Nové předpisy

Zákon č. 40/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

   40/2015 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 10. února 2015,

   kterým  se  mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
   pozdějších předpisů

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   Čl. I
   Zákon  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  ve znění zákona č.
   110/2007  Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 76/2008 Sb., zákona č.
   124/2008  Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č.
   227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č.
   179/2010  Sb., zákona č. 423/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č.
   258/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č.
   458/2011  Sb.,  zákona  č. 1/2012 Sb., zákona č. 55/2012 Sb., zákona č.
   167/2012  Sb.,  zákona  č.  303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č.
   341/2013 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  22  odst.  1  úvodní části ustanovení větě druhé se číslo „8“
   nahrazuje číslem „7“.

   2. V § 23 odst. 7 písm. a) úvodní části ustanovení se slova „objektivně
   nepředvídaných“  zrušují  a  za slovo „okolností“ se vkládají slova „ ,
   které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,“.

   3. V § 23 odst. 7 písm. a) bodu 3 se číslo „20“ nahrazje číslem „30“.

   4. V § 30 odst. 5 se věta druhá nahrazuje větou „Pro tyto osoby platí §
   74 odst. 7 a § 75 odst. 6 věta první obdobně.“.

   5.  V § 59 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Ustanovení § 74 odst.
   7 a § 75 odst. 6 se na členy zvláštní komise použije obdobně.“.

   6. V § 69 odst. 5 větě třetí se slova „nebo 6“ zrušují.

   7. V § 71 se odstavec 6 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 7 až 11 se označují jako odstavce 6 až 10.

   8.  V  §  71 odst. 8 a v § 71 odst. 9 větě první se číslo „8“ za slovem
   „odstavce“ nahrazuje číslem „7“.

   9. V § 71 odst. 10 se slova „8 až 10“ nahrazují slovy „7 až 9“.

   10. V § 72 odst. 3 se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

   11. V § 72 odst. 4 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

   12. V § 72 odst. 5 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

   13.  V § 72 odst. 6 se slova „5, 6 a 9 až 11“ nahrazují slovy „5 a 8 až
   10“.

   14. V § 73 odst. 1 větě druhé se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

   15. § 74 včetně nadpisu zní:

   „§ 74

   Složení hodnotící komise

   (1) Pro posouzení a hodnocení nabídek v otevřeném řízení, užším řízení,
   soutěžním dialogu a ve zjednodušeném podlimitním řízení a pro předběžné
   hodnocení  nabídek  v  jednacím  řízení  s uveřejněním ustanoví veřejný
   zadavatel  hodnotící  komisi.  Činí-li  hodnotící  komise  ve  vztahu k
   dodavatelům úkony podle tohoto zákona, platí, že tyto úkony činí jménem
   zadavatele.

   (2)  Povinnost  veřejného  zadavatele  ustanovit hodnotící komisi podle
   odstavce  1  se  nepoužije  při zadávání veřejných zakázek v dynamickém
   nákupním  systému  podle  §  95.  V  takovém  případě provede hodnocení
   prostřednictvím automatické metody hodnocení zadavatel.

   (3)  Hodnotící  komise  musí  mít  alespoň 5 členů. Je-li to odůvodněno
   předmětem  veřejné  zakázky,  musí  mít  hodnotící komise nejméně jednu
   třetinu  členů  s  příslušnou  odborností  ve vztahu k předmětu veřejné
   zakázky.

   (4)   Členem   hodnotící   komise  musí  být  vždy  zástupce  veřejného
   zadavatele.  Současně  se  jmenováním  členů  hodnotící  komise jmenuje
   veřejný  zadavatel  za  každého člena hodnotící komise jeho náhradníka.
   Ustanovení  tohoto zákona vztahující se na člena hodnotící komise platí
   obdobně pro jeho náhradníka.

   (5)  Členem  hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek
   na  stavební  práce  autorizovaný  architekt, autorizovaný inženýr nebo
   autorizovaný technik^85).

   (6)  U  významných  veřejných  zakázek  zadávaných veřejným zadavatelem
   podle  §  2  odst.  2 písm. a) a b) musí mít hodnotící komise alespoň 9
   členů.  Je-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, musí mít nejméně
   dvě  třetiny  členů  hodnotící  komise příslušnou odbornost ve vztahu k
   předmětu  veřejné  zakázky.  Hodnotící  komisi  ustanoví vláda, a to na
   návrh

   a)  ministra  nebo  jiné  osoby,  která  jedná navenek jménem veřejného
   zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. a)^54), nebo

   b)  ministra  nadřízeného  veřejnému zadavateli podle § 2 odst. 2 písm.
   b).

