Nové předpisy

Zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   39/2015 Sb.
   ZÁKON
   ze dne 10. února 2015,

   kterým  se  mění  zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
   prostředí  a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
   vlivů  na  životní  prostředí),  ve  znění pozdějších předpisů, a další
   související zákony

   Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

   ČÁST PRVNÍ
   Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

   Čl. I
   Zákon  č.  100/2001  Sb.,  o  posuzování vlivů na životní prostředí a o
   změně  některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o  posuzování vlivů na
   životní  prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006
   Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008
   Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009
   Sb.,  zákona  č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012
   Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

   1.  V  §  3 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se
   písmena g) až j), která včetně poznámky pod čarou č. 1a znějí:

   „g)  navazujícím  řízením takové řízení, ve kterém se vydává rozhodnutí
   podle  zvláštních  právních  předpisů^1a), které povoluje umístění nebo
   provedení záměru posuzovaného podle tohoto zákona,

   h) veřejností jedna nebo více osob,

   i) dotčenou veřejností

   1.  osoba,  která  může  být  rozhodnutím  vydaným v navazujícím řízení
   dotčena ve svých právech nebo povinnostech,

   2. právnická osoba soukromého práva, jejímž předmětem činnosti je podle
   zakladatelského  právního  jednání  ochrana  životního  prostředí  nebo
   veřejného  zdraví,  a  jejíž  hlavní  činností není podnikání nebo jiná
   výdělečná  činnost,  která  vznikla alespoň 3 roky před dnem zveřejnění
   informací  o  navazujícím řízení podle § 9b odst. 1, případně před dnem
   vydání  rozhodnutí  podle  §  7  odst.  6,  nebo kterou podporuje svými
   podpisy nejméně 200 osob,

   j) podporující podpisovou listinou listina s podpisy nejméně 200 osob.

   1a)  Například  zákon  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
   řádu  (stavební  zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988
   Sb.,  o  hornické  činnosti,  výbušninách  a o státní báňské správě, ve
   znění  pozdějších  předpisů,  zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
   některých  zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č.
   266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002
   Sb.,  o  integrované  prevenci  a  omezování znečištění, o integrovaném
   registru  znečišťování  a o změně některých zákonů (zákon o integrované
   prevenci),  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a zákon č. 49/1997 Sb., o
   civilním  letectví  a  o  změně  a  doplnění  zákona č. 455/1991 Sb., o
   živnostenském  podnikání  (živnostenský  zákon),  ve  znění  pozdějších
   předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.

   2.  V  §  4  odst. 1 písm. b) se za slova „kategorii I,“ vkládají slova
   „které  by  mohly  mít  významný  negativní  vliv na životní prostředí,
   zejména“.

   3.  V  §  4 odst. 1 písm. c) se za slova „je-li uvedena, nebo“ vkládají
   slova „které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí,
   zejména“.

   4.  V  §  4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se
   písmeno f), které zní:

   „f) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu
   vydaného  podle  §  9a  odst.  4  mohly  mít významný negativní vliv na
   životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají posuzování, pokud se tak
   stanoví ve zjišťovacím řízení.“.


   5. V § 6 odstavec 7 zní:

   „(7)  Veřejnost,  dotčená  veřejnost,  dotčené  správní úřady a dotčené
   územní  samosprávné  celky  mohou  zaslat  písemné vyjádření k oznámení
   příslušnému  úřadu do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení. K
   vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nemusí přihlížet.“.

   6. § 7 včetně nadpisu zní:

   „§ 7

   Zjišťovací řízení

   (1)  Cílem  zjišťovacího  řízení u záměrů a změn záměrů uvedených v § 4
   odst.  1  písm.  a)  je  upřesnění  informací, které je vhodné uvést do
   dokumentace, a to se zřetelem na

   a) povahu konkrétního záměru nebo druh záměru,

   b)  faktory  životního  prostředí  uvedené  v  §  2,  které  mohou  být
   provedením záměru ovlivněny,

   c) současný stav poznatků a metody posuzování.

   (2)  U  záměrů  a změn záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. b) až f) je
   cílem  zjišťovacího řízení zjištění, zda záměr nebo jeho změna může mít
   významný  vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně
   nebo  ve  spojení  s  jinými  významně ovlivnit území evropsky významné
   lokality  nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto zákona.
   Je-li  výsledkem takového posouzení zjištění, že záměr má být posuzován
   podle  tohoto  zákona,  je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění
   podle odstavce 1.

   (3)  Zjišťovací  řízení  se  zahajuje na podkladě oznámení a provádí se
   podle zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při určování, zda
   záměr  nebo  změna záměru může mít významné vlivy na životní prostředí,
   přihlíží příslušný úřad vždy k

   a) povaze a rozsahu záměru a jeho umístění,

   b)  okolnosti,  zda  záměr  nebo  změna  záměru svou kapacitou dosahuje
   limitních  hodnot uvedených u záměrů příslušného druhu v příloze č. 1 k
   tomuto zákonu kategorie II,

   c)  obdrženým  vyjádřením  veřejnosti,  dotčené  veřejnosti,  dotčených
   správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků.

   (4)  Zjišťovací  řízení ukončí příslušný úřad nejdéle do 45 dnů ode dne
   zveřejnění  informace  o  oznámení podle § 16. Odůvodněný písemný závěr
   neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli a zveřejní jej podle § 16.

