Nové předpisy

Vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

   42/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 3. března 2015

   o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

   Ministerstvo  dopravy  stanoví  podle  §  52  zákona č. 114/1995 Sb., o
   vnitrozemské  plavbě,  ve  znění  zákona  č.  358/1999  Sb.,  zákona č.
   118/2004  Sb.,  zákona  č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., (dále
   jen  „zákon“)  k  provedení  §  24 odst. 4, § 25 odst. 1, 6 a 11, § 25a
   odst. 4 a § 25b odst. 3:

   ČÁST PRVNÍ
   ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   § 1
   Předmět úpravy
   Tato   vyhláška  zapracovává  příslušné  předpisy  Evropské  unie^1)  a
   upravuje

   a)  podmínky  způsobilosti  k  vedení  plavidla  a sestavy plavidel pro
   jednotlivé druhy plavidel a jejich sestav,

   b) rozsah a délku praxe při obsluze plavidla a způsob jejího získání,

   c) činnosti, které nemohou ohrozit bezpečnost plavby,

   d) předměty, ze kterých se skládá zkouška odborné způsobilosti,

   e)  podrobnosti  o zaměření praxe a skládání zkoušky a o vydání průkazu
   způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla,

   f) podmínky zdravotní způsobilosti,

   g)  formu  zkoušky  odborné  způsobilosti  pro jednotlivé druhy odborné
   způsobilosti,  způsob  provádění,  hodnocení  a  podmínky pro opakování
   zkoušky odborné způsobilosti,

   h) rozsah a obsah ověřování praktických dovedností při vedení plavidla,

   i)  vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla, vzor průkazu způsobilosti
   člena posádky plavidla,

   j)   dobu  platnosti  a  náležitosti  lékařského  posudku  o  zdravotní
   způsobilosti a intervaly pravidelných zdravotních prohlídek,

   k)  rozsah a obsah praktické zkoušky před plavebním úřadem, dokládající
   odbornou  způsobilost,  která  je  podmínkou  pro  pověření  ověřováním
   praktických dovedností při vedení malého plavidla,

   l)  vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení
   malého plavidla.

   § 2
   Základní pojmy
   (1) Pro účely této vyhlášky se plavidla rozdělují na

   a) lodě, kterými jsou

   1. lodě s vlastním strojním pohonem,

   2. lodě bez vlastního strojního pohonu,

   3. převozní lodě,

   b) malá plavidla, kterými jsou

   1. malá plavidla bez vlastního strojního pohonu a bez plachet (dále jen
   „bez  vlastního strojního pohonu“) o hmotnosti s povoleným zatížením do
   1000 kg včetně,

   2.  malá  plavidla  bez  vlastního  strojního pohonu o hmotnosti včetně
   povoleného zatížení nad 1000 kg,

   3. malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW včetně,

   4. malá plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu nad 4 kW,

   5. malá plavidla s plachtou s celkovou plochou plachet do 12 m2 včetně,

   6. malá plavidla s plachtou s celkovou plochou plachet nad 12 m2,

   c) plovoucí stroje.

   (2) Pro účely této vyhlášky se rozumí

   a)  rekreačním plavidlem plavidlo, které je určeno, schváleno a užíváno
   pro rekreační účely,

   b)  plutím  ve  výtlačném  režimu  plutí  rychlostí,  při  které vztlak
   plavidla   tvoří  hydrostatické  síly,  přičemž  vliv  dynamických  sil
   vyvolaných rychlostí pohybu plavidla je zanedbatelný,

   c)  plavčíkem  člen  posádky  plavidla  vykonávající  palubní  práce na
   plavidle pod dohledem lodníka,

   d)  pomocným  lodníkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce
   na plavidle pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka,

   e)  lodníkem člen posádky plavidla vykonávající palubní práce na lodi a
   obsluhu kormidla pod dohledem kapitána,

   f) lodním strojníkem člen posádky plavidla obsluhující strojní zařízení
   na  plavidle,  s  výjimkou  pracovních  zařízení na plovoucím stroji, a
   obsluhující kormidlo pod dohledem kapitána,

   g)  kormidelníkem  člen  posádky  plavidla zajišťující obsluhu kormidla
   plavidla   s   výjimkou   malého   plavidla   s   plachtou   (dále  jen
   „plachetnice“),

   h)  plaveckou  služební knížkou průkaz způsobilosti plavčíka, pomocného
   lodníka, lodníka, lodního strojníka a kormidelníka.

   ČÁST DRUHÁ
   PODMÍNKY ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ PLAVIDLA A OBSLUZE PLAVIDLA

   § 3
   Vedení a obsluha plavidla s průkazem způsobilosti
   (1) Plavidlo, k jehož vedení a obsluze je oprávněn pouze vůdce plavidla
   a člen posádky plavidla s průkazem způsobilosti, je

   a) loď ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a),

   b) malé plavidlo o hmotnosti včetně povoleného zatížení nad 1000 kg,

   c)  malé  plavidlo  s  vlastním  strojním  pohonem  o  výkonu nad 4 kW,
   nestanoví-li § 5 jinak,

   d) plachetnice s celkovou plochou plachet nad 12 m2, nebo

   e) plovoucí stroj.

   (2) Průkazy způsobilosti vůdce plavidla a člena posádky plavidla jsou:

   a) průkaz způsobilosti kapitána,

   b) průkaz způsobilosti převozníka,

   c) průkaz způsobilosti vůdce malého plavidla,

   d) průkaz způsobilosti vůdce rekreačního plavidla,

   e) průkaz způsobilosti strojmistra,

   f) průkaz způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru,

   g) plavecká služební knížka.

   (3)  Vzory  průkazů  způsobilosti  jsou  obsaženy v příloze č. 1 k této
   vyhlášce.

   § 4
   (1)  Průkaz  způsobilosti vůdce nebo člena posádky plavidla nenahrazuje
   zvláštní průkaz způsobilosti pro obsluhu plovoucího stroje, vyžaduje-li
   ho  vyhláška  o  bezpečnosti  a  ochraně zdraví při praci a bezpečnosti
   provozu při hornické činnosti^2).

   (2)  Pozemní  stroj umístěný na plavidle, který může obsluhovat osoba s
   osvědčením  vydaným  podle  vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při
   praci  a  bezpečnosti provozu při hornické činnosti^2), může tato osoba
   obsluhovat  bez  průkazu  vůdce  plavidla  nebo člena posádky plavidla,
   avšak pouze pod dohledem kapitána odpovídající kategorie.

   § 5
   Vedení plavidla bez průkazu způsobilosti
   (1)  Osoba  bez průkazu způsobilosti může na všech vodních cestách vést
   malé plavidlo bez vlastního strojního pohonu, nepřesahuje-li

   a) celková plocha jeho plachet 12 m2 a

   b) jeho hmotnost 1000 kg včetně povoleného zatížení.

   (2)  Osoba  bez  průkazu  způsobilosti  může  vést  malé plavidlo během
   povolené  akce  na  sledované  vodní  cestě^3) ve vyznačené části vodní
   cesty  nebo  během  ověření  praktických  dovedností  při vedení malého
   plavidla.

   (3)  Osoba,  která  dosáhla  věku 15 let, může bez průkazu způsobilosti
   vést na všech vodních cestách malé plavidlo s vlastním strojním pohonem
   o  výkonu  do 4 kW včetně, nepřesahuje-li jeho celková hmotnost 1000 kg
   včetně povoleného zatížení.

   (4)  Osoba,  která  dosáhla  věku 18 let, může bez průkazu způsobilosti
   vést  malé plavidlo s vlastním strojním pohonem, schopné plout pouze ve
   výtlačném režimu a dosahovat maximální rychlosti 15 km/hod

   a)  na vodní cestě dopravně významné využívané 0. třídy^4), vodní cestě
   účelové^5) nebo nesledované, nebo

   b)  je-li  toto  plavidlo  obsaženo  v  povolení k provozování půjčovny
   malých plavidel^6).

   ČÁST TŘETÍ
   ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, POŽADOVANÁ PRAXE A ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST

   HLAVA I
   ČINNOSTI,  KTERÉ  NEMOHOU  OHROZIT  BEZPEČNOST  PLAVBY, ZKOUŠKA ODBORNÉ
   ZPŮSOBILOSTI A POŽADOVANÁ PRAXE

   § 6
   Činnosti neohrožující bezpečnost plavby
   Činnosti, které neohrožují bezpečnost plavby, jsou

   a)  palubní  práce  vykonávané  plavčíkem  na  lodi s vlastním strojním
   pohonem pod dohledem lodníka, nebo

   b)  palubní  práce  vykonávané  pomocným  lodníkem  na  lodi s vlastním
   strojním pohonem pod dohledem vůdce plavidla nebo lodníka.

   § 7
   Plavčík
   Členem  posádky  plavidla  ve funkci plavčík může být žák střední školy
   vzdělávající  se  v  oboru vzdělání s maturitní zkouškou nebo s výučním
   listem se zaměřením na lodní dopravu.

   § 8
   Lodník
   (1)  Požadovaná praxe pro funkci lodníka je nejméně 36 měsíců ve funkci
   plavčíka  nebo  pomocného lodníka na lodi s vlastním strojním pohonem s
   výjimkou  rekreačního plavidla. Při splnění požadované praxe podle věty
   první  nemusí  člen  posádky  pro výkon funkce lodník pro všechny druhy
   plavidel svoji odbornou způsobilost prokazovat zkouškou.

   (2)  Složí-li  žadatel  o  vydání  průkazu způsobilosti úspěšně zkoušku
   odborné   způsobilosti   formou  ověření  teoretických  znalostí,  činí
   požadovaná  praxe  ve  funkci  pomocného  lodníka  na  lodi  s vlastním
   strojním  pohonem  s  výjimkou  rekreačního  plavidla 6 měsíců. Zkouška
   odborné   způsobilosti  podle  věty  první  se  skládá  formou  ověření
   teoretických znalostí pro vedení plavidla z předmětů podle přílohy č. 2
   k této vyhlášce, a to z

   a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu,

   b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a

   c) plavební nauky formou písemného testu.

   (3)  Praxe ani zkouška odborné způsobilosti podle odstavců 1 a 2 nejsou
   požadovány  v případě, že žadatel prokáže, že získal střední vzdělání s
   výučním listem v oboru vzdělání se zaměřením na lodní dopravu.

   § 9
   Lodní strojník
   Požadovaná  praxe  lodního  strojníka  je  nejméně  12 měsíců ve funkci
   lodníka.

   § 10
   Kormidelník
   Požadovaná  praxe  kormidelníka  je nejméně 24 měsíců ve funkci lodníka
   nebo 12 měsíců ve funkci lodního strojníka.