   (7)  Členové hodnotící komise nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k
   uchazečům  podjati,  zejména se nesmí podílet na zpracování nabídky, se
   zřetelem k výsledku zadávacího řízení jim nesmí vzniknout osobní výhoda
   nebo  újma,  nesmí  mít  osobní  zájem  na  zadání  veřejné zakázky a s
   uchazeči je nesmí spojovat osobní ani pracovní či jiný obdobný poměr. O
   své   nepodjatosti  učiní  člen  hodnotící  komise  písemně  prohlášení
   veřejnému  zadavateli  na počátku prvního jednání hodnotící komise nebo
   na  počátku jednání, na němž je poprvé v hodnotící komisi přítomen. Pro
   tento účel sdělí veřejný zadavatel členovi hodnotící komise před prvním
   jednáním identifikační údaje uchazečů, kteří podali nabídky.

   (8)  Vznikne-li  důvod  k podjatosti některého člena hodnotící komise v
   průběhu  její  činnosti, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit
   veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel v takovém případě vyloučí člena
   hodnotící   komise  z  další  účasti  v  hodnotící  komisi.  Vznikne-li
   veřejnému   zadavateli   pochybnost   o  nepodjatosti  některého  člena
   hodnotící  komise,  postupuje obdobně. V takovém případě vyzve předseda
   hodnotící  komise  k  činnosti  v hodnotící komisi za vyloučeného člena
   jeho náhradníka.

   (9) Veřejný zadavatel, který zadává veřejnou zakázku na základě rámcové
   smlouvy,  a  sektorový  zadavatel  nejsou  povinni  ustanovit hodnotící
   komisi  a  veškerá  práva  a  povinnosti  související  s  posouzením  a
   hodnocením nabídek plní zadavatel.“.

   16. § 74a se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 81 zrušuje.

   17. V § 76 odstavec 2 zní:

   „(2)  Hodnotící  komise  může  pro  posouzení  nabídek  využít přizvané
   poradce,  kteří  nesmí  být  ve  vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům
   podjati; o tom je přizvaný poradce povinen učinit prohlášení podle § 74
   odst. 7. Ustanovení § 74 odst. 8 a § 75 odst. 6 platí obdobně.“.

   18. V § 77 odst. 1 se věta první nahrazuje větou „Při posouzení nabídek
   uchazečů  z  hlediska  splnění  zadávacích podmínek a v případě použití
   elektronické  aukce po jejím ukončení posoudí hodnotící komise též výši
   nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.“.

   19.  V  § 78 odst. 4 větě třetí se za slovo „postižením“ vkládají slova
   „a  osob  se ztíženým přístupem na trh práce“ a za větu třetí se vkládá
   věta   „Dílčími   hodnotícími   kritérii  mohou  být  také  organizace,
   kvalifikace  a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky,
   pokud mají významný dopad na její plnění.“.

   20. V § 84 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje slovo „nebo“.

   21.  V  §  84  odst. 1 se na konci písmene d) slovo „ , nebo“ nahrazuje
   tečkou a písmeno e) se zrušuje.

   22. V § 97 odstavec 1 zní:

   „(1) Před zahájením elektronické aukce je hodnotící komise povinna, a v
   případě,  kdy  hodnotící komise není ustavena v souladu s § 74 odst. 9,
   pak zadavatel, provést posouzení a hodnocení nabídek a pořídit zprávu o
   posouzení   a  hodnocení  nabídek  podle  §  80  (dále  jen  „předběžné
   hodnocení“).“.

   23. V § 97 se doplňuje odstavec 11, který zní:

   „(11) Po ukončení elektronické aukce hodnotící komise posoudí nabídkové
   ceny podle § 77.“.

   24.  V  §  114  odst.  3  se  za větu první vkládá věta „Navrhovatel je
   povinen  k  návrhu  připojit  v  elektronické  podobě  písemné  důkazní
   prostředky,  jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o
   veřejné zakázce.“.

   25.  V  §  114  odst. 7 se věta druhá nahrazuje větou „Lhůta pro vydání
   rozhodnutí  však  nezačne  běžet  dříve,  než dojde k doplnění obecných
   náležitostí  podání,  označení  zadavatele v návrhu a uvedení v návrhu,
   čeho se navrhovatel domáhá.“.

   26. V § 114 odstavec 8 včetně poznámek pod čarou č. 86 a 87 zní:

   „(8)  Návrh,  vyjádření  k  obdrženému  návrhu,  další podání účastníků
   řízení,  zadávací  podmínky  vyjma netextové části zadávací dokumentace
   nebo  soutěže  o  návrh,  popřípadě  dodatečné  informace  k  zadávacím
   podmínkám,  které  zadavatel  poskytl  podle § 49, je zadavatel povinen
   zaslat  Úřadu  výhradně  prostřednictvím  datové schránky^86) nebo jako
   datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem^87).

