x  297  mm s
   přípustnou odchylkou 3 mm.

   (4) Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy se na příslušných
   tiskopisech  uvádí  zkratkou „IZO“. Na vysvědčeních o maturitní zkoušce
   se  místo  pro uvedení resortního identifikátoru právnické osoby, která
   vykonává  činnost  školy,  uvádí  zkratkou „RED IZO“. Místo pro uvedení
   dosažené  úrovně  kvalifikace  podle  evropského  rámce kvalifikací pro
   celoživotní učení se uvádí zkratkou „EQF“.

   § 2
   Vzory tiskopisů dokladů o vzdělání
   (1)  Vzory  tiskopisů vysvědčení pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka
   na konci pololetí jsou uvedeny v případě

   a) základní školy v příloze č. 1 k této vyhlášce,

   b) střední školy a konzervatoře v příloze č. 2 k této vyhlášce.

   (2) Vzory tiskopisů dokladů o vzdělání jsou uvedeny v případě dosažení

   a)  základního  vzdělání  v  základní  škole  a  v  kurzech pro získání
   základního vzdělání v příloze č. 3 k této vyhlášce,

   b)  středního  vzdělání a středního vzdělání s výučním listem v příloze
   č. 4 k této vyhlášce,

   c)  středního  vzdělání  s  maturitní  zkouškou  v  příloze č. 5 k této
   vyhlášce,

   d)  vyššího  odborného  vzdělání  v  konzervatoři v příloze č. 6 k této
   vyhlášce,

   e) vyššího odborného vzdělání v příloze č. 7 k této vyhlášce.

   (3) Vzory tiskopisů vysvědčení jsou uvedeny v případě

   a) vysvědčení o státní jazykové zkoušce v příloze č. 8 k této vyhlášce,

   b) základní umělecké školy v příloze č. 9 k této vyhlášce.

   § 3
   Obsah a forma výpisů z vysvědčení
   Ve  výpisu  z  vysvědčení  musí  být uvedeny údaje vyplývající ze vzoru
   příslušného tiskopisu vysvědčení uvedeného v přílohách k této vyhlášce.
   Výpis  z vysvědčení se opatří vždy jménem, popřípadě jmény, příjmením a
   podpisem osoby, která výpis vystavila.

   § 4
   Opis a stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu
   (1)  Opis  vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále jen
   „opis“)  vydá škola na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu
   zákonnému  zástupci.  Opis se vydává jako kopie předloženého prvopisu a
   opatřuje se doložkou „Tento opis doslovně souhlasí s prvopisem“ spolu s
   otiskem  úředního  razítka  právnické  osoby vykonávající činnost školy
   (dále  jen  „razítko“),  jménem,  popřípadě jmény, příjmením a podpisem
   osoby,  která  opis  vystavila,  a datem vydání opisu. V případě, že je
   prvopis  tvořen  více samostatnými listy, uvedou se tyto náležitosti na
   každém listu. Vydání opisu se uvede v příslušné dokumentaci školy.

   (2)  Stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu (dále
   jen  „stejnopis“)  vydá  škola  na žádost osobě, jíž byl vydán prvopis,
   nebo  jejímu  zákonnému zástupci. Stejnopis se vyhotovuje na příslušném
   tiskopisu platném v době vydání prvopisu, popřípadě není-li k dispozici
   tento  tiskopis,  vyhotoví  se  stejnopis  na  jiném vhodném tiskopisu.
   Vydání stejnopisu se zaznamená v příslušné dokumentaci školy.

   (3)  Pokud  nelze opatřit podpisy osob, které podepsaly prvopis, uvedou
   se na stejnopisu jména a příjmení těchto osob s dovětkem „v. r.“. Pokud
   nelze opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se na stejnopisu
   namísto  tohoto otisku zkratka „L. S.“. Na stejnopis se připojí doložka
   „Tento  stejnopis  souhlasí  s  prvopisem“.  K  doložce  se uvedou tyto
   náležitosti:  jméno popřípadě jména, příjmení a podpis ředitele školy a
   název  právnické  osoby,  která stejnopis vydala, otisk razítka a datum
   vyhotovení  stejnopisu.  V  případě, že se stejnopis vyhotovuje na více
   samostatných  listech,  opatří  se  doložkou  a náležitostmi každý list
   stejnopisu.

   (4)  Pokud  škola, která vydala prvopis, již neexistuje, vydá stejnopis
   postupem  podle  odstavců  2  a 3 škola, která ukládá její dokumentaci,
   nebo  jiná  škola  poskytující  vzdělávání v tomtéž nebo podobném oboru
   vzdělání,  pokud  jí žadatel o vystavení stejnopisu vysvědčení předloží
   kopie  dokladů,  na jejichž základě lze stejnopis vydat, pořízené podle
   zákona  o  archivnictví a spisové službě^1) nebo ověřené podle zákona o
   ověřování^2).

   (5)  Pokud  dokumentace  školy,  ke které se žádost o vydání stejnopisu
   vztahuje,   byla  zničena,  vydá  škola  o  této  skutečnosti  žadateli
   potvrzení.

   (6)  Pokud  se  stejnopis  vydává  z  důvodu změny jména, příjmení nebo
   rodného  čísla, uvede se na stejnopisu jméno a příjmení žadatele a jeho
   rodné  číslo  podle  stavu ke dni vydání stejnopisu. K žádosti o vydání
   stejnopisu se přiloží prvopis vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o
   absolutoriu  a  doklady  o změně jména, příjmení a rodného čísla. Změna
   jména  nebo příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného správního úřadu
   o  povolení  změny  jména a příjmení^3), popřípadě jeho úředně ověřeným
   opisem.  Změna  rodného  čísla  se  dokládá  v  souladu s jiným právním
   předpisem^4).

   § 5
   Zrušovací ustanovení
   Zrušuje se:

   1. Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání.

   2. Vyhláška č. 489/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o
   některých dokladech o vzdělání.

   3.  Vyhláška č. 63/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o
   některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.

   4. Vyhláška č. 205/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o
   některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.

   5. Vyhláška č. 431/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o
   některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.

   6.  Vyhláška č. 86/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o
   některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů.

   § 6
   Přechodné ustanovení
   Do 30. září 2017 lze používat tiskopisy podle vyhlášky č. 223/2005 Sb.,
   ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

   § 7
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015.

   Ministr:
   PhDr. Chládek, MBA, v. r.

   Přílohy s vzorů dokladů o vzdělání si můžete stáhnout v kompletním znění vyhlášky zde:
   Vyhláška č. 3/2015 Sb.