   § 11
   Kapitán
   (1)  Kapitán  kategorie  A je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s
   výjimkou  plachetnice,  bez  omezení  výtlaku a výkonu strojního pohonu
   plavidla  na  všech  vodních  cestách  včetně  vodních  cest  námořního
   charakteru.

   (2)  Kapitán  kategorie  B je vůdce plavidla oprávněný vést plavidlo, s
   výjimkou  plachetnice,  bez  omezení  výtlaku a výkonu strojního pohonu
   plavidla  na  vodních  cestách  Evropské  unie  s výjimkou vodních cest
   námořního charakteru.

   (3) Požadovaná praxe pro způsobilost kapitána kategorie B je nejméně 48
   měsíců  na  lodi  s  vlastním  strojním  pohonem s výjimkou rekreačního
   plavidla a musí být získána na vodních cestách členských států Evropské
   unie,  v  případě Dunaje pak na kterémkoli jeho úseku, a to po dosažení
   věku  18  let,  přičemž  nejméně  24  měsíců praxe musí být dosaženo na
   vodních  cestách dopravně významných. Prokáže-li žadatel plavební praxi
   na  námořní  obchodní  lodi ve funkci člena palubní posádky v trvání 24
   měsíců  a  zároveň  nejméně 12 měsíců na vnitrozemských vodních cestách
   dopravně významných, činí délka požadované praxe 36 měsíců.

   (4) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti
   kapitána kategorie B se skládá formou ověření teoretických znalostí pro
   vedení  plavidla  z  předmětů  a  v  rozsahu  podle přílohy č. 2 k této
   vyhlášce, a to z

   a)  pravidel  plavebního  provozu formou písemného testu a formou ústní
   zkoušky,

   b)  základů  konstrukce  plavidel formou písemného testu a formou ústní
   zkoušky a

   c) plavební nauky formou písemného testu a formou ústní zkoušky.

   (5)  Kapitán  kategorie  C  je  vůdce  plavidla oprávněný vést na všech
   vodních cestách České republiky

   a)  plavidlo,  s  výjimkou  plachetnice,  bez  omezení výtlaku a výkonu
   strojního pohonu plavidla, nebo

   b)  plavidlo,  s  výjimkou  plachetnice, s výtlakem a výkonem strojního
   pohonu  odpovídajícím  výtlaku  a  výkonu strojního pohonu plavidla, na
   kterém  úspěšně  vykonal  ověření  praktických  dovedností  při  vedení
   plavidla podle odstavce 6.

   (6) Požadovaná praxe pro způsobilost kapitána kategorie C je nejméně 48
   měsíců na plavidle s vlastním strojním pohonem, přičemž v tomto případě
   se   zkouška   odborné   způsobilosti   skládá   pouze  formou  ověření
   teoretických znalostí pro vedení plavidla. Složí-li žadatel vedle části
   zkoušky spočívající v ověření teoretických znalostí pro vedení plavidla
   podle odstavce 7 úspěšně také ověření praktických dovedností při vedení
   plavidla,  činí požadovaná praxe nejméně 12 měsíců. Ověření praktických
   dovedností  při  vedení  plavidla  se  provádí v obsahu a rozsahu podle
   přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   (7) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti
   kapitána  kategorie  C  formou ověření teoretických znalostí pro vedení
   plavidla  se  skládá  z  předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této
   vyhlášce, a to z

   a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu a ústní zkoušky,

   b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a ústní zkoušky a

   c) plavební nauky formou písemného testu a ústní zkoušky.

   § 12
   Převozník
   (1)   Převozník   je   vůdce   plavidla  oprávněný  vést  převozní  loď
   přepravující nejvýše 12 cestujících.

   (2) Požadovaná praxe převozníka je nejméně 3 měsíce na plavidle.

   (3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti
   převozníka  se  skládá  formou ověření teoretických znalostí pro vedení
   plavidla  z  předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a
   to z

   a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu,

   b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a

   c) plavební nauky formou písemného testu.

   § 13
   Vůdce malého plavidla
   (1)  Vůdce  malého  plavidla  je oprávněn vést na všech vodních cestách
   České  republiky  malá  plavidla.  Pro účely této vyhlášky se rozlišují
   oprávnění vůdce malého plavidla:

   a)  kategorie  M,  který  je  oprávněn  k  vedení  malého  plavidla bez
   vlastního  strojního  pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez
   omezení výkonu,

   b)  kategorie  m20,  který  je  oprávněn  k  vedení malého plavidla bez
   vlastního  strojního  pohonu  a  plavidla s vlastním strojním pohonem s
   omezením výkonu do 20 kW,

   c)  kategorie  S,  který  je  oprávněn  k  vedení  malého  plavidla bez
   vlastního  strojního  pohonu  a  plachetnice bez omezení celkové plochy
   plachet,

   d)  kategorie  S20,  který  je  oprávněn  k  vedení malého plavidla bez
   vlastního  strojního  pohonu  a  plachetnice  s omezením celkové plochy
   plachet do 20 m2.

   (2) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti
   vůdce  malého plavidla se skládá formou ověření teoretických znalostí a
   formou  ověření  praktických  dovedností  při  vedení plavidla. Ověření
   praktických  dovedností při vedení plavidla se neprovádí, je-li žadatel
   o vydání průkazu způsobilosti držitelem průkazu způsobilosti

   a) vůdce plavidla, které není malým, nebo

   b) velitele námořní jachty vydaným podle zákona o námořní plavbě.

   (3)  Ověření  teoretických  znalostí  se provádí z předmětů a v rozsahu
   podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

   a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu,

   b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a

   c) plavební nauky formou písemného testu.

   (4)  Ověření  praktických  dovedností  při vedení plavidla se provádí v
   obsahu a rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   (5) Vzor osvědčení o výsledku ověření praktických dovedností při vedení
   malého plavidla je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

   § 14
   Vůdce rekreačního plavidla
   (1)  Pro  účely  této vyhlášky se rozlišují oprávnění vůdce rekreačního
   plavidla

   a)  kategorie  I,  které  opravňuje  k vedení tohoto plavidla, které je
   malým  plavidlem,  v souladu s kategoriemi oprávnění podle § 13 odst. 1
   na  vnitrozemských  zahraničních  vodních  cestách,  na kterých je toto
   oprávnění  uznáváno podle rozhodnutí mezinárodní organizace vydaného na
   základě mezinárodní smlouvy, která je součástí právního řádu,

   b)  kategorie  C,  které  opravňuje  k vedení tohoto plavidla, které je
   malým plavidlem, v souladu s kategoriemi oprávnění podle § 13 odst. 1 v
   pobřežních  mořských  vodách,  na  kterých  je oprávnění uznáváno podle
   rozhodnutí  mezinárodní  organizace  vydaného  na  základě  mezinárodní
   smlouvy,  která je součástí právního řádu, do 1 námořní míle od pevniny
   nebo pobřežních ostrovů, do 4° Beaufortovy stupnice.

   (2) Držitel průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla je oprávněn
   vést malé plavidlo na všech vodních cestách.

   (3)  Nárok  na  vydání mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla
   pro  kategorii oprávnění I má osoba, která splnila požadavky podle § 13
   odst. 3 a 4.

   (4)  Nárok  na  vydání mezinárodního průkazu vůdce rekreačního plavidla
   pro  kategorii oprávnění C má osoba, která splnila požadavky podle § 13
   odst.  3  a  4,  složí-li  zkoušku  odborné způsobilosti formou ověření
   teoretických  znalostí z předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této
   vyhlášce, a to

   a)  ze  základů  mezinárodního  námořního  práva  a pravidel plavebního
   provozu pro pobřežní vody formou písemného testu,

   b) ze základů navigace a značení mořských vodních cest formou písemného
   testu,

   c) ze základů meteorologie formou písemného testu a

   d)  ze  základů  bezpečnosti a záchrany života na moři formou písemného
   testu.

   (5)   Nárok   na   vydání   mezinárodního  průkazu  způsobilosti  vůdce
   rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m má osoba, která

   a) je držitelem průkazu vůdce malého plavidla pro oprávnění kategorie M
   nebo M a S nejméně 48 měsíců a

   b) úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti.

   (6)  Zkouška  odborné  způsobilosti  podle  odstavce 5 se skládá formou
   ověření  praktických  dovedností  při  vedení  malého plavidla s délkou
   trupu  nejméně  10  m, s výkonem motoru 45 kW a více a s obsaditelností
   nejméně 6 osob, podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   § 15
   Strojmistr
   (1)  Strojmistr  je  vůdce plavidla oprávněný obsluhovat plovoucí stroj
   při  práci  na vodních cestách České republiky. Vést plovoucí stroj při
   plavbě  přesahující pracovní pohyby a pracovní přemisťování stroje může
   strojmistr  pouze s průkazem způsobilosti vůdce plavidla odpovídajícího
   typu plavidla a vodní cestě, na které se plovoucí stroj pohybuje.

   (2)  Požadovaná  praxe  pro způsobilost strojmistra je nejméně 6 měsíců
   při  práci  na  plovoucím  stroji,  nebo  v délce 3 měsíců při práci na
   plovoucím  stroji,  prokáže-li  žadatel,  že  získal střední vzdělání s
   výučním listem v oboru vzdělání ze skupiny Strojírenství a strojírenská
   výroba.

   (3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti
   strojmistra  se  skládá formou ověření teoretických znalostí pro vedení
   plavidla  z  předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a
   to z

   a) pravidel plavebního provozu formou písemného testu,

   b) základů konstrukce plavidel formou písemného testu a

   c) plavební nauky formou písemného testu.

   § 16
   Vedení plavidla plujícího pomocí radaru
   (1)  Držitel  průkazu  způsobilosti  k vedení plavidla plujícího pomocí
   radaru  je  oprávněn  za  snížené  viditelnosti  obsluhovat  radar jako
   navigační  pomůcku  při  vedení  plavidla,  k jehož vedení ho opravňuje
   platný průkaz způsobilosti vůdce plavidla.

   (2) Požadovaná praxe pro způsobilost k vedení plavidla plujícího pomocí
   radaru je nejméně 12 měsíců na plavidle, k jehož vedení má oprávnění.

   (3) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti
   k  vedení  plavidla  plujícího  pomocí  radaru se skládá formou ověření
   teoretických  znalostí  a  formou  ověření  praktických  dovedností při
   vedení plavidla.

