Nové předpisy

Zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   41/2015 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 10. února 2015,

   kterým  se  mění  zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
   fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním
   fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu

   Čl. I
   Zákon  č.  334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění
   zákona  č.  10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb.,
   zákona  č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
   zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb.,
   zákona  č.  9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,
   zákona  č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb.
   a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  1  odst.  2  se  slova „louky, pastviny (dále jen „zemědělská
   půda“)“  nahrazují  slovy  „trvalé  travní  porosty“ a slova „(dále jen
   „půda dočasně neobdělávaná“)“ se nahrazují slovy „(dále jen „zemědělská
   půda“)“.

   2. V § 1 odst. 3 se slova „ochranné terasy proti erozi“ nahrazují slovy
   „technická protierozní opatření“.

   3. Nadpis části II zní: „ZMĚNA VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY A ZÁSADY OCHRANY
   ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY“.

   4. § 2 a 3 včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 18 a 28 znějí:

   „§ 2

   Změna využití zemědělské půdy

   Zemědělskou  půdu  evidovanou  v  katastru  nemovitostí^18) jako trvalý
   travní  porost lze změnit na ornou půdu jen se souhlasem orgánu ochrany
   zemědělského  půdního  fondu  uděleným na základě posouzení fyzikálních
   nebo biologických vlastností zemědělské půdy, rizik ohrožení zemědělské
   půdy  erozí,  včetně  polohy  údolnic a provedených opatření ke snížení
   těchto rizik, jako jsou například svahové průlehy.

   § 3

   Zásady ochrany zemědělské půdy

   (1) Je zakázáno

   a)   znečišťovat   zemědělskou  půdu  vnášením  látek,  přípravků  nebo
   organismů  do  zemědělské  půdy nebo na ni, jejichž množství překračuje
   preventivní  hodnoty, které představují horní hranice obsahů rizikových
   látek  a  rizikových  prvků  stanovené prováděcím právním předpisem; za
   znečišťování  zemědělské půdy se nepovažuje používání látek a přípravků
   na zemědělské půdě v souladu se zvláštním právním předpisem^28),

   b)  způsobovat  ohrožení  zemědělské půdy erozí překračováním přípustné
   míry  jejího  erozního ohrožení stanovené prováděcím právním předpisem;
   přípustná  míra  erozního  ohrožení  se  stanoví  na  základě  průměrné
   dlouhodobé ztráty půdy vyjádřené v tunách na 1 ha za 1 rok v závislosti
   na hloubce půdy,

   c)  užívat  zemědělskou  půdu  k  nezemědělským  účelům  bez souhlasu s
   odnětím  ze zemědělského půdního fondu s výjimkou případů, kdy souhlasu
   není třeba, a

   d) poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské
   půdy  jejím  zhutňováním,  zamokřováním,  vysoušením,  překrýváním nebo
   narušováním erozí.

   (2)  Do  zemědělské  půdy nebo na ni je zakázáno vnášet jiné látky nebo
   přípravky, než umožňují zvláštní právní předpisy^28).

   (3)  Na  zemědělské  půdě,  kde  bylo  zjištěno  překročení preventivní
   hodnoty,   je  zakázáno  používání  upravených  kalů  a  sedimentů.  Na
   zemědělské  půdě,  kde  bylo  zjištěno překročení indikační hodnoty, je
   zakázáno  používání  hnojiv  nebo  přípravků,  které obsahují rizikovou
   látku  nebo  rizikový  prvek,  u  nichž k překročení indikačních hodnot
   došlo;  indikačními  hodnotami  se  rozumí obsahy rizikových látek nebo
   rizikových  prvků  v  zemědělské půdě, při jejichž překročení dochází k
   ohrožení  zdravotní  nezávadnosti potravin nebo krmiv, přímému ohrožení
   zdraví  lidí  nebo  zvířat  při kontaktu s půdou a negativnímu vlivu na
   produkční   funkci   zemědělské   půdy,  stanovené  prováděcím  právním
   předpisem.

   (4)  Vlastník,  nebo  jiná  osoba,  která je oprávněna zemědělskou půdu
   užívat,   jsou   povinni   ji   užívat   nebo   udržovat  v  souladu  s
   charakteristikou druhu pozemku^18), pokud nejde o

   a)  její  užívání  v souladu se souhlasem s dočasným odnětím zemědělské
   půdy ze zemědělského půdního fondu,

   b)  hospodaření  uživatele  půdního  bloku  zařazeného do evidence půdy
   podle zákona o zemědělství a v souladu s touto evidencí, nebo

   c)  hospodaření  na  pozemku,  který  je po pozemkových úpravách užíván
   původním  způsobem, pokud ještě nedošlo k realizaci společného zařízení
   podle zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

   (5)  Zemědělská  půda  se  podle  kvality  rozděluje  do 5 tříd ochrany
   zemědělského  půdního  fondu  (dále  jen  „třídy  ochrany“)  vymezených
   prováděcím  právním  předpisem. Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany
   nelze využívat jako plantáž dřevin^18).

   (6)  Zemědělskou  půdu  lze jako plantáž dřevin^18) využívat nejdéle po
   dobu  10  let.  Jedná-li  se  o  výmladkovou  plantáž dřevin, lze takto
   zemědělskou  půdu  využívat  nejdéle  po  dobu  30  let;  délka jednoho
   pěstebního  cyklu  nesmí  přesáhnout 10 let. Vlastník, nebo jiná osoba,
   která  je  oprávněna zemědělskou půdu užívat, jsou povinni do 1 roku od
   ukončení  využívání  zemědělské půdy jako plantáže dřevin^18) odstranit
   pařezy a rekultivovat ji tak, aby byla způsobilá k dalšímu zemědělskému
   využití.   Po  ukončení  posledního  pěstebního  cyklu  musí  být  tato
   zemědělská půda využívána jiným způsobem nejméně po dobu 3 let.

   (7)  Vlastník,  nebo  jiná  osoba,  která je oprávněna zemědělskou půdu
   užívat,  jsou  povinni  oznámit  výsadbu  dřevin  nebo  počátek  nového
   pěstebního  cyklu  a  ukončení  způsobu  využití  zemědělské  půdy jako
   plantáže dřevin^18) orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému
   v  § 15 vždy do 15 dnů ode dne výsadby, počátku nového pěstebního cyklu
   nebo ukončení způsobu využití zemědělské půdy jako plantáže dřevin^18).
   Tato  povinnost  se nevztahuje na osoby, které tyto skutečnosti nahlásí
   nebo  nahlásily  Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu při podání
   žádosti  o  dotace  podle  přímo  použitelného  předpisu  Evropské unie
   upravujícího  společná  pravidla  pro  režimy  přímých  podpor  v rámci
   společné zemědělské politiky.

   18) Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

   Vyhláška   č.   357/2013   Sb.,  o  katastru  nemovitostí  (katastrální
   vyhláška).

   28)  Například  zákon  č.  156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních
   látkách,   pomocných   rostlinných   přípravcích   a  substrátech  a  o
   agrochemickém  zkoušení  zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění
   pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o
   změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kód
   R10 přílohy č. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
   dalších zákonů.“.

   Poznámky pod čarou č. 1 až 4a se zrušují.

   5.  Za § 3 se vkládají nové § 3a až 3c, které včetně nadpisů a poznámek
   pod čarou č. 29 a 30 znějí:

   „§ 3a

   Používání sedimentů na zemědělské půdě

   (1)  Použití  sedimentů  z rybníků, vodních nádrží a vodních toků je na
   zemědělské  půdě  možné  pouze tehdy, jedná-li se o ornou půdu^18) nebo
   trvalý  travní  porost^18)  při  jeho  obnově, a to se souhlasem orgánu
   ochrany  zemědělského  půdního  fondu a při dodržení podmínek a postupů
   stanovených  zákonem  o hnojivech. Při obnově trvalého travního porostu
   agrotechnické  operace  následující  po  jeho rozorání nesmí přesáhnout
   dobu 2 let, přičemž nové rozorání nelze provést před koncem pátého roku
   po ukončení procesu obnovy trvalého travního porostu. Souhlas se udělí,
   jestliže  sedimenty splňují požadavky na jejich kvalitativní vlastnosti
   stanovené   zvláštním   právním  předpisem^29)  a  nebudou-li  použitím
   sedimentů  na  pozemky  poškozeny  příznivé  fyzikální, biologické nebo
   chemické vlastnosti půdy.

