Nové předpisy

Vyhláška č. 35/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

   35/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 11. února 2015,

   kterou  se  mění  vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá
   ustanovení celního zákona

   Ministerstvo  financí stanoví podle § 105 odst. 1 a 2 zákona č. 13/1993
   Sb.,  celní  zákon,  ve  znění zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 1/2002
   Sb., zákona č. 187/2004 Sb. a zákona č. 104/2011 Sb.:

   Čl. I
   V  příloze  č.  1  části  III.  k  vyhlášce  č. 421/2012 Sb., kterou se
   provádějí  některá ustanovení celního zákona, díl A včetně poznámky pod
   čarou č. 14 zní:
  „-------------------------------------------------------------------------- -------------------------------
   A. Seznam přídavných kódů daně z přidané hodnoty
   -------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
   Přídavný   Význam podle zákona o dani z přidané hodnoty^14)
   kód
   -------------------------------------------------------------------------- --------------------------------
    1             2
   -------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

   R005 - První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

   Zdravotnické    prostředky   podle   právního   předpisu   upravujícího
   zdravotnické  prostředky,  kódu nomenklatury celního sazebníku 01 - 96,
   které  jsou  obvykle  určeny  pro  výlučnou  osobní  potřebu  zdravotně
   postižených  k  léčení  zdravotního  postižení  nebo  ke  zmírnění jeho
   důsledků,  pokud  se jedná o zdravotnické prostředky, které lze zařadit
   do  skupin  uvedených  v  oddíle  A  přílohy  č.  3  zákona  o veřejném
   zdravotním  pojištění  nebo  které jsou uvedeny v příloze č. 4 zákona o
   veřejném  zdravotním  pojištění,  s výjimkou zdravotnických prostředků,
   které jsou zahrnuty v těchto druzích (typech) zdravotnických prostředků
   oddílů B a C přílohy č. 3:

   - všechny druhy (typy) zdravotnických prostředků uvedené v oddílu B

   - tampóny vinuté

   - vata buničitá

   - prostředky stomické - deodorační

   - paruka.

   Zdravotnické    prostředky   podle   právního   předpisu   upravujícího
   zdravotnické  prostředky, které jsou obvykle určeny pro výlučnou osobní
   potřebu  zdravotně  postižených  k léčení zdravotního postižení nebo ke
   zmírnění  jeho  důsledků,  pokud  se  jedná  o  zdravotnické prostředky
   zhotovené  podle  předpisu  kvalifikovaného  zdravotnického pracovníka,
   kterým   tento   pracovník  vydává  individuální  návrh  charakteristik
   zdravotnického   prostředku   určeného  k  použití  pouze  pro  jednoho
   konkrétního  pacienta,  kódu  nomenklatury  celního  sazebníku 01 - 96.
   Ortopedické  pomůcky  a  přístroje,  včetně berlí, chirurgických pásů a
   kýlních  pásů;  dlahy  a  jiné prostředky k léčbě zlomenin; umělé části
   těla;  pomůcky pro nedoslýchavé a jiné prostředky nošené v ruce nebo na
   těle  anebo  implantované  v  organismu ke kompenzování následků nějaké
   vady  nebo  neschopnosti,  a  to  pouze  zdravotnické  prostředky podle
   právního  předpisu  upravujícího  zdravotnické  prostředky,  pokud jsou
   obvykle  určeny  pro  výlučnou  osobní  potřebu zdravotně postižených k
   léčení  zdravotního  postižení  nebo  ke  zmírnění  jeho důsledků, kódu
   nomenklatury celního sazebníku 90.