   (5)  Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr podle odstavce 2 má být
   posuzován  podle  tohoto  zákona,  vydá  o tom odůvodněný písemný závěr
   obsahující  základní  údaje  o záměru v rozsahu bodů B.I.1. až B.I.4. a
   B.I.6.  přílohy  č.  3  k  tomuto  zákonu a úvahy, kterými se řídil při
   hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

   (6)  Dojde-li příslušný úřad k závěru, že záměr nebo jeho změna nebudou
   posuzovány  podle tohoto zákona, vydá o tom rozhodnutí, které je prvním
   úkonem  v  řízení.  V  rozhodnutí  se  uvedou základní údaje o záměru v
   rozsahu  bodů  B.I.1. až B.I.4. a B.I.6. přílohy č. 3 k tomuto zákonu a
   úvahy,  kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v
   příloze č. 2 k tomuto zákonu. Rozhodnutí se zveřejňuje způsobem podle §
   16 a doručuje veřejnou vyhláškou. Právo podat odvolání proti rozhodnutí
   má  oznamovatel  a  dotčená  veřejnost  uvedená  v § 3 písm. i) bodě 2.
   Splnění  podmínek  podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost v
   odvolání.

   (7)  Pokud bylo předloženo oznámení s náležitostmi podle přílohy č. 4 k
   tomuto  zákonu  a příslušný úřad neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné
   vyjádření  k  němu,  může  v  odůvodněném  písemném závěru zjišťovacího
   řízení  stanovit,  že  dokumentaci není třeba zpracovávat a oznámení se
   považuje  za  dokumentaci.  V opačném případě příslušný úřad na základě
   vyjádření  podle  věty první v odůvodněném písemném závěru zjišťovacího
   řízení  stanoví  rozsah  dopracování  oznámení  tak, aby mohlo nahradit
   dokumentaci.

   (8)  V  odůvodněném  písemném závěru zjišťovacího řízení může příslušný
   úřad  navrhnout  zpracování  variant  řešení záměru, které se zpravidla
   liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení,
   jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.

   (9)  Dotčená  veřejnost  uvedená  v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou
   domáhat  zrušení  rozhodnutí  vydaného  ve zjišťovacím řízení, že záměr
   nebo  jeho  změna  nebudou  posuzovány  podle  tohoto zákona, a napadat
   hmotnou  nebo  procesní  zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu
   dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i)
   bodě 2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným ve zjišťovacím
   řízení,  že  záměr  nebo  jeho  změna  nebudou  posuzovány podle tohoto
   zákona, zkrácena.

   (10)  O žalobě proti rozhodnutí vydanému ve zjišťovacím řízení rozhodne
   soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu.“.

   7. V § 8 odstavec 3 zní:

   „(3)  Veřejnost,  dotčená  veřejnost,  dotčené  správní úřady a dotčené
   územní  samosprávné celky se mohou vyjádřit k dokumentaci u příslušného
   úřadu,  a to písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci. K
   vyjádřením zaslaným po lhůtě úřad nemusí přihlížet.“.

   8. V § 9 odstavec 8 zní:

   „(8)  Veřejnost,  dotčená  veřejnost,  dotčené  správní úřady a dotčené
   územní   samosprávné  celky  mohou  zaslat  příslušnému  úřadu  písemné
   vyjádření  k  posudku ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o
   něm,  popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání podle § 17. K
   vyjádřením  zaslaným  po  uplynutí  této  lhůty úřad při dalším postupu
   nemusí přihlížet.“.

   9. Za § 9 se vkládají nové § 9a až 9e, které včetně nadpisů znějí:

   „§ 9a

   Závazné  stanovisko  k  posouzení  vlivů  provedení  záměru  na životní
   prostředí

   (1)  Příslušný  úřad  vydá  na základě dokumentace, popřípadě oznámení,
   posudku a veřejného projednání podle § 17 a vyjádření k nim uplatněných
   závazné  stanovisko  k  posouzení  vlivů  provedení  záměru  na životní
   prostředí  (dále  jen „stanovisko“) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí
   lhůty  pro  vyjádření  k posudku. Náležitosti stanoviska jsou uvedeny v
   příloze č. 6 k tomuto zákonu.

   (2)  Příslušný  úřad  zašle  stanovisko oznamovateli, dotčeným správním
   úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí jeho zveřejnění
   podle § 16.

   (3)  Stanovisko  je  podkladem  pro  vydání rozhodnutí podle zvláštních
   právních  předpisů.  Stanovisko  předkládá  oznamovatel  v žádosti jako
   jeden  z podkladů pro navazující řízení podle těchto předpisů. Platnost
   stanoviska  je  5 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska může být
   na  žádost  oznamovatele  prodloužena  o 5 let, a to i opakovaně, pokud
   oznamovatel  písemně  prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace
   záměru,  podmínek  v  dotčeném  území, k novým znalostem souvisejícím s
   věcným  obsahem  dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v
   záměru.  Tato lhůta se přerušuje, pokud bylo zahájeno navazující řízení
   podle zvláštních právních předpisů^1a).

   (4)  Nejméně 30 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení
   předloží   oznamovatel  příslušnému  úřadu  dokumentaci  pro  příslušné
   navazující  řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru,
   ke  kterému  bylo  vydáno  stanovisko.  Příslušný úřad ověří na základě
   oznámení  o  zahájení  řízení  zaslaného  tomuto úřadu správním orgánem
   příslušným  k vedení navazujícího řízení každý záměr a vydá nesouhlasné
   závazné stanovisko, jestliže došlo ke změnám záměru, které by mohly mít
   významný  negativní  vliv na životní prostředí, zejména ke zvýšení jeho
   kapacity  a rozsahu nebo ke změně jeho technologie, řízení provozu nebo
   způsobu užívání. Tyto změny jsou předmětem posuzování podle § 4 odst. 1
   písm. f). Jestliže nedošlo ke změnám záměru podle věty druhé, příslušný
   úřad  závazné  stanovisko  nevydá.  Nesouhlasné závazné stanovisko může
   příslušný  úřad  vydat  také  tehdy, pokud dokumentace podle věty první
   nebyla předána včas nebo pokud popis případných změn není úplný.