   (4) Zkouška odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu způsobilosti
   k  vedení  plavidla  plujícího  pomocí  radaru se skládá formou ověření
   teoretických  znalostí  pro  vedení  plavidla plujícího pomocí radaru z
   předmětů a v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to z

   a) teorie radarové navigace formou písemného testu,

   b) vyhodnocení radarového obrazu formou písemného testu a

   c) pravidel plavby podle radaru formou písemného testu.

   (5) Ověření praktických dovedností při vedení plavidla plujícího pomocí
   radaru  se  provádí  v  obsahu  a  rozsahu  podle  přílohy  č. 2 k této
   vyhlášce.

   § 17
   Vedení a obsluha plavidla přepravujícího cestující
   (1)  Vůdce nebo člen posádky plavidla přepravujícího cestující musí být
   držitelem osvědčení prokazujícího složení odborné zkoušky.

   (2)  Zkouška  odborné  způsobilosti  žadatele  o  vydání  osvědčení pro
   dopravu  cestujících  se  skládá  formou  ověření teoretických znalostí
   formou písemného testu v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

   (3)  Vzor  osvědčení  pro  vedení  a  obsluhu  plavidla  přepravujícího
   cestující je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

   HLAVA II
   PODMÍNKY  ZDRAVOTNÍ  ZPŮSOBILOSTI,  NÁLEŽITOSTI  LÉKAŘSKÉHO  POSUDKU  O ZDRAVOTNÍ  ZPŮSOBILOSTI  A  INTERVALY PRAVIDELNÝCH LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK VŮDCE PLAVIDLA A ČLENA POSÁDKY PLAVIDLA

   § 18
   Podmínky zdravotní způsobilosti
   Podmínky   zdravotní  způsobilosti  rozhodné  pro  posouzení  zdravotní
   způsobilosti  vůdce  plavidla nebo člena posádky jsou uvedeny v příloze
   č. 3 k této vyhlášce.

   § 19
   Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
   Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (dále jen „lékařský posudek“)
   musí  mít  náležitosti  podle vyhlášky o zdravotnické dokumentaci^7); v
   jeho  závěru  se  uvede, zda je posuzovaná osoba k činnosti, k níž byla
   posuzována,

   a) zdravotně způsobilá,

   b) zdravotně nezpůsobilá, nebo

   c)  zdravotně  způsobilá  s  podmínkou; tato podmínka se v závěru uvede
   výslovně a jednoznačně a zároveň se zapíše do průkazu způsobilosti.

   § 20
   Intervaly pravidelných lékařských prohlídek
   Držitel   průkazu   způsobilosti   vůdce  plavidla  a  držitel  průkazu
   způsobilosti člena posádky jsou povinni se podrobit pravidelné lékařské
   prohlídce

   a)  nejpozději 3 měsíce po dovršení věku 50, 55, 60 a 65 let a následně
   každý rok, jde-li o vůdce plavidla, které není malým,

   b)  nejpozději  3  měsíce po dovršení věku 65 a 68 let a následně každý
   druhý  rok,  jde-li  o  vůdce  malého a rekreačního plavidla nebo člena
   posádky plavidla.

   HLAVA III
   ZPŮSOB  PROVÁDĚNÍ,  HODNOCENÍ  A  PODMÍNKY  OPAKOVÁNÍ  ZKOUŠKY    ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI

   § 21
   (1)  Provádí-li  se  zkouška  odborné  způsobilosti  jak formou ověření
   teoretických   znalostí   pro   vedení  plavidla,  tak  formou  ověření
   praktických   dovedností   při  vedení  plavidla,  provádí  se  ověření
   praktických  dovedností  při vedení plavidla až po ověření teoretických
   znalostí   pro  vedení  plavidla.  Provádí-li  se  ověření  praktických
   dovedností  při  vedení  plavidla  u pověřené osoby, provádí se ověření
   teoretických  znalostí  pro  vedení  plavidla  u plavebního úřadu až po
   tomto ověření praktických dovedností.

   (2) K ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla žadatel
   zajistí přistavení

   a) malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 20 kW
   s  celkovou  délkou  nejméně  5  m  a minimální obsaditelností 4 osoby,
   jde-li o oprávnění kategorie M podle § 13 odst. 1 písm. a),

   b)  plachetnice  s  celkovou plochou plachet minimálně 20 m2, vybavenou
   pomocným spalovacím motorem o výkonu větším než 4 kW, s celkovou délkou
   nejméně  5  m  a  minimální  obsaditelností 4 osoby, jde-li o oprávnění
   kategorie S podle § 13 odst. 1 písm. c), nebo

   c) malého plavidla s vlastním strojním pohonem o výkonu minimálně 45 kW
   a celkovou délkou plavidla nejméně 10 m a obsaditelností 6 osob, jde-li
   o ověření praktických dovedností podle § 14 odst. 6.

   (3)  Zkouška  odborné  způsobilosti  se  skládá před nejméně tříčlennou
   zkušební  komisí;  počet členů zkušební komise musí být lichý. Zkušební
   komisi  ustanovuje plavební úřad; jejího předsedu a další členy jmenuje
   z  řad  odborníků z oboru činností zahrnutých do odborných způsobilostí
   podle  §  11  až  16  tak,  aby  nejméně  jedním členem komise byl vždy
   zástupce plavebního úřadu.

   (4)  Zkouška  odborné  způsobilosti  se  hodnotí výrokem „vyhověl“ nebo
   „nevyhověl“.  O  zkoušce  se vyhotoví protokol podepsaný členy zkušební
   komise.  O  výsledku  zkoušky  jednotlivce se vyhotoví záznam o zkoušce
   způsobilosti do spisu žadatele.

   (5)  Zkušební  komise  při  zkoušce odborné způsobilosti uzná již dříve
   úspěšně vykonané části zkoušky.

   (6)  Jestliže  žadatel při zkoušce odborné způsobilosti nevyhověl, může
   ji jednou opakovat ve lhůtě 4 měsíců od podání žádosti o vydání průkazu
   způsobilosti  vůdce  malého  nebo  rekreačního  plavidla  a 6 měsíců od
   podání žádosti pro ostatní způsobilosti.

   HLAVA IV
   ROZSAH A OBSAH PRAKTICKÉ ZKOUŠKY
   § 22

   Rozsah  a  obsah  praktické  zkoušky  před plavebním úřadem dokládající
   odbornou  způsobilost osoby, která je podmínkou pro pověření ověřováním
   praktických  dovedností  při  vedení  malého plavidla, a rozsah a obsah
   ověřování praktických dovedností při vedení malého plavidla je uveden v
   příloze  č.  2  k  této  vyhlášce.  Ustanovení  §  21 odst. 2 zde platí
   obdobně.

   ČÁST ČTVRTÁ
   PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

   § 23
   Přechodná ustanovení

   (1)  Osoby  zdravotně  způsobilé podle předchozích předpisů se považují
   ode  dne účinnosti této vyhlášky za zdravotně způsobilé, a to do příští
   pravidelné lékařské prohlídky podle této vyhlášky.

   (2)   Průkazy  způsobilosti  vydané  podle  dřívějších  předpisů  budou
   vyměněny  ve  lhůtách stanovených v článku II bodech 13 až 15 zákona č.
   187/2014  Sb.,  kterým  se  mění  zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
   plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a
   o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
   zákon  č.  634/2004  Sb.,  o  správních poplatcích, ve znění pozdějších
   předpisů.  Průkazy  vydané podle této vyhlášky nahrazují průkazy vydané
   podle dřívějších předpisů takto:

   a) průkaz způsobilosti kapitána B podle této vyhlášky nahrazuje průkazy
   způsobilosti  kapitána  I.  třídy, kapitána II. třídy, kapitána dálkové
   plavby, kapitána úsekové plavby, kapitána velké místní plavby, kapitána
   -  strojníka dálkové plavby a kapitána - strojníka úsekové plavby podle
   dřívějších předpisů;

   b) průkaz způsobilosti kapitána C podle této vyhlášky nahrazuje průkazy
   způsobilosti  kapitána  III.  třídy,  kapitána místní plavby na vodních
   cestách  dopravně  významných,  kapitána  malé místní plavby na vodních
   cestách  dopravně  významných  a  kapitána - strojníka místní plavby na
   vodních  cestách  dopravně  významných,  kapitána  IV.  třídy, kapitána
   místní plavby na vodních cestách účelových, kapitána malé místní plavby
   na  vodních  cestách  účelových,  kapitána - strojníka místní plavby na
   vodních  cestách  účelových  a  převozníka  I.  třídy  podle dřívějších
   předpisů;

   c) průkaz způsobilosti kapitána C s omezením výtlaku a výkonu strojního
   pohonu  plavidla  podle  této  vyhlášky  nahrazuje  průkaz způsobilosti
   převozníka  II.  třídy,  převozníka  III.  třídy a převozníka IV. třídy
   podle  dřívějších předpisů, jde-li o způsobilost k vedení převozní lodě
   bez omezení počtu cestujících;

   d)  průkaz způsobilosti převozníka podle této vyhlášky nahrazuje průkaz
   způsobilosti  převozníka  II. třídy, převozníka III. třídy a převozníka
   IV.  třídy  podle  dřívějších  předpisů,  jde-li o způsobilost k vedení
   převozní lodě přepravující nejvýše 12 cestujících;

   e) průkaz způsobilosti strojmistra podle této vyhlášky nahrazuje průkaz
   způsobilosti   strojmistra  I.  třídy,  strojmistra  II.  třídy,  vůdce
   plovoucího  stroje  dálkové  plavby,  vůdce  plovoucího  stroje úsekové
   plavby,  vůdce plovoucího stroje místní plavby, vůdce plovoucího stroje
   bez  vlastního  pohonu  dálkové  plavby,  vůdce  plovoucího  stroje bez
   vlastního pohonu úsekové plavby a vůdce plovoucího stroje bez vlastního
   pohonu místní plavby podle dřívějších předpisů;

   f)  průkaz  způsobilosti  lodníka  podle této vyhlášky nahrazuje průkaz
   způsobilosti  lodníka  vydaný  plavebním  podnikem, průkaz způsobilosti
   lodníka I. třídy a lodníka II. třídy podle dřívějších předpisů;

   g)  průkaz způsobilosti lodního strojníka podle této vyhlášky nahrazuje
   průkaz  způsobilosti  lodního strojníka I. třídy, lodního strojníka II.
   třídy a lodního strojníka III. třídy podle dřívějších předpisů;

   h)  průkaz  způsobilosti  kormidelníka  podle  této  vyhlášky nahrazuje
   průkaz  způsobilosti  kormidelníka  nákladního  člunu  dálkové  plavby,
   kormidelníka  nákladního  člunu úsekové plavby, kormidelníka nákladního
   člunu  velké místní plavby, kormidelníka nákladního člunu místní plavby
   podle dřívějších předpisů;

