Nové předpisy

Zákon č. 1/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   1/2015 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 22. prosince 2014,

   kterým  se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a
   o  změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
   předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  48/1997  Sb.,  o  veřejném  zdravotním pojištění a o změně a
   doplnění  některých  souvisejících  zákonů, ve znění zákona č. 242/1997
   Sb.,  zákona  č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999
   Sb.,  zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000
   Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č.
   167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č.
   459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č.
   285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
   222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č.
   424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č.
   85/2004  Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č.
   436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č.
   168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č.
   361/2005  Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č.
   112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.
   189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č.
   264/2006   Sb.,   zákona  č.  340/2006  Sb.,  nálezu  Ústavního  soudu,
   vyhlášeného  pod  č.  57/2007  Sb.,  zákona  č. 181/2007 Sb., zákona č.
   261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č.
   137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č.
   306/2008  Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č.
   298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.,  zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č.
   401/2012  Sb.,  zákona  č.  403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu
   Ústavního  soudu,  vyhlášeného  pod  č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014
   Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014
   Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:

   1. V § 33 odstavec 2 zní:

   „(2)  Lázeňská  léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako
   následná  lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí
   v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými
   podmínkami  příznivými  k  léčení,  a  při  poskytování  péče jsou tyto
   přírodní  léčivé  zdroje  nebo  klimatické  podmínky  příznivé k léčení
   využívány.“.

   2. V § 33 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:

   „(8)   Lázeňská  léčebně  rehabilitační  péče  podle  odstavců  4  a  5
   poskytnutá  pojištěnci  pro  danou  indikaci  poprvé  se  označuje jako
   základní  léčebný  pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na
   jejímž  základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako
   opakovaný  léčebný  pobyt,  není-li  v  příloze  č.  5  k tomuto zákonu
   stanoveno jinak.

   (9)   Nemoci,   u   nichž  lze  lázeňskou  léčebně  rehabilitační  péči
   poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro
   jednotlivé  indikace,  délka  základního léčebného pobytu a opakovaného
   léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného
   pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu
   důvodné  stanovit  z  hlediska  léčebného  efektu,  možnost prodloužení
   léčebného  pobytu  podle  jednotlivých  indikací  a způsobů poskytování
   lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující
   se  k  jednotlivým  indikacím  jsou  stanoveny  v příloze č. 5 k tomuto
   zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).

   (10)  Prodloužení  stanovené  délky  základního  léčebného  pobytu nebo
   opakovaného  léčebného  pobytu  poskytovaných  jako  komplexní lázeňská
   léčebně   rehabilitační   péče   může   navrhnout   lékař   příslušného
   zdravotnického  zařízení  poskytovatele  lázeňské léčebně rehabilitační
   péče,  je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5
   k  tomuto  zákonu.  Návrh  na  prodloužení  léčebného  pobytu se podává
   reviznímu  lékaři  příslušné  zdravotní pojišťovny, který prodloužení a
   jeho délku schvaluje.

   (11)   Prodloužení  opakovaného  léčebného  pobytu  poskytovaného  jako
   příspěvková  lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech,
   kdy  byl  takový pobyt na základě indikace navrhujícího lékaře schválen
   revizním  lékařem  příslušné  zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů
   (dále  jen  „indikovaný  případ“),  může  navrhnout  lékař  příslušného
   zdravotnického  zařízení  poskytovatele  lázeňské léčebně rehabilitační
   péče.  Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři
   příslušné   zdravotní   pojišťovny,  který  prodloužení  a  jeho  délku
   schvaluje.

   (12)   Ministerstvo   zdravotnictví  stanoví  pro  jednotlivé  indikace
   vyhláškou    obsahové   náležitosti   návrhu   na   lázeňskou   léčebně
   rehabilitační  péči  o  dospělé,  děti a dorost, indikační předpoklady,
   kontraindikace,   odborná  kritéria  pro  poskytnutí  lázeňské  léčebně
   rehabilitační  péče  včetně  potřebných  vyšetření,  obor  specializace
   lékaře,   který   takovou  péči  doporučuje,  požadavky  na  dostupnost
   zdravotnických   pracovníků  ve  zdravotnickém  zařízení  poskytovatele
   lázeňské  léčebně  rehabilitační  péče  a indikační zaměření lázeňských
   míst,  ve  kterých  se  nachází  přírodní  léčivý zdroj nebo klimatické
   podmínky vhodné k léčbě nemocí.“.

   3. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

   „Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.
   Indikační seznam pro lázeňskou rehabilitační péči

   Příloha ke stažení zde

   Čl. II
   Přechodná ustanovení

   1.  Lázeňská  léčebně  rehabilitační  péče,  na  jejíž  poskytnutí  byl
   vystaven  návrh  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne
   podle  vyhlášky  č.  267/2012  Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro
   lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění
   účinném do 31. prosince 2014.

   2.  Léčebný  pobyt  uskutečněný  podle  vyhlášky  č.  267/2012 Sb. jako
   základní  se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997
   Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   3.  Léčebný  pobyt  uskutečněný  podle  vyhlášky  č.  267/2012 Sb. jako
   opakovaný  se  považuje  za  opakovaný  léčebný  pobyt  podle zákona č.
   48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   4. Uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října
   2009  do  30.  září  2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní
   léčebný  pobyt  podle  zákona  č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí účinnosti tohoto zákona.

   5.  Lázeňská  léčebně  rehabilitační  péče,  na  jejíž  poskytnutí  byl
   vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona a která byla poskytnuta pojištěnci pro danou indikaci poprvé, se
   považuje  za  základní  léčebný  pobyt  podle zákona č. 48/1997 Sb., ve
   znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   6.  Lázeňská  léčebně  rehabilitační  péče,  na  jejíž  poskytnutí  byl
   vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona  a  která  odpovídá  indikaci, na jejímž základě již v minulosti
   pojištěnec  léčebný  pobyt uskutečnil, se považuje za opakovaný léčebný
   pobyt  podle  zákona  č.  48/1997  Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   Čl. III
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.

   Sobotka v. r.