   (2)  Žádost  o souhlas s použitím sedimentů z rybníků, vodních nádrží a
   vodních toků musí kromě náležitostí podle správního řádu obsahovat

   a)  identifikační údaje pozemků, na kterých mají být sedimenty použity,
   a  uvedení  celkového  množství  sedimentů v tunách sušiny, které má na
   nich  být použito; je-li pozemek zařazen v evidenci půdy podle zákona o
   zemědělství,  identifikuje  se  identifikačním  číslem  půdního  bloku,
   popřípadě  dílu  půdního  bloku  a  jeho výměrou, jinak se identifikuje
   katastrálním územím a parcelním číslem pozemku,

   b)  souhlas  vlastníka  zemědělské  půdy,  na  níž  mají  být sedimenty
   použity,  nebo  jiné  osoby,  která  je oprávněna tuto zemědělskou půdu
   užívat, nejedná-li se o žadatele,

   c)  údaje  o  kvalitě  sedimentů v rozsahu stanoveném zvláštním právním
   předpisem^29), ne starší 3 let,

   d) údaj o původu sedimentů,

   e)  informace  o  způsobu vzorkování půd a sedimentů a o technologickém
   zpracování sedimentu před použitím,

   f)  údaje  o  kvalitě  půdy,  na  kterou  mají být sedimenty použity, v
   rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem^29),

   g)  potvrzení  laboratoře o odběru a hodnocení vzorků sedimentu a půdy,
   na  kterou  mají  být  sedimenty  použity,  s  uvedením  akreditace pro
   provádění odběrů a rozborů pro příslušné matrice půda a sediment,

   h) umístění mezideponie způsobem uvedeným v písmenu a) a

   i) předpokládané datum zahájení použití sedimentů.

   (3)  Je-li i při splnění požadavků na kvalitativní vlastnosti sedimentu
   stanovených   zvláštním   právním  předpisem^29)  podezření  na  výskyt
   rizikových  prvků  nebo  rizikových  látek  v  sedimentu, které neuvádí
   zvláštní  právní  předpis,  a  v  důsledku  toho hrozí riziko poškození
   příznivých   fyzikálních,   biologických   nebo  chemických  vlastností
   zemědělské půdy, může orgán ochrany zemědělského půdního fondu žadateli
   uložit  zpracování  ekotoxikologických  testů podle zvláštního právního
   předpisu^29).  Prokážou-li  ekotoxikologické  testy toxicitu sedimentu,
   souhlas nelze udělit.

   (4)  Orgán  ochrany  zemědělského půdního fondu vede evidenci o použití
   sedimentů  z  rybníků, vodních nádrží a vodních toků na zemědělské půdě
   ve svém správním obvodu a předává údaje do evidence půdy podle zákona o
   zemědělství. Obsahem evidence jsou

   a) den nabytí právní moci souhlasu vydaného podle odstavce 1, popřípadě
   den  nabytí  právní  moci  rozhodnutí,  pro  které byl souhlas závazným
   podkladem,

   b) množství sedimentů v tunách sušiny sedimentu na hektar,

   c) údaje o kvalitě sedimentu,

   d) údaje o původu sedimentu,

   e) údaje o pozemcích, na kterých je mezideponie,

   f) údaje o pozemcích, na kterých mají být sedimenty použity, a

   g) datum zahájení použití sedimentů.

   (5)  Zahájení použití sedimentů je oprávněný ze souhlasu podle odstavce
   1  povinen  oznámit  orgánu  ochrany  zemědělského půdního fondu, který
   souhlas  vydal,  nejpozději  14  dnů předem. Souhlas pozbývá platnosti,
   jestliže  použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl
   právní  moci, popřípadě ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, pro
   které byl souhlas závazným podkladem.

   § 3b

   Pořizování  a  evidence  informací o kvalitě zemědělské půdy a evidence
   odnětí zemědělské půdy

   (1) Informace o kvalitě zemědělské půdy obsahují údaje o

   a) obsahu rizikových prvků a rizikových látek v zemědělské půdě,

   b)  fyzikálních, chemických a biologických vlastnostech zemědělské půdy
   a

   c) míře erozního ohrožení zemědělské půdy.

   (2) Orgány ochrany zemědělského půdního fondu předávají informace podle
   odstavce 1 získané z činnosti prováděné podle tohoto zákona do evidence
   informací  o  kvalitě  zemědělské  půdy.  Evidence  informací o kvalitě
   zemědělské  půdy  je součástí evidence půdy podle zákona o zemědělství,
   vedená  v  její  samostatné  části. Orgány ochrany zemědělského půdního
   fondu  mají  přístup  do částí evidence půdy podle zákona o zemědělství
   potřebných pro činnost prováděnou podle tohoto zákona.

   (3)  Informace  obsažené v evidenci informací o kvalitě zemědělské půdy
   se  využívají  k  hodnocení  kvality  zemědělské  půdy a jejího vývoje,
   prováděného   orgány   ochrany   zemědělského  půdního  fondu,  zejména
   nepříznivých  změn;  za  nepříznivé  změny  zemědělské půdy se považuje
   překročení  preventivních hodnot v zemědělských půdách nebo stav, kdy v
   časovém   intervalu  dvou  zjišťování  došlo  ke  zhoršení  sledovaných
   vlastností zemědělské půdy uvedených v odstavci 1.

   (4)   Orgány   ochrany   zemědělského   půdního  fondu  zasílají  údaje
   související  s  odnětím  zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,
   včetně  údajů  o  odvodech  za  odnětí,  do 30 kalendářních dnů ode dne
   nabytí  právní  moci  rozhodnutí, jehož podkladem je souhlas s odnětím,
   nebo ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení souhlasu s odnětím
   a  ode  dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvodech do evidence odnětí
   zemědělské  půdy  ze  zemědělského  půdního  fondu vedené Ministerstvem
   životního prostředí prostřednictvím k tomu určené elektronické aplikace
   na   elektronickém   formuláři   stanoveném   Ministerstvem   životního
   prostředí.

   § 3c

   Postupy  při  znečištění  zemědělské půdy nebo ohrožení zemědělské půdy
   erozí a opatření k nápravě

   (1)  Orgány  ochrany zemědělského půdního fondu uloží původci závadného
   stavu  opatření  k  nápravě  k  odstranění  závad  vzniklých  porušením
   povinností  uvedených  v  §  3 s výjimkou odst. 1 písm. b) a opatření k
   nápravě  závadného  stavu  vzniklého  neplněním  podmínek jimi vydaných
   souhlasů.  Náklady  na opatření k nápravě nese původce závadného stavu.
   Povinnosti  plynoucí  z  opatření k nápravě uloženého původci závadného
   stavu přecházejí na jeho právního nástupce.

   (2)  Jako  opatření  k nápravě lze v závislosti na zjištěném znečištění
   zemědělské  půdy  uložit  speciální  osevní  postupy,  agrotechnická  a
   meliorační  opatření  sledující  zlepšení  půdních  vlastností, snížení
   přístupnosti  nebo  odčerpání  rizikových  prvků  a  rizikových  látek,
   popřípadě změnu druhu pozemku. Způsob nápravy při erozním ohrožení volí
   původce závadného stavu podle prováděcího právního předpisu.

   (3)  Zjištěné  překročení  indikačních  hodnot ve vztahu k požadavku na
   zdravotní nezávadnost potravin orgán ochrany zemědělského půdního fondu
   oznámí  Státní  zemědělské  a  potravinářské  inspekci  a  ve  vztahu k
   požadavku  na  zdravotní  nezávadnost  krmiv  Ústřednímu  kontrolnímu a
   zkušebnímu ústavu zemědělskému.

   (4)  Překročení  indikačních  hodnot ve vztahu k veřejnému zdraví orgán
   ochrany zemědělského půdního fondu oznámí vlastníkovi pozemku a krajské
   hygienické stanici a překročení indikačních hodnot ve vztahu k ohrožení
   zdraví zvířat oznámí vlastníkovi pozemku a Státní veterinární správě.

   (5) Opatření k nápravě se neuloží, pokud bylo k nápravě ekologické újmy
   vydáno   rozhodnutí  o  uložení  nápravného  opatření  podle  zákona  o
   předcházení  ekologické  újmě  a  o její nápravě^30). Zahájené řízení o
   uložení  opatření  k  nápravě  orgán ochrany zemědělského půdního fondu
   přeruší, pokud bylo k nápravě ekologické újmy zahájeno řízení o uložení
   nápravného opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její
   nápravě.

   (6)  Vlastníci  a  jiné  osoby, které jsou oprávněny užívat zemědělskou
   půdu,  k  níž  se opatření k nápravě váže, kteří nejsou zároveň původci
   závadného  stavu,  jsou povinni strpět provedení opatření k nápravě. Za
   tím  účelem  jsou  povinni  umožnit  vstup  na  své  pozemky a strpět v
   nezbytném rozsahu omezení obvyklého užívání svých pozemků.

   29) Zákon č. 159/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

   Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě.

   30)  Zákon  č.  167/2008  Sb.,  o  předcházení ekologické újmě a o její
   nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

   6. V nadpisu části III se za slovo „ZÁSADY“ vkládá slovo „PLOŠNÉ“.

   7. § 4 zní:

   „§ 4

   (1)  Pro  nezemědělské  účely  je  nutno použít především nezemědělskou
   půdu,  nezastavěné  a  nedostatečně  využité pozemky v zastavěném území
   nebo  na  nezastavěných  plochách  stavebních  pozemků staveb mimo tato
   území,  stavební  proluky  a  plochy získané zbořením přežilých budov a
   zařízení. Musí-li v nezbytném případě dojít k odnětí zemědělské půdy ze
   zemědělského půdního fondu, je nutno především

   a) odnímat zemědělskou půdu přednostně na zastavitelných plochách,

   b) odnímat přednostně zemědělskou půdu méně kvalitní; kritériem kvality
   půdy jsou třídy ochrany,

   c)   co   nejméně  narušovat  organizaci  zemědělského  půdního  fondu,
   hydrologické  a  odtokové  poměry  v území a síť zemědělských účelových
   komunikací,

   d)  odnímat  jen  nejnutnější  plochu  zemědělského  půdního fondu a po
   ukončení   nezemědělské   činnosti  upřednostňovat  zemědělské  využití
   pozemků,

   e)  při  umísťování  směrových  a liniových staveb co nejméně zatěžovat
   obhospodařování zemědělského půdního fondu a

   f)  po  ukončení  povolení  nezemědělské  činnosti  neprodleně  provést
   takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla
   způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle plánu rekultivace.