   i)  průkaz  způsobilosti  vůdce  malého  plavidla kategorie Mpodle této
   vyhlášky  nahrazuje u osob, které v den podání žádosti o výměnu dosáhly
   věku  18  let,  průkaz  způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M,
   kategorie M110, kategorie M100, kategorie M20, kategorie B, kategorie Z
   a  průkaz  způsobilosti  vůdce  služebního  plavidla  podle  dřívějších
   předpisů;

   j)  průkaz  způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M20 podle této
   vyhlášky nahrazuje u osob, které v den podání žádosti nedosáhly věku 18
   let,  průkaz  způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie M20 a průkaz
   způsobilosti kategorie A podle dřívějších předpisů;

   k)  průkaz  způsobilosti  vůdce  malého plavidla kategorie S podle této
   vyhlášky  nahrazuje  u osob, které v den podání žádosti dosáhly věku 18
   let,  průkaz  způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S, kategorie
   S80, kategorie S20 a kategorie P podle dřívějších předpisů;

   l)  průkaz  způsobilosti vůdce malého plavidla kategorie S20 podle této
   vyhlášky  nahrazuje u osob, které v den podání žádosti o vydání průkazu
   způsobilosti  nedosáhly  věku  18 let, průkaz způsobilosti vůdce malého
   plavidla kategorie S20 podle dřívějších předpisů;

   m)  průkaz  způsobilosti  vůdce rekreačního plavidla podle § 14 odst. 1
   písm.  a) této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti vůdce rekreačního
   plavidla  pro  oblast  plavby  I,  oblast  plavby 1, oblast plavby 1.0,
   kategorie L a kategorie D podle dřívějších předpisů;

   n)  průkaz  způsobilosti  vůdce rekreačního plavidla podle § 14 odst. 1
   písm.  b) této vyhlášky nahrazuje průkaz způsobilosti vůdce rekreačního
   plavidla  pro  oblast  plavby  C,  oblast  plavby 2, oblast plavby 2.0,
   oblast  plavby  2.1,  oblast  plavby  2.2  a  oblast  plavby  3.0 podle
   dřívějších předpisů.

   § 24

   Zrušovací ustanovení

   Zrušuje se:

   1. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k
   vedení a obsluze plavidel.

   2.  Vyhláška  č.  295/2005  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva
   dopravy  č.  224/1995  Sb.,  o  způsobilosti  osob  k  vedení a obsluze
   plavidel.

   3.  Vyhláška  č.  333/2008  Sb.,  kterou  se mění vyhláška Ministerstva
   dopravy  č.  224/1995  Sb.,  o  způsobilosti  osob  k  vedení a obsluze
   plavidel.

   ČÁST PÁTÁ

   § 25
   Účinnost
   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2015.

   Ministr:
   Ing. Ťok v. r.


   Příloha 1
   Vzory průkazů způsobilosti

1. Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla - kapitán kategorie B

2. Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla - kapitán kategorie C

3. Vzor průkazu způsobilosti vůdce plavidla - převozník

4. Vzor průkazu způsobilosti - strojmistr

5. Vzor průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla

6. Vzor průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla a mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla

7. Vzor průkazu způsobilosti k vedení plavidla plujícího pomocí radaru

8. Vzor osvědčení pro vedení a obsluhu plavidla přepravujícího cestující

9. Vzor průkazu způsobilosti člena posádky plavidla - Plavecká služební knížka


   Tato  plavecká  služební  knížka je vydána v souladu se správní dohodou
   Ústřední  komise  pro  plavbu  na  Rýně a České republiky ze dne 08.12.
   2010.

   Le  présent  livret de service de navigation est délivré conformément a
   l'accord  administratif  conclu  entre  la  Commission centrale pour la
   navigation sur le Rhin et la République tchéque le 08.12.2010.

   Dieses    Schifferdienstbuch    wurde    gemäß    der    Multilateralen
   Verwaltungsvereinbarung   über   die   gegenseitige   Anerkennung   der
   Schifferdienstbücher    zwischen    der   Zentralkommission   für   die
   Rheinschifffahrt   und   der   Tschechischen  Republik  von  08.12.2010
   erlassen.

   Poučení  a  pokyny  k  vedení  plavecké služební knížky jsou uvedeny na
   straně 58 až 60

   Indications  et directives relatives a la tenue du livret de service de
   navigation se trouvent aux pages 61-64

   Hinweise  und  Anweisungen zur Führung des Schifferdienstbuches auf den
   Seiten 65 bis 67


                                             PLAVECKÁ SLUŽEBNÍ KNÍŽKA
                              Livret de service de navigation / Schifferdienstbuch


Držitel / Titulaire /Inhaber
      +---------------+
Příjmení / Nom / Name      |               |
     ..................................................      |      Foto     |
      |               |
Jméno/ Prenom(s) / Vorname(n)      |               |
      .................................................      |      Photo    |
      |               |
Datum narození / Né le / geboren am      |               |
     .................................................      |  3,5 x 4,5 cm |
      |               |
      +---------------+
Místo narození /Né a /geboren in      ....................................

Státní příslušnost / Nationalité / Staatsangehörigkeit     ..............................

Podpis držitele
Signature du titulaire / Unterschrift des Inhabers   .............................
Držitel této plavecké služební knížky se prokázal /Le titulaire du Livret de service de navigation
a justifié son identité au moyen /Der Inhaber dieses Dienstbuches hat sich ausgewiesen:
_  *     cestovním pasem / d'un passeport /durch einen Reisepass
_  *     průkazem totožnosti / d'une carte d'identité / durch eine Identitätskarte
_  *     níže uvedeným dokumentem opatřeným úředním překladem / d'un document cité ci-dessous, avec
sa traduction officielle /durch das nachfolgend genannte Dokument mit amtlicherÜbersetzung:
Název dokumentu:
Désignation du document:               ..................................................................
Bezeichnung des Dokumentes:
Číslo dokumentu:
No du document:                        ...................................................................
Nummer des Dokumentes:
Dokument vydán:
Document délivré par:                  ...................................................................
Dokument ausgestellt durch:
Vydala Státní plavební správa
Délivré par l'autorité compétente
Ausgestellt durch die Staatliche Schifffahrtsverwaltung
Místo vydání / a / Ausstellungsort     ..................................................................

Datum vydání / le / Ausstellungsdatum  .................. .     ................................
Razítko / Cachet /Stempel                                                  Úřední podpis
                                                                Signature de l'autorité compétente
                                                                      Unterschrift des Beamten
_____________________________
*Platný údaj zakřížkujte/cocher la mention valable/zutreffendes ankreuzen


                                     PŘEDCHÁZEJÍCÍ PLAVECKÉ SLUŽEBNÍ KNÍŽKY DRŽITELE
                                LIVRETS DE SERVICE DE NAVIGATION ANTERIEURS DU TITULAIRE
                                     VORANGEHENDE SCHIFFERDIENSTBÜCHER DES INHABERS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo   Datum vystavení           Vydal                    Číslo        Datum vystavení         Vydal
No      Délivré le                Délivré par              No           Délivréle              Délivré par
Nr.     Ausstellungs-datum        Ausgestellt durch        Nr.          Ausstellungs-datum      Ausgestellt durch
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                         ADRESA DRŽITELE PLAVECKÉ SLUŽEBNÍ KNÍŽKY
                                  ADRESSE DU TITULAIRE DU LIVRET DE SERVICE DE NAVIGATION
                                    ANSCHRIFT DES INHABERS DIESES SCHIFFERDIENSTBUCHES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Místo                                             PSČ                       Ulice, číslo
Lieu                                              Code postal               Rue, numéro
Ort                                               Postleitzahl              Straße, Hausnummer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY
                                  (např. poznámky týkající se náhradní služebníknížky)
                                                   OBSERVATIONS DE L' AUTORITÉ
                                  (par exemple indications relatives a un livret de remplacement)
                                                      VERMERK DER BEHÖRDE
                                          (z.B. Hinweise auf ein Ersatzdienstbuch)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                             ZPŮSOBILOSTI DRŽITELE
podle § 24, 25 a 26 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
                                             QUALIFICATION DU TITULAIRE
Conformément aux articles 24, 25 et 26 de la loi No 114/1995 relative a la navigation intérieure et l'avis portant sur
l'aptitude des personnes a conduire et a servir a bord des bateaux de navigation intérieure
                                             BEFÄHIGUNG DES INHABERS
nach § 24, 25 und 26 des Gesetzes Nr. 114/1995 Gs, über die Binnenschifffahrt und der Verordnung über Befähigung von
Personen zur Führung und Bedienung von Wasserfahrzeugen

Plavčík                                            Platí od:     ...........................
Matelot léger                                      a compter du/ ab dem (Datum)
Leichtmatrose /Schiffsjunge
                                                         ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Pomocný lodník                                     Platí od:     ...........................
Homme de pont                                      a compter du/ ab dem (Datum)
Decksmann
                                                         ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde


Lodník                                             Platí od:     ..............................
Matelot                                            a compter du/ ab dem (Datum):
Matrose
                                                         ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde


Lodní strojník                                     Platí od:     ...........................
Matelot garde-moteur                               a compter du/ ab dem (Datum)
Matrose - Motorwart
                                                         ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde


Kormidelník                                        Platí od:     ...........................
Timonier                                           a compter du/ ab dem (Datum)
Steuermann
                                                         ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Způsobilost pro funkci:                            ......................................................................
Qualification / als:
                                                   Platí od:      ..................................
                                                   a compter du / ab dem (Datum)
Na základě dokladu:                                ......................................................................
Sur la base du document / Aufgrund des Dokumentes:
Vydaného kým:             Státní plavební správou
Délivré par /Ausgestellt durch:                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Způsobilost pro funkci:                            ......................................................................
Qualification / als:
                                                   Platí od:      ..................................
                                                   a compter du / ab dem (Datum)
Na základě dokladu:                                ......................................................................
Sur la base du document / Aufgrund des Dokumentes:
Vydaného kým:             Státní plavební správou
Délivré par /Ausgestellt durch:                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

1) Labe po ř.km. 639 (Hamburg), labsko - lübecký kanál a Ilmenau na základě dohody mezi SRN a ČSSR,  č. 330/1990.
1) Labe bis.km. 639 (Hamburg), Elbe-Lübeck-Kanal und Ilmenau aufgrund des Abkommens Nr. 330/1990 zwischen der BRD und ČSSR

                                             ZPŮSOBILOST DRŽITELE
podle § 3.02 Nařízení o posádkách na Rýně
                                          QUALIFICATION DU TITULAIRE
conformément a l'article § 3.02 du Réglement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin
                                           BEFÄHIGUNG DES INHABERS
nach § 3.02 der Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein

