Nové předpisy

Vyhláška č. 5/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

   5/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 19. prosince 2014,

   kterou  se  mění  vyhláška  č.  296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o
   evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo vnitra stanoví podle § 25 písm. a) zákona č. 133/2000 Sb.,
   o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
   o evidenci obyvatel):

   Čl. I
   Vyhláška  č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
   ve  znění vyhlášky č. 661/2004 Sb., vyhlášky č. 299/2006 Sb. a vyhlášky
   č. 84/2011 Sb., se mění takto:

   1. Příloha č. 1 zní:

   „Příloha č. 1 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

   Vzor tiskopisu „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“.
“.
   2. V příloze č. 2 se za slova „Příloha č. 2 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.“
   vkládá nadpis přílohy „Vzor tiskopisu „Doklad o rodném čísle““.

   3. Přílohy č. 3 a 4 znějí:

   „Příloha č. 3 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

   Vzor tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“

   Příloha č. 4 k vyhlášce č. 296/2004 Sb.

   Vzor tiskopisu „Potvrzení o změně místa trvalého pobytu“
“.
   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Tiskopisy „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, „Žádost o poskytnutí
   údajů  z  informačního  systému“  a  „Potvrzení  o změně místa trvalého
   pobytu“  vydané  podle vyhlášky č. 296/2004 Sb., ve znění účinném přede
   dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být používány nejdéle do 31.
   prosince 2018.

   Čl. III
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

   Ministr:
   Chovanec v. r.

  Celá vyhláška včetně znění příloh se vzory ke stažení zde:
  Vyhláška č. 5/2015 Sb.