   (5)  Příslušný úřad vydá závazné stanovisko k ověření změn záměru vždy,
   pokud je navazujícím řízením stavební řízení, a dále také v případě, že
   navazujícím řízením je řízení o změně stavby před jejím dokončením.

   Navazující řízení

   § 9b

   (1)  Správní  orgán  příslušný  k vedení navazujícího řízení zveřejňuje
   postupem podle § 25 správního řádu spolu s oznámením o zahájení řízení

   a)  žádost  spolu  s  upozorněním,  že se jedná o záměr posouzený podle
   tohoto  zákona,  případně záměr podléhající posuzování vlivů na životní
   prostředí přesahujících hranice České republiky, spolu s informací, kde
   lze nahlédnout do příslušné dokumentace pro navazující řízení,

   b) informace o předmětu a povaze rozhodnutí, které má být v navazujícím
   řízení vydáno,

   c)  informace  o  tom,  kde  se  lze  seznámit s dokumenty pořízenými v
   průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16,

   d)  informace  o  podmínkách  zapojení  veřejnosti do řízení podle § 9c
   odst.  1  a  podle  zvláštních  právních  předpisů,  kterými  se rozumí
   především  informace o místě a čase konání případného veřejného ústního
   jednání,  o  lhůtě  pro  uplatnění  připomínek  veřejnosti k záměru a o
   případných  důsledcích  zmeškání  takové  lhůty, informace o tom, zda a
   případně v jaké lhůtě může veřejnost nahlížet do podkladů rozhodnutí, o
   dotčených orgánech a informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit
   se navazujícího řízení podle § 9c odst. 3 a 4.

   Informace   se  považuje  za  zveřejněnou  vyvěšením  na  úřední  desce
   správního  orgánu,  který  navazující  řízení  vede. Informace musí být
   vyvěšena po dobu 30 dnů.

   (2)  Správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení v součinnosti
   s  dotčenými  orgány  poskytne na žádost žadatele o vydání rozhodnutí v
   navazujícím  řízení kdykoliv před jeho zahájením předběžnou informaci o
   požadavcích na údaje a podklady, které má žadatel předložit k žádosti o
   vydání  rozhodnutí.  Poskytnutá předběžná informace platí 1 rok ode dne
   jejího vydání.

   (3)  Navazující  řízení  se  vždy  považuje  za  řízení s velkým počtem
   účastníků podle správního řádu.

   (4)  Správní  orgán  příslušný  k  vedení navazujícího řízení zajistí v
   průběhu řízení zpřístupnění

   a) vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů, která byla vydána
   pro účely navazujícího řízení,

   b)  jiných podkladů pro vydání rozhodnutí, považuje-li to správní orgán
   za účelné.

   (5)  Správní orgán při svém rozhodování v navazujícím řízení, pokud jde
   o  podklady  pro  rozhodnutí,  vychází  také  z  dokumentace, popřípadě
   oznámení,   připomínek   veřejnosti,   vyjádření  dotčeného  státu  při
   mezistátním posuzování podle § 13 a výsledků veřejného ústního jednání,
   bylo-li konáno.

   § 9c

   (1) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru.
   Připomínky  lze  uplatnit  ve  lhůtě  do 30 dnů od zveřejnění informací
   podle  §  9b  odst.  1  na  úřední  desce, nestanoví-li zvláštní právní
   předpis  či  správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení lhůtu
   delší.

   (2)  Správní  orgán  v  odůvodnění  svého rozhodnutí uvede i vypořádání
   připomínek veřejnosti.

   (3)  Pokud  se  podáním  písemného  oznámení přihlásí správnímu orgánu,
   který  navazující  řízení  vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací
   podle § 9b odst. 1, stává se účastníkem navazujícího řízení též

   a) obec dotčená záměrem, nebo

   b) dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2.

   (4)  Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat
   také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2, a to i v případě,
   že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

   (5) Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 doloží dotčená veřejnost
   v  podání  písemného  oznámení  podle  odstavce 3 nebo v odvolání podle
   odstavce 4.

   § 9d

   (1)  Dotčená  veřejnost  uvedená  v § 3 písm. i) bodě 2 se může žalobou
   domáhat  zrušení  rozhodnutí  vydaného  v  navazujícím řízení a napadat
   hmotnou  nebo  procesní  zákonnost tohoto rozhodnutí. Pro účely postupu
   dle věty první se má za to, že dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i)
   bodě  2 má práva, na kterých může být rozhodnutím vydaným v navazujícím
   řízení zkrácena.

   (2)  O  žalobách  proti  rozhodnutím  vydaným  v  navazujících řízeních
   rozhodne soud do 90 dnů poté, kdy žaloba došla soudu. Soud i bez návrhu
   rozhodne o přiznání odkladného účinku žalobě nebo o předběžném opatření
   podle  soudního řádu správního. Soud přizná žalobě odkladný účinek nebo
   nařídí předběžné opatření, hrozí-li nebezpečí, že realizací záměru může
   dojít k závažným škodám na životním prostředí.

   § 9e

   Náležitosti podporující podpisové listiny

   V  záhlaví  podporující podpisové listiny a na každém jejím očíslovaném
   podpisovém archu se uvede alespoň název záměru a skutečnost, že listina
   je určena na podporu

   a)  podání písemného oznámení, kterým se dotčená veřejnost přihlašuje k
   účasti v navazujícím řízení, nebo

   b)  odvolání  proti  rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo proti rozhodnutí
   vydanému v navazujícím řízení.

   Každá  osoba  podporující podání písemného oznámení nebo odvolání uvede
   na  podpisový  arch  své jméno, příjmení, datum narození a adresu místa
   pobytu  a  připojí  vlastnoruční podpis. Podporující podpisovou listinu
   lze použít pro veškerá navazující řízení k danému záměru.“.

   10. § 10 včetně nadpisu se zrušuje.