Způsobilost pro funkci:                             ......................................................................
Qualification / als:
Platí od:                                           ......................................................................
a compter du / ab dem (Datum)
                                                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Způsobilost pro funkci:                             ......................................................................
Qualification / als:
Platí od:                                           ......................................................................
a compter du / ab dem (Datum)
                                                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Způsobilost pro funkci:                             ......................................................................
Qualification / als:
Platí od:                                           ......................................................................
a compter du / ab dem (Datum)
                                                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Způsobilost pro funkci:                              ......................................................................
Qualification / als:
Platí od:                                            ......................................................................
a compter du / ab dem (Datum)
                                                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Způsobilost pro funkci:                              ......................................................................
Qualification / als:
Platí od:                                            ......................................................................
a compter du / ab dem (Datum)
                                                         ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

ZPŮSOBILOST DRŽITELE PODLE JINÝCH PŘEDPISŮ
QUALIFICATION DU TITULAIRE CONFORMÉMENT A D'AUTRES RÉGLEMENTS
BEFÄHIGUNG DES INHABERS NACH ANDEREN VORSCHRIFTEN
Způsobilost pro funkci:                              ......................................................................
Qualification / als:
     Platí od:                                       ......................................................................
     a compter du / ab dem (Datum)
Na základě dokladu:                                  ......................................................................
Sur la base du document / Aufgrund des Dokumentes:
Vydaného kým:                                        ......................................................................
Délivré par /Ausgestellt durch:
                                                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Způsobilost pro funkci:                              ......................................................................
Qualification / als:
     Platí od:                                       ......................................................................
     a compter du / ab dem (Datum)
Na základě dokladu:                                  ......................................................................
Sur la base du document / Aufgrund des Dokumentes:
Vydaného kým:                                        ......................................................................
Délivré par /Ausgestellt durch:
                                                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Způsobilost pro funkci:                              ......................................................................
Qualification / als:
     Platí od:                                       ......................................................................
     a compter du / ab dem (Datum)
Na základě dokladu:                                  ......................................................................
Sur la base du document / Aufgrund des Dokumentes:
Vydaného kým:                                        ......................................................................
Délivré par /Ausgestellt durch:
                                                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde

Způsobilost pro funkci:                              ......................................................................
Qualification / als:
     Platí od:                                       ......................................................................
    a compter du / ab dem (Datum)
Na základě dokladu:                                  ......................................................................
Sur la base du document / Aufgrund des Dokumentes:
Vydaného kým:                                        ......................................................................
Délivré par /Ausgestellt durch:
                                                          ..................................................
                                                              Razítko, datum a podpis správního orgánu
                                                         Cachet, date et signature de l'autorité compétente
                                                       Stempel, Datum und Unterschrift der Verwaltungsbehörde                                             ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST
držitele byla prokázána ve shodě s požadavky § 25 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluzeplavidel lékařskou prohlídkou
a lékařským posudkem vystaveným posuzujícím lékařem.
                                              APTITUDE PHYSIQUE
du titulaire a été justifiée conformément aux revendications du § 25 de la loi No 114/1995 de la Rec., portant sur la
navigation intérieure, et l'avis portant sur l'aptitude des personnes a conduire et a servir a bord des bateaux de
navigation intérieure par l'examen médical et par l'attestation médicale établie par le médecin-conseil.
                                          DIE KÖRPERLICHE TAUGLICHKEIT
des Inhabers wurde im Einklang mit den Forderungen § 25 des Gesetzes Nr. 114/1995 GS, über die Binnenschifffahrt und der
Verordnung über die Befähigung von Personen zur Führung und Bedienung von Wasserfahrzeugen durch eine amtsärztliche
Untersuchung geprüft und mit einem Gutachten vom Facharzt bestätigt.

Držitel této plavecké služební knížky je:
Le titulaire du présent Livret de service de navigation est:
Der Inhaber dieses Schifferdienstbuches ist:
_  * zdravotně způsobilý k vedení a obsluze plavidel
   * apte a conduire et a servir a bord des bateaux de navigation intérieure
   * tauglich zur Führung und Bedienung der Fahrzeuge

_  * zdravotně způsobilý s následujícím omezením:
   * aptitude restreinte assortie de la/des condition(s) suivante(s):
   * eingeschränkt tauglich mit der/den folgenden Auflage(n):

........................................................................................................
........................................................................................................

Platnost do / Durée de validité / Befristung: ..............................................

                                              ....................................................
                                              Místo, datum, razítko a podpis posuzujícího orgánu
                                            Lieu, date, cachet et signature de l'autorité compétente
                                          Ort, Datum, Stempel und Unterschrift der ausstellenden Behörde

*platný údaj zakřížkujte/cocher la mention valable/zutreffendes ankreuzen

Držitel této plavecké služební knížky je:
Le titulaire du présent Livret de service de navigation est:
Der Inhaber dieses Schifferdienstbuches ist:
_  * zdravotně způsobilý k vedení a obsluze plavidel
   * apte a conduire et a servir a bord des bateaux de navigation intérieure
   * tauglich zur Führung und Bedienung der Fahrzeuge

_  * zdravotně způsobilý s následujícím omezením:
   * aptitude restreinte assortie de la/des condition(s) suivante(s):
   * eingeschränkt tauglich mit der/den folgenden Auflage(n):

........................................................................................................
........................................................................................................

Platnost do / Durée de validité / Befristung: ..............................................

                                              ....................................................
                                              Místo, datum, razítko a podpis posuzujícího orgánu
                                            Lieu, date, cachet et signature de l'autorité compétente
                                          Ort, Datum, Stempel und Unterschrift der ausstellenden Behörde


Držitel této plavecké služební knížky je:
Le titulaire du présent Livret de service de navigation est:
Der Inhaber dieses Schifferdienstbuches ist:
_  * zdravotně způsobilý k vedení a obsluze plavidel
   * apte a conduire et a servir a bord des bateaux de navigation intérieure
   * tauglich zur Führung und Bedienung der Fahrzeuge

_  * zdravotně způsobilý s následujícím omezením:
   * aptitude restreinte assortie de la/des condition(s) suivante(s):
   * eingeschränkt tauglich mit der/den folgenden Auflage(n):


........................................................................................................
........................................................................................................

Platnost do / Durée de validité / Befristung: ..............................................

                                              ....................................................
                                              Místo, datum, razítko a podpis posuzujícího orgánu
                                            Lieu, date, cachet et signature de l'autorité compétente
                                          Ort, Datum, Stempel und Unterschrift der ausstellenden Behörde

* platný údaj zakřížkujte/cocher la mention valable/zutreffendes ankreuzen

                                           DÉLKA SLUŽBY NA PLAVIDLE
                                 TEMPS DE NAVIGATION A BORD / DIENSTZEIT AN BORD
VZOR VYPLNĚNÍ / MODEL / MUSTER
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Název plavidla                                                 Buštěhrad
Nom du bateau / Schiffsname
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejstříkové číslo / Vlajka                                     133558/CZ
Numéro officiel / Pavillon Amtiche Schiffsnummer / Flagge
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh plavidla                                                  nákladní motorová         loď
Type du bateau / Schiffsart /Baureihe                          cargo a moteur./GMS
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nosnost plavidla / Počet osob                                  1047 t
Port en lourd / nombre de personnes
Tragfähigkeit / Anzahl der Fahrgäste
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Délka plavidla / Výkon motoru / Longueur du bateau /           69,0 m/520 kW
 Puissance du moteur / Länge des Schiffes / Antriebsleistung
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastník plavidla (jméno, adresa) / Propriétaire du            Česká plavba a.s., Vltavská 28
bateau (nom, adresse) / Eigner (Name, Anschrift)
100 00 Praha, Czech Republic
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastávaná funkce člena posádky / Prise de fonction du          lodník
titulaire en tant que /Dienstantritt des Inhabers als          -Matelot/Matrose
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástup funkce                                                  11. 05. 1997
Prise de fonction (Date) / Dienstantritt am (Datum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukončení funkce                                                30. 06. 1997
Jusqu'au (Date) / Dienstende am (Datum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková doba funkce (roky - měsíce - dny)                      0 - 1 - 20
Durée totale de la fonction (ans-mois-jours)
Gesamtdauer des Dienstes (Jahre - Monate - Tage)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vůdce plavidla (jméno, adresa)                                 Josef Dlabač,
Chef de bord/Conducteur de bateau (nom, adresse)               Praha 4, Přístavní 27
Schiffsführer (Name, Anschrift)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum a podpis vůdce plavidla                                  30. 06. 1997
Date et signature du Chef de bord/Conducteur de bateau
Datum und Unterschrift des Schiffsführers
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Název plavidla
Nom du bateau / Schiffsname
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejstříkové číslo / Vlajka
Numéro officiel / Pavillon Amtiche Schiffsnummer / Flagge
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh plavidla
Type du bateau / Schiffsart /Baureihe
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nosnost plavidla / Počet osob
Port en lourd / nombre de personnes
Tragfähigkeit / Anzahl der Fahrgäste
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Délka plavidla / Výkon motoru / Longueur du bateau /
 Puissance du moteur / Länge des Schiffes / Antriebsleistung
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastník plavidla (jméno, adresa) / Propriétaire du
bateau (nom, adresse) / Eigner (Name, Anschrift)
100 00 Praha, Czech Republic
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastávaná funkce člena posádky / Prise de fonction du
titulaire en tant que /Dienstantritt des Inhabers als
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástup funkce
Prise de fonction (Date) / Dienstantritt am (Datum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukončení funkce
Jusqu'au (Date) / Dienstende am (Datum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková doba funkce (roky - měsíce - dny)
Durée totale de la fonction (ans-mois-jours)
Gesamtdauer des Dienstes (Jahre - Monate - Tage)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vůdce plavidla (jméno, adresa)
Chef de bord/Conducteur de bateau (nom, adresse)
Schiffsführer (Name, Anschrift)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum a podpis vůdce plavidla
Date et signature du Chef de bord/Conducteur de bateau
Datum und Unterschrift des Schiffsführers
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Název plavidla
Nom du bateau / Schiffsname
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejstříkové číslo / Vlajka
Numéro officiel / Pavillon Amtiche Schiffsnummer / Flagge
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh plavidla
Type du bateau / Schiffsart /Baureihe
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nosnost plavidla / Počet osob
Port en lourd / nombre de personnes
Tragfähigkeit / Anzahl der Fahrgäste
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Délka plavidla / Výkon motoru / Longueur du bateau /
 Puissance du moteur / Länge des Schiffes / Antriebsleistung
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastník plavidla (jméno, adresa) / Propriétaire du
bateau (nom, adresse) / Eigner (Name, Anschrift)
100 00 Praha, Czech Republic
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastávaná funkce člena posádky / Prise de fonction du
titulaire en tant que /Dienstantritt des Inhabers als
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástup funkce
Prise de fonction (Date) / Dienstantritt am (Datum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukončení funkce
Jusqu'au (Date) / Dienstende am (Datum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková doba funkce (roky - měsíce - dny)
Durée totale de la fonction (ans-mois-jours)
Gesamtdauer des Dienstes (Jahre - Monate - Tage)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vůdce plavidla (jméno, adresa)
Chef de bord/Conducteur de bateau (nom, adresse)
Schiffsführer (Name, Anschrift)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum a podpis vůdce plavidla
Date et signature du Chef de bord/Conducteur de bateau
Datum und Unterschrift des Schiffsführers
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Název plavidla
Nom du bateau / Schiffsname
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Rejstříkové číslo / Vlajka
Numéro officiel / Pavillon Amtiche Schiffsnummer / Flagge
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh plavidla
Type du bateau / Schiffsart /Baureihe
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nosnost plavidla / Počet osob
Port en lourd / nombre de personnes
Tragfähigkeit / Anzahl der Fahrgäste
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Délka plavidla / Výkon motoru / Longueur du bateau /
 Puissance du moteur / Länge des Schiffes / Antriebsleistung
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vlastník plavidla (jméno, adresa) / Propriétaire du
bateau (nom, adresse) / Eigner (Name, Anschrift)
100 00 Praha, Czech Republic
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Zastávaná funkce člena posádky / Prise de fonction du
titulaire en tant que /Dienstantritt des Inhabers als
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nástup funkce
Prise de fonction (Date) / Dienstantritt am (Datum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ukončení funkce
Jusqu'au (Date) / Dienstende am (Datum)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková doba funkce (roky - měsíce - dny)
Durée totale de la fonction (ans-mois-jours)
Gesamtdauer des Dienstes (Jahre - Monate - Tage)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vůdce plavidla (jméno, adresa)
Chef de bord/Conducteur de bateau (nom, adresse)
Schiffsführer (Name, Anschrift)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum a podpis vůdce plavidla
Date et signature du Chef de bord/Conducteur de bateau
Datum und Unterschrift des Schiffsführers
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Strany 13 až 26 jsou totožné se stranou 12.