   (2)  Za nezbytný případ se považuje zejména neexistence ploch uvedených
   v  odstavci  1  na  území obce, na kterém má být záměr, který se dotýká
   zemědělského půdního fondu (dále jen „záměr“), realizován, popřípadě na
   území  dvou  nebo více obcí, jedná-li se o záměr, který přesahuje území
   obce, nebo veřejně prospěšnou stavbu anebo veřejně prospěšné opatření.

   (3)  Zemědělskou  půdu  I.  a  II.  třídy  ochrany lze odejmout pouze v
   případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem
   ochrany zemědělského půdního fondu.

   (4)  Odstavec  3  se  nepoužije  při  posuzování těch ploch, které jsou
   obsaženy  v  platné územně plánovací dokumentaci, pokud při nové územně
   plánovací činnosti nemá dojít ke změně jejich určení.“.

   Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

   8.  V  §  5  odst.  3 se slova „nebo územní souhlas“ zrušují a za slova
   „půdního fondu“ se vkládají slova „vydaného podle § 9“.

   9.  V  §  6  se  na  konci  odstavce  2 doplňuje věta „Žádost o souhlas
   obsahuje  zdůvodnění  a vyhodnocení podle odstavce 1, předchozí souhlas
   Ministerstva životního prostředí ke stanovení dobývacího prostoru podle
   horního zákona^31), grafické znázornění hranic ložiska, popřípadě bloků
   zásob   nerostů   podle   výsledků  geologického  průzkumu,  lze-li  je
   znázornit, a návrh studie rekultivace.“.

   Poznámka pod čarou č. 31 zní:

   „31) § 24 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
   bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

   10. § 7 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 10 až 12 zní:

   „§ 7

   Při zpracování dokumentace pro umístění záměru

   (1) Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vyžadující souhlas podle
   §   9   musí   být  zpracována  se  zohledněním  zásad  plošné  ochrany
   zemědělského  půdního  fondu  (§  4), umístění stavby musí být navrženo
   tak,  aby  z  hlediska  ochrany  zemědělského půdního fondu a ostatních
   zákonem  chráněných  veřejných  zájmů  došlo  k  co  nejmenším  ztrátám
   zemědělského  půdního  fondu,  a  zároveň musí být vyhodnoceny důsledky
   navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond.

   (2)  Alternativy  umístění  se vypracují vždy, jde-li o umístění stavby
   mimo zastavěné území s výjimkou případů umístění stavby v souladu s

   a) platnými zásadami územního rozvoje nebo platným územním plánem, nebo

   b)   návrhem   tras   nadzemních   a   podzemních   vedení,   pozemních
   komunikací^10),   celostátních   drah^11)   a  vodních  cest  a  jejich
   součástí^12), k němuž orgány ochrany zemědělského půdního fondu udělily
   vyjádření podle odstavce 4.

   (3)   Stavebník   tras   nadzemních   a  podzemních  vedení,  pozemních
   komunikací,  celostátních  drah  a  vodních  cest  a jejich součástí je
   povinen   navrhnout   umístění  stavby  tak,  aby  z  hlediska  ochrany
   zemědělského  půdního  fondu  a  ostatních zákonem chráněných veřejných
   zájmů  došlo  k  co  nejmenším  ztrátám  zemědělského  půdního fondu, a
   zároveň   vyhodnotit   důsledky  navrhovaného  řešení  na  tento  fond.
   Vyhodnocení se přikládá k žádosti o vyjádření podle odstavce 4.

   (4) K návrhu tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací,
   celostátních  drah  a  vodních  cest  a jejich součástí se vždy vyjádří
   orgán  ochrany  zemědělského  půdního  fondu, přičemž ve svém vyjádření
   navrhne  opatření  k  zajištění  ochrany  zemědělského  půdního  fondu;
   vyjádření  je předběžnou informací podle správního řádu k podmínkám pro
   vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

   (5)  Vyjádření orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle odstavce
   4 není třeba,

   a)  má-li  se  stavba  trasy  nadzemních a podzemních vedení, pozemních
   komunikací,   celostátních  drah  a  vodních  cest  a  jejich  součástí
   uskutečnit  na  plochách  vymezených  pro  tento účel platnými zásadami
   územního  rozvoje nebo platným územním plánem nebo jsou-li podmínky pro
   umístění  tras  nadzemních  a  podzemních vedení, pozemních komunikací,
   celostátních drah a vodních cest a jejich součástí stanoveny regulačním
   plánem,

   b)  jsou-li součástí řešení obsaženého v dokumentaci jiných staveb, pro
   které  byl  vydán souhlas s odnětím podle § 9, návrhy tras nadzemních a
   podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah nebo vodních
   cest a jejich součástí,

   c)  jedná-li  se  o  návrh  úpravy tras nadzemních a podzemních vedení,
   pozemních  komunikací,  celostátních  drah  a  vodních  cest  a  jejich
   součástí, nebo

   d) jedná-li se o úpravy nivelety, šířky a parametrů oblouků stávajících
   nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah
   a vodních cest.

   (6)  Žádost  o  vyjádření podle odstavce 4 musí kromě náležitostí podle
   správního řádu obsahovat

   a)  zákres  navrhované  trasy nadzemních a podzemních vedení, pozemních
   komunikací,  celostátních  drah  a  vodních  cest  a jejich součástí do
   snímku  katastrální  mapy  se  zobrazením jednotlivých dotčených parcel
   půdy patřící do zemědělského půdního fondu podle katastrálních území,

   b) údaje o hydrologických a odtokových poměrech,

   c) údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,

   d) údaje o bonitovaných půdně ekologických jednotkách dotčených pozemků
   a jejich zatřídění do tříd ochrany v případě, kde je možné alternativní
   umístění  tras  nadzemních  a  podzemních vedení, pozemních komunikací,
   celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, a

   e) stručné údaje o technickém řešení stavby.

   10) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
   předpisů.

   11) Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

   12)  Zákon  č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších
   předpisů.“.

   Poznámka pod čarou č. 9 se zrušuje.

   11.  V nadpisu § 8 se za slova „průmyslové činnosti“ vkládají slova „ ,
   terénních úpravách“.

   12.  V  §  8  odst.  1  úvodní části ustanovení se za slova „průmyslové
   činnosti“ vkládají slova „a terénních úpravách“ a za slovo „povinny“ se
   vkládají  slova  „vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení
   na zemědělský půdní fond a“.

   13. V § 8 odst. 1 písmeno a) zní:

   „a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji
   uložené  zúrodnění  schopné  zeminy  na  celé  dotčené ploše a zajistit
   jejich  hospodárné  využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace
   anebo  zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy
   určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných
   případech  tento  orgán  neudělí  výjimku  z povinnosti provést skrývku
   uvedených  zemin;  za  odůvodněný  případ  se  považuje  zejména odnětí
   zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu

   1. pro účely zalesnění, popřípadě prohlášení za pozemky určené k plnění
   funkcí lesa,

   2.  z  důvodů  zařazení  do druhu pozemku ostatní plocha, pokud pozemky
   nelze zemědělsky obdělávat,

   3. v zájmu ochrany přírody a krajiny,

   4. pro ochranu archeologických nalezišť, nebo

   5. pro zřizování ochranných pásem vodních zdrojů I. stupně a ochranných
   pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů a ochranných pásem I. stupně
   zdrojů přírodních minerálních vod,“.

   14.  V  §  8 odst. 2 písm. c) se slova „ , popřípadě s nájemcem pozemku
   náležejícího  do  zemědělského  půdního fondu“ nahrazují slovy „dotčené
   zemědělské  půdy,  nebo  jinou  osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu
   užívat“.

   15. V § 9 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 32 znějí:

   „(1)  K  odnětí  zemědělské  půdy  ze  zemědělského  půdního  fondu pro
   nezemědělské  účely  je  třeba  souhlasu  orgánu  ochrany  zemědělského
   půdního   fondu.  Záměr,  který  vyžaduje  odnětí  zemědělské  půdy  ze
   zemědělského  půdního  fondu,  nelze  povolit podle zvláštních právních
   předpisů^32)  bez  tohoto  souhlasu,  s  výjimkou  případů  uvedených v
   odstavci  2.  Při  posouzení  odnětí orgán ochrany zemědělského půdního
   fondu  vychází  z  celkové plochy zemědělské půdy požadované pro cílový
   záměr.