   11. V § 10i se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

   12.  V  §  13  odst.  1  se slova „podle tohoto zákona“ nahrazují slovy
   „včetně   označení   příslušného   úřadu,  který  zajišťuje  mezistátní
   posuzování záměru“.

   13. V § 13 odstavec 6 zní:

   „(6)  Ministerstvo  je  povinno zaslat dotčenému státu stanovisko do 15
   dnů ode dne jeho vydání. Dále je povinno mu zaslat informace podle § 9b
   odst.  1  a § 9b odst. 4 písm. a) a rozhodnutí podle § 9a odst. 3, a to
   do  15  dnů  ode  dne jejich obdržení. Tyto informace a rozhodnutí jsou
   správní  úřady  povinny  zaslat  ministerstvu  jako dotčenému orgánu na
   podkladě požadavku uvedeném ve stanovisku nebo na podkladě žádosti.“.

   14. V § 14 odstavec 2 zní:

   „(2)  Veřejnost  je  oprávněna  zaslat ministerstvu písemné vyjádření k
   oznámení  do  15  dnů  ode  dne  zveřejnění informace o tomto oznámení.
   Ministerstvo  všechna  vyjádření  spolu  se svým vyjádřením zašle státu
   původu do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení podle odstavce
   1.“.

   15.  V  §  14  odst.  5  se  slova  „Každý je oprávněn“ nahrazují slovy
   „Veřejnost je oprávněna“.

   16. V § 16 odst. 3 písm. a) se za slova „územních samosprávných celků,“
   doplňuje  slovo  „a“,  na  konci  písmene  b) se slova „ , a“ nahrazují
   tečkou a písmeno c) se zrušuje.

   17.  V  §  18 odst. 3 se slova „§ 10“ nahrazují slovy „§ 9a“ a na konci
   textu se slova „a 2“ zrušují.

   18.  V  §  19  odst. 1 a 10 se slova „§ 7 odst. 4“ nahrazují slovy „§ 7
   odst. 7“.

   19.  V  §  21  se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje
   písmeno m), které zní:

   „m)   zveřejňuje  způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  informace  o
   možnostech domáhat se žalobou zrušení rozhodnutí podle § 7 odst. 6 nebo
   podle § 9a odst. 3.“.

   20. V § 23 se odstavce 9 až 11 a 14 zrušují.

   Dosavadní odstavce 12 a 13 se označují jako odstavce 9 a 10 a dosavadní
   odstavec 15 se označuje jako odstavec 11.

   21. V § 24 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní označení odstavce 1 se zrušuje.

   22. V příloze č. 1 kategorii I bod 1.1 v části ZÁMĚR zní:

   „1.1  Trvalé  nebo dočasné odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku o
   ploše nad 25 ha.“.

   23. V příloze č. 1 kategorii I bod 1.7 v části ZÁMĚR zní:

   „1.7 Zařízení k intenzivnímu chovu drůbeže nebo prasat s více než:

   a) 85 000 místy pro kuřata, 60 000 místy pro slepice;

   b) 3 000 místy pro jatečná prasata (nad 30 kg) nebo

   c) 900 místy pro prasnice.“.

   24. V příloze č. 1 kategorii I bod 2.3 v části ZÁMĚR zní:

   „2.3 Těžba ostatních nerostných surovin v novém dobývacím prostoru.

   Těžba ostatních nerostných surovin na ploše nad 25 ha.

   Těžba rašeliny na ploše nad 150 ha.“.

   25. V příloze č. 1 kategorii I bod 10.1 v části ZÁMĚR zní:

   „10.1  Zařízení  k  odstraňování  nebo  využívání  nebezpečných  odpadů
   spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním.“.

   26. V příloze č. 1 kategorii I bod 10.2 v části ZÁMĚR zní:

   „10.2   Zařízení   k   odstraňování  nebo  využívání  ostatních  odpadů
   spalováním   nebo  fyzikálně-chemickou  úpravou  s  kapacitou  nad  100
   tun/den.“.

   27.  V  příloze  č. 1 kategorii II bodě 1.1 se slovo „plochy“ nahrazuje
   slovy „nebo zalesnění nelesního pozemku na ploše“.

   28. V příloze č. 1 kategorii II bod 1.5 v části ZÁMĚR zní:

   „1.5  Zařízení k intenzivnímu chovu hospodářských zvířat s kapacitou od
   50  dobytčích  jednotek  (1  dobytčí  jednotka = 500 kg živé hmotnosti)
   (záměry neuvedené v kategorii I).“.

   29. V příloze č. 1 kategorii II bod 2.5 v části ZÁMĚR zní:

   „2.5  Těžba  ostatních nerostných surovin na ploše od 5 do 25 ha; těžba
   rašeliny na ploše do 150 ha (záměry neuvedené v kategorii I).“.

   30.  V  příloze  č.  1  kategorii  II  bodě 5.4 se slova „se spotřebou“
   nahrazují  slovy  „  , zejména pokud je předpokládaná spotřeba“ a slovo
   „přípravků“ se nahrazuje slovem „směsí“.

   31. V příloze č. 1 kategorii II bod 10.1 v části ZÁMĚR zní:

   „10.1  Zařízení  k  odstraňování  nebo  průmyslovému  využívání  odpadů
   (záměry neuvedené v kategorii I).“.

   32. V příloze č. 1 kategorii II bod 10.6 v části ZÁMĚR zní:

   „10.6  Nové  průmyslové  zóny  a  záměry rozvoje průmyslových oblastí s
   rozlohou  nad  20 ha. Záměry rozvoje měst s rozlohou nad 5 ha. Výstavba
   skladových  komplexů s celkovou výměrou nad 10 000 m2 zastavěné plochy.
   Výstavba  obchodních  komplexů a nákupních středisek s celkovou výměrou
   nad 6 000 m2 zastavěné plochy.

