Nové předpisy

Vyhláška č. 34/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

   34/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 9. února 2015,

   kterou  se  mění  vyhláška  č.  396/2003  Sb., kterou se stanoví bližší
   podmínky  způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku
   na  volební  náklady  v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České
   republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

   Ministerstvo financí stanoví podle § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb.,
   o  volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
   dalších  zákonů,  ve  znění  zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 37/2002
   Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  č.  396/2003  Sb.,  kterou se stanoví bližší podmínky způsobu
   složení  a  vrácení  kauce  a  složení  a  vrácení příspěvku na volební
   náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve
   znění vyhlášky č. 345/2006 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  odst.  1  větě  první se slova „běžný“ a „místně příslušné
   pobočky“ zrušují.

   2.  V  § 1 odst. 2 větě druhé se slova „a identifikační kód banky (dále
   jen „bankovní spojení“)“ zrušují.

   3. V § 1 odst. 3 větě druhé se slova „bankovní spojení“ nahrazují slovy
   „číslo účtu“.

   4.  V  §  1  odst.  4 se za slova „s identifikačním číslem^6) politické
   strany   nebo   politického  hnutí“  vkládají  slova  „podle  zákona  o
   základních registrech“.

   Poznámka  pod čarou č. 6 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod
   čarou.

   5.  V  §  2  odst.  1  se  slova „snížené o částky cen zúčtované Českou
   národní  bankou  na  vrub  zvláštního  účtu“ nahrazují slovy „snížené o
   částky cen odepsaných Českou národní bankou ze zvláštního účtu“ a slova
   „bankovní  spojení:  772-14422001/0710  s  názvem „Příspěvky na volební
   náklady    a    kauce   z   voleb““   nahrazují   slovy   „číslo   účtu
   772-5921001/0710“.

   6.  V  §  2  odst. 2 větě první se slova „Ostatní běžné účty“ nahrazují
   slovy  „Jiné běžné účty“, slova „379 - Jiné závazky“ se nahrazují slovy
   „378  -  Ostatní  krátkodobé  závazky“  a  ve větě druhé se číslo „379“
   nahrazuje číslem „378“.

   7. V § 2 odst. 3 se slova „příslušné pobočky“ zrušují.

   8. V názvu přílohy č. 1 se slovo „poboček“ zrušuje.

   9.  V  tabulce  přílohy  č.  1  se  slova „Pobočka ČNB“ nahrazují slovy
   „Pracoviště ČNB“.

   10. V názvu přílohy č. 2 se slovo „poboček“ zrušuje.

   11.  V  tabulce  přílohy  č.  2  se slova „Pobočka ČNB“ nahrazují slovy
   „Pracoviště ČNB“.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

   Ministr:
   Ing. Babiš v. r.