   (2)  Souhlasu  podle  odstavce  1 není třeba, má-li být ze zemědělského
   půdního fondu odňata zemědělská půda

   a) v zastavěném území pro

   1.  stavbu  včetně  souvisejících  zastavěných ploch o výměře do 25 m2,
   nebo

   2.  stavbu  pro  bydlení  nebo  veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v
   proluce o velikosti do 0,5 ha,

   b) pro umístění

   1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely,
   vstupních   šachet  podzemního  vedení  a  stožárů  nadzemních  vedení,
   mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než
   30 m2,

   2.  přečerpávacích  stanic,  vrtů,  studní  a  stanic  nadzemního  nebo
   podzemního  vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde
   o plochu větší než 55 m2, nebo

   3. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,

   c) pro obnovu přirozených koryt vodních toků, nebo

   d)  k  nezemědělským  účelům  po  dobu kratší než jeden rok včetně doby
   potřebné  k  uvedení  zemědělské  půdy do původního stavu, je-li termín
   zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem
   písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v §
   15.

   32)  Například  zákon  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
   řádu  (stavební  zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997
   Sb.,  o  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
   266/1994  Sb.,  o  dráhách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  zákon č.
   254/2001  Sb.,  o  vodách  a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve
   znění  pozdějších  předpisů,  zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
   nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

   Poznámky pod čarou č. 13 až 17 se zrušují.

   16. V § 9 odstavec 4 zní:

   „(4)  Předmětem  odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu u
   stavby  rodinného  domu  a  stavby  pro  rodinnou rekreaci, kde pozemek
   přilehlý  ke  stavbě  má  napříště  sloužit jako zahrada^18), je plocha
   potřebná  pro  stavbu  a  související zpevněné plochy, přičemž podmínky
   nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu se stanovují na
   veškerou plochu zemědělské půdy dotčené výstavbou.“.

   17.  V  §  9  se  za  odstavec  4  vkládá nový odstavec 5, který včetně
   poznámky pod čarou č. 33 zní:

   „(5)  Při  rozhodování o záměru se nepoužije § 4 odst. 3, jedná-li se o
   záměr

   a)   veřejné   dopravní   nebo   veřejné  technické  infrastruktury^33)
   umísťovaný v koridoru vymezeném v platných zásadách územního rozvoje na
   základě  vyhodnocení umístění záměru, odborně stanoveného odhadu výměry
   zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do tříd ochrany,

   b)  umísťovaný  na  zastavitelné  ploše  vymezené  v  platných zásadách
   územního  rozvoje  na  základě  vyhodnocení  umístění  záměru,  odborně
   stanoveného odhadu výměry zabírané zemědělské půdy a jejího zařazení do
   tříd ochrany,

   c) na zastavitelné ploše vymezené v platném územním plánu,

   d) těžby ve stanovených dobývacích prostorech, nebo

   e) vyhledávání a průzkumu nerostů ve stanovených průzkumných územích.

   33) § 2 odst. 1 písm. k) body 1 a 2 stavebního zákona.“.

   Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 6 až 8.

   18. V § 9 odstavec 6 zní:

   „(6) Žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
   fondu  musí  kromě  náležitostí  podle  správního  řádu  obsahovat účel
   zamýšleného  odnětí,  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného
   řešení na zemědělský půdní fond a zdůvodnění, proč je navrhované řešení
   z  hlediska  ochrany  zemědělského půdního fondu, životního prostředí a
   ostatních  zákonem  chráněných  veřejných zájmů nejvýhodnější. Pokud je
   předmětem  odnětí  pouze  etapa  celkového  záměru,  žadatel uvede jeho
   konečný  předpokládaný rozsah, zejména celkové požadavky na zemědělskou
   půdu. K žádosti připojí

   a)  údaje  katastru nemovitostí o pozemcích, jichž se navrhované odnětí
   zemědělské  půdy  ze  zemědělského  půdního  fondu  týká,  s vyznačením
   vlastnických,  popřípadě  uživatelských  vztahů  k dotčeným pozemkům, a
   dále  výměry  parcel  nebo  jejich částí a zákres navrhovaného odnětí v
   kopii  katastrální mapy, popřípadě doplněné orientačním zákresem parcel
   z dřívější pozemkové evidence,

   b)  vyjádření  vlastníka  zemědělské půdy, jejíž odnětí ze zemědělského
   půdního  fondu  se  navrhuje,  nebo jiné osoby, která je oprávněna tuto
   zemědělskou  půdu  užívat,  nejedná-li  se  o  žadatele, k navrhovanému
   odnětí,

   c)  výpočet  odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu včetně
   postupu  výpočtu podle přílohy k tomuto zákonu a včetně vstupních údajů
   použitých  pro  výpočet,  nejde-li  o  odnětí,  při  kterém  se  odvody
   nestanoví,

   d) plán rekultivace, má-li být půda po ukončení účelu odnětí vrácena do
   zemědělského  půdního  fondu  nebo rekultivována zalesněním či zřízením
   vodní plochy,

   e)  předběžnou  bilanci  skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu
   jejich hospodárného využití,

   f) vyhodnocení a návrh alternativ podle § 7 odst. 1 a 2,

   g) výsledky pedologického průzkumu,

   h) údaje o odvodnění a závlahách,

   i) údaje o protierozních opatřeních,

   j)  zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením
   tříd ochrany a

   k)  informaci,  v  jakém  následném  řízení  podle  zvláštního právního
   předpisu  má  být  souhlas  s  odnětím  zemědělské půdy ze zemědělského
   půdního fondu podkladem.“.

   19. V § 9 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

   „(7) Jedná-li se o těžbu nerostných surovin, žádost o souhlas s odnětím
   zemědělské  půdy  ze zemědělského půdního fondu, musí kromě náležitostí
   podle  odstavce  6  obsahovat  výsledky geologického průzkumu a údaje o
   výši hladiny podzemní vody.“.

   Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8 a 9.

   20. V § 9 odst. 8 písmeno c) zní:

   „c)  schválí  plán  rekultivace  podle  odstavce  6 písm. d), popřípadě
   stanoví  zvláštní  režim  jeho  provádění  z hlediska časového plnění a
   ukončení  prací,  jsou-li pro to zvláštní důvody při lomové (povrchové)
   těžbě  uhlí a kaolinu nebo při geologicko- průzkumných pracích, zejména
   u velmi hlubokých vrtů,“.

   21.  V § 9 se na konci odstavce 8 tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje
   se písmeno e), které zní:

   „e) vymezí etapy u záměrů prováděných po etapách.“.

   22. V § 9 odstavec 9 zní:

   „(9)  Výši odvodů vymezí orgán ochrany zemědělského půdního fondu pouze
   orientačně. Konečná výše odvodů se stanoví podle § 11.“.

   23.  V § 10 odst. 1 se slova „§ 9 odst. 6“ nahrazují slovy „§ 9 odst. 8
   pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů“.

   24.  V  §  10  se  na  konci  odstavce  2  doplňují věty „Orgán ochrany
   zemědělského  půdního fondu může na návrh osoby podle odstavce 1 změnit
   pravomocné   rozhodnutí   o  souhlasu  s  odnětím  zemědělské  půdy  ze
   zemědělského  půdního  fondu  (§  21),  jestliže  se  změnily  podmínky
   rozhodné  pro  obsah  souhlasu.  Změna  souhlasu  pro  těžbu nerostných
   surovin  prováděnou  ve  stanoveném dobývacím prostoru z důvodu ochrany
   přírody  je  možná  pouze na základě vyjádření orgánu ochrany přírody o
   záměru   vyhlášení  registrovaného  významného  krajinného  prvku  nebo
   přechodně  chráněné  plochy.  Změny  souhlasu  z důvodu ochrany přírody
   nesmí   převýšit   10   %   plochy  řešené  původně  schváleným  plánem
   rekultivace.  Změna souhlasu z důvodu ochrany přírody je účinná ode dne
   nabytí  právní moci rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku
   nebo  ode  dne  nabytí  právní  moci  rozhodnutí  o vyhlášení přechodně
   chráněné plochy.“.

   25. V § 10 odstavec 3 zní:

   „(3)  Souhlas  s  odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
   pozbývá  platnosti  uplynutím  3  let  ode  dne jeho oznámení žadateli,
   nestal-li  se  podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.
   Byl-li  souhlas  vydán  formou  rozhodnutí  (§  21), pozbývá platnosti,
   nebyla-li realizace záměru zahájena do 3 let ode dne nabytí jeho právní
   moci.“.

   Poznámky pod čarou č. 19 a 19a se zrušují.

   26. V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4)  Jedná-li  se  o  trvalé  odnětí  zemědělské  půdy ze zemědělského
   půdního  fondu,  je  podkladem pro zápis změny druhu pozemku v katastru
   nemovitostí  rozhodnutí  podle  zvláštních právních předpisů, popřípadě
   pravomocné rozhodnutí o souhlasu (§ 21).“.

   27. § 11 zní:

   „§ 11

   (1) Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas
   s  odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinna za
   odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy
   k tomuto zákonu.

   (2) O výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu rozhodne
   orgán  ochrany zemědělského půdního fondu podle přílohy k tomuto zákonu
   po   zahájení   realizace  záměru.  U  záměrů  prováděných  po  etapách
   vymezených  v  souhlasu  s  odnětím  orgán ochrany zemědělského půdního
   fondu  rozhoduje o odvodech samostatně za odnětí pro každou jednotlivou
   etapu po jejím zahájení.