   86)  Zákon  č.  300/2008  Sb.,  o elektronických úkonech a autorizované
   konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

   87)  §  2  písm.  b)  a  d) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění pozdějších
   předpisů.“.

   27. V § 114 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

   „(10)  Náležitosti  návrhu  podle odstavce 3 věty první a druhé nemohou
   být  dodatečně měněny ani doplňovány; Úřad k takovým změnám a doplněním
   nepřihlíží.  K novým skutečnostem uvedeným v návrhu oproti skutečnostem
   obsaženým  v  námitkách  podaných  zadavateli přihlédne Úřad jen tehdy,
   jde-li  o  takové skutečnosti, které navrhovatel nemohl tvrdit již vůči
   zadavateli;  navrhovatel  je  povinen  prokázat,  že  jde o takové nové
   skutečnosti, které nemohl tvrdit již vůči zadavateli.

   (11)  V  řízení  zahájeném  na  návrh  mohou účastníci řízení navrhovat
   důkazy,  uvádět  skutečnosti a činit jiné návrhy nejpozději ve lhůtě 15
   kalendářních   dnů   ode  dne  doručení  oznámení  o  zahájení  řízení,
   nevztahuje-li  se  na  ně omezení podle odstavce 10; k později uvedeným
   skutečnostem, návrhům důkazů a jiným návrhům Úřad nepřihlíží s výjimkou
   skutečností,  návrhů  důkazů  a jiných návrhů, jimiž má být zpochybněna
   věrohodnost   podkladů   pro   vydání   rozhodnutí.  O  podmínkách  pro
   uplatňování  návrhů  důkazů,  nových  skutečností a jiných návrhů podle
   věty  první musí být účastníci řízení s výjimkou navrhovatele poučeni v
   oznámení o zahájení řízení.“.

   28. V § 115 odstavec 1 zní:

   „(1) S podáním návrhu je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci
   ve  výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné
   zakázky  nebo  za  dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu
   neurčitou,  nejméně  však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000
   Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu,
   je  povinen složit kauci 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu
   plnění  smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
   Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese.“.

   29. V § 115 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

   „(3)  Úřad  vrátí kauci sníženou o 20 %, vzal-li navrhovatel svůj návrh
   před  vydáním  rozhodnutí ve věci samé zpět; tím není dotčen odstavec 2
   písm. b).“.

   Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

   30.  V  §  115  odst.  4 větě první se za slova „v odstavci 2“ vkládají
   slova „a 3“.

   31. V § 115 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)  Kauce  musí  být  připsána  na účet Úřadu nejpozději poslední den
   lhůty stanovené podle § 114 odst. 4 nebo 5 pro doručení návrhu Úřadu.“.

   32. V § 117a písmena a) a b) znějí:

   „a)  návrh  neobsahuje  obecné  náležitosti  podání^64)  nebo  označení
   zadavatele  nebo v něm není uvedeno, čeho se navrhovatel domáhá, nebo k
   návrhu není připojen doklad o složení kauce ve výši podle § 115 odst. 1
   a   navrhovatel  tyto  nedostatky  návrhu  ve  lhůtě  stanovené  Úřadem
   neodstranil,

   b)  návrh  neobsahuje,  v  čem  je  spatřováno porušení zákona, v jehož
   důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech,“.

   33.  V  §  117a  se  za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která
   znějí:

   „c)  nedošlo k připsání kauce ve výši podle § 115 odst. 1 na účet Úřadu
   ve lhůtě podle § 115 odst. 5,

   d) k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku
   není připojen doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném
   složení jistoty podle § 67 odst. 4,“.

   Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).

   34. Za § 117b se vkládá nový § 117c, který včetně nadpisu zní:

   „§ 117c

   Zvláštní ustanovení o průběhu řízení

   (1) V elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem se
   činí:

   a)   podání   účastníků  v  řízeních  o  přezkoumání  úkonů  zadavatele
   zahájených z moci úřední,

   b) rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu.

   (2)  Úřad  může  přerušit řízení při výkonu dohledu podle § 112 s cílem
   získat  odborné  stanovisko nebo znalecký posudek. Od vydání usnesení o
   přerušení řízení, proti kterému se nelze odvolat, do doručení odborného
   stanoviska  nebo  znaleckého  posudku Úřadu lhůta pro vydání rozhodnutí
   neběží.