DOBY A ÚSEKY PLAVBY ZA ROK: ......
TEMPS DE NAVIGATION ET SECTEURS PARCOURUS AU COURS DE L'ANNEE: ......
FAHRZEITEN UND STRECKENFAHRTEN IM JAHR: .......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název plavidla nebo Trasa plavby/Voyage/Reise   Datum zahájení   Počet dnůDatum         ukončení           Celkový počet Jméno, podpis
evidenční číslo     Od     přes     do          plavby           přerušeníplavby                   plavebních    vůdce plavidla
Nom du bateau ou    De     via      a           Date du          plavbyDate de la fin           dnů           Nom, signature
numéro officiel     von     via     nach        début du voyage  Nombre dedu voyage                Nombre total  du chef de
Schiffsname oder    (km)           (km)         Reisebeginn      joursReiseende                de jours de   bord/
amtliche                                        (Datum)          d'interruption(Datum)                  navigation    conducteur
Schiffsnummer                                                    du voyage                         Gesamtanzahl  Name und
                                                                 Unterbre-                         Fahrtage      Unterschrift
                                                                 chungstage                                       des
                                       Schiffsführers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A                    B                          C                D E              F   G    H              I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Buštěhrad          Praha  Mělník  Ústí n/L.   11. 05. 1997     2 14. 05. 1997   -   2    3              L. Daněk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 ČSPL TR 15         Hřensko     -     Kolín    15. 05. 1997     0 16. 05. 1997   -   2    4              Fr. Vomáčka
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 Andromeda          Praha      -        -      1. 06. 1997      8 30. 06. 1997   -  22   13              J.Rýdl
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední záznam SPS/Inscription de l'autorité compétente (Administration nationale de navigation)/Behördeneintrag
Celkový počet plavebních dnů uvedených na této straně:                                    +---------+
Nombre total de jours de navigation mentionné a cette page:                                    |         |
Gesamtanzahl der anrechenbaren Fahrtage auf dieser Seite:                                    +---------+
Kontrolní poznámky SPS:/Visa de contrôle de l'autorité compétente:/Kontrollvermerke der Verwaltungsbehörde:
Dokument kompletní     _    je   _   není        pochybnosti vyvráceny předložením (výpisu) lodního deníku.
Document complet            oui      non         doutes levés par la présentation (d'extraits) du Livre de bord.
Vollständig ausgefüllt      ja       nein        Zweifel ausgeräumt durch (auszugsweise) Vorlage des Bordbuches.
     pochybnosti v řádcích            pochybnosti vyvráceny předložením jiného důkazu.
_    doutes a /aux ligne(s)      _    doutes levés par la présentation de tout autre justificatif approprié.
     Zweifel bei Zeile(n)             Zweifel ausgeräumt durch anderen geeigneten Beleg.
Úřední podpis a razítko správního orgánu
Signature et cachet de l'autorité compétente
Unterschrift und Stempel der Verwaltungsbehörde

DOBY A ÚSEKY PLAVBY ZA ROK: ......
TEMPS DE NAVIGATION ET SECTEURS PARCOURUS AU COURS DE L'ANNEE: ......
FAHRZEITEN UND STRECKENFAHRTEN IM JAHR: .......
VZOR VYPLNĚNÍ / MODELE / MUSTER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název plavidla nebo Trasa plavby/Voyage/Reise   Datum zahájení   Počet dnůDatum ukončení           Celkový počet Jméno, podpis
evidenční číslo     Od     přes     do          plavby           přerušeníplavby                   plavebních    vůdce plavidla
Nom du bateau ou    De     via      a           Date du          plavbyDate de la fin           dnů           Nom, signature
numéro officiel     von     via     nach        début du voyage  Nombre dedu voyage                Nombre total  du chef de
Schiffsname oder    (km)           (km)         Reisebeginn      joursReiseende                de jours de   bord/
amtliche                                        (Datum)          d'interruption(Datum)                  navigation    conducteur
Schiffsnummer                                                    du voyage                         Gesamtanzahl  Name und
                                                                 Unterbre-                         Fahrtage      Unterschrift
                                                                 chungstage                                       des
                                       Schiffsführers
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A                    B                          C                D E              F   G    H              I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední záznam SPS/Inscription de l'autorité compétente (Administration nationale de navigation)/Behördeneintrag
Celkový počet plavebních dnů uvedených na této straně:                                    +---------+
Nombre total de jours de navigation mentionné a cette page:                                    |         |
Gesamtanzahl der anrechenbaren Fahrtage auf dieser Seite:                                    +---------+
Kontrolní poznámky SPS:/Visa de contrôle de l'autorité compétente:/Kontrollvermerke der Verwaltungsbehörde:
Dokument kompletní     _    je   _   není        pochybnosti vyvráceny předložením (výpisu) lodního deníku.
Document complet            oui      non         doutes levés par la présentation (d'extraits) du Livre de bord.
Vollständig ausgefüllt      ja       nein        Zweifel ausgeräumt durch (auszugsweise) Vorlage des Bordbuches.
     pochybnosti v řádcích            pochybnosti vyvráceny předložením jiného důkazu.
_    doutes a /aux ligne(s)      _    doutes levés par la présentation de tout autre justificatif approprié.
     Zweifel bei Zeile(n)             Zweifel ausgeräumt durch anderen geeigneten Beleg.
Úřední podpis a razítko správního orgánu
Signature et cachet de l'autorité compétente
Unterschrift und Stempel der Verwaltungsbehörde


DOBY A ÚSEKY PLAVBY ZA ROK: ......
TEMPS DE NAVIGATION ET SECTEURS PARCOURUS AU COURS DE L'ANNEE: ......
FAHRZEITEN UND STRECKENFAHRTEN IM JAHR: .......
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A                    B                          C                D E              F   G    H              I
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Úřední záznam SPS/Inscription de l'autorité         compétente (Administration nationale de navigation)/Behördeneintrag
Celkový počet plavebních dnů uvedených na této straně:                                    +---------+
Nombre total de jours de navigation mentionné a cette page:                                    |         |
Gesamtanzahl der anrechenbaren Fahrtage auf dieser Seite:                                    +---------+
Kontrolní poznámky SPS:/Visa de contrôle de l'autorité compétente:/Kontrollvermerke der Verwaltungsbehörde:
Dokument kompletní     _    je   _   není        pochybnosti vyvráceny předložením (výpisu) lodního deníku.
Document complet            oui      non         doutes levés par la présentation (d'extraits) du Livre de bord.
Vollständig ausgefüllt      ja       nein        Zweifel ausgeräumt durch (auszugsweise) Vorlage des Bordbuches.
     pochybnosti v řádcích            pochybnosti vyvráceny předložením jiného důkazu.
_    doutes a /aux ligne(s)      _    doutes levés par la présentation de tout autre justificatif approprié.
     Zweifel bei Zeile(n)             Zweifel ausgeräumt durch anderen geeigneten Beleg.
Úřední podpis a razítko správního orgánu
Signature et cachet de l'autorité compétente
Unterschrift und Stempel der Verwaltungsbehörde

Sudé strany 30 až 56 jsou totožné se stranou 28.
Liché strany 31 až 57 jsou totožné se stranou 29.

   Příloha 2

   Předměty,  ze  kterých  se  skládá zkouška odborné způsobilosti vůdců a
   členů posádky plavidel
   Příloha 3

   Podmínky zdravotní způsobilosti

   A. Podmínky zdravotní způsobilosti člena posádky plavidla

   1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

   1.1. Zhoubná nádorová onemocnění

   a)   veškerá   onemocnění   vyvolaná   zhoubným   bujením  buněk  (mimo
   basocelulárního karcinomu kůže) do 5 let od vyléčení, resp. do 5 let od
   vyléčení poslední recidivy,

   b) basocelulární karcinom kůže do vyléčení.

   1.2. Endokrinní a metabolické nemoci

   a)  diabetes  mellitus,  který  způsobuje  zdravotní  komplikace,  a to
   zejména

   1. druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců
   od  první  hypoglykemie  a  k  jejímuž  zvládnutí je třeba pomoci další
   osoby, nebo

   2. druhá a další hypoglykémie, která se vyskytne během období 12 měsíců
   od první hypoglykemie, a to bez varovných příznaků,

   3. diabetes mellitus doprovázený orgánovými komplikacemi.