   (3) Při rozhodování o odvodech orgán ochrany zemědělského půdního fondu
   vychází  z  právního stavu ke dni nabytí právní moci prvního rozhodnutí
   vydaného   ve   věci  podle  zvláštních  právních  předpisů,  popřípadě
   rozhodnutí o souhlasu (§ 21).

   (4)  Povinný  k  platbě  odvodů  je povinen orgánu ochrany zemědělského
   půdního  fondu  příslušnému  k  rozhodnutí  o odvodech a orgánu ochrany
   zemědělského půdního fondu, který vydal souhlas s odnětím

   a)  doručit  kopii  pravomocného  rozhodnutí,  pro  které  je souhlas s
   odnětím  podkladem,  nebo  rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 1 roku
   ode dne jeho platnosti, a

   b)  písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další
   etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

   (5)  Povinný  k  platbě  odvodů  podle  § 11a odst. 3 je povinen orgánu
   ochrany  zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech
   oznámit  změnu  způsobu  využití  a doložit kopii oprávnění k provedení
   změny, a to do 1 měsíce od této změny.

   (6)  Dojde-li  ke  změně  v  osobě  povinného  k platbě odvodů, je nový
   povinný  k  platbě  odvodů  povinen  oznámit  a  doložit orgánu ochrany
   zemědělského  půdního  fondu,  který  vydal souhlas s odnětím, a orgánu
   ochrany  zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech
   tuto  změnu,  a  to  do  1  měsíce  od  této  změny. Platební povinnost
   původnímu povinnému k platbě odvodů zaniká, s výjimkou nedoplatků, dnem
   nabytí  právní  moci  rozhodnutí,  kterým  je povinnost k platbě odvodů
   uložena novému povinnému.

   (7)  Není-li rozhodnutí o odvodech vydáno po zahájení realizace záměru,
   částka  odvodů  odpovídající  období do vydání rozhodnutí o odvodech se
   přičte  k  první  platbě  odvodů, a to počínaje dnem zahájení realizace
   záměru.“.

   28.  Za  §  11  se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně poznámek pod
   čarou č. 34 a 35 znějí:

   „§ 11a

   (1)  Odvody  za  trvale  odňatou  půdu  se  nestanoví,  jde-li o odnětí
   zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro

   a) stavby drah včetně jejich součástí^34), je-li stavebníkem a následně
   vlastníkem stát,

   b)  stavby pozemních komunikací ve vlastnictví státu^35), včetně jejich
   součástí a příslušenství,

   c)  stavby  zemědělské  prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským
   podnikatelem podle zákona o zemědělství,

   d)   výstavbu   účelových   komunikací   sloužících  k  obhospodařování
   zemědělských a lesních pozemků,

   e) stavby a zařízení protierozní ochrany,

   f) stavby čistíren odpadních vod,

   g)  změnu  druhu  pozemku  na  druh  pozemku ostatní plocha se způsobem
   využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,

   h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,

   i)  stavby  ve  veřejném  zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před
   povodněmi,

   j)  cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými
   zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo

   k)  zajištění  zájmů  ochrany  přírody a krajiny podle zákona o ochraně
   přírody a krajiny, má-li vzniknout registrovaný významný krajinný prvek
   nebo  přechodně  chráněná  plocha  (§  10  odst. 3), převedením na druh
   pozemku

   1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda,

   2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená půda, nebo

   3. lesní pozemek se způsobem využití les jiný než hospodářský.

   (2)  Za  stavby  zemědělské  prvovýroby se nepovažují stavby obsahující
   obytné  místnosti, stavby pro zpracování a prodej zemědělské produkce a
   stavby  vázané  na  chov  zvířat,  které slouží jiným účelům, například
   dostihová dráha nebo výcviková hala.

   (3)  Dojde-li  do  5  let  ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož
   závaznou  součástí  se  stal  souhlas  s  odnětím  zemědělské  půdy  ze
   zemědělského půdního fondu pro záměr uvedený v odstavci 1, nebo ode dne
   nabytí  právní moci rozhodnutí o takovém souhlasu (§ 21) ke změně účelu
   využití  plochy  na účel využití, pro který se odvody stanovují, odvody
   se  stanoví  podle  §  11. Povinný k platbě odvodů je ten, jemuž svědčí
   oprávnění ke změně účelu využití. Při rozhodování o odvodech se vychází
   z právního stavu ke dni právně účinné změny účelu využití.

   § 11b

   (1)  Odvody  za zemědělskou půdu trvale odňatou ze zemědělského půdního
   fondu  se platí jednorázově. Odvody za zemědělskou půdu dočasně odňatou
   ze  zemědělského  půdního fondu se platí každoročně až do doby ukončení
   rekultivace  podle  schváleného  plánu  [§  9 odst. 8 písm. c)] nebo do
   zániku povinnosti rekultivace podle odstavce 4, popřípadě do dne nabytí
   právní moci rozhodnutí o registraci významného krajinného prvku nebo do
   dne  nabytí  právní  moci  rozhodnutí  o  vyhlášení  přechodně chráněné
   plochy.

   (2)  Ukončení  rekultivace  potvrdí  na  základě šetření v terénu orgán
   ochrany  zemědělského  půdního  fondu,  který  vydal  souhlas s odnětím
   zemědělské  půdy  ze  zemědělského  půdního fondu. Potvrzení o ukončení
   odnětí zašle celnímu úřadu.

   (3)  Je-li  zemědělská půda trvale odňata ze zemědělského půdního fondu
   pro   těžbu  nerostných  surovin  prováděnou  ve  stanoveném  dobývacím
   prostoru  a  mají-li  být  dotčené  pozemky  po  ukončení  účelu odnětí
   rekultivovány   podle   schváleného  plánu  rekultivace  zalesněním  či
   zřízením vodní plochy, odvody se platí jako u dočasného odnětí.

   (4)  Ode  dne nabytí právní moci rozhodnutí, jehož závaznou součástí je
   souhlas  s  trvalým  odnětím  zemědělské  půdy  ze zemědělského půdního
   fondu,  nebo  ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o souhlasu (§ 21) s
   trvalým odnětím, zaniká povinnost rekultivace daná předchozím souhlasem
   s dočasným odnětím na tutéž plochu.

   (5)  Část  odvodů  ve  výši  55 % je příjmem státního rozpočtu, 15 % je
   příjmem  rozpočtu  Státního fondu životního prostředí České republiky a
   30  %  je  příjmem  rozpočtu obce, na jejímž území se odňatá zemědělská
   půda  nachází.  Odvody,  které  jsou  příjmem  rozpočtu obce, mohou být
   použity  jen  pro  zlepšení  životního prostředí v obci a pro ochranu a
   obnovu přírody a krajiny. Je-li odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
   půdního  fondu  dotčena  zemědělská  půda  na  území  více  obcí,  část
   připadající  do rozpočtu obce se mezi obce rozdělí poměrně podle plochy
   odňaté zemědělské půdy.

   34) § 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický
   řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

   35)  §  9  odst.  1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
   znění zákona č. 132/2000 Sb.“.

   29. V § 12 odst. 1 se slova „(§ 11 odst. 10)“ zrušují.

   30. V § 12 odst. 2 se slova „(§ 11 odst. 11)“ zrušují.

   31. V § 12 odst. 3 se závěrečná část ustanovení zrušuje.

   32. V § 12 odstavec 4 zní:

   „(4) Odvod se neplatí, jestliže výše odvodu

   a) placeného jednorázově nepřevyšuje celkovou částku 100 Kč,

   b) za dočasné odnětí nepřesahuje částku 50 Kč ročně.“.

   33. V § 12 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí:

   „(5)  Úrok  z prodlení se nepředepíše a osobě povinné k odvodu nevzniká
   povinnost  jej  uhradit,  nepřesáhne-li  v úhrnu u jednoho správce daně
   částku 200 Kč.

   (6) Při správě placení odvodů se postupuje podle daňového řádu.“.

   34.  Nadpis  části  VII  zní:  „VÝKON  STÁTNÍ  SPRÁVY V OBLASTI OCHRANY
   ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU“.

   35. § 13 včetně poznámky pod čarou č. 36 zní:

   „§ 13

   (1) Orgánem ochrany zemědělského půdního fondu je

   a) obecní úřad obce s rozšířenou působností,

   b) krajský úřad,

   c) správa národního parku,

   d) Česká inspekce životního prostředí (dále jen „inspekce“) a

   e) Ministerstvo životního prostředí.

   (2) Ve vojenském újezdě^36) vykonává funkci orgánu ochrany zemědělského
   půdního fondu újezdní úřad.

   36)  Zákon  č.  222/1999  Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve
   znění pozdějších předpisů.“.

   Poznámka pod čarou č. 22 se zrušuje.

   36. § 14 se zrušuje.