   Parkoviště  nebo  garáže s kapacitou nad 500 parkovacích stání v součtu
   pro celou stavbu.“.

   33.  V  příloze  č. 1 kategorii II bodě 10.13 v části ZÁMĚR se slova „5
   000 m2“ nahrazují slovy „2 ha“.

   34.  V  příloze č. 2 části I bodě 5. se slova „vlivy na veřejné zdraví“
   nahrazují slovy „rušivé vlivy“.

   35.  V  příloze  č.  2  části  II  bodě 3. se na konci textu písmene d)
   doplňují slova „ , mokřady a horské oblasti a lesy“.

   36.  V  příloze č. 3 části B bodě 9. se slova „§ 10 odst. 4 a správních
   úřadů“ nahrazují slovy „§ 9a odst. 3 a správních orgánů“.

   37. V příloze č. 3 části D bod 4. zní:

   „4.  Charakteristika  opatření  k  prevenci,  vyloučení a snížení všech
   významných  nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
   pokud je to vzhledem k záměru možné“.

   38. V příloze č. 3a části III bodě 3. se slova „§ 10 odst. 4“ nahrazují
   slovy „§ 9a odst. 3“.

   39.  V příloze č. 4 části B bodě I. podbodě 9. se slova „§ 10 odst. 4 a
   správních úřadů“ nahrazují slovy „§ 9a odst. 3 a správních orgánů“.

   40. V příloze č. 4 části D bod IV. zní:

   „IV.  Charakteristika  opatření  k  prevenci, vyloučení a snížení všech
   významných  nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací,
   pokud jsou vzhledem k záměru možné“.

   41.  V příloze č. 4 části D bodě VI. se slova „nedostatků ve znalostech
   a  neurčitostí“  nahrazují  slovy „všech obtíží (technických nedostatků
   nebo nedostatků ve znalostech),“.

   42. Příloha č. 6 zní:

   „Příloha č. 6 k zákonu č. 100/2001 Sb.

   Náležitosti stanoviska

   Označení příslušného úřadu:

   Číslo jednací:

   I.
   POVINNÉ ÚDAJE

   1. Název záměru

   2. Kapacita (rozsah) záměru

   3. Zařazení záměru dle přílohy č. 1

   4. Umístění záměru

   5. Obchodní firma oznamovatele

   6. IČ oznamovatele

   7. Sídlo (bydliště) oznamovatele

   8.  Podmínky  pro  fázi  přípravy  záměru, realizace (výstavby) záměru,
   provozu  záměru, popřípadě podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za
   účelem  prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých
   vlivů  záměru  na  životní  prostředí  včetně povinností a podmínek pro
   sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

   II.
   ODŮVODNĚNÍ

   1.   Odůvodnění   vydání  souhlasného/nesouhlasného  stanoviska  včetně
   odůvodnění stanovení uvedených podmínek

   2.  Souhrnná  charakteristika  předpokládaných  vlivů záměru na životní
   prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

   3.  Hodnocení  technického  řešení  záměru s ohledem na dosažený stupeň
   poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí

   4.  Pořadí  variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní
   prostředí

   5. Celkové hodnocení procesu posuzování vlivů na životní prostředí

   6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou v závazném stanovisku zčásti
   nebo zcela zahrnuta

   7. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení)

   8. Vypořádání vyjádření k posudku

   Datum vydání závazného stanoviska:

   Otisk razítka příslušného úřadu:

   Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:“.

   Čl. II
   Přechodná ustanovení
   1. U stanovisek k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
   vydaných  přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá příslušný úřad
   na  základě  oznámení o zahájení řízení zaslaného tomuto úřadu správním
   úřadem  příslušným k vedení navazujícího řízení nebo na základě žádosti
   oznamovatele ještě před zahájením navazujícího řízení souhlasné závazné
   stanovisko  poté,  co  ověří,  že jejich obsah je v souladu s požadavky
   právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a
   Rady  2011/92/EU. Příslušný úřad v závazném stanovisku podle věty první
   zároveň  stanoví,  které z podmínek uvedených ve stanovisku k posouzení
   vlivů   provedení  záměru  na  životní  prostředí  jsou  správní  úřady
   příslušné  k  vedení  navazujících  řízení  povinny  zahrnout  do svých
   rozhodnutí.  Nelze-li  vydat  souhlasné  závazné  stanovisko podle věty
   první,  musí  být záměr předmětem nového posuzování podle § 4 zákona č.
   100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí  a o změně
   některých  souvisejících  zákonů  (zákon  o posuzování vlivů na životní
   prostředí),  ve  znění  účinném  po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
   Závazné  stanovisko  podle  věty  první  se  vydává  pro  rozhodnutí  v
   navazujícím  řízení  vydávané  po  nabytí účinnosti tohoto zákona; toto
   závazné  stanovisko  se použije i pro rozhodnutí v dalších navazujících
   řízeních.  Pokud  příslušný úřad vydává také závazné stanovisko podle §
   9a  odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona,  lze oba postupy spojit a vydat pouze jediné
   závazné stanovisko.

   2.  Na  navazující  řízení  zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona se použijí § 9a odst. 4 a 5 a § 9b až 9d zákona č. 100/2001 Sb.,
   ve  znění  účinném  ode  dne nabytí účinnosti. Do 30 dnů ode dne nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona  zajistí  správní  úřad  příslušný  k  vedení
   navazujícího  řízení  zahájeného  přede  dnem  nabytí  účinnosti tohoto
   zákona  zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.,
   ve  znění  účinném  ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které dosud
   nebyly  zveřejněny,  pokud již neuplynula lhůta pro uplatnění závazných
   stanovisek  dotčených  orgánů,  námitek  účastníků řízení a připomínek.
   Soudní  řízení  zahájená  přede  dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
   dokončí podle dosavadních právních předpisů.