   1.3. Duševní nemoci

   a)   organické  duševní  poruchy  projevující  se  demencí  (demence  u
   Alzheimerovy    choroby,   vaskulární   demence,   demence   u   chorob
   klasifikovaných jinde, nespecifikované demence),

   b) organický amnestický syndrom,

   c) organicky podmíněné poruchy osobnosti a poruchy chování,

   d) nespecifické organické nebo symptomatické duševní poruchy,

   e)   akutní,   chronické  nebo  neléčené  formy  zejména  schizofrenie,
   schizotypní   porucha,   akutní   a   přechodné   psychotické  poruchy,
   schizoafektivní  poruchy,  trvalá  duševní  porucha s bludy, indukovaná
   porucha s bludy, jiné neorganické psychotické poruchy,

   f) mentální retardace,

   g) pervazivní vývojové poruchy,

   h)  vážné  duševní  poruchy  vrozené,  způsobené  nemocí,  úrazem  nebo
   neurochirurgickými operacemi,

   i)  klinicky  závažné  formy  specifických  poruch  osobnosti vedoucí k
   vážným poruchám úsudku, chování nebo adaptability,

   j) závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách,

   k) pravidelné požívání alkoholu nebo návykových látek,

   l)  pravidelné užívání léčiv nebo jejich kombinací, jejichž účinek může
   snížit pozornost.

   1.4. Nemoci krve a krvetvorných orgánů

   a) vrozené/dědičné/hemolytické anemie,

   b) získané hemolytické anemie s opakovanými projevy hemolýzy.

   1.5. Nemoci nervového systému

   a)   degenerativní   a  zánětlivá  onemocnění  nervového  systému  nebo
   poúrazové  stavy  nervového systému, které způsobují poruchu koordinace
   pohybů  nebo  rovnováhy nebo řeči s narušením dorozumívání nebo poruchy
   vědomí nebo spánku, případně provázené dlouhodobými bolestmi,

   b)   epilepsie  po  dobu  5  let  bezzáchvatového  období  od  vysazení
   antiepileptické léčby,

   c)  stav  po  izolovaném  nebo  po  prvním  neprovokovaném epileptickém
   záchvatu,  pokud  nebyla  nasazena  antiepileptická  léčba,  po dobu 12
   měsíců bezzáchvatového období,

   d)   záchvatové  stavy  s  poruchou  vědomí  nebo  hybnosti,  například
   nekompenzovaná narkolepsie nebo kataplexie,

   e)  výskyt  transitorních  mozkových  cévních  příhod ischemického nebo
   embolického původu i bez trvalejšího funkčního omezení,

   f)  stavy  po  cévních  mozkových příhodách s těžkým omezením fyzických
   nebo duševních funkcí.

   1.6. Nemoci oběhového systému

   a) vážné srdeční arytmie (poruchy srdečního rytmu),

   b)  závažná  onemocnění  srdce  a  cév ve funkční třídě III. a IV. NYHA
   klasifikace a závažné poruchy srdečního rytmu,

   c)  těžko  korigovatelná  hypertenze,  hypertenzní  nemoc s pokročilými
   orgánovými  změnami  vyvolávajícími  závažné  poruchy  jejich  funkcí a
   maligní hypertenze,

   d) anamnéza dvou a více atak tromboembolické nemoci,

   e)   těžší   formy   obliterující  aterosklerózy  periferních  tepen  s
   trofickými  defekty nebo hemodynamicky závažnými stenózami karotid nebo
   většími aneuryzmaty aorty,

   f)  varikozní  komplex,  který  se  dle  anamnézy  již  alespoň dvakrát
   manifestoval vznikem bércového vředu,

   h) stavy po implantaci defibrilátoru.

   1.7. Nemoci dýchacího systému

   a)  všechny  nemoci  vedoucí  ke  snížení vitální kapacity plic pod 60%
   náležité  hodnoty nebo ke snížení poměru jednosekundové kapacity plic a
   forsírované  vitální  kapacity plic pod hodnotu 0,6 včetně situací, kdy
   je tento poměr snížen pod uvedenou hodnotu jen během záchvatů,

   b) dva nebo více spontánních pneumothoraxů v anamnéze,

   c)  parciální  nebo  globální  dechová  nedostatečnost  bez  ohledu  na
   příčinu,

   d) chronická obstrukční plicní nemoc,

   e) chronické nebo recidivující nemoci pohrudnice,

   f) alergické astma bronchiale.

   1.8 Nemoci nosní, ušní a krční

   a) Ménierova nemoc a jiné poruchy rovnováhy vyžadující léčbu,

   b) afonie a těžší dysfonie s narušením dorozumívání,

   c) závažné nemoci středního ucha nebo bradavkového výběžku,

   d) stále se zhoršující poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou
   řečí  nebo  při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší
   než 30% (dle Fowlera).

   1.9. Nemoci zažívacího systému

   a)   vředová  choroba  žaludku  nebo  dvanáctníku  podle  následujících
   kriterií:

   1. peptický vřed do 1 roku od prokázaného zahojení,

   2.  perforace nebo penetrace vředu nebo masivního krvácení z vředu do 1
   roku po chirurgickém vyléčení základní choroby,

   b) kolostomie,

   c)  anamnéza  dvou  nebo  více  atak  akutní  pankreatitidy,  chronická
   recidivující pankreatitida s funkční nedostatečností zevně sekretorické
   části pankreatu,

   d) kýly do 3 měsíců po chirurgickém vyléčení,

   e)  stav  po  virové  hepatitidě  typu A, B, C, D nebo E do 6 měsíců po
   stabilizaci hodnot aktivity enzymů ALT a AST v krvi,

   f)  chronická  jaterní  onemocnění  provázená poruchou jaterních funkcí
   nebo  výraznější  biochemickou  aktivitou  nebo  hyperbilirubinemií  (s
   hodnotou celkového bilirubinu vyšší než 50 mmol/l),

   g)  prokázaná  Crohnova  nemoc,  ulcerozní kolitis a jiná onemocnění, k
   jejichž projevům patří recidivující průjmy.

   1.10. Nemoci vylučovacího systému

   a)  všechna  onemocnění  ledvin vedoucí k poklesu glomerulární filtrace
   vztažené na standardní povrch těla pod hodnotu 1,0 mililitru za sekundu
   nebo  způsobující  zvýšení  koncentrace močoviny nebo kreatininu v krvi
   nad fysiologickou mez,

   b) rozsáhlá nebo recidivující hydrokéla,

   c) částečná nebo úplná obstrukce alespoň části vylučovacího systému.

   1.11. Nemoci pohybového systému

   a) amputace horní končetiny v předloktí a vyšší,

   b) amputace dolní končetiny v bérci a vyšší,

   c)   ankylosa  nebo  velmi  výrazné  omezení  hybnosti  ramenního  nebo
   loketního nebo kyčelního kolenního nebo hlezenního kloubu,

   d)  poúrazová změna zánětlivé nebo degenerativní onemocnění páteře nebo
   velkého  kloubu vyžadující soustavné nebo opakované léčení nebo výrazně
   omezující   stabilní   chůzi  nebo  držení  těla  (zejména  revmatoidní
   arthritis,  Bechtěrevova nemoc, onemocnění páteře spojená s opakovanými
   atakami  spondylogenních  algických syndromů v anamnéze, těžší arthrosa
   kyčelní nebo kolenní).

   1.12. Nemoci oční

   a)  binokulární  zraková  ostrost,  a to i za použití korekčních čoček,
   menší než 0,5,

   b)  zraková  ostrost  menší  než  0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na
   jednom  oku  nebo  v  případě  používání pouze jednoho oka, například v
   případě diplopie, a to i za použití korekčních čoček,

   c)  úplná  funkční  ztráta  zraku  na  jednom  oku nebo používání pouze
   jednoho oka, pokud tento stav trvá méně než 6 měsíců,

   d)  rozsah  horizontálního  zorného pole obou očí menší než 120 stupňů,
   rozsah  vertikálního  zorného  pole menší než 20 stupňů směrem nahoru a
   dolů,

   e)  nesnášenlivost  korekčních  čoček,  pokud  jsou  k dosažení zrakové
   ostrosti nezbytné,

   f) diplopie,

   g) závažná porucha kontrastní citlivosti,

   h) xeroftalmie,

   i) oboustranná ptosa víček,

   j) glaukom.

   1.13. Nemoci kožní

   Těžké a rozsáhlé formy kožních onemocnění.

   1.14. Ostatní nemoci

   Únavový syndrom těžšího stupně bez ohledu na příčinu.

   2.  Nemoci,  které  vyžadují  odborné  posouzení  a u kterých je kladný
   posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

   2.1. Zhoubná nádorová onemocnění

   a) nádorová onemocnění v anamnéze,

   b) basocelulární karcinom kůže v anamnéze.

   2.2. Endokrinní a metabolické nemoci

   a)  všechny  formy endokrinních a metabolických nemocí, které jsou plně
   kompenzovány  pravidelným  perorálním příjmem léků nebo kompenzaci léky
   nevyžadují,

   b)  diabetes  mellitus,  pokud  byla  zahájena  léčba léky, které nesou
   riziko vyvolání hypoglykémie, a v předcházejících 12 měsících nedošlo k
   žádné   hypoglykemii   a  neexistují  zdravotní  komplikace  vzniklé  v
   souvislosti s diabetes mellitus.

   Pravidelná   lékařská  kontrola  zdravotního  stavu  lékařem  příslušné
   specializované  způsobilosti  je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy,
   provede se nejméně jedenkrát za 2 roky.

   2.3. Duševní nemoci

   a) postencefalitický syndrom,

   b)   závažné   neurotické  poruchy,  behaviorální  syndromy  spojené  s
   fyziologickými poruchami a somatickými faktory,

   c) závažné poruchy spánku,

   d)  občasné  užívání  léčiv  nebo jejich kombinací, jejichž účinek může
   snížit pozornost,

   e)  závislost na alkoholu (alkoholismus), návykových látkách v anamnéze
   po  uplynutí  bezpečného  abstinenčního období; za bezpečné abstinenční
   období  se považuje nezpochybněná důsledná a trvalá abstinence trvající
   alespoň  2 roky, jejíž prokázání vyplývá ze závěrů učiněných příslušným
   odborným lékařem,

   f) opakované akutní intoxikace v anamnéze.

   Pravidelná lékařská kontrola je podmínkou zdravotní způsobilosti vždy u
   všech nemocí zde uvedených.

   2.4. Nemoci krve a krvetvorných orgánů

   Hemorhagické  diatesy  (vaskulopatie,  trombocytopatie, koagulopatie) a
   všechny stavy se zvýšeným rizikem krvácení.