   37. § 15 zní:

   „§ 15

   Obecní úřad obce s rozšířenou působností

   a)  rozhoduje  podle  §  1  odst.  4  o  tom,  zda  je pozemek součástí
   zemědělského půdního fondu,

   b)  uděluje  podle  §  2  souhlas ke změně trvalého travního porostu na
   ornou půdu,

   c)  ukládá  opatření  k  nápravě  závadného  stavu  vzniklého porušením
   povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a
   neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,

   d) kontroluje plnění

   1.  povinností  uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až
   6,

   2. podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,

   3. jím uloženého opatření k nápravě,

   e)  uděluje  souhlas  podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků,
   vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,

   f)  ohledně  erozního  ohrožení  zemědělské  půdy  podle  § 3b pořizuje
   informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do
   evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,

   g)  zasílá  podle  §  3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské
   půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,

   h)  uplatňuje  podle  §  5  odst.  2  stanovisko  k regulačním plánům s
   výjimkou  regulačních  plánů  pořizovaných  na  základě  zásad územního
   rozvoje,

   i)  uděluje  podle  §  7  odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a
   podzemních   vedení,   pozemních  komunikací,  vodních  cest  a  jejich
   součástí,   pokud  trasa  nadzemních  a  podzemních  vedení,  pozemních
   komunikací  a  vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod
   obce s rozšířenou působností,

   j)  uděluje  podle  §  9  odst.  8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze
   zemědělského  půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře
   menší  nebo  rovné  1  ha,  a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s
   dočasným  odvodem  vydává  u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení
   rekultivace podle § 11b odst. 2,

   k)   rozhoduje  podle  §  11  odst.  2  o  odnětí  zemědělské  půdy  ze
   zemědělského půdního fondu,

   l)  projednává  správní  delikty  podle tohoto zákona, není-li k jejich
   projednání příslušná inspekce,

   m)  je  dotčeným  správním  orgánem  podle zákona o posuzování vlivů na
   životní   prostředí,   mají-li   být   dotčeny  pozemky  náležející  do
   zemědělského půdního fondu o výměře menší nebo rovné 1 ha, a

   n)  vykonává státní správu na úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
   není-li podle tohoto zákona příslušný jiný orgán.“.

   38. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který zní:

   „§ 16a

   Inspekce

   a) kontroluje

   1. dodržování povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst.
   2 a 3,

   2. plnění opatření k nápravě uložených podle písmene b),

   b)  ukládá  opatření  k  nápravě  závadného  stavu  vzniklého porušením
   povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,

   c)  projednává správní delikty podle § 20 odst. 1 písm. a), e), f) a h)
   a podle § 20a odst. 1 písm. a), e), f) a h); správní delikty podle § 20
   odst. 1 písm. h) a podle § 20a odst. 1 písm. h) projednává, jestliže se
   jedná o nesplnění opatření k nápravě uložené inspekcí, a

   d)   pořizuje   informace  o  zemědělské  půdě,  s  výjimkou  informací
   týkajících  se  erozního ohrožení půdy, hodnotí její stav podle § 3b, a
   tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy.“.

   39.  V § 17 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a k návrhům
   na  samostatné  vymezení zastavěného území hlavního města Prahy a obcí,
   ve kterých je sídlo kraje“.

   40.  V  §  17  písm.  c)  se  slova  „odst. 3 souhlas“ nahrazují slovem
   „vyjádření“.

   41. V § 17 písmeno d) zní:

   „d)  uděluje  podle  §  9  odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze
   zemědělského  půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře
   nad 10 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem
   vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle §
   11b odst. 2,“.

   42.  V § 17 se na konci písmene h) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena i) až m), která znějí:

   „i)  zasílá  podle  § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské
   půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,

   j)  kontroluje  plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění
   rekultivací, a jím uložených opatření k nápravě,

   k)  ukládá  opatření  k  nápravě  závadného  stavu  vzniklého neplněním
   podmínek jím vydaných souhlasů,

   l)  je  odvolacím správním orgánem ve věcech rozhodnutých inspekcí nebo
   správou národního parku a

   m)  je  dotčeným  správním  úřadem  podle  zákona o posuzování vlivů na
   životní   prostředí,   mají-li   být   dotčeny  pozemky  náležející  do
   zemědělského půdního fondu o výměře nad 10 ha.“.

   43. V § 17a úvodní části ustanovení se slova „a na území hlavního města
   Prahy Magistrát hlavního města Prahy“ zrušují.

   44. V § 17a se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , a k návrhům
   na  samostatné vymezení zastavěného území, s výjimkou zastavěného území
   hlavního města Prahy a obcí, ve kterých je sídlo kraje“.

   45.  V  § 17a písm. c) a d) se slova „odst. 3 souhlas“ nahrazují slovem
   „vyjádření“.

   46.  V  §  17a  písm. d) se slova „návrhům celostátních drah“ nahrazují
   slovy  „návrhům  tras  celostátních  drah“  a  slova „návrhům pozemních
   komunikací“ se nahrazují slovy „návrhům tras pozemních komunikací“.

   47. V § 17a písmeno e) zní:

   „e)  uděluje  podle  §  9  odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze
   zemědělského  půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře
   větší  než  1  ha  a  menší nebo rovné 10 ha, a u dočasného odnětí nebo
   trvalého  odnětí  s  dočasným  odvodem  vydává  u souhlasů jím vydaných
   potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2.“.

   48. V § 17a se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena g) až j), která znějí:

   „g)  zasílá  podle  § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské
   půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,

   h)  kontroluje  plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění
   rekultivací, a opatření k nápravě jím uložených,

   i)  ukládá  opatření  k  nápravě  závadného  stavu  vzniklého neplněním
   podmínek jím vydaných souhlasů a

   j)  je  dotčeným  správním  úřadem  podle  zákona o posuzování vlivů na
   životní   prostředí,   mají-li   být   dotčeny  pozemky  náležející  do
   zemědělského  půdního  fondu o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné
   10 ha.“.

   49. Za § 17a se vkládá nový § 17b, který zní:

   „§ 17b

   Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

   a)  předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy (§ 3b odst.
   3 informace o zemědělské půdě získané z činnosti prováděné podle zákona
   o   hnojivech,   zejména  informace  o  obsahu  rizikových  prvků  nebo
   rizikových látek v zemědělské půdě, fyzikálních vlastnostech zemědělské
   půdy  a škodlivých změnách zemědělské půdy [§ 3b odst. 1 písm. a) a b)]
   a

   b)  informuje neprodleně inspekci o případech znečištění nebo poškození
   zemědělské půdy.“.

   50. V § 18 odstavce 1 a 2 znějí:

   „(1) Žádost o vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského
   půdního  fondu se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
   v jehož správním obvodu se nachází největší část zemědělské půdy, která
   má  být  ze  zemědělského  půdního  fondu  odňata.  Obecní  úřad obce s
   rozšířenou  působností  žádost  podle  věty  první  posoudí,  a není-li
   příslušný  k  jejímu  vyřízení,  předá ji se svým stanoviskem krajskému
   úřadu.  Obdobně  postupuje krajský úřad, je-li k vyřízení žádosti podle
   věty  první  příslušné  Ministerstvo životního prostředí. Nachází-li se
   zemědělská  půda  na  území národního parku, žádost podle věty první se
   podává u správy národního parku.

   (2)  Nachází-li  se  zemědělská  půda, která je předmětem žádosti podle
   odstavce   1,   ve  správním  obvodu  dvou  nebo  více  orgánů  ochrany
   zemědělského  půdního fondu téhož stupně, je k řízení ve věci příslušný
   ten  orgán  ochrany zemědělského půdního fondu, v jehož správním obvodu
   leží největší část zemědělské půdy.“.

   51. V § 18 se doplňují odstavce 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou
   č. 37 znějí:

   „(5)  Orgán  ochrany  zemědělského  půdního fondu, který je příslušný k
   vydání stanoviska k územně plánovací dokumentaci, je dotčeným orgánem v
   ostatních věcech souvisejících s územně plánovací dokumentací^37).

   (6)  Pokud  souhlas  s  odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního
   fondu  nebyl  vydán  obecním úřadem obce s rozšířenou působností, zašle
   orgán   ochrany   zemědělského  půdního  fondu,  který  souhlas  vydal,
   stejnopis  jeho  písemného  vyhotovení obecnímu úřadu obce s rozšířenou
   působností, v jehož územním obvodu se dotčená zemědělská půda nebo její
   největší  část  nachází,  a to včetně dokumentace připojené k žádosti o
   vydání souhlasu.

   (7)  Pověření  pracovníci  orgánu ochrany zemědělského půdního fondu se
   při  výkonu  kontrolní  činnosti podle tohoto zákona prokazují průkazem
   vydaným  příslušným  kontrolním  orgánem,  který  je  dokladem o jejich
   pověření ke kontrole.

   (8)  Za  odebrané  vzorky pro účely kontroly znečištění zemědělské půdy
   podle tohoto zákona nenáleží osobě, jíž byl vzorek odebrán, náhrada.

   37) Například § 55 odst. 1 stavebního zákona.“.

   52.  V  §  18a se slova „pověřenému obecnímu úřadu, Magistrátu hlavního
   města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy“ zrušují.