   ČÁST DRUHÁ
   Změna zákona o ochraně přírody a krajiny

   Čl. III
   V  § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
   znění  zákona  č.  218/2004  Sb., se na konci textu věty první doplňují
   slova „ , s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní
   prostředí  podle  §  3  písm.  g)  zákona o posuzování vlivů na životní
   prostředí“.

   ČÁST TŘETÍ
   Změna vodního zákona

   Čl. IV
   Zákon  č.  254/2001  Sb.,  o  vodách  a o změně některých zákonů (vodní
   zákon),  ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
   č.  274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona
   č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona
   č.  342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona
   č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
   č.  281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona
   č.  151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
   č. 501/2012 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
   č. 61/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., se mění
   takto:

   1.  V  §  115  odst.  6  a 7 se za slova „podle § 15“ vkládají slova „a
   řízení  navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3
   písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“.

   2. V § 115 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

   „(9)  V  případě  řízení  navazujícího  na  posuzování vlivů na životní
   prostředí  podle  §  3  písm.  g)  zákona o posuzování vlivů na životní
   prostředí se jedná o řízení s velkým počtem účastníků. Konání veřejného
   ústního jednání se oznamuje veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena
   nejméně  30  dnů  předem.  Každý  může  nejpozději  při veřejném ústním
   jednání  uplatnit  své připomínky, jinak se k nim nepřihlíží. Upustí-li
   vodoprávní  úřad  od  ústního  jednání, oznámí zahájení řízení veřejnou
   vyhláškou,  ve  které  určí lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od
   vyvěšení vyhlášky, do kdy může každý uplatnit své připomínky. K později
   uplatněným připomínkám se nepřihlíží.“.

   Dosavadní odstavce 9 až 19 se označují jako odstavce 10 až 20.

   ČÁST ČTVRTÁ
   Změna stavebního zákona

   Čl. V
   Zákon  č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
   zákon),  ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona
   č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
   č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
   č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
   č. 350/2012 Sb. a zákona č. 257/2013 Sb., se mění takto:

   1. V § 13 se doplňuje odstavec 8, který zní:

   „(8)  K vedení řízení podle tohoto zákona, které je navazujícím řízením
   podle  zákona  o  posuzování  vlivů  na  životní prostředí, je v prvním
   stupni  příslušný  obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ustanovení
   odstavce  2  není  dotčeno.  Obecní  úřad  obce s rozšířenou působností
   vykonává rovněž pravomoc podle § 120, 122, 123 a 124.“.

   2. V § 36 odst. 1 větě druhé se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

   3. V § 37 se odstavec 2 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 3 až 10 se označují jako odstavce 2 až 9.

   4.  V  §  37 odst. 6 větě první se slova „3 až 6“ nahrazují slovy „2 až
   5“.

   5. V § 37 odst. 8 větě první se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

   6. V § 37 odst. 9 větě první se číslo „9“ nahrazuje číslem „8“.

   7. V § 39 odst. 2 větě třetí se číslo „3“ nahrazuje číslem „2“.

   8. V § 40 odst. 2 písm. c) se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

   9. V § 42 odst. 6 větě třetí se číslo „10“ nahrazuje číslem „9“.

   10. V § 50 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

   11.  V  §  61  se  na konci odstavce 2 doplňuje věta „Regulačním plánem
   nelze  nahradit  územní  rozhodnutí pro záměr, který podléhá posuzování
   vlivů na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu.“.

   12. V § 61 se odstavce 3 a 4 zrušují.

   Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

   13.  V § 63 odst. 1 se slova „a náklady na zpracování dokumentace vlivů
   záměru  na  životní prostředí včetně posouzení vlivu záměru na evropsky
   významnou  lokalitu  nebo  ptačí  oblast, pokud se zpracovává (dále jen
   „dokumentace vlivů“),“ a slova „ , na dokumentaci vlivů“ zrušují.

   14. V § 63 odst. 2 se slova „dokumentaci vlivů,“ zrušují.

   15. V § 64 odstavce 2 a 3 znějí:

   „(2)  Pokud  není zadání regulačního plánu součástí územního plánu nebo
   zásad územního rozvoje, zpracuje pořizovatel návrh zadání. Návrh zadání
   pořizovatel

   a) doručí veřejnou vyhláškou,

   b)  zašle  dotčeným orgánům; v případě, že pořizovatelem je jiný obecní
   úřad, zašle je též obci, pro kterou regulační plán pořizuje.

   (3) Každý může uplatnit u pořizovatele ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení
   návrhu  zadání  regulačního  plánu  písemně  požadavky na obsah zadání.
   Orgány  uvedené  v  odstavci  2  písm.  b)  mohou uplatnit do 30 dnů od
   obdržení  návrhu  zadání  u  pořizovatele  vyjádření,  ve kterém uvedou
   požadavky na obsah zadání. K později uplatněným požadavkům a vyjádřením
   se nepřihlíží.“.

   16. V § 64 se odstavec 4 zrušuje.

   Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako odstavce 4 až 6.

   17. V § 64 odstavec 4 zní:

   „(4)  Na  základě  uplatněných požadavků a vyjádření pořizovatel upraví
   návrh zadání regulačního plánu a předloží ho příslušnému zastupitelstvu
   ke  schválení.  Spolu  s  návrhem zadání předloží vyhodnocení, jak byly
   uplatněné požadavky a vyjádření do jeho návrhu zapracovány.“.

   18. § 65 zní:

   „§ 65

   (1)  Na  základě  schváleného  zadání  pořizovatel  pro  obec nebo kraj
   zajistí  zpracování  návrhu  regulačního  plánu,  včetně  údajů o vlivu
   záměru  na  území  a  o jeho nárocích na veřejnou dopravní a technickou
   infrastrukturu a vyjádření vlastníků této infrastruktury.

   (2) Pořizovatel oznámí jednotlivě orgánům uvedeným v § 64 odst. 2 písm.
   b)  a  dotčeným  obcím  místo a dobu konání společného jednání o návrhu
   regulačního  plánu,  a  to  nejméně 15 dnů předem. Současně tyto orgány
   vyzve  k  uplatnění stanovisek k návrhu regulačního plánu do 30 dnů ode
   dne společného jednání. K později uplatněným stanoviskům se nepřihlíží.
   Obdržená stanoviska pořizovatel zašle příslušnému úřadu.

   (3)  Pořizovatel  doručí návrh regulačního plánu veřejnou vyhláškou. Do
   15  dnů  ode  dne  doručení  může každý u pořizovatele uplatnit písemně
   připomínky k návrhu regulačního plánu. K později uplatněným připomínkám
   se nepřihlíží.

   (4)  Pořizovatel  podle  výsledku  projednání  zajistí  upravení návrhu
   regulačního plánu.“.

   19.  V  §  66  odst. 3 písm. a) se slova „včetně stanoviska k posouzení
   vlivů  provedení  záměru  na  životní  prostředí11), pokud záměr řešený
   regulačním plánem toto posouzení vyžaduje,“ zrušují.

   20. V § 66 odst. 3 se písmeno b) zrušuje.

   Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).

   21. V § 66 se odstavec 5 zrušuje.

   Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

   22. V § 67 odst. 1 větě první se slova „ , dokumentaci vlivů“ zrušují.

   23. V § 67 odst. 1 větě druhé se slova „a dokumentace vlivů“ zrušují.

   24.  V § 67 odst. 2 větě druhé se slova „(§ 65 odst. 3 až 6)“ nahrazují
   slovy „(§ 65 odst. 2 a 3)“.

   25. V § 68 odstavec 2 zní:

   „(2) Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu
   regulačního plánu, projedná se upravený návrh v rozsahu těchto úprav na
   opakovaném  veřejném  projednání;  přitom  se postupuje obdobně podle §
   67.“.

   26.  V  § 68 odst. 3 se slova „§ 65 odst. 2 až 6“ nahrazují slovy „§ 65
   odst. 2 až 4“.

   27. V § 68 odstavec 5 zní:

   „(5)   Součástí  odůvodnění  regulačního  plánu  je  kromě  náležitostí
   vyplývajících ze správního řádu zejména

   a) výsledek posouzení regulačního plánu podle odstavce 4,

   b) komplexní zdůvodnění přijatého řešení.“.

   28. V § 71 odst. 8 větě druhé se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“.

   29.  V § 87 odst. 1 se slova „účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1
   a  v  §  85  odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě.“ nahrazují
   slovy „postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.“.

   30. § 87 odstavec 2 zní:

   „(2)  V  případech záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení
   vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit
   k   projednání  žádosti  veřejné  ústní  jednání.  V  případech  záměrů
   umisťovaných  v  území,  ve  kterém  nebyl  vydán  územní  plán, nařídí
   stavební  úřad  veřejné  ústní  jednání vždy. Pro doručování oznámení o
   zahájení územního řízení a dalších úkonů v řízení se použije odstavec 1
   obdobně;  konání  veřejného  ústního  jednání  se  oznamuje  veřejnosti
   veřejnou  vyhláškou,  která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po
   tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro
   vydání  rozhodnutí.  Žadatel  zajistí,  aby informace o jeho záměru a o
   tom,  že  podal  žádost  o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně
   poté,  co  bylo  oznámeno  zahájení  územního řízení a nařízeno veřejné
   ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a
   to do doby konání veřejného ústního jednání. Informace obsahuje údaje o
   žadateli,  o  předmětu  územního  řízení  a  o veřejném ústním jednání.
   Součástí   informace  je  grafické  vyjádření  záměru,  popřípadě  jiný
   podklad,  z  něhož  lze  usuzovat  na  architektonickou a urbanistickou
   podobu záměru a na jeho vliv na okolí. Pokud žadatel uvedenou povinnost
   nesplní,  stavební  úřad  nařídí opakované veřejné ústní jednání, pokud
   mělo  porušení  této  povinnosti  žadatele  za  následek  zkrácení práv
   účastníků  územního  řízení.  V případě, že se neprokáže opak, má se za
   to, že žadatel povinnost vyvěšení informace splnil.“.

   31. § 91 se zrušuje.

   32.  V § 94 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „ ; to neplatí,
   bylo-li  zrušeno  územní  rozhodnutí  pro  záměr, pro který bylo vydáno
   stanovisko  k  posouzení  vlivů  provedení  záměru na životní prostředí
   podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí“.

   33. V § 94a odst. 2 se slova „účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1
   a  v  § 85 odst. 2 písm. a) a v § 109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným
   orgánům  jednotlivě.“  nahrazují  slovy  „postupem  podle § 144 odst. 6
   správního řádu.“.

   34. V § 94a odstavec 3 zní:

   „(3)  V  případech záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení
   vlivů provedení záměru na životní prostředí, může stavební úřad nařídit
   k projednání žádosti veřejné ústní jednání a postupuje podle § 87 odst.
   2.  V  případech  záměrů  umisťovaných  v  území, ve kterém nebyl vydán
   územní  plán,  nařídí  stavební  úřad  veřejné  ústní jednání vždy. Pro
   uplatnění  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů,  námitek účastníků
   společného  řízení  a  připomínek  veřejnosti  se  použijí  §  89 a 114
   obdobně.“.

   35. V § 94a odst. 6 se slova „účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1
   a  2  písm.  a)  a  v  §  109 odst. 1 písm. a) až d) a dotčeným orgánům
   jednotlivě  a účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) a
   v  §  109  odst.  1  písm.  e)  až  g)  veřejnou vyhláškou; v ostatních
   případech se doručuje dotčeným orgánům a účastníkům řízení jednotlivě.“
   nahrazují slovy „postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu.“.

   36. V § 104 se doplňuje odstavec 4, který zní:

   „(4) Ohlášení je vyloučeno u záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k
   posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.“.

   37.  V  §  114  odst.  1  se za větu první vkládá věta „Osoba, která je
   účastníkem  řízení  podle  §  109  písm.  g),  může ve stavebním řízení
   uplatňovat  námitky  pouze  v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem
   dotčen  veřejný  zájem,  jehož  ochranou  se  podle zvláštního právního
   předpisu  zabývá.“ a ve větě třetí se za slova „ve větě první“ vkládají
   slova „a druhé,“.

   38. V § 116 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Veřejnoprávní smlouvu
   nelze  uzavřít  v  případě  záměru,  pro který bylo vydáno stanovisko k
   posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.“.

   39. V § 117 odstavec 1 zní:

   „(1) Uzavře-li stavebník smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole
   projektové  dokumentace stavby, kterou hodlá provést, může autorizovaný
   inspektor  posoudit  projektovou  dokumentaci  místo stavebního úřadu z
   hledisek  uvedených v § 111 odst. 1 a 2, pokud nejde o stavbu, která je
   označena  zvláštním  právním  předpisem  jako  nezpůsobilá  k posouzení
   autorizovaným  inspektorem,  nebo  u  záměrů,  pro  které  bylo  vydáno
   stanovisko  k  posouzení  vlivů  provedení záměru na životní prostředí,
   nebo u stavby, o které tak rozhodl stavební úřad v územním rozhodnutí v
   případě  významných vlivů na jiné pozemky a stavby se společnou hranicí
   se  stavebním  pozemkem.  Uzavření  smlouvy  je  autorizovaný inspektor
   povinen oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu.“.

   40.  V § 118 na konci textu odstavce 5 se doplňují slova „ ; to neplatí
   u  záměrů, pro které bylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení
   záměru na životní prostředí“.

   41.  V  §  193  se slova „§ 61 odst. 5“ nahrazují slovy „§ 61 odst. 3“,
   slova  „§ 64 odst. 7“ slovy „§ 64 odst. 6“ a slova „§ 66 odst. 6“ slovy
   „§ 66 odst. 5“.

   Čl. VI
   Přechodná ustanovení
   1.  Územní řízení vedená podle § 91 stavebního zákona, ve znění účinném
   přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  neukončená pravomocným
   územním  rozhodnutím  přede  dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona se
   přerušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Žádost podaná podle § 91
   odst. 4 stavebního zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto zákona, přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považuje za
   oznámení  podle  §  6  zákona  č.  100/2001  Sb., o posuzování vlivů na
   životní  prostředí,  ve  znění  účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto
   zákona,   a  stavební  úřad  ji  postoupí  příslušnému  úřadu  spolu  s
   dokumentací  vlivu  záměru  na  životní prostředí; v územním řízení lze
   pokračovat  po  vydání stanoviska podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001
   Sb.,  o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění účinném ode dne
   nabytí účinnosti tohoto zákona.

   2.  Postupy,  které nejsou správním řízením, zahájené přede dnem nabytí
   účinnosti  tohoto zákona a oznámení, ohlášení nebo žádosti podané přede
   dnem  nabytí  účinnosti  tohoto  zákona,  dokončí  stavební  úřad podle
   dosavadních právních předpisů.

   3.  Pokud  bylo  vydáno stanovisko příslušného úřadu podle § 65 odst. 5
   stavebního  zákona, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona,  regulační  plán  se  pořídí  a vydá podle dosavadních právních
   předpisů.

   4. Správní řízení neukončená rozhodnutím, k jejichž vedení je příslušný
   podle  §  13  odst. 8 stavebního zákona, ve znění účinném po dni nabytí
   účinnosti  tohoto  zákona, obecní úřad obce s rozšířenou působností, se
   přerušují dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a stavební úřad příslušný
   podle  stavebního  zákona,  účinného přede dnem nabytí účinnosti tohoto
   zákona,  bezodkladně  postoupí  celý  spis příslušnému stavebnímu úřadu
   podle  §  13  odst. 8 stavebního zákona, ve znění účinném po dni nabytí
   účinnosti tohoto zákona.

   5.  U  záměrů,  pro  které  bylo  vydáno  stanovisko  k posouzení vlivů
   provedení  záměru  na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů
   na  životní  prostředí,  ve  znění  účinném přede dnem nabytí účinnosti
   tohoto  zákona,  se územní rozhodnutí znovu nevydává, pokud bylo územní
   rozhodnutí zrušeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

   ČÁST PÁTÁ
   Změna zákona o integrované prevenci

   Čl. VII
   V  §  13  odst.  5  zákona  č.  76/2002  Sb.,  o integrované prevenci a
   omezování  znečištění,  o  integrovaném registru znečišťování a o změně
   některých  zákonů  (zákon  o  integrované prevenci), ve znění zákona č.
   69/2013 Sb., se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 14 zrušuje.

   ČÁST ŠESTÁ
   Změna zákona o vodovodech a kanalizacích

   Čl. VIII
   V § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
   potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích),
   ve  znění  zákona  č.  320/2002  Sb., zákona č. 76/2006 Sb. a zákona č.
   275/2013 Sb., odstavec 1 zní:

   „(1) Není-li tímto zákonem stanoveno jinak, vykonávají státní správu na
   úseku vodovodů a kanalizací obecní úřady obcí s rozšířenou působností a
   újezdní úřady na území vojenských újezdů jako vodoprávní úřady.“.

   ČÁST SEDMÁ
   ÚČINNOST

   Čl. IX
   Tento   zákon   nabývá   účinnosti   prvním  dnem  kalendářního  měsíce
   následujícího po dni jeho vyhlášení.

   Hamáček v. r.
   Zeman v. r.
   Sobotka v. r.