   2.5. Nemoci nervového systému

   a) cévní příhoda mozková v anamnéze,

   b) cévní nemoci mozku s následnými poruchami,

   c) abnormální elektroencefalografický nález bez ohledu na příčinu,

   d)  stavy  spojené  s nemocemi, úrazy nebo chirurgickými zákroky, které
   ovlivňují   centrální   nebo   periferní  nervový  systém  a  způsobují
   psychické, smyslové nebo motorické poruchy,

   e)  stav  po  ojedinělém  neprovokovaném  epileptickém  záchvatu, pokud
   nebyla  nasazena  antiepileptická  léčba  a při neurologickém vyšetření
   není    nalezena    žádná    související   mozková   patologie   a   na
   elektroencefalogramu   (EEG)   není  zaznamenána  žádná  epileptiformní
   aktivita, po 1 roce od tohoto záchvatu,

   f)  epilepsie  nebo  stav po epileptickém záchvatu, pokud byla nasazena
   antiepileptická léčba a při neurologickém vyšetření není nalezena žádná
   související  mozková  patologie  a  na  elektroencefalogramu (EEG) není
   zaznamenána  žádná  epileptiformní  aktivita,  po  5 letech od vysazení
   léčby,

   g)   nemoci,  které  provází  zvýšené  riziko  epileptických  záchvatů,
   například  arteriovenózní malformace nebo nitrolební krvácení, přestože
   k samotným záchvatům ještě nedošlo.

   2.6. Nemoci oběhového systému

   a) srdeční chlopňové vady a jiné vady bez poruchy hemodynamiky,

   b)  onemocnění  srdce  a  cév jako jsou například těžké formy srdečních
   onemocnění  vrozených i získaných s funkčním omezením nebo závažnějšími
   poruchami srdečního rytmu,

   c) patologický nález při elektrokardiografickém vyšetření bez ohledu na
   příčinu,

   d) arteriální systémová hypertenze,

   e) srdeční arytmie,

   f)  onemocnění  srdce  a  cév  ve funkční třídě III. NYHA klasifikace a
   poruchy srdečního rytmu,

   g) stenokardie během klidu nebo psychického zatížení (vzrušení),

   h)  trvalá kardiostimulace s výjimkou nekomplikovaných nebo nezávažných
   stavů,  kde  odborné  vyšetření  provede  posuzující  lékař; pravidelná
   lékařská kontrola zdravotního stavu je podmínkou zdravotní způsobilosti
   vždy.

   2.7. Nemoci dýchacího systému

   a) nealergické astma bronchiale,

   b) alergické nemoci dýchacích cest,

   c) chronické nemoci dýchacího systému výše neuvedené.

   2.8 Nemoci nosní, ušní a krční

   a) chronické hnisavé záněty vedlejších dutin nosních nebo středouší,

   b) jiná onemocnění ucha,

   c)  při audiometrickém vyšetření je celková ztráta sluchu vyšší než 30%
   (dle Fowlera).

   2.9. Nemoci trávícího ústrojí

   a)  stavy  po břišních operacích, jestliže po nich přetrvávají zažívací
   obtíže středního nebo těžšího stupně,

   b)  anamnéza  perforace  nebo penetrace vředu nebo masivního krvácení z
   vředu,

   c)  tzv.  pseudoulcerosní  syndrom  a  jiné  obtíže  trávicího traktu v
   anamnéze, které vyžadovaly léčbu,

   d) chronická apendicitis,

   e) virová hepatitida typu B, C, D v anamnéze,

   f) rozsáhlejší hemoroidální uzle s anamnézou opakovaných zánětů,

   g) prolaps rekta,

   h) fissura ani,

   i) periproktální píštěl.

   2.10. Nemoci vylučovacího systému

   a) uroinfekce,

   b) prokázaná urolithiasa včetně asymptomatické,

   c)  chronická  onemocnění  ledvin a močových cest výše neuvedené v bodu
   1.10.

   2.11. Nemoci pohybového systému

   a)  jiná  onemocnění  pohybového systému výrazně znesnadňující stabilní
   chůzi   (kupř.  dermatomyositis,  tzv.  viklavý  kloub,  pakloub  dolní
   končetiny, atd.) nebo omezující lokomoci.

   2.12. Nemoci oční

   a) těžší formy chronického zánětu spojivek,

   b) nemoci rohovky, uveálního systému, sítnice a zrakového nervu,

   c) nesplnění požadavků na zrakovou ostrost v bodu 1.12.,

   d) závažná porucha barvocitu,

   d) jiné chronické nebo závažné nemoci oka nebo očních adnex.

   2.13. Nemoci kožní

   a) kožní nemoci ekzémového charakteru a závažné dermatózy,

   b) chronické kožní nemoci.

   2.14. Ostatní nemoci

   a)   chronická   forma   infekčních   a   parazitárních   nemocí   nebo
   bacilonosičství,  může-li být zdrojem epidemiologicky závažného přenosu
   na jiné osoby,

   b)  stavy  po  transplantaci, náhradě, implantaci orgánu apod., srdeční
   chlopně, cévy, kloubu,

   c)  nemoci  močové  a  pohlavní  soustavy, vyžadující soustavnou péči a
   léčení,

   d)  stavy  po  ztrátě končetiny nebo její části, s protetickou náhradou
   nebo bez ní, omezující bezpečný výkon činnosti,

   e)  jiné  nemoci  výše  neuvedené,  pokud  snižují výkonnost a tělesnou
   zdatnost a omezují bezpečný výkon činnosti.

   B.  Podmínky  zdravotní  způsobilosti  vůdce  plavidla s výjimkou vůdce
   malého plavidla

   1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

   a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 1.1. až 1.14., pokud dále není
   stanoveno jinak,

   b)  zraková ostrost v lepším oku menší než 0,8 a v horším oku menší než
   0,1, a to i za použití korekčních čoček,

   c)  dosažení  minimální  zrakové  ostrosti  podle písmene a) nebo b) za
   použití brýlí se silou přesahující sférický ekvivalent+8 dioptrií,

   d)  rozsah  horizontálního  zorného pole obou očí menší než 160 stupňů,
   současně rozsah menší než 70 stupňů na levou a pravou stranu,

   e) rozsah vertikálního zorného pole menší než 30 stupňů směrem nahoru a
   dolů,

   f) změny v centrálním zorném poli do 30 stupňů,

   g) závažná porucha barvocitu.

   2.  Nemoci,  které  vyžadují  odborné  posouzení  a u kterých je kladný
   posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře.

   Všechny nemoci uvedené v části A bodu 2. této přílohy.

   C. Podmínky zdravotní způsobilosti vůdce malého plavidla

   1. Nemoci, které podmiňují zdravotní nezpůsobilost

   a) všechny nemoci uvedené v části A bodu 1.3., 1.5., 1.8., 1.12. písm f
   až j) této přílohy, pokud dále není stanoveno jinak,

   b)  binokulární  zraková  ostrost,  a to i za použití korekčních čoček,
   menší než 0,5

   c)  zraková  ostrost  menší  než  0,5 při úplné funkční ztrátě zraku na
   jednom  oku  nebo  v  případě  používání pouze jednoho oka, například v
   případě diplopie, a to i za použití korekčních čoček,

   d)  úplná  funkční  ztráta  zraku  na  jednom  oku nebo používání pouze
   jednoho oka, pokud tento stav trvá méně než 6 měsíců,

   e)  rozsah  horizontálního  zorného pole obou očí menší než 120 stupňů,
   rozsah  vertikálního  zorného  pole menší než 20 stupňů směrem nahoru a
   dolů,

   f) změny v centrálním zorném poli do 20 stupňů, nebo

   g)  nesnášenlivost  korekčních  čoček,  pokud  jsou  k dosažení zrakové
   ostrosti nezbytné,

   h) závažné poruchy barvocitu v oblasti základních barev.

   i)  poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost
   menší  než  4  m  každým uchem zvlášť nebo při audiometrickém vyšetření
   celková ztráta sluchu vyšší než 30 % (dle Fowlera).

   2.  Nemoci,  které  vyžadují  odborné  posouzení  a u kterých je kladný
   posudkový závěr podmíněn posouzením odborného lékaře

   a)  nemoci  uvedené v části A bodu 1.1., 1.2., 1.4., 1.6, 1.7., 1.9. až
   1.11., 1.13. až 1.14. této přílohy,

   b) nemoci uvedené v části A bodu 2. této přílohy.

   D.  Společné  podmínky  zdravotní  způsobilosti  vůdce plavidla a člena
   posádky plavidla

   1.  Vůdce  plavidla  nebo  člen  posádky  plavidla  může  po implantaci
   nitroočních  čoček  vykonávat  tuto činnost pouze po souhlasu odborného
   očního lékaře.

   2.  Hodnoty  zrakové  korekce  uváděné v této vyhlášce jsou hodnoty při
   brýlové korekci. Při dobré snášenlivosti a po souhlasu odborného očního
   lékaře je povolen výkon činnosti i s kontaktními čočkami.

   3.  Je-li  předepsané  zrakové  ostrosti dosaženo s korekcí, je použití
   brýlí nebo kontaktních čoček podmínkou výkonu činnosti.

   Příloha 4

   Osvědčení  o  výsledku ověření praktických dovedností při vedení malého
   plavidla

Jméno ..........................................
Příjmení .......................................
Datum narození .................................

Prokázal(a) u pověřené osoby

...................................................................................................
(jméno fyzické osoby/název právnické osoby, pověřené podle § 25a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
ve znění pozdějších předpisů)
číslo pověření k oěřování praktických dovedností při vedení malého plavidla

praktické dovednosti při vedení malého plavidla v souladu se zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů

a) kategorie M,
b) kategorie S,
c) rekreačního plavidla do délky 24 metrů.

V .........................  dne .........................

Podpis pověřené fyzické osoby/zástupce pověřené právnické osoby .........................

   1)  Směrnice  Rady  96/50/ES  ze  dne  23.  července 1996 o harmonizaci
   podmínek  pro  získání  národních osvědčení vůdců plavidel pro přepravu
   zboží a cestujících na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství.

   2)  Vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a
   bezpečnosti  provozu  při  hornické  činnosti  a při činnosti prováděné
   hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

   3) § 29h zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona
   č. 187/2014 Sb.

   4)  Vyhláška  č.  222/1995  Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v
   přístavech,  společné  havárii  a  dopravě  nebezpečných věcí, ve znění
   pozdějších předpisů.

   5) Příloha č. 2 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
   pozdějších předpisů.

   6) § 30b zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona
   č. 187/2014 Sb.

   7)  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci,
   ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.