   53. § 19 zní:

   „§ 19

   Zjistí-li  katastrální  úřady  při  novém  mapování  nebo  při  dalších
   činnostech  spojených  s  vedením  katastru  nemovitostí,  nebo  Státní
   pozemkový  úřad  při  řízení  o  pozemkových úpravách, jejichž výsledky
   slouží  pro  obnovu  katastrálního  operátu,  že  v  důsledku  drobných
   pozvolných   dlouhodobých   posunů   hranic   pozemků  náležejících  do
   zemědělského  půdního  fondu,  včetně  přirozených posunů koryt vodních
   toků,  došlo  k  přirozené  změně  druhů  pozemků,  projednají zjištěné
   skutečnosti  s  vlastníky  dotčených pozemků a uvedou evidenční stav do
   souladu se stavem zjištěným v terénu.“.

   54. Nadpis části IX zní: „SPRÁVNÍ DELIKTY“.

   55. § 20 včetně nadpisu zní:

   „§ 20

   Přestupky

   (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

   a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,

   b)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy
   erozí,

   c)  v  rozporu  s  §  3  odst.  1  písm.  c)  užívá  zemědělskou půdu k
   nezemědělským  účelům  bez  souhlasu  s  jejím  odnětím ze zemědělského
   půdního fondu,

   d)  v  rozporu  s  §  3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti
   zemědělské půdy,

   e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky
   do zemědělské půdy nebo na ni,

   f)  v  rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty anebo
   použije hnojivo nebo přípravek obsahující rizikovou látku nebo rizikový
   prvek, u nichž došlo k překročení indikačních hodnot,

   g)  v  rozporu  s  §  3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve
   stanovené lhůtě,

   h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,

   i)  nesplní  některou  z  podmínek  ochrany  zemědělského půdního fondu
   stanovenou rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské
   půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 10 odst. 2, nebo rozhodnutím
   o souhlasu s odnětím podle § 21,

   j)  v  rozporu  s  §  11  odst.  4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného
   rozhodnutí ve stanovené lhůtě,

   k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru
   ve stanovené lhůtě,

   l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené
   lhůtě, nebo

   m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného
   k platbě odvodů ve stanovené lhůtě.

   (2)  Vlastník,  nebo jiná fyzická osoba, která je oprávněna zemědělskou
   půdu užívat, se dopustí přestupku tím, že

   a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,

   b)  v  rozporu  s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v
   souladu s charakteristikou druhu pozemku,

   c)  v  rozporu  s  §  3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy
   ochrany jako plantáž dřevin,

   d)   v  rozporu  s  §  3  odst.  6  neodstraní  pařezy  nebo  neprovede
   rekultivaci,

   e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo

   f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.

   (3) Za přestupek lze uložit pokutu do

   a)  1  000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), e)
   nebo i),

   b)  100  000  Kč,  jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo h)
   nebo podle odstavce 2 písm. c), d) nebo e), nebo

   c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d), f), g), j),
   k), l) nebo m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).“.

   Poznámky pod čarou č. 24 až 26 se zrušují.

   56. Za § 20 se vkládají nové § 20a a 20b, které včetně nadpisů znějí:

   „§ 20a

   Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

   (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
   deliktu tím, že

   a) v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,

   b)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy
   erozí,

   c)  v  rozporu  s  §  3  odst.  1  písm.  c)  užívá  zemědělskou půdu k
   nezemědělským  účelům  bez  souhlasu  s  jejím  odnětím ze zemědělského
   půdního fondu,

   d)  v  rozporu  s  §  3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti
   zemědělské půdy,

   e) v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky
   do zemědělské půdy nebo na ni,

   f)  v  rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty anebo
   použije hnojivo nebo přípravek obsahující rizikovou látku nebo rizikový
   prvek, u nichž došlo k překročení indikačních hodnot,

   g)  v  rozporu  s  §  3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve
   stanovené lhůtě,

   h) nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,

   i)  nesplní  některou  z  podmínek  ochrany  zemědělského půdního fondu
   stanovenou rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské
   půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 10 odst. 2, nebo rozhodnutím
   o souhlasu s odnětím podle § 21,

   j)  v  rozporu  s  §  11  odst.  4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného
   rozhodnutí ve stanovené lhůtě,

   k) v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru
   ve stanovené lhůtě,

   l) v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené
   lhůtě, nebo

   m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného
   k platbě odvodů ve stanovené lhůtě.

   (2)  Právnická  osoba  nebo  podnikající fyzická osoba se jako vlastník
   nebo  jiná  osoba,  která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, dopustí
   správního deliktu tím, že

   a) změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,

   b)  v  rozporu  s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v
   souladu s charakteristikou druhu pozemku,

   c)  v  rozporu  s  §  3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy
   ochrany jako plantáž dřevin,

   d)   v  rozporu  s  §  3  odst.  6  neodstraní  pařezy  nebo  neprovede
   rekultivaci,

   e) v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo

   f) neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.

   (3) Za správní delikt se uloží pokuta do

   a)  10  000  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a),
   c), e) nebo i),

   b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo
   h) nebo podle odstavce 2 písm. c), d) nebo e), nebo

   c)  500  000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. d), f),
   g), j), k), l) nebo m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).

   § 20b

   Společná ustanovení ke správním deliktům

   (1)  Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
   vynaložila  veškeré  úsilí,  které  bylo  možno požadovat, aby porušení
   právních povinností zabránila.

   (2)  Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
   správního  deliktu,  zejména  okolnostem,  za  nichž  byl spáchán, době
   trvání protiprávního jednání, způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k
   včasnosti a účinné součinnosti při odstraňování následků.

   (3)  Odpovědnost  právnické  osoby  za  správní delikt zaniká, jestliže
   správní  orgán  o  něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm
   dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

   (4)  Na  odpovědnost  za  jednání,  k němuž došlo při podnikání fyzické
   osoby  nebo  v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o
   odpovědnosti a postihu právnické osoby.

   (5)  Pokuty  uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z
   50  % příjmem obce, v jejímž územním obvodu byl správní delikt spáchán,
   a  z  50  % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky;
   pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí
   České republiky.“.

   57. § 21 zní:

   „§ 21

   (1)  Souhlas  s  odnětím  zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu
   podle  §  9  je  rozhodnutím  vydaným ve správním řízení, nevyžaduje-li
   záměr  povolení podle jiného právního předpisu, jehož závaznou součástí
   by  se jinak souhlas stal, nebo nemá-li toto povolení formu rozhodnutí.
   Účastníkem  řízení je pouze žadatel a vlastník dotčené zemědělské půdy,
   není-li žadatelem.

   (2)  Nahrazuje-li  regulační  plán  územní  rozhodnutí, případné kladné
   stanovisko  podle  §  5  odst.  2  k  regulačnímu  plánu  musí splňovat
   náležitosti  souhlasu  k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního
   fondu podle § 9 odst. 8; v tomto případě se odstavec 1 nepoužije.“.

   58. V § 22 odstavec 1 zní:

   „(1) Ministerstvo životního prostředí stanoví vyhláškou

   a)  půdy  nevhodné  pro změnu trvalého travního porostu na ornou půdu z
   hlediska  jejich  fyzikálních  nebo  biologických  vlastností  a jejich
   erozního ohrožení (§ 2),

   b)  preventivní  hodnoty  obsahů  rizikových prvků a rizikových látek a
   indikačních  hodnot  obsahů  rizikových  prvků  a  rizikových  látek  v
   zemědělské  půdě  a  jejich vztah k požadavkům na zdravotní nezávadnost
   potravin  nebo  krmiv,  k  přímému ohrožení zdraví lidí nebo zvířat při
   kontaktu  se  zemědělskou půdou a k produkční funkci zemědělské půdy (§
   3),

   c)  postupy  pro  zjišťování  a  hodnocení  obsahů  rizikových  prvků a
   rizikových látek v zemědělské půdě (§ 3),

   d)  způsob hodnocení erozního ohrožení zemědělské půdy, přípustnou míru
   erozního ohrožení zemědělské půdy a opatření k jeho snížení,

   e)  postupy  při  předávání  údajů  do  evidence  informací  o  kvalitě
   zemědělské  půdy,  způsob  zhodnocení  informací,  podrobnosti o správě
   evidence  informací  o kvalitě zemědělské půdy a o údajích zasílaných a
   vedených v evidenci odnětí zemědělské půdy (§ 3b),

   f)  způsob  vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na
   zemědělský  půdní  fond  (§  5  odst.  1)  a  způsob  posuzování územně
   plánovací dokumentace včetně rámcového obsahu stanoviska (§ 5 odst. 2),

   g)   postupy   k  zajištění  ochrany  zemědělského  půdního  fondu  při
   zpracovávání  a  projednávání  návrhů  na stanovení dobývacích prostorů
   stanovením   obsahu  a  způsobu  vyhodnocení  předpokládaných  důsledků
   navrhovaného  řešení  na zemědělský půdní fond, včetně údajů potřebných
   pro vyhodnocení (§ 6),

   h) postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při stavební,
   těžební  a  průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a
   hydrogeologickém  průzkumu  stanovením  obsahu  a  způsobu  vyhodnocení
   předpokládaných  důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond,
   včetně údajů potřebných pro vyhodnocení (§ 8 a 9), a

   i)  způsob  provádění  rekultivace  půdy,  obsah  plánu  rekultivace  a
   podklady pro změnu rekultivace z titulu ochrany přírody (§ 9 a 10).“.

