Nové předpisy

Vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

   43/2015 Sb.
   VYHLÁŠKA
   ze dne 23. února 2015,

   kterou  se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o
   řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

   Ministerstvo  dopravy  stanoví  podle  § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000
   Sb.,  o  provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
   (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č.
   226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č.
   297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb. a zákona č. 249/2014 Sb.:

   Čl. I
   Vyhláška  Ministerstva  dopravy  a  spojů  č. 31/2001 Sb., o řidičských
   průkazech  a  o  registru  řidičů,  ve  znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.,
   vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb., vyhlášky č. 27/2012
   Sb., vyhlášky č. 243/2012 Sb. a vyhlášky č. 1/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  úvodní  větě  vyhlášky  se slova „§ 115 odst. 8 a § 122 odst. 2“
   nahrazují slovy „§ 115 odst. 8, § 122 odst. 2 a § 125j odst. 3“.

   2. § 2 a 3 včetně nadpisů znějí:

   „§ 2

   Mezinárodní řidičský průkaz vydaný Českou republikou

   (1) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je
   stanoven  v  příloze  č.  2  této  vyhlášky.  Údaje se do mezinárodního
   řidičského  průkazu  zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu
   (Vídeň 1968).

   (2) Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou je
   stanoven  v  příloze  č.  3  této  vyhlášky.  Údaje se do mezinárodního
   řidičského  průkazu  zapisují způsobem podle Úmluvy o silničním provozu
   (Ženeva 1949).

   § 3

   Mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem

   (1)  Mezinárodní  řidičský  průkaz  vydaný  cizím státem podle Úmluvy o
   silničním  provozu  (Vídeň  1968)  se  posuzuje podle přílohy č. 7 této
   Úmluvy.

   (2)  Mezinárodní  řidičský  průkaz  vydaný  cizím státem podle Úmluvy o
   silničním  provozu  (Ženeva  1949) se posuzuje podle přílohy č. 10 této
   Úmluvy.“.

   3. § 4 a 5 se včetně nadpisů zrušují.

   4. V § 6 odst. 1 se slova „nebo podle § 5“ zrušují.

   5. V § 6 odst. 2 se slova „a spojů“ zrušují.

   6. § 7 včetně nadpisu zní:

   „§ 7

   Řidičský průkaz vydaný cizím státem

   (1) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o
   silničním  provozu  (Vídeň  1968)  se  posuzují podle přílohy č. 6 této
   Úmluvy.

   (2) Náležitosti řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o
   silničním  provozu  (Ženeva  1949)  se posuzují podle přílohy č. 9 této
   Úmluvy.“.

   7. § 8 se včetně nadpisu zrušuje.

   8.  Za  § 18a se vkládá nový § 18b, který včetně nadpisu a poznámky pod
   čarou č. 3 zní:

   „§ 18b

   Informační formulář

   Vzor  informačního  formuláře^3)  zasílaného  společně  s  oznámením  o
   zahájení  řízení  o  přestupku  osobě  podezřelé ze spáchání přestupku,
   která  má  bydliště  v jiném členském státě, je stanoven v příloze č. 4
   této vyhlášky.

   3)  Čl.  5  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/82/EU ze dne 25.
   října  2011  o  usnadnění  přeshraniční  výměny  informací o dopravních
   deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.“.

   9. Příloha č. 2 zní:

   „Příloha č. 2 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

   Vzor mezinárodního řidičského průkazu vydaného Českou republikou

   10. Příloha č. 4 zní:

   „Příloha č. 4 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

                                             Vzor

                                     Informační formulář

          Příloha oznámení o zahájení řízení o přestupku podle § 125j zákona č.361/2000 Sb.,
               o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů(zákon
                        o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů


1. Osoba podezřelá z přestupku:

Příjmení:

Jméno (případně jména):

Bydliště:

2. Údaje o spáchaném skutku

Místo:

Datum:

Čas:

Registrační značka vozidla:

3. Jednáním bylo porušeno následující ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, a za jeho spáchání lze uložit níže uvedené sankce:

4.  Druh, typ, označení nebo číslo automatizovaného technického prostředku, pokud jím
byl skutek zjištěn:".


   Čl. II
   Účinnost
   Tato  vyhláška  nabývá  účinnosti  patnáctým  dnem po jejím vyhlášení s
   výjimkou  ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna
   2018.

   Ministr:
   Ing. Ťok v. r.