   (3)  Úřad  stanoví  účastníkům  řízení  před vydáním rozhodnutí ve věci
   lhůtu  k  vyjádření  se  k  podkladům  rozhodnutí. Tato lhůta nesmí být
   kratší  než  7  kalendářních  dnů.  K  pozdějším  vyjádřením Úřad nesmí
   přihlédnout.  Ustanovení  § 114 odst. 11 části věty první za středníkem
   se použije obdobně.“.

   35.  V  §  120 odst. 1 písm. f) se za slovo „nepořídí“ vkládá slovo „ ,
   nezašle“.

   36.  V  § 121 odst. 3 se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“ a číslo „10“ se
   nahrazuje číslem „5“.

   37.  V  §  148  odst.  6  se  doplňuje  věta „Vysokoškolské diplomy lze
   předkládat v latinském jazyce.“.

   38.  V  §  151  odst.  1 se věta druhá nahrazuje větou „Tato osoba musí
   splňovat  požadavek nepodjatosti podle § 74 odst. 7 a nesmí se účastnit
   příslušného zadávacího řízení.“.

   39. V § 155 se doplňuje odstavec 5, který zní:

   „(5)  Zadavatel  je  povinen do deseti dnů ode dne doručení výzvy Úřadu
   zaslat  dokumentaci  o  veřejné zakázce prostřednictvím datové schránky
   nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s
   výjimkou  dokumentů  uvedených v § 114 odst. 9, které je povinen v téže
   lhůtě  zaslat  Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky
   nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.“.

   40. § 156 včetně nadpisu zní:

   „§ 156

   Odůvodnění veřejné zakázky

   (1)  Veřejný  zadavatel  u  nadlimitní  a  podlimitní  veřejné  zakázky
   uveřejní na profilu zadavatele odůvodnění

   a) účelnosti veřejné zakázky,

   b) přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady,

   c) vymezení obchodních a technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu
   k potřebám veřejného zadavatele,

   d)  stanovení  základních  a  dílčích  hodnotících  kritérií  a způsobu
   hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele.

   (2)  Veřejný  zadavatel  uveřejní  odůvodnění  podle  odstavce  1  do 3
   pracovních dnů od uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo
   od odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení.

   (3)  Veřejný  zadavatel  podle  §  2  odst.  2  písm.  a) a b) předloží
   odůvodnění  veřejné zakázky podle odstavce 1 u významné veřejné zakázky
   společně  s odůvodněním stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky
   ke   schválení  vládě.  Schválení  vládou  je  podmínkou  pro  zahájení
   zadávacího řízení.

   (4)  Veřejný  zadavatel  podle § 2 odst. 2 písm. c) předloží odůvodnění
   podle   odstavce   1   u   významné   veřejné   zakázky   ke  schválení
   zastupitelstvu.  Schválení  zastupitelstvem  je  podmínkou pro zahájení
   zadávacího řízení.

   (5)  Veřejný  zadavatel  podle § 2 odst. 2 písm. d) předloží odůvodnění
   podle  odstavce  1  u  významné  veřejné  zakázky  ke  schválení orgánu
   rozhodujícímu  o  otázkách  jeho  hospodaření podle zvláštního právního
   předpisu^84).

   (6) Ustanovení odstavců 1 až 5 se nepoužijí

   a) na veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení,

   b)  na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení s uveřejněním podle §
   22 odst. 1 a 2 a

   c) na veřejné zakázky zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle §
   23  odst.  1,  § 23 odst. 4 písm. b), § 23 odst. 5 písm. c) až e), § 23
   odst. 6 až 9, § 23 odst. 10 písm. a) a c) a § 23 odst. 11.

   (7)  Veřejný  zadavatel  postupuje  při  použití  soutěže o návrh podle
   odstavců 1 až 5 obdobně.

   (8) Podrobnosti rozsahu odůvodnění stanoví prováděcí právní předpis.“.

   41.  V  §  157  odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a
   písmeno f) se zrušuje.

   42.  V  §  157a  odst. 1 se na konci písmene b) doplňuje slovo „nebo“ a
   písmeno c) se zrušuje.

   Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

   43. V § 159 odstavec 3 zní:

   „(3) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 17 písm. w), § 44 odst. 4
   písm.  a)  a  b),  § 46a, § 46d odst. 1, § 86 odst. 2, § 103 odst. 7, §
   108,  § 119 odst. 2, § 146 odst. 3 a 6, § 147a odst. 8, § 149 odst. 8 a
   9 a § 156 odst. 8.“.

   Čl. II
   Přechodné ustanovení
   Zadávání  veřejných  zakázek,  soutěže  o  návrh a řízení o přezkoumání
   úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, zahájené přede
   dnem  nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí a práva a povinnosti s
   ním  související  se  posuzují  podle  zákona č. 137/2006 Sb., ve znění
   účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   Čl. III
   Účinnost
   Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.