   59. V § 22 odst. 2 se slova „(§ 11 odst. 2)“ zrušují.

   60. V § 23 se odstavec 5 zrušuje.

   61. V příloze část B zní:

   „ČÁST B

   Faktory  životního  prostředí,  které budou negativně ovlivněny odnětím
   půdy ze zemědělského půdního fondu a ekologické váhy těchto vlivů

Skupina  Charakteristika faktorů životního prostředí    Ekologická
faktorů      negativně ovlivněného odnětím půdy         váha vlivu
               ze zemědělského půdního fondu

A        Národní parky - I. zóna, národní přírodní         20
         rezervace nebo národní přírodní památky

         Národní parky - II. zóna, chráněné krajinné       15
         oblasti - I. zóna, přírodní rezervace nebo
         přírodní památky

         Národní parky - III. zóna, chráněné krajinné      10
         oblasti - II. zóna nebo územní systémy
         ekologické stability

         Ochranná pásma národních parků, chráněné           5
         krajinné oblasti - III. zóna nebo významné
         krajinné prvky

B        Chráněné oblasti přirozené akumulace              10
         podzemních a povrchových vod, ochranná pásma
         vodních zdrojů II. stupně, ochranná pásma
         I. stupně přírodních léčivých zdrojů nebo
         ochranná pásma I. stupně zdrojů přírodních
         minerálních vod

C        Území mimo plochy určené platným územním           5
         plánem nebo platným regulačním plánem k
         zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce

D        Chráněná ložisková území                           5“.

   62. V příloze se část C zrušuje.

   63. V příloze části D bodu 2 se věta druhá nahrazuje větami

   „V  případech,  že  bude  ovlivněno  více  faktorů životního prostředí,
   uplatní se nejvyšší určená ekologická váha vlivu. Ekologická váha vlivu
   se  nepoužije  při  výpočtu  odvodů  za  zemědělskou  půdu  odňatou  ze
   zemědělského půdního fondu pro stavby

   a)  pro  výrobu,  popřípadě  skladování  související  s  touto výrobou,
   umísťované  na  plochách  výroby  a  skladování určených k tomuto účelu
   zásadami   územního   rozvoje   nebo  vydaným  platným  územním  plánem
   schváleným do 31. prosince 2014 a

   b)  pro  výrobu,  popřípadě  skladování  související  s  touto výrobou,
   umísťované  na  plochách  určených  k  podpoře vyváženého a dynamického
   hospodářského   rozvoje   státu,  které  podle  zákona  o  investičních
   pobídkách schvaluje na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vláda.“.

   64.  V  příloze  části  D bodu 3 se slova „nebo součtem těchto vah (bod
   2.)“ zrušují.

   65. V příloze části D se body 4 a 5 zrušují.

   Dosavadní body 6 až 8 se označují jako body 4 až 6.

   66.  V příloze části D bodu 4 se slova „2 až 5“ nahrazují slovy „2 a 3“
   a  u IV. a V. třídy ochrany se u koeficientu číslo „2“ nahrazuje číslem
   „3“.

   67.  V příloze části D bodu 5 se slova „(bod 6.)“ nahrazují slovy „(bod
   4.)“.

   68.  V  příloze  části D bodu 6 se slova „bodu 6“ nahrazují slovy „bodu
   4“.

   69. V příloze části D se doplňuje bod 7, který zní:

   „7.  Je-li  zemědělská  půda  odňata  ze zemědělského půdního fondu pro
   těžební  účely  na  pozemcích  nalézajících  se ve schváleném dobývacím
   prostoru  nebo  na  chráněném  ložiskovém  území, ekologická váha vlivu
   skupiny faktorů D „Chráněná ložisková území“ v části B se nepoužije.“.

   70.  V  příloze  části  E  se  body  1 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje
   označení bodu 2.

   71.  V  příloze  části  E  se slova „ochranných pásem léčivých zdrojů a
   minerálních  vod stolních“ nahrazují slovy „ochranných pásem přírodních
   léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod“.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1. Řízení zahájená podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  a  do  tohoto  dne pravomocně
   neskončená,  se  dokončí podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném
   přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  není-li dále stanoveno
   jinak.

   2.  Ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona, se nepoužije na plantáže dřevin
   založené  na  zemědělské  půdě I. a II. třídy ochrany přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona,  a  to  do  dne  sklizně  těchto dřevin, a u
   výmladkové plantáže dřevin do dne ukončení posledního pěstebního cyklu.

   3.  Vlastník,  nebo  jiná  osoba, která je oprávněna užívat zemědělskou
   půdu,  na  které je plantáž dřevin založená přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  oznámí  datum  výsadby  plantáže dřevin orgánu ochrany
   zemědělského  půdního fondu uvedenému v § 15 zákona č. 334/1992 Sb., ve
   znění  účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to do 6 měsíců
   ode  dne  nabytí účinnosti tohoto zákona. Při nesplnění této povinnosti
   se  postupuje  podle  § 3 odst. 7 věty druhé zákona č. 334/1992 Sb., ve
   znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   4.  Jestliže  je  podkladem pro rozhodování o odnětí zemědělské půdy ze
   zemědělského  půdního  fondu  územně  plánovací dokumentace, pro kterou
   bylo dáno stanovisko podle § 5 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném
   přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, použije se § 4 zákona č.
   334/1992  Sb.,  ve  znění  účinném  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   5. Ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode
   dne  nabytí  účinnosti  tohoto zákona, se nepoužije na souhlas k odnětí
   zemědělské  půdy  ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 zákona
   č.  334/1992  Sb.,  ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona.

   6.  Odvody  za  odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu se
   nestanoví,  jedná-li  se o záměr, pro který se odvody nestanovují podle
   zákona  č.  334/1992  Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  a  souhlas  k  odnětí  zemědělské půdy ze zemědělského
   půdního fondu byl vydán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   7.  Byla-li  realizace  záměru,  pro  který byl vydán souhlas s odnětím
   zemědělské  půdy  ze  zemědělského  půdního  fondu, započata přede dnem
   nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  a  nebylo-li  vydáno  rozhodnutí  o
   odvodech  za  toto  odnětí,  oznámí  povinný  k platbě odvodů realizaci
   písemně do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Při nesplnění této
   povinnosti  se  postupuje  podle § 20 odst. 1 písm. k) nebo podle § 20a
   odst.  1  písm.  k)  zákona  č.  334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne
   nabytí účinnosti tohoto zákona.

   8.  Ustanovení  §  11a odst. 3 zákona č. 334/1992 Sb., ve znění účinném
   ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nepoužije, byl-li souhlas s
   odnětím   zemědělské  půdy  ze  zemědělského  půdního  fondu  na  záměr
   nepodléhající  platbě odvodů vydán podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., ve
   znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   9.  Výjimka  z použití ekologické váhy vlivu podle části D bodu 2 písm.
   b)  přílohy  k  zákonu č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona,  pro stavby pro výrobu, popřípadě skladování
   související  s touto výrobou, umísťované na plochách určených k podpoře
   vyváženého  a  dynamického  hospodářského  rozvoje  státu,  které podle
   zákona   o  investičních  pobídkách  schvaluje  na  návrh  Ministerstva
   průmyslu  a  obchodu  vláda, se uplatní na těchto plochách, které vláda
   schválí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   10.  Za  protiprávní jednání, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto  zákona a které splňuje znaky protiprávního jednání rovněž podle
   zákona  č.  334/1992  Sb.,  ve  znění  účinném ode dne nabytí účinnosti
   tohoto zákona, lze uložit pokutu podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění
   účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebylo-li by uložení
   pokuty  podle  zákona  č. 334/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti tohoto zákona, pro pachatele příznivější.

   11.  Správní řízení zahájená pověřeným obecním úřadem přede dnem nabytí
   účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neskončená dokončí
   místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

   12. Lhůty pro vydání správních rozhodnutí se orgánu uvedenému v bodě 11
   prodlužují o 30 dnů.

   13.  Výkon  rozhodnutí  zahájený  pověřeným  obecním  úřadem nebo výkon
   rozhodnutí  vydaného pověřeným obecním úřadem, který bude možné zahájit
   až  ode  dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede obecní úřad obce s
   rozšířenou působností.

   14.  Pověřené  obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
   provedou  spisovou  rozluku  podle  zákona  upravujícího archivnictví a
   spisovou službu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky

   Čl. III
   V  §  2  odst.  1  písm.  d)  zákona  č.  388/1991 Sb., o Státním fondu
   životního  prostředí  České republiky, ve znění zákona č. 334/1992 Sb.,
   se  slova  „60  %  jejich  celkového  objemu  určeného  orgánem ochrany
   zemědělského  půdního  fondu,^5)“  nahrazují slovy „stanovené zákonem o
   ochraně zemědělského půdního fondu,“.

   Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje.

   ČÁST TŘETÍ
   ÚČINNOST

   Čl. IV
   Tento   zákon   nabývá   účinnosti   prvním  dnem  kalendářního  měsíce
   následujícího  po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení části první
   čl. I bodu 4, pokud jde o § 3 odst. 4, a bodu 5, pokud jde o § 3b odst.
   4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2016.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.