   R006  -  První  snížená  sazba  daně  se  uplatňuje  u zboží pro osobní
   používání nemocnými ke zmírnění následků nemocí, jež není zdravotnickým
   prostředkem  podle  zvláštních  právních  předpisů,  kódů  nomenklatury
   celního sazebníku 48, 64, 66, 84, 85, 87, 90 a 91:

   - Braille papír

   -  Osobní  a kuchyňské váhy s hlasovým výstupem pro nevidomé a částečně
   vidící osoby

   - Psací stroje a stroje na zpracování textu (slovní procesory) upravené
   k  používání  nevidomými  a  částečně  vidícími  osobami nebo osobami s
   amputovanou nebo ochrnutou horní končetinou

   -  Elektronické  kalkulačky  s  hlasovým  nebo  hmatovým  výstupem  pro
   nevidomé  a  částečně  vidící  osoby  a  elektronické počítací stroje s
   hlasovým nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

   -  Počítače  speciálně  upravené pro nevidomé a částečně vidící osoby s
   hlasovým   nebo   hmatovým  výstupem  nebo  hardwarovým  adaptérem  pro
   zvětšování  písma  a  obrazu,  a  jejich jednotky a přídavná zařízení s
   hlasovým   nebo   hmatovým  výstupem  nebo  hardwarovým  adaptérem  pro
   zvětšování písma a obrazu

   -  Braillská  počítačová tiskárna pro nevidomé a částečně vidící osoby,
   klávesnice  pro  nevidomé  a  částečně  vidící  osoby a jiné výstupní a
   vstupní jednotky počítače pro zpracování hmatového písma

   -  Jednotky  počítačů a přídavná zařízení k počítačům umožňující jejich
   ovládání   osobami  se  sníženou  jemnou  motorikou  nebo  amputovanými
   končetinami

   - Telefony a videotelefony konstruované pro použití neslyšícími osobami

   - Zvětšovače televizního obrazu pro nevidomé a částečně vidící osoby

   - Speciální akustické nebo vizuální přístroje pro neslyšící, nevidomé a
   částečně vidící osoby

   -  Ruční  ovládání  nožních pedálů, ruční páky, včetně řadicí páky, pro
   tělesně postižené osoby

   - Hodinky pro nevidomé a částečně vidící osoby s hmatovým nebo hlasovým
   výstupem  s  pouzdrem  jiným  než  z drahých kovů a vibrační a světelné
   hodinky pro neslyšící osoby

   -  Vibrační  a  světelné budíky pro neslyšící osoby a budíky s hlasovým
   nebo hmatovým výstupem pro nevidomé a částečně vidící osoby

   -  Části  a  součásti  těchto výrobků, u kterých je čestným prohlášením
   doloženo, že zboží náleží k určitému výše uvedenému druhu zboží.

   R007 - První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

   - dětské sedačky do automobilů, kódu nomenklatury celního sazebníku 94.

   R008 - První snížená sazba daně se uplatňuje u tepla a chladu, které se
   zařazují do podpoložek celního sazebníku podle nosičů.

   R013 - První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

   „Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny
   a   dekorativní  listoví“,  kódu  nomenklatury  celního  sazebníku  06;
   „rostliny a semena“ kódů nomenklatury celního sazebníku 07 - 12.

   R016 - První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží:

   „Palivové  dřevo  v polenech, špalcích, větvích, otepích nebo podobných
   tvarech,  dřevěné  štěpky nebo třísky; piliny a dřevěný odpad a zbytky,
   též  aglomerované  do polen, briket, pelet nebo podobných tvarů, určené
   jako palivo“, kódu nomenklatury celního sazebníku 4401.

   R017  -  První snížená sazba daně se uplatňuje u dovozu uměleckých děl,
   sběratelských  předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 zákona
   o dani z přidané hodnoty.

   R018  - První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury
   celního sazebníku 01 - 05, 07 - 23, 25. „Potraviny včetně nápojů (vyjma
   alkoholických   podle  zákona  o  opatřeních  k  ochraně  před  škodami
   působenými  tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a
   o  změně  souvisejících  zákonů)  a  krmiva  pro zvířata; živá zvířata,
   semena, rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin; výrobky
   obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin; voda. Mimo zboží
   zařazeného  do  číselných  kódů  2203-2208 a zboží číselných kódů 0402,
   0404,  1901,  2106, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z
   přidané  hodnoty.“.  Na zboží kódu nomenklatury celního sazebníku 25 se
   vztahuje  první  snížená  sazba DPH, pokud je obvykle určeno k přípravě
   potravin,  používáno  jako  doplněk  nebo  náhražka  potravin nebo jako
   potravina či krmivo pro zvířata.

   R019  - První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódů nomenklatury
   celního  sazebníku  28 - 30, 40, 48, 56, 61 a 62. „Radiofarmaka, sorbit
   pro   diabetiky,   aspartam,   sacharin   a   jeho  soli,  antibiotika,
   farmaceutické  výrobky  -  jen  určené pro zdravotní péči farmaceutické
   výrobky  - jen určené pro zdravotní služby, prevenci nemocí a léčbu pro
   humánní  lékařské  účely.  Mimo  zboží  zařazeného  do  číselných  kódů
   2843-2846, 2852, 3002, 3003, 3004, 3006, které je zahrnuto v příloze č.
   3a k zákonu o dani z přidané hodnoty.“.

   R020  - První snížená sazba daně se uplatňuje u zboží kódu nomenklatury
   celního  sazebníku  49.  „Knihy,  brožury,  letáky, prospekty, noviny a
   časopisy,  obrázková  alba,  obrázkové  knihy,  předlohy  ke kreslení a
   omalovánky  pro  děti,  hudebniny  tištěné  či rukopisné, kartografické
   výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů
   a globusů; kde reklama nepřesahuje 50 % plochy. Mimo tiskovin plně nebo
   podstatně  určených k reklamě a mimo zboží zařazeného do číselných kódů
   4901,  4903,  4904, které je zahrnuto v příloze č. 3a k zákonu o dani z
   přidané hodnoty.“.

   R201  -  Druhá  snížená  sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů
   0402,  0404,  1901,  2106.  „Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a
   potraviny pro malé děti.“.

   R202  -  Druhá  snížená  sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů
   2843-2846,  2852,  3002,  3003,  3004  a  3006. „Radiofarmaka, očkovací
   látky,   léky,   kontrastní   prostředky   pro   rentgenová  vyšetření,
   diagnostické   reagencie   určené   k   podávání   pacientům,  chemické
   antikoncepční přípravky na hormonálním základě - určené pro zdravotní a
   veterinární  služby,  prevenci nemocí a léčbu pro humánní a veterinární
   lékařské účely.“.

   R203  -  Druhá  snížená  sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů
   4901, 4903 a 4904. „Tištěné knihy, obrázkové knihy pro děti; hudebniny,
   tištěné  nebo ručně psané, též vázané nebo ilustrované. Mimo zboží, kde
   reklama přesahuje 50% plochy.“.

   R204  -  Druhá  snížená  sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů
   0801, 1101 až 1106, 1201,1204, 1206 až 1208, 1212, 1214, 2004, 2005.

   „Mlýnské výrobky, a to:

   -  z  obilovin,  které  jsou  uvedeny  pod  kódy  nomenklatury  celního
   sazebníku v kapitole 10

   - z výrobků, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku
   v kapitolách 8 a 12

   - z brambor

   -  ze  sušených  luštěnin  čísla  0713, ze sága nebo z kořenů nebo hlíz
   čísla 0714 nebo z výrobků kapitoly 8.

   Směsi těchto mlýnských výrobků.“.

   R205  -  Druhá  snížená  sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů
   1107 až 1109, 1903, 3505.

   „Slad, škroby, pšeničný lepek a směsi těchto výrobků.“.

   R206  -  Druhá  snížená  sazba daně se uplatňuje u zboží číselných kódů
   1806, 1901, 2004, 2005, 2103, 2106.

   „Upravené  mlýnské  výrobky  a připravené směsi k přípravě potravin pro
   osoby s nesnášenlivostí lepku.“.

   R999  -  Zboží zahrnuté v tomto kódu není podle zákona o dani z přidané
   hodnoty považováno za zboží. “.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   __________________

   14)  Zákon  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z  přidané  hodnoty,  ve znění
   pozdějších předpisů.

   Čl. II
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

   Ministr: Ing